Author Archives: Administrator Message-For-You.net

About Administrator Message-For-You.net

Julia & Tobias Berndt (Administrator Message-For-You.net) https://www.message-for-you.net --------------------------------- Imprint/Impressum: https://message-for-you.net/imprint

Meseji kwauri! Mharidzo Yakanakisa Munyika Mumutauro Wako [Shona/chiShona]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Ndokumbira uverenge kutanga:
Yambiro, shanduro inotevera yemeseji yakashandurwa yega. Naizvozvo chinyorwa chinogona kunge chine zvikanganiso. Iyi ishandurudzo yechinguvana.
Iwe uchiri kugamuchirwa kugoverazve zvinyorwa kune zvisiri zvekutengesa zvinangwa!
Ndokumbirawo uverenge chinyorwa ichi kuti uwane dzimwe tsananguro: Tsananguro yeshanduro dzenguva pfupi

zviri mukati

pfupi shanduro

meseji kwauri!

Mharidzo Yakanakisa Munyika Mumutauro Wako Wako

Shoko rinotevera rakatochinja zvikuru upenyu hwemabhiriyoni evanhu. Hupenyu hwako hunogona kuchinja zvachose kuti huve nani!
Tora nguva iyi nekuti yakakodzera.

 

 

Of www.message-for-you.net

Unombonetsekawo here kuti nei munyika muine uipi hwakawanda kudai? Nei paine kutambura kwose? Uye ungararama sei munyika ino nomufaro?

Mushoko iri ndinoda kukuudzai kuti uipi hwakauya sei panyika pano. Asi zvakare kuti iwe unogona sei kuzvikunda iwe pachako uye kuwana chaiyo inogara joie de vivre.

Kwakanga kune mutumwa kudenga akanga agere pamusoro pechigaro chovushe chaMwari. Ngirozi yacho yaiva Satani. Asi Satani akazvikudza. Akanga asarudza nokuzvidira kupandukira Mwari.

 

 

Ndokusaka Mwari akadzinga Satani kubva kudenga. 

 

Zvisinei, Mwari pachake akanaka, kunze kwake hakuna chakanaka. Saka Satani akarasikirwa nembiri yaaiva nayo naMwari. Saka, nekudonha kwake, Satani akaunza huipi munyika.

Akaedzawo vanhu vepakutanga kuti vapandukire Mwari. Satani pachake akarasika zvachose uye anoedza kuita kuti vanhu vaende kure naMwari kuti varasike uye varege kuponeswa.

 

Kukanganisa kwedu, mhosva dzedu – patinonyepa, tichiba, tiine pfungwa dzakaipa kana mashoko akaipa… zvese izvi zvinotiparadzanisa kubva pakusangana naMwari.

 Idzo inhau dzakaipa izvozvi, asi hadzigumire ipapo. Pane mhinduro iri nyore yedambudziko iri. Uye mhinduro iyi ine zita: Jesu

Nokuti Mwari anotida! Uye Anopa munhu wese mukana mumwechete muhupenyu hwavo kuti agamuchire mhinduro iyi. Mharidzo iyi ndiyo mukana wako!

 

 

 

Kutanga ndinoda kukuudza chaizvo kuti Jesu ndiani:

Baba Vekudenga, Jesu, uye Mweya Mutsvene ndiMwari. Kune Vanhu vatatu vanoumba Tiriniti pamwe chete. Kubatana uku kunoita kuti Mwari. Saka Jesu anogara nekusingaperi uye ane masimba ose. Uye ndiye Musiki.

Asi Jesu akauya nokuzvidira makore 2000 apfuura semunhu wechokwadi munyika ino.

 

 

 

 

 

Akaitwa pamuviri naMweya Mutsvene uye akazvarwa nemhandara. Akararama hupenyu hwemunhu HUSINA zvikanganiso uye muhukama hwakakwana hwemweya naBaba. Akaratidza nyika kuti Mwari akaita sei…

Akabva afa nokuzvidira uye noutsinye nokuda kwemhosva dzedu uye zvikanganiso pamuchinjikwa. Pazuva rechitatu akamuka kubva muguva. Uye mushure Akadzokera kuna Baba Vekudenga zvakare.

Sei Akaita izvi? Akaenda pamuchinjikwa kuti atakure mhosva dzose panzvimbo yako. Kuti iwe ugone kuve YEMAHARA pazviri! Asi unozvisarudzira kuti uchagamuchira chipo ichi here kana kuti kwete.

 

 

Zvinoreva kuti: Unosarudza sei?

Unogamuchira chipo chaMwari here?
Kana hongu, ipapo uchaponeswa uye wova mwana waMwari!

Unoramba chipo chaMwari here?
Ipapo unoramba wakarasika. Izvi zvinoreva zvakare mushure merufu kupatsanurwa kusingaperi kubva kuna Mwari, murima guru.

Unogona kugamuchira chipo chaMwari kwauri ZVINO! Kana kuti iwe unogona kuisiya mukona uye kukanganwa nezvazvo… Asi ziva nezvezvinoreva.

Ikozvino, nhasi, ndiyo nguva yaungati: “Hongu, Jesu, ndinoda kukupa hupenyu hwangu!”
Panguva yekutendeuka kwako kuna Jesu, Mweya Mutsvene achauya wogara mauri. Kuburikidza Naye wakazvarwa patsva pamweya, mukati, uye wakazvarwa semwana waMwari mumhuri yekudenga!

Zvino batana neni pakunyengetera pamuchinjikwa.

Ndinotanga nemunamato ndotaura mutsara nemutsara kuti iwe ugozvitaura (nezwi riripamusoro!).

Munamato unotevera hausi nzira asi izano. Unogonawo kukoka Jesu muhupenyu hwako nemashoko awakazvigadzira iwewe. Chinonyanya kukosha isarudzo yako. Uchiri namata NEKUNZWA, kwete mupfungwa dzako chete. Kunamata zvinonzwika munyaya iyi kureurura pamberi penyika yenyama neyemweya.

“Ishe JESU,

Ini zvino ndinoda kutenda semwana kuti ndinogona kukuziva. Kuti iwe wakabhadhara mhosva yangu, nekuda kwehutera hwangu. Saka zvino ndinokupomerai mhosva mose.

(Muudze zvose zvakananga uye umupe!
Muudze kuti: “Jesu, ichi nechocho zvakanga zvisina kunaka… Ndakanyepa ipapo…” nezvimwewo.)

Ndinokutendai Jesu nekundiregerera! Jesu, ndave kuKugamuchirai semutungamiri wangu muhupenyu! Uye ndinokumbira kwamuri, ndipei Mweya Mutsvene wenyu! Ndinokutendai nekundiponesa ikozvino uye kundiita mwana wenyu!

AMEN.”

Kana wangonamata izvozvo, saka ndinoda kukukorokotedza! Nekuti haurasike kana wapa hupenyu hwako kuna Jesu izvozvi!

Udza vamwe nezvesarudzo yako yawakaitira Jesu! Iwe unogona zvakare kukurudzira iyi meseji.

Kana uchine mibvunzo, ndinoda kukurudzira kuti uteererewo kana kuverenga iyo yakadzama vhezheni yemeseji. Unogona kuzviwana pawebhusaiti yedu.

Pawebhusaiti yedu unowanawo zvimwe zvakawanda pamusoro pokuti ungatevera sei Jesu iye zvino.

Ingoenda ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Tinokushuvirai mufaro uye makomborero mukufamba kwenyu naJesu!

Inzwa wakasununguka kugoverazve iyi meseji kune zvisiri zvekutengesa pasina gadziridzo. Zvimwe zvinoshandiswa uye shanduko dzinoda mvumo yakanyorwa ye www.message-for-you.net. Inowanikwawo imomo mune mimwe mitauro uye mune dzimwe shanduro (semuenzaniso, semaodhiyo faira, mavhidhiyo, yakadzama vhezheni, pfupi vhezheni, yevana vhezheni uye nezvimwe) uye mune mimwe mitauro mune zvisina kurongwa (Du) fomu uye zviri pamutemo (Sie) fomu.

Detailed version

meseji kwauri!

Mharidzo Yakanakisa Munyika Mumutauro Wako Wako

Long Version (Chikamu 1)

Shoko rinotevera rakatochinja zvikuru upenyu hwemabhiriyoni evanhu. Hupenyu hwako hunogona kuchinja zvachose kuti huve nani!

Tora nguva iyi nekuti yakakodzera.

Isu hatishambadzire chero sekete.
Nemharidzo iyi tinoda kubatsira vanhu kuti vagadzirise hupenyu hwavo (nehupenyu hwevamwe vanhu) kumunhu waJesu.

Of www.message-for-you.net
(Inowanikwawo mune mimwe mitauro.)

Vanhu vakawanda vanondinyorera muushumiri hwedu paIndaneti. Uye ipapo ndinowanzovabvunza mubvunzo wokuti: “Makatopira upenyu hwenyu kuna Jesu nokuziva here?” Uye vazhinji vanobva vati: “Hongu, hongu, ndinonyengetera manheru oga oga.”, “Ndinonyengetera nguva dzose ndisati ndarara.”, “Ndinotaura zvizere naMwari.” Kana kutiwo: “Ndinotenda muna Mwari.” Uye ivo vanobva vati: “Hungu, chokwadi ndakatopa upenyu hwangu kuna Jesu.”

Pane mhinduro dzakasiyana kwazvo. Vamwe vanotiwo: “Hongu, ndakabhabhatidzwa ndiri mucheche…”. Uye vamwe vanoti: “Hongu, Jesu mudzidzisi akanaka wezvemweya/ munhu akanaka/ muenzaniso wakanaka…”. Saka pane mhinduro dzakasiyana kwazvo. Asi vanhu ava vane chinhu chimwe chete vakafanana: havasati vachiziva kupira upenyu hwavo kuna Jesu. Vanotenda maAri uye vanonamata nguva nenguva, asi havasati vapa hupenyu hwavo kwaAri.

Kuti unzwisise izvi, ndinoda kukutsanangurira iwe uchishandisa marathon. Vamhanyi vanomirira kusvika mutambi apa chiratidzo chekutanga. Zvino vanobva vatanga kumhanya. Uye zvino fungidzira uri mumwe weava vamhanyi. Uye haumirire chiratidzo chekutanga, unongotanga kumhanya…

Uye unomhanya nekumhanya nekumhanya…Uye uri kuedza chaizvo. Unoshandisa simba rako rose! Uye iwe unofara nokuti iwe unogona kutoona kupedzisa… Asi murume pakupera anoti kwauri: “Ndine urombo, handigoni kukupa menduru yemukundi.” Uye iwe unoti: “Chii?! Kuregererei? Ndakamhanya sevamwe!”

Uye murume wacho anoti kwauri: “Hongu, asi watanga kumhanya usina chiratidzo chokutanga! Rudzi rwako haruna kushanda. Sezvineiwo wakarasika.”

Uye zvakangofanana nokutenda muna Jesu pasina kupira upenyu hwako kwaari. Zvakafanana nemarathon pasina pekutangira.

Asi Jesu vanoda kuti ukunde. Uye semukundi nekusingaperi uye kwete seanorasikirwa nekusingaperi. Anoda chaizvo kuti ugamuchire menduru yemukundi uyu. Kuti ugova naye nokusingaperi! Uye izvo zvinosanganisira kuzvipira kwehupenyu.

Uye pamwe uri kushamisika kuti uku kupa upenyu kuna Jesu kunoratidzika sei. Uye zvinorevei ne “kutanga chiratidzo”. Uye ndinoda kukuudza chaizvo kuti Jesu ndiani.

 

Jesu ndiani kwauri iwe pachako?

Anga ari murume akanaka here? Mudzidzisi akanaka?

– Pazvinganakidza kunzwa Mharidzo yepaGomo… Ndiye mumwe wevatenzi vemweya vakawanda here? Saka Arikuenderana naBuddha, Mohammed, nezvimwewo…? Ndiye muvambi wechitendero chako here? Ndinoda kukuudza kuti Jesu ndiani CHOKWADI.

Jesu ndiani?

Baba Vekudenga, Jesu, uye Mweya Mutsvene ndiMwari. Kune Vanhu vatatu vanoumba Tiriniti pamwe chete. Kubatana uku kunoita kuti Mwari. Saka Jesu anogara nekusingaperi uye ane masimba ose. Uye ndiye Musiki.Asi Jesu akauya nokuzvidira makore 2000 apfuura semunhu wechokwadi munyika muno.Akaitwa pamuviri naMweya Mutsvene uye akazvarwa nemhandara. Akararama hupenyu hwemunhu HUSINA zvikanganiso uye muhukama hwakakwana hwemweya naBaba. Akaratidza nyika kuti Mwari akaita sei…

Akabva afa nokuzvidira uye noutsinye nokuda kwemhosva dzedu uye zvikanganiso pamuchinjikwa. Pazuva rechitatu akamuka kubva muguva. Uye mushure Akadzokera kuna Baba Vekudenga zvakare.

Ndichakuudza zvimwe pamusoro pekuti sei Jesu akaita izvi muchinguvana – uye kuti zvinorevei kwauri…

Saka Jesu vakauya munyika muno semunhu akafanana nesu. Akararama sesu. Musiyano mumwe chete mukuru: Akanga akachena chose, azere norudo nechokwadi. Haana kumbonyepa, Aigara achitaura chokwadi. Akatotaura nezvake pachake kuti Iye ichokwadi chinotorwa somunhu! Ndiani angataura izvozvo? Ungati iwe ndiwe chokwadi chinofananidzwa nemunhu here? Kana rudo mumunhu? … Jesu akataura izvozvo nezvake! Uye akati: “Ndini nzira, nechokwadi uye noupenyu.”

Uye ipapo akataura chimwe chinhu chinokosha zvikuru: “… Hakuna munhu anouya kuna Baba asi nokwandiri!” Uye izvo zvakakosha, ndizvo zvazvinoreva.

Saka, Jesu ndiye anoda kukubata ruoko oti kwauri: “Ndigamuchirei uye ndichakutungamirirai kuna Baba vokudenga! Ndichakutora kuenda kudenga, kuumambo hwangu!

Ndiko kuzvipira kwehupenyu – kuti unomuudza (semuenzaniso): “Hongu, ndinoda izvozvo! Ndinoda kuva newe nokusingaperi! Kwete chete nguva nenguva muhupenyu hwezuva nezuva… kwete chete neSvondo… zvachose! Ndinoda kuti uve gwara rangu rehupenyu. Kuti uri mufudzi wangu akanaka uye ini ndiri makwai ako anokutevera. Izvo zvinonzwa izwi rako, izvo zvinonyatsoda kugara newe zvizere!”

Mharidzo iyi yakadzama zvakanyanya… Uye ndinoda kukuratidza izvo Jesu akakuitira.

Ndinoda kukuratidzai muchinjikwa. Zvose zvinosarudzwa pamuchinjikwa. Ungabvunza kuti, “Ikoko kwakanga kusiri rufu runotyisa here? Zvinei neni izvozvo?”

Ndakambotaura kuti Jesu aigara muhutsvene, murudo. Kufanana NO mumwe munhu! Pasina mhosva, pasina mhosva. Asi Jesu haana kungouya panyika pano kuzotiratidza mararamiro atinofanira kuita. Asiwo kutifira pamuchinjikwa.

Nokuti isu, iwe neni, tese, tinogara tichikanganisa. Hatina kukwana. Asi Jesu akauya kwatiri somunhu akakwana! Jesu akakwana! Asi kukanganisa kwedu, mhosva dzedu – patinonyepa, tichiba, tiine pfungwa dzakaipa kana mashoko akaipa… zvese izvi zvinotiparadzanisa kubva pakusangana naMwari. Zvakaita sechinhu chasundidzira nzira pakati pedu. Uye zvave kuwanda…
Uye Jesu anogona kudzorera kusangana uku! Anoda kukubata noruoko oti: “Huya, ndichakudzosera kwaunenge uri chaiye, kumusha wako wekudenga!” Haadi kuti urasike. Mhosva ichakuparadzanisai naMwari nokusingaperi. Kana ukasamuisa pamuchinjikwa. Zvichida iwe unofunga: “Ini ndiri munhu akanaka..?! Haizi mhosva yangu?!” Ndofunga pawanyepa…pausina kutaura chokwadi.

Zvino ndinodawo kukuudzai kuti uipi hwakauya sei panyika ino.

Mhosva yakauya sei panyika?

Kwakanga kune mutumwa kudenga akanga agere pamusoro pechigaro chovushe chaMwari. Ngirozi yacho yaiva Satani.

Asi Satani akazvikudza. Akanga asarudza nokuzvidira kupandukira Mwari. Ndokusaka Mwari akadzinga Satani kubva kudenga.
Zvisinei, Mwari pachake akanaka, kunze kwake hakuna chakanaka. Saka Satani akarasikirwa nembiri yaaiva nayo naMwari. Nokuti akasarudza zvakaipa.
Saka, nekudonha kwake, Satani akaunza huipi munyika. Akaedzawo vanhu vepakutanga kuti vapandukire Mwari. Vakauya pasi pehutongi hwaSatani uye pasi pesimba rezvakaipa… Satani pachake akarasika zvachose uye anoedza kubvisa vanhu kubva kuna Mwari kuti varasike uye varege kuponeswa.

Ndiko kusaka Jesu akauya panyika pano uye ari kuti kwatiri: “Ndinoda kuti udzoke kwandiri kuti tive noushamwari hwakadzama zvakare! Uye akabva aenda pamuchinjikwa nokuda kwako: “Pamuchinjikwa, ndinotora mhosva iyi pachangu!”

Uye Akatakurawo kukuvara kwepfungwa dzako. Aona zvose izvi uye anokuudza kuti: “Handidi kuti ugare uchichema kusingaperi! Ndinoda kukupa mufaro wangu!” Akatora kusuwa kwako, kurwadziwa kwako, kusurukirwa kwako. Anozviona zvese! Haana basa newe! Akaenda pamuchinjikwa nokuda kwayo. Uye vari kukuudza kuti: “Tarisa, ndatokuitira zvose! Ndapota gamuchirai!” Uye anoda kukupa rudo rwake. Akaratidza rudo rwake pamuchinjikwa. Anoti: “Tarira, pamuchinjikwa unoona kuti ndinokuda zvikuru sei!

Zvinoreva kuti: Unosarudza sei?

Unogamuchira chipo chaMwari here? Kana hongu, ipapo uchaponeswa uye wova mwana waMwari!

Unoramba chipo chaMwari here? Ipapo unoramba wakarasika. Izvi zvinoreva zvakare mushure merufu kupatsanurwa kusingaperi kubva kuna Mwari, murima guru.

Unogona kugamuchira chipo chaMwari kwauri ZVINO! Kana kuti iwe unogona kuisiya mukona uye kukanganwa nezvazvo…
Asi ziva nezvezvinoreva.

Iye zvino, nhasi, ndiyo nguva yaunogona kuti: “Hongu, Jesu, ndinoda kukupa hupenyu hwangu!”

Chii chichaitika kana ukatendeukira kuna Jesu?

Panguva yekutendeuka kwako kuna Jesu, Mweya Mutsvene achauya achigara mauri.
Kuburikidza Naye wakazvarwa patsva pamweya, mukati, uye wakazvarwa semwana waMwari mumhuri yekudenga! Wako waunoti “mudhara” anobva afa pamweya naJesu pamuchinjikwa uye unowana hupenyu hutsva kubva kwaari. Izvi zvinokupa kuzivikanwa kutsva zvachose – kubva kumwana wemupemhi kuenda kumwana wamambo!

Semwana waMwari unogona kubva wararama musimba reMweya Mutsvene – uye usingachafaniri kurarama pasi pehutongi hwehuipi! (Uchange uchine rusununguko rwokuzvisarudzira) Uye Jesu anokupawo simba rake rokubvuta vanhu kubva mumaoko aSatani!

Zvino batana neni pakunyengetera pamuchinjikwa.

Ndinotanga nemunamato ndotaura mutsara nemutsara kuti iwe ugozvitaura (nezwi riripamusoro!).

Munamato unotevera hausi nzira asi izano. Unogonawo kukoka Jesu muhupenyu hwako nemashoko awakazvigadzira iwewe. Chinonyanya kukosha isarudzo yako. Jesu anoona mwoyo wako, anoziva zvauri kureva. Uchiri namata NEKUNZWA, kwete mupfungwa dzako chete. Kunamata zvinonzwika munyaya iyi kureurura pamberi penyika yenyama neyemweya.

“Ishe JESU,

Ndinoda kutenda somwana mudiki iye zvino kuti ndave kukuziva. Kuti iwe wakabhadhara mhosva yangu, nekuda kwehutera hwangu. Ndokusaka ndichikupai zvose zvino, zvose zvinondiremera, zvose zvandinotakura ini. Ndichakupa zvese zvandakatadza kusvika parizvino.

(Muudze zvose zvakananga uye zvipe kwaari! Muudze kuti, “Jesu, ichi nechocho zvakanga zvisina kunaka… ndakanyepa…” nezvimwewo.
Paunopira zvose kwaari, ropa rake rinofukidza mhosva dzose. Ropa rake rinokufukidza.)

Ndinokutendai Jesu nekundiregerera ikozvino! Ndatenda nekundiwachisa kwakachena! Jesu, ndinokugamuchirai zvino semutungamiri wangu muupenyu! SaIshe wangu! Somuponesi wangu! Uye ini ndinokukumbira: Huya muhupenyu hwangu! Uye ndinokumbira kwamuri, ndipei Mweya Mutsvene wenyu! Ndizadzei noMweya Mutsvene wenyu! Ndatenda nekundiponesa iko zvino! Ndinokutendai kuti ndava mwana wenyu!

AMEN.”

Kana wangonamata izvozvo, saka ndinoda kukukorokotedza! Nekuti ipapo wava mukundi nekusingaperi. Ipapo iwe wakamirira “kutanga chiratidzo” uye woenda. Iyo “nhangemutange” ikozvino inoshanda!

Uye ndinoda kukuudzai izvi, kubva muna Johane 3:16: “Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi.

Izvi zvinoreva kuti haurasike kana ukapa hupenyu hwako kuna Jesu izvozvi! Iye zvino zvakachengeteka, ikozvino unogona kuva ne “chokwadi cheruponeso”. “Simbiso yeruponeso” zvinoreva kuti une 100% chokwadi chekuti uchaenda kudenga. Uye kwete nekuda kwekubudirira, asi nekuti wakagamuchira izvo Jesu zvaakakuitira pamuchinjikwa! Watoponeswa. – Nenyasha. Nokuti wakagamuchira chipo Chake.

Asi zvino zviri kutopfuura. Nekuti ikozvino wagadzira nzira yako chete. Izvozvi ndezvekutevedzana. Ndiye mufudzi akanaka uye imi munomutevera. Uye izvo zvinotaridzika chaizvo, ini ndichakuudza muchikamu chechipiri.Udza vamwe nezvesarudzo yako yawakaitira Jesu! Iwe unogona zvakare kukurudzira iyi meseji.
Ikozvino kune chikamu chechipiri nezve kutevedzana…
meseji kwauri!

Mharidzo Yakanakisa Munyika Mumutauro Wako Wako

Maitiro ekuenderera mberi (chikamu 2 chemeseji)

Ichi chikamu chechipiri chemashoko makurusa pasi rose akachinja zvikuru upenyu hwemabhiriyoni evanhu.

Of www.message-for-you.net

(Inowanikwawo mune mimwe mitauro.)

Kana usati waona kana kuterera chikamu chekutanga chemeseji ino, ndapota ita saizvozvo.

Ikozvino kune chikamu chechipiri…

 

Saka muchinjikwa ndiwo pekutangira. Uye kana iwe wakapa hupenyu hwako kuna Jesu, saka wakaita sarudzo yakanaka!

Uye zvino zvinoenderera mberi. Pawakapa hupenyu hwako kuna Jesu, iwe (nekutaura kwekufananidzira) wakatora bhegi rako ndokuridurura. Mubhegi mako maive nemarara akawanda ausisade. Uye wakati, “Jesu, ndinokupai zvose!” Makazvipa zvose kwaAri. Uye sezvatotaurwa, pane zvinhu mairi zvausingachadi (semuenzaniso mhosva, kukuvara kwepfungwa, nezvimwewo).

Jesu arikuda kuita izvozvi: Anoda kuzadzazve bhegi rako!

Anoda kukupa zvinhu zvinobatsira kuti uende nazvo. Kufanana nemidziyo yekufambisa yaunoda paunenge uchienda.

Chokutanga pane zvose, zvakakosha zvikuru kuti uve nechimwe chinhu chokunwa newe. Kuti urege kufa nenyota munzira. Ndichakuratidza nenzira yekufananidzira bhodhoro remvura rine mvura yakachena, yakachena, ine utano. Mvura inomiririra Mweya Mutsvene. Pawakapa hupenyu hwako kuna Jesu, Mweya Mutsvene akapinda mauri.

Mweya Mutsvene anenge ava mauri, asi unogona kuzadzwa naye nguva nenguva. “Inwa” kubva kwaari, sokunge zvakadaro. Ndicho chikonzero nei zvakakosha kuti iwewo unwe mvura iyi mhenyu… uye nenzira iyo iwe unogara uchizorodzwa nayo.
Mweya Mutsvene munhu, ndiMwari. Asi unogonawo kuona simba Rake, kuzadzwa Naye uye, sekutaura, kunwa simba Rake.
Zvakakoshawo paudzidzi kuti ubhabhatidzwe noMweya Mutsvene. Kuti uchanyudzwa musimba ravo. Izvi zvinorevawo kuti “ kubhabhatidzwa noMweya ” kana kuti “kubhabhatidzwa noMweya Mutsvene”. Ini ndinonyora zvakadzama nezve rubhabhatidzo rweMweya mune chinyorwa pawebhusaiti yedu. Ndokumbira utarise izvozvo.

Zvadaro, hongu, zvakakoshawo kuti uzive kwauri kuenda. Jesu anokupa mirayiridzo, sokunge zvakadaro.

Mirayiridzo iyi inomirira Bhaibheri kana kuti Shoko raMwari.

Unogona kunge uchifunga uchiti, “Asi ndine Bhaibheri uye ndakariverenga kakawanda, asi handirinzwisisi!” Imhaka yekuti nzira yega yekunzwisisa Bhaibheri kuburikidza neMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ndivo vanokududzira Shoko. Uye anokuudza sokunge kuti: “Ndichakutsanangurirai maverengerwo eBhaibheri. Ndichakutsanangurira zvazvinoreva.” Uye kamwe-kamwe zvinoita sokuti paunoona chiedza wobva waona kuti: “Hei, zvinhu zvose zvinongoerekana zvajeka kwandiri!”
Uye unogonawo kukumbira Mweya Mutsvene kuti akutsanangurire zvimwe zvinhu: “Rugwaro urwu runorevei? Uye zvinorevei kwandiri pachangu?” Anobva aita kuti Shoko rive mhenyu kwauri. Saka hausi wega uri munzira.

Zvadaro, ndinoda kukuratidza nharembozha. Inomirira nharaunda.
Jesu haadi kuti uve wega pakufamba kwako. Anewe, hongu, asi anodawo kuti iwe ubatane nevamwe vateveri vaJesu. Kuti utaure navo, chinjana mazano navo.
Kuwadzana nevamwe vaKristu kunogona kuva muchechi. Asi rinogonawo kuva boka repamba. Kwamunosangana nemaKristu kumba moverenga Bhaibheri mese, monamata mese etc.

Chinhu chakanakisisa chekuita ndechekutarisa-tarisa kuti uone kune vamwe vaKristu muguta rako kana munharaunda yaungasangana nayo. Ndinoda kukupa zano rekuti zvakakosha kuti vave neBhaibheri sehwaro uye kuti vakavhurika kuMweya Mutsvene.

Zvadaro pane pfungwa yechina. Danho rechina iri kubhabhatidzwa mumvura. Kunyura mumvura.

Inofananidzira kuti iwe wakapa hupenyu hwako kuna Jesu uye ikozvino zvese zvave zvitsva. Kuti munhu wenyu wekare akarovererwa pamuchinjikwa, makafa naye pamweya uye mukamuka zvakare pamwe chete naye! Inomiririra rufu nekumuka.

Kunyudzwa ndiko kubhabhatidzwa mumvura chaiko, uye maKristu ekutanga akazviita nenzira iyoyo zvakare. Kubhabhatidza kwevacheche kana kumwaya mvura, kune rumwe rutivi, hakuna kururama. Zvichida iwe unofunga: “Ndakabhabhatidzwa ndichiri mucheche, izvo zvinofanira kunge zvakakwana.” Kwete, ndapota zvibvumira kuti ubhabhatidzwe nenzira yakarurama uye nebhaibheri nekunyudzwa mumvura. Ingoenda unoona kana paine Vakristu vanogona kukubhabhatidza.

Ndiwo matanho mana. Zvino wobva watanga nebhegi rako.

Ehe, zviga zvekufamba hazvirambe zviri mubhegi, unoda zviga zvekufamba (zvinonyatsoshanda) pakufamba. Kungofanana nekufamba kwakajairika. Ndosaka uchiramba wakatarisa pamepu yako, semuenzaniso: “Ndinofanira kuenda kupi? ISHE, ndapota taurai neni!”
Mwari anotaura nomuBhaibheri, asiwo kupfurikidza nezvinooneka zvakadai samashoko endangariro kana kuti anonzwika anonzwika, kupfurikidza nemifananidzo, zviono uye kupfurikidza nezviroto. Anogonawo kutaura newe achishandisa vamwe vanhu.
Unogona kuwana zvinyorwa zvinotsanangura nezvenyaya iyi inoti “Kutaura kwaMwari” pawebhusaiti yedu, semuenzaniso nzira yekuyera nayo manzwiro aunoita (kureva Bhaibheri uye nezvaMwari).
Ziva izwi Rake uye urinzwisise iwe pachako! Ipapo iwe uri munzira chaiyo. Nokuti ndiye Mufudzi Akanaka uye imi muri makwai ake anogona kunzwa inzwi rake.

Chokwadi, zvinokoshawo kuramba uchinwa. Kuzadzwa kasingaperi naMweya Mutsvene. Kurarama musimba rake, sezvakangoita maKristu ekutanga akazadzwa nesimba reMweya Mutsvene paPendekosti. Zvimwe pamusoro pemisoro yekubhabhatidzwa neMweya uye zvipo zveMweya pawebhusaiti yedu.

Sezvambotaurwa, kuwadzana nevamwe vaKristu kwakakoshawo, sezvakangoitawo kubhabhatidzwa mumvura.

Unogona kuverenga zvinyorwa zvinobatsira pane ese emisoro yenyaya dzehudzidzi pawebhusaiti yedu.

Iye zvino mhedziso pfupi nematanho ekutevedzana:


Kurongeka kwematanho aya hakusi kunetsa! Saka unogona kutanga wabhabhatidzwa wozotora Bhaibheri. Kana kuti unogona kutora Bhaibheri pakarepo wobva wabhabhatidzwa. Zvisarudzire iwe (uyewo mumunyengetero naMwari) zvaunogona kutanga kuita. Asi: Matanho ese akakosha pakutevedzana.

Chimwezve chinhu: Aya matanho haakodzeri kuponeswa. Izvi zvinoreva kuti: Kana wakatopa hupenyu hwako kuna Jesu (sezvandatsanangura muchikamu chekutanga), saka waponeswa. Asi matanho matanho ekuteerera. Unofanira kuenda kana uchida kuteerera Jesu. Nokuti haangokutumiri parwendo rwako, asi anokupa zvigadziro zverwendo. Matanho ndeekuzvidira, asi Jesu anokukumbira kuti uatore.

Unosisira kutevera Jesu. Ndiye Mufudzi Akanaka uye unoda kunzwa izwi rake. Unoda kuziva kuti ndezvipi zvimwe zvaAkakurongera pachezvako (eg basa rako pachako). Unoda kuziva zvaanotaura pamusoro pako (kureva kuti uri maAri). Unoda kuchinjana mazano nevamwe wovabvunza, semuenzaniso: “Wakasangana neiko naMwari?” kana kuti: “Izvi nezvo izvo zvinorevei muBhaibheri?

Zvakawanda pahudzidzi… Komborerwa!

Pa webhusaiti yedu iwe unowana rumwe rubatsiro rwekuteedzana.

Ingoenda ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Iwe zvakare uchawana zvemahara kurodha, zvinhu zvekugovana uye zvimwe zvakawanda ipapo!

Tinokushuvirai mufaro uye makomborero mukufamba kwenyu naJesu!

Inzwa wakasununguka kugoverazve iyi meseji kune zvisiri zvekutengesa pasina gadziridzo. Zvimwe zvinoshandiswa uye shanduko dzinoda mvumo yakanyorwa ye www.message-for-you.net. Inowanikwawo imomo mune mimwe mitauro uye mune dzimwe shanduro (semuenzaniso, semaodhiyo faira, mavhidhiyo, yakadzama vhezheni, pfupi vhezheni, yevana vhezheni uye nezvimwe) uye mune mimwe mitauro mune zvisina kurongwa (Du) fomu uye zviri pamutemo (Sie) fomu.

Umlayezo wakho! Umlayezo Ongcono Kakhulu Emhlabeni Ngolimi Lwakho [Zulu/isiZulu]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Sicela ufunde kuqala:
Isexwayiso, ukuhumusha okulandelayo komlayezo kuhunyushwe ngokuzenzakalela. Ngakho-ke umbhalo ungase ube namaphutha. Lokhu ukuhumusha kwesikhashana okungahluziwe.
Wamukelekile ukuthi uphinde usabalalise umbhalo ngezinjongo ezingezona ezohwebo!
Sicela futhi ufunde isihloko ukuze uthole izincazelo ezengeziwe: Incazelo yokuhumusha kwesikhashana okungahluziwe

okuqukethwe

inguqulo emfushane

umlayezo wakho!

Umlayezo Ongcono Kakhulu Emhlabeni Ngolimi Lwakho

Isigijimi esilandelayo kakade sesikuguqule ngokuyisisekelo ukuphila kwezigidigidi zabantu. Impilo yakho ingashintsha unomphela ibe ngcono!
Thatha lesi sikhathi ngoba sikufanele.

 

 

Kwe www.message-for-you.net

Ingabe ngezinye izikhathi uyazibuza ukuthi kungani kunobubi obungaka emhlabeni? Kungani kunokuhlupheka okungaka? Futhi ungaphila kanjani kulomhlaba ngenjabulo?

Kulomyalezo ngifuna ukukutshela ukuthi ububi beza kanjani kulo mhlaba. Kodwa futhi ukuthi ungakunqoba kanjani ngokwakho futhi uthole i-joie de vivre yangempela ehlala njalo.

Kwakukhona ingelosi ezulwini eyayihlezi phezu kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ingelosi kwakunguSathane. Kodwa uSathane waqhosha. Wayekhethe ngokuzithandela ukuhlubuka kuNkulunkulu.

 

 

Yingakho uNkulunkulu amxosha uSathane ezulwini. 

 

Nokho, uNkulunkulu Uqobo Lwakhe muhle, ngaphandle Kwakhe akukho okuhle. Ngakho uSathane walahlekelwa inkazimulo ayenayo noNkulunkulu. Ngakho, ngokuwa kwakhe, uSathane waletha ububi emhlabeni.

Waphinde walinga abantu bokuqala ukuba bahlubuke kuNkulunkulu. USathane uqobo ulahlwe phakade futhi uzama ukudedisela abantu kude noNkulunkulu ukuze balahleke futhi bangasindiswa.

 

Amaphutha ethu, amacala ethu – lapho siqamba amanga, ukweba, imicabango emibi noma amazwi amabi… konke lokhu kuyasehlukanisa ekuhlanganeni noNkulunkulu.

 Lezi yizindaba ezimbi okwamanje, kodwa azigcini lapho. Kukhona isixazululo esilula kule nkinga. Futhi lesi sixazululo sinegama: uJesu

Ngoba uNkulunkulu uyasithanda! Futhi Unikeza wonke umuntu ithuba okungenani elilodwa empilweni yakhe ukwamukela lesi sixazululo. Lo mlayezo uyithuba lakho!

 

 

 

Okokuqala ngithanda ukukutshela ukuthi uJesu ungubani:

UBaba waseZulwini, uJesu, noMoya oNgcwele banguNkulunkulu. Kunabantu abathathu abangcwele abahlangana ndawonye bakha uZiqu-zintathu. Lobu bunye benza uNkulunkulu. Ngakho uJesu ungowaphakade futhi unamandla onke. Futhi unguMdali.

Kodwa uJesu weza ngokuzithandela eminyakeni eyizi-2000 edlule njengomuntu weqiniso kulomhlaba.

 

 

 

 

 

Wakhulelwa ngoMoya oNgcwele futhi wazalwa yintombi nto. Waphila impilo yomuntu ENGENAWO amaphutha futhi enobudlelwane obuphelele bomoya noBaba. Wakhombisa umhlaba ukuthi uNkulunkulu unjani…

Khona-ke wafa ngokuthanda nangokuzidela ngenxa yecala namaphutha ethu esiphambanweni. Ngosuku lwesithathu wavuka ethuneni. Futhi kamuva Wabuyela kuBaba waseZulwini futhi.

Kungani Enze lokhu? Waya esiphambanweni ukuze athwale lonke icala egameni lakho. Ukuze ube MAHHALA kukho! Kodwa uzinqumela wena ukuthi uyasamukela lesi sipho noma cha.

 

 

Lokho kusho ukuthi: Unquma kanjani?

Uyasamukela yini isipho sikaNkulunkulu?
Uma kunjalo, uzosindiswa futhi ube ngumntwana kaNkulunkulu!

Uyasenqaba isipho sikaNkulunkulu?
Bese uhlala ulahlekile. Lokhu futhi kusho kamuva ngemva kokufa ukwehlukana kwaphakade noNkulunkulu, ebumnyameni obukhulu.

Ungasamukela isipho sikaNkulunkulu kuwe MANJE! Noma ungayishiya ekhoneni bese ukhohlwa ngakho… Kodwa qaphela imithelela.

Njengamanje, namuhla, yisikhathi lapho ongathi: “Yebo, Jesu, ngifuna ukukunika ukuphila kwami!”
Emzuzwini wokuphendukela kwakho kuJesu, uMoya oNgcwele uzofika uhlale kuwe. Ngaye ungokamoya, ngaphakathi, uzelwe kabusha – futhi uzalwe njengomntwana kaNkulunkulu emndenini wasezulwini!

Manje hlanganyela nami emthandazweni esiphambanweni.

Ngiqala ngomkhuleko ngiwusho umusho ngomusho ukuze niwusho (ngokuzwakalayo!).

Lo mthandazo olandelayo awuwona umthetho kodwa uwukusikisela. Ungakwazi futhi ukumema uJesu empilweni yakho ngamazwi owakhiwe nguwe. Okubaluleke kakhulu isinqumo sakho. Namanje thandaza UPHAKAMELE, hhayi nje engqondweni yakho. Ukuthandaza ngokuzwakalayo kuleli cala kuwukuvuma izono phambi komhlaba wenyama nowomoya.

“NKOSI UJESU Othandekayo,

Manje ngifuna ukukholelwa njengengane ukuthi ngingakwazi ukukwazi. Ukuthi ukhokhele icala lami, ngobuthakathaka bami. Ngakho manje ngiyanisola nonke.

(Mtshele yonke into ngokuqondile futhi umnike yona!
Mtshele: “UJesu, lokhu nalokhuya bekungalungile… Ngiqambe amanga lapho…” njll.)

Ngiyabonga Jesu ngokungithethelela! Jesu, manje ngiyakwamukela wena njengomqondisi wami empilweni! Futhi ngiyakucela, ungiphe uMoya wakho oNgcwele! Ngiyabonga ngokungisindisa manje futhi ungenze ingane yakho!

AMEN.”

Uma usanda kukhuleka lokho, khona-ke ngifuna ukukuhalalisela! Ngoba ngeke ulahleke uma unikele impilo yakho kuJesu njengamanje!

Tshela abanye ngesinqumo sakho ngoJesu! Ungakwazi futhi ukuncoma lo mlayezo.

Uma usenemibuzo, ngithanda ukuncoma ukuthi ulalele noma ufunde inguqulo enemininingwane yomlayezo. Ungazithola kusizindalwazi sethu.

Engosini yethu uzothola okwengeziwe mayelana nokuthi ungamlandela kanjani uJesu manje.

Vele uye ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Sikufisela injabulo nezibusiso eziningi endleleni yakho noJesu!

Zizwe ukhululekile ukusabalalisa kabusha lo mlayezo ngezinjongo okungezona ezohwebo ngaphandle kokuguqulwa. Okunye ukusetshenziswa nezinguquko kudinga imvume ebhaliwe ye www.message-for-you.net. Iyatholakala futhi ngezinye izilimi nakwezinye izinguqulo (isb. njengamafayela alalelwayo, amavidiyo, inguqulo enemininingwane, inguqulo emfushane, inguqulo yezingane nokunye) nangezinye izilimi ngendlela engakahleleki (Du) nangefomu elisemthethweni (Sie).

Inguqulo enemininingwane

umlayezo wakho!

Umlayezo Ongcono Kakhulu Emhlabeni Ngolimi Lwakho

Inguqulo ende (Ingxenye 1)

Isigijimi esilandelayo kakade sesikuguqule ngokuyisisekelo ukuphila kwezigidigidi zabantu. Impilo yakho ingashintsha unomphela ibe ngcono!

Thatha lesi sikhathi ngoba sikufanele.

ASIKHAngisi nganoma yiliphi ihlelo.
Ngalo mlayezo sifuna ukusiza abantu ukuthi baqondise kabusha izimpilo zabo (kanye nezimpilo zabanye abantu) kumuntu kaJesu.

Kwe www.message-for-you.net
(Iyatholakala nangezinye izilimi.)

Abantu abaningi bangibhalela enkonzweni yethu kuyi-Internet. Bese ngibabuza kaningi lo mbuzo: “Ingabe usuvele unikele ukuphila kwakho kuJesu?” Futhi abaningi babe sebethi: “Yebo, kunjalo, ngithandaza njalo kusihlwa.”, “Ngithandaza njalo ngaphambi kokulala.”, “Ngikhuluma ngokugcwele noNkulunkulu.” Noma futhi: “Ngikholelwa kuNkulunkulu.” Bese bethi: “Yebo, vele senginikele ukuphila kwami ​​kuJesu.”

Kunezimpendulo ezihluke kakhulu. Abanye futhi bathi: “Yebo, ngabhapathizwa ngisemncane…”. Futhi abanye bathi: “Yebo, uJesu ungumfundisi omuhle kamoya/ ungumuntu omuhle/ isibonelo esihle…”. Ngakho kunezimpendulo ezihluke kakhulu. Kodwa laba bantu banento eyodwa abafana ngayo: abakanikeli ukuphila kwabo kuJesu ngokuqaphela. Bakholwa Kuye futhi bathandaze izikhathi ngezikhathi, kodwa abakanikeli izimpilo zabo Kuye.

Ukuze ukuqonde lokhu, ngingathanda ukukuchazela kona ngisebenzisa i-marathon. Abagijimi balinda kuze kube unompempe enikeza uphawu lokuqala. Bese beqala ukugijima. Futhi manje zicabange ungomunye walaba bagijimi. Futhi awulindi isignali yokuqala, uvele uqale ukusebenza…

Futhi uyagijima futhi ugijime futhi ugijime… Futhi uzama ngempela. Usebenzisa wonke amandla akho! Futhi uyajabula ngoba usungabona isiphetho… Kodwa indoda ekugcineni ithi kuwe: “Uxolo, angikwazi ukukunika indondo yomnqobi.” Futhi uthi: “Ini?! Kungani kungenjalo? Ngagijima njengabanye!”

Futhi indoda ithi kuwe: “Yebo, kodwa uqale ukugijima ngaphandle kophawu lokuqala! Umjaho wakho awuvumelekile. Ngebhadi ulahlekelwe.”

Futhi kufana ncamashi nokukholelwa kuJesu ngaphandle kokunikela ukuphila komuntu kuye. Kufana ne-marathon engaqali.

Kodwa uJesu ufuna ukuthi unqobe. Futhi njengomnqobi waphakade hhayi njengomuntu ohluliwe phakade. Ufuna ngempela ukuthi uthole indondo yalo mnqobi. Ukuthi ungaba Naye kuze kube phakade! Futhi lokho kubandakanya ukuzinikela kokuphila.

Futhi mhlawumbe uyazibuza ukuthi kubukeka kanjani lokhu kuzinikela kokuphila kuJesu. Futhi kusho ukuthini lokho “ngesiginali yokuqala”. Futhi ngithanda ukukutshela kahle ukuthi ungubani uJesu.

 

Ungubani uJesu kuwe uqobo?

Ingabe Ubeyindoda elungile? Umfundisi omuhle?

– Lapho okungajabulisa khona ukuzwa iNtshumayelo yaseNtabeni… Ingabe ungomunye wezingcweti ezingokomoya eziningi? Ngakho ingabe Yena uhambisana noBuddha, Mohammed, njll…? Ingabe Yena ungumsunguli wenkolo yakho? Ngithanda ukukutshela ukuthi ungubani NGEMPELA uJesu.

Ubani uJesu?

UBaba waseZulwini, uJesu, noMoya oNgcwele banguNkulunkulu. Kunabantu abathathu abangcwele abahlangana ndawonye bakha uZiqu-zintathu. Lobu bunye benza uNkulunkulu. Ngakho uJesu ungowaphakade futhi unamandla onke. Futhi unguMdali.Kodwa uJesu weza ngokuzithandela eminyakeni eyizi-2000 edlule njengomuntu weqiniso kulomhlaba.Wakhulelwa ngoMoya oNgcwele futhi wazalwa yintombi nto. Waphila impilo yomuntu ENGENAWO amaphutha futhi enobudlelwane obuphelele bomoya noBaba. Wakhombisa umhlaba ukuthi uNkulunkulu unjani…

Khona-ke wafa ngokuthanda nangokuzidela ngenxa yecala namaphutha ethu esiphambanweni. Ngosuku lwesithathu wavuka ethuneni. Futhi kamuva Wabuyela kuBaba waseZulwini futhi.

Ngizokutshela kabanzi ngokuthi kungani uJesu enza lokhu ngomzuzwana – nokuthi lokho kusho ukuthini kuwe…

Ngakho uJesu weza kulo mhlaba njengomuntu njengathi. Waphila njengathi. Kuphela umehluko omkhulu owodwa: Wayemsulwa ngokuphelele, egcwele uthando neqiniso. Akazange aqambe amanga, Wayekhuluma iqiniso njalo. Waze wazitshela ukuthi Uyiqiniso lenziwe samuntu! Ubani ongafuna lokho? Ungasho ukuthi uyiqiniso elenziwe samuntu? Noma uthando kumuntu? … UJesu wakusho lokho ngaye! Wathi: “Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila!”

Wase esho into ebaluleke kakhulu: “… Akekho oza kuBaba ngaphandle kwami!” Futhi lokho kubaluleke kakhulu, yilokho okuphathelene nakho konke.

Ngakho, uJesu uyena ofuna ukubamba isandla sakho athi kuwe: “Ngamukeleni futhi ngizoniholela kuBaba osezulwini! Ngizokuyisa ezulwini, embusweni wami!”

Lokho kungukuzinikela kokuphila – ukuthi umtshele (isib): “Yebo, ngiyakufuna lokho! Ngifuna ukuba nawe kuze kube phakade! Hhayi nje njalo njalo ekuphileni kwansuku zonke… hhayi nje ngamaSonto… phakade! Ngifuna ube ngumhlahlandlela wempilo yami. Ukuthi ungumalusi wami omuhle futhi mina ngiyizimvu zakho ezikulandelayo. Lokho kulizwa izwi lakho, elifuna ngempela ukuphila nawe ngokugcwele!”

Lomlayezo ujule kakhulu… Futhi ngifuna ukukukhombisa lokho uJesu akwenzele kona.

Ngingathanda ukukubonisa isiphambano. Konke kunqunywa esiphambanweni. Ungase ubuze, “Ingabe lokho kwakungekona nje ukufa okubi? Kuhlangene ngani nami lokho?”

Ngake ngasho ngaphambili ukuthi uJesu wayephila ngobumsulwa, othandweni. AKEKHO omunye umuntu! Ngaphandle kwephutha, ngaphandle kwecala. Kodwa uJesu akezanga nje emhlabeni ukuze asibonise indlela yokuphila. Kodwa futhi ukusifela esiphambanweni.

Ngoba thina, mina nawe, sonke, sihlala senza amaphutha. Asiphelele. Kodwa uJesu weza kithi eyindoda epheleleyo! UJesu uphelele! Kodwa amaphutha ethu, icala lethu – lapho siqamba amanga, ukweba, imicabango emibi noma amazwi amabi… konke lokhu kuyasehlukanisa ekuhlanganeni noNkulunkulu. Kungathi kukhona okuphushele phakathi kwethu. Futhi sekuye kwanda…
Futhi uJesu angabuyisela lokhu othintana naye! Ufuna ukukubamba ngesandla athi: “Woza, ngizokubuyisela lapho ungowakho ngempela, ekhaya lakho lasezulwini!” Akafuni uduke. Icala liyokwehlukanisa noNkulunkulu kuze kube phakade. Uma ungambeki esiphambanweni. Mhlawumbe ucabanga ukuthi: “Empeleni ngingumuntu olungile..?! Akulona iphutha lami?!” Bese ucabanga lapho oqambe khona amanga… lapho ungakhulumanga khona iqiniso.

Manje ngithanda futhi ukukutshela ukuthi ububi beza kanjani kulo mhlaba.

Icala leza kanjani emhlabeni?

Kwakukhona ingelosi ezulwini eyayihlezi phezu kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ingelosi kwakunguSathane.

Kodwa uSathane waqhosha. Wayekhethe ngokuzithandela ukuhlubuka kuNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu amxosha uSathane ezulwini.
Nokho, uNkulunkulu Uqobo Lwakhe muhle, ngaphandle Kwakhe akukho okuhle. Ngakho uSathane walahlekelwa inkazimulo ayenayo noNkulunkulu. Ngoba wakhetha okubi.
Ngakho, ngokuwa kwakhe, uSathane waletha ububi emhlabeni. Waphinde walinga abantu bokuqala ukuba bahlubuke kuNkulunkulu. Bangena ngaphansi kokubuswa uSathane nangaphansi kwamandla omubi…uSathane uqobo lwakhe ulahlwe phakade futhi uzama ukudedisela abantu kude noNkulunkulu ukuze balahleke futhi bangasindiswa.

Kungakho uJesu weza lapha emhlabeni futhi ethi kithi: “Ngifuna ubuyele kimi ukuze sibe nobungane obujulile futhi!” Wase eya esiphambanweni ngenxa yakho: “Lapho esiphambanweni, ngizithathela lonke leli cala!”

Futhi Wathwala nokulimala kwakho engqondweni. Ukubonile konke lokhu futhi uthi kuwe: “Angifuni ukuthi ube sesizini yaphakade! Ngifuna ukukunikeza injabulo yami!” Waluthatha usizi lwakho, ubuhlungu bakho, isizungu sakho. Ubona konke! Akanandaba nawe! Waya esiphambanweni ngenxa yalokho. Futhi Uyakutshela: “Bheka, Sengivele ngikwenzele konke! Ngicela ukwamukele!” Futhi ufuna ukukunika uthando lwaKhe. Wabonisa uthando lwakhe esiphambanweni. Uthi: “Bheka, esiphambanweni ubona ukuthi ngikuthanda kangakanani!

Lokho kusho ukuthi: Unquma kanjani?

Uyasamukela isipho sikaNkulunkulu? Uma kunjalo, uzosindiswa futhi ube ngumntwana kaNkulunkulu!

Uyasenqaba isipho sikaNkulunkulu? Bese uhlala ulahlekile. Lokhu futhi kusho kamuva ngemva kokufa ukwehlukana kwaphakade noNkulunkulu, ebumnyameni obukhulu.

Ungasamukela isipho sikaNkulunkulu kuwe MANJE! Noma ungayishiya ekhoneni bese ukhohlwa ngakho…
Kodwa qaphela imithelela.

Njengamanje, namuhla, yisikhathi lapho ungase uthi: “Yebo, Jesu, ngifuna ukukunika impilo yami!”

Kuyokwenzekani lapho uphendukela kuJesu?

Ngesikhathi sokuphendukela kwakho kuJesu, uMoya oNgcwele uzofika uhlale kuwe.
Ngaye ungokamoya, ngaphakathi, uzelwe kabusha – futhi uzalwe njengomntwana kaNkulunkulu emndenini wasezulwini! Lokho okubizwa ngokuthi “indoda endala” bese kufa ngokomoya noJesu esiphambanweni futhi uthole ukuphila okusha kuye. Lokhu kukunikeza ubuwena obusha ngokuphelele – kusukela enganeni yesinxibi kuye enganeni yenkosi!

Njengomntwana kaNkulunkulu ungaphila ngamandla kaMoya oNgcwele – futhi ungabe usaphila ngaphansi kokubuswa ububi! (Usazoba nenkululeko yokuzikhethela ngalokhu) NoJesu futhi ukunika amandla akhe okuhlwitha abantu ezandleni zikaSathane!

Manje hlanganyela nami emthandazweni esiphambanweni.

Ngiqala ngomkhuleko ngiwusho umusho ngomusho ukuze niwusho (ngokuzwakalayo!).

Lo mthandazo olandelayo awuwona umthetho kodwa uwukusikisela. Ungakwazi futhi ukumema uJesu empilweni yakho ngamazwi owakhiwe nguwe. Okubaluleke kakhulu isinqumo sakho. UJesu ubona inhliziyo yakho, uyazi ukuthi usho ukuthini. Namanje thandaza UPHAKAMELE, hhayi nje engqondweni yakho. Ukuthandaza ngokuzwakalayo kuleli cala kuwukuvuma izono phambi komhlaba wenyama nowomoya.

“NKOSI UJESU Othandekayo,

Ngifuna ukukholwa njengengane manje ukuthi sengikwazi. Ukuthi ukhokhele icala lami, ngobuthakathaka bami. Futhi yingakho ngikunika konke manje, yonke into engisindayo, yonke into engiyiphethe yonke indawo nami. Ngizokunika konke engikwenzile okungalungile kuze kube manje.

(Mtshele konke ngokuqondile futhi ukunikele Kuye! Mtshele ukuthi, “Jesu, lokhu nalokhu kwakungalungile… ngiqambe amanga…” njll.
Njengoba unikela konke Kuye, igazi Lakhe limboza wonke amacala. Igazi Lakhe likusibekela.)

Ngiyabonga Jesu ngokungithethelela manje! Ngiyabonga ngokungigeza! Jesu, ngiyakwamukela manje njengomhlahlandlela wami empilweni! NjengeNkosi yami! Njengomsindisi wami! Futhi ngiyakucela: Woza empilweni yami! Futhi ngiyakucela, ungiphe uMoya wakho oNgcwele! Ngigcwalise ngoMoya wakho oNgcwele! Ngiyabonga ngokungisindisa manje! Ngiyabonga ukuthi manje ngiyingane yakho!

AMEN.”

Uma usanda kukhuleka lokho, khona-ke ngifuna ukukuhalalisela! Ngoba usube ngumnqobi waphakade. Bese ulinda “isiginali yokuqala” bese uyahamba. “Umjaho” usuyasebenza!

Futhi ngifuna ukunitshela lokhu, kuJohane 3:16: “UNkulunkulu walithanda izwe kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yaKhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.

Lokho kusho ukuthi ngeke ulahleke uma unikela ngokuphila kwakho kuJesu njengamanje! Manje sekuphephile, manje usungaba “nesiqiniseko sensindiso”. “Isiqiniseko sensindiso” sisho ukuthi uqinisekile ukuthi uzoya ezulwini. Futhi hhayi ngenxa yempumelelo, kodwa ngoba wamukele lokho uJesu akwenzela khona esiphambanweni! Manje ususindisiwe. – Ngomusa. Ngoba namukele isipho saKhe.

Kodwa manje kuqhubekela phambili. Ngoba manje wenze indlela yakho kuphela. Manje sekumayelana nokulandelana. Ungumalusi omuhle, nimlandele; Futhi ukuthi lokho kubukeka kanjani ncamashi, ngizokutshela engxenyeni yesibili.Tshela abanye ngesinqumo sakho ngoJesu! Ungakwazi futhi ukuncoma lo mlayezo.
Manje ingxenye yesibili mayelana nokulandelana…
umlayezo wakho!

Umlayezo Ongcono Kakhulu Emhlabeni Ngolimi Lwakho

Ungaqhubeka kanjani (ingxenye 2 yomlayezo)

Lena ingxenye yesibili yesigijimi esikhulu kunazo zonke emhlabeni esiye sashintsha ngokuyisisekelo ukuphila kwezigidigidi zabantu.

Kwe www.message-for-you.net

(Iyatholakala nangezinye izilimi.)

Uma ungazange ubuke noma ulalele ingxenye yokuqala yalo mlayezo, sicela wenze kanjalo kuqala.

Manje ingxenye yesibili…

 

Ngakho-ke isiphambano siyisiqalo. Futhi uma wanikela ukuphila kwakho kuJesu, khona-ke wenze isinqumo esifanele!

Futhi manje kuyaqhubeka. Lapho unikela ngempilo yakho kuJesu, wena (ngokomfanekiso) wathatha ubhaka wakho wawuthulula. Bekunodoti omningi esikhwameni sakho ongasawudingi. Futhi uthe, “Jesu, ngikunika konke!” Wakunikela konke kuYe. Futhi njengoba sekushiwo, kwakukhona izinto kuyo ongasazidingi (isb., icala, ukulimala kwengqondo, njll.).

Afuna ukukwenza manje uJesu yilokhu: Ufuna ukugcwalisa futhi ubhaka wakho!

Ufuna ukukunikeza izinto eziwusizo ozohamba nazo. Njengemibandela yokuhamba oyidingayo ekuhambeni.

Okokuqala, kubaluleke kakhulu ukuthi ube nokuthile okuphuzwayo nawe. Ukuze ungabulawa ukoma endleleni. Ngizokukhombisa ngokomfanekiso ibhodlela lamanzi elinamanzi ahlanzekile, ahlanzekile, anempilo. Amanzi amele uMoya oNgcwele. Ngenkathi unikela ngempilo yakho kuJesu, uMoya oNgcwele wangena kuwe.

UMoya oNgcwele usengaphakathi kuwe, kodwa ungagcwaliswa Ngaye kaninginingi. “Phuza” kuye, ngomqondo ongokomfanekiso. Yingakho kubalulekile ukuthi nawe uwaphuze lamanzi aphilayo… futhi ngaleyo ndlela uhlale uqabuleka ngawo.
UMoya oNgcwele ungumuntu, unguNkulunkulu. Kodwa futhi ungathola amandla Akhe, ugcwaliswe Ngaye futhi, ngomqondo ongokomfanekiso, uphuze amandla Akhe.
Kubalulekile futhi ukuba umfundi ukuthi ubhapathizwe ngoMoya oNgcwele. Ukuthi uzocwiliswa emandleni Akhe. Lokhu futhi kusho “ ubhapathizo loMoya ” noma “ubhapathizo ngoMoya oNgcwele”. Ngibhala kabanzi mayelana nokubhapathizwa kukaMoya esihlokweni esikuwebhusayithi yethu. Ngicela ukubheke lokho.

Okulandelayo, kunjalo, kubalulekile futhi ukuthi wazi lapho uya khona. UJesu unikeza iziqondiso, ngomqondo ongokomfanekiso.

Lezi ziqondiso zimelela iBhayibheli noma iZwi likaNkulunkulu.

Ungase ucabange, “Kodwa ngineBhayibheli futhi ngilifunde izikhathi eziningi, kodwa angilitholi!” Lokho kungenxa yokuthi ukuphela kwendlela yokuqonda iBhayibheli ngoMoya oNgcwele. UMoya oNgcwele uzokucacisela iZwi. Futhi uyakutshela, ngomqondo ongokomfanekiso: “Ngizokuchazela indlela yokufunda iBhayibheli. Ngizokuchazela ukuthi kusho ukuthini.” Futhi ngokuzumayo kuba sengathi lapho ubona ukukhanya futhi uqaphela: “Heyi, kungazelelwe konke sekungicacele!”
Futhi ungacela uMoya oNgcwele ukuba akuchazele izinto ezithile: “Usho ukuthini lo mbhalo? Futhi kusho ukuthini kimi siqu na?” Ube eseletha iZwi ekuphileni kuwe. Ngakho awuwedwa endleleni yakho.

Okulandelayo, ngifuna ukukukhombisa umakhalekhukhwini. Imele umphakathi.
UJesu akafuni ukuthi ube wedwa ohambeni lwakho. Unawe, kunjalo, kodwa futhi ufuna ukuthi uthintane nabanye abalandeli bakaJesu. Ukuthi ukhulume nabo, nicobelelane ngemibono.
Ubudlelwane namanye amaKrestu kungaba sebandleni. Kodwa futhi kungaba yiqembu lasekhaya. Lapho uhlangana khona namaKrestu ekhaya futhi nifunda iBhayibheli ndawonye, ​​nithandaza ndawonye njll.

Into engcono kakhulu ongayenza ukuqalaza ukuze ubone ukuthi kunamanye amaKristu edolobheni lakini noma endaweni ongahlangana nayo. Ngithanda ukukunikeza ithiphu ukuthi kubalulekile ukuthi babe neBhayibheli njengesisekelo futhi bavuleleke kuMoya oNgcwele.

Bese kuba nephuzu lesine. Lesi sinyathelo sesine siwubhapathizo lwamanzi. Ukucwiliswa emanzini.

Kufanekisela ukuthi unikele impilo yakho kuJesu futhi manje konke sekube kusha. Ukuthi ubuwena obudala babethelwa esiphambanweni, nafa naye ngokomoya futhi wabuye wavuka kanye naye! Limelela ukufa nokuvuka.

Ukucwiliswa emanzini kuwukubhapathiza okufanele emanzini, futhi amaKristu okuqala akwenza ngaleyondlela nawo. Ukubhapathizwa kwezingane noma ukufafazwa ngamanzi, ngakolunye uhlangothi, akulungile. Mhlawumbe ucabanga ukuthi: “Ngabhapathizwa ngisemncane, lokho kufanele kube kwanele.” Cha, ngicela uvumele ukubhapathizwa ngendlela efanele nangeBhayibheli ngokucwiliswa emanzini. Hamba nje ubone ukuthi akhona yini amaKrestu angakubhabhadisa.

Lezo yizinyathelo ezine. Manje usuhamba nobhaka wakho.

Kunjalo, izinhlinzeko zokuhamba azihlali nje kubhaka, udinga izinhlinzeko zokuhamba (ezisebenza kakhulu) ekuhambeni. Njengokuhamba ngezinyawo okuvamile. Kungakho ulokhu ubheka imephu yakho, isibonelo: “Empeleni kufanele ngiyephi? NKOSI, ngicela ukhulume nami!”
UNkulunkulu ukhuluma ngeBhayibheli, kodwa nangamazwi avela engqondweni noma azwakalayo, ngezithombe, ngemibono nangamaphupho. Angakwazi futhi ukukhuluma nawe esebenzisa abanye abantu.
Ungathola izihloko ezichazayo ngalesi sihloko esithi “Ukukhuluma kukaNkulunkulu” kuwebhusayithi yethu, ngokwesibonelo indlela yokuhlola ngokunembile lokho umuntu akubonayo (okungukuthi ngokumelene neBhayibheli kanye nokuziphatha kukaNkulunkulu).
Yazi izwi Lakhe futhi ulibonele mathupha! Bese usendleleni efanele. Ngokuba unguMalusi Omuhle futhi niyizimvu zaKhe ezingezwa izwi laKhe.

Yebo, kubalulekile futhi ukuqhubeka nokuphuza. Ukugcwaliswa ngokuphindaphindiwe nguMoya oNgcwele. Ukuphila emandleni akhe, njengoba nje amaKristu okuqala agcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele ngePhentekoste. Okuningi ngezihloko zokubhabhadiswa koMoya kanye nezipho zoMoya kuwebhusayithi yethu.

Njengoba sekushiwo, ukuhlanganyela namanye amaKristu nakho kubalulekile, njengobhapathizo lwamanzi.

Ungafunda izindatshana eziwusizo kuzo zonke lezi zihloko ezimayelana nobufundi kuwebhusayithi yethu.

Manje ukubuka konke okufushane ngezinyathelo zokulandelana:


Ukuhleleka kwalezi zinyathelo akubalulekile! Ngakho ungabhapathizwa kuqala bese uthola iBhayibheli. Noma ungathola iBhayibheli ngokushesha bese ubhapathizwa. Zinqumele (futhi ngomthandazo noNkulunkulu) ukuthi yini ongayenza kuqala. Kodwa: Zonke izinyathelo zibalulekile ngokulandelana.

Okunye futhi: Lezi zinyathelo azikho isidingo sokusindiswa. Lokho kusho ukuthi: Uma usunikele ukuphila kwakho kuJesu (njengoba ngichazile engxenyeni yokuqala), ususindisiwe. Kodwa izinyathelo ziyizinyathelo zokulalela. Kufanele uhambe uma ufuna ukulalela uJesu. Ngoba Akakukhiphi nje endleleni yakho, Ukunika ukuphakelwa kohambo. Izinyathelo ngezokuzithandela, kodwa uJesu ukucela ukuba uzithathe.

Ufuna ukulandela uJesu. UnguMelusi Omuhle futhi ufuna ukuzwa izwi Lakhe. Ufuna ukwazi ukuthi yini enye akuhlelele yona uqobo (isib. ubizo lwakho siqu). Ufuna ukwazi ukuthi uthini ngawe (okungukuthi ubuwena Kuye). Ungathanda ukushintshisana ngemibono nabanye futhi ubabuze, isibonelo: “Uke wabhekana nani noNkulunkulu?” noma: “Kusho ukuthini lokhu nalokhuya eBhayibhelini?” njll.

Kukhulu ngobufundi… Busisa!

Kuwebhusayithi yethu uzothola olunye usizo lokulandelana.

Vele uye ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Uzothola okulandwayo kwamahhala, izinto ongazaba nokunye okuningi lapho!

Sikufisela injabulo nezibusiso eziningi endleleni yakho noJesu!

Zizwe ukhululekile ukusabalalisa kabusha lo mlayezo ngezinjongo okungezona ezohwebo ngaphandle kokuguqulwa. Okunye ukusetshenziswa nezinguquko kudinga imvume ebhaliwe ye www.message-for-you.net. Iyatholakala futhi ngezinye izilimi nakwezinye izinguqulo (isb. njengamafayela alalelwayo, amavidiyo, inguqulo enemininingwane, inguqulo emfushane, inguqulo yezingane nokunye) nangezinye izilimi ngendlela engakahleleki (Du) nangefomu elisemthethweni (Sie).

Ozi maka gi! Ozi kacha mma n’ụwa n’asụsụ nke gị [Igbo/Ásụ̀sụ́ Ìgbò]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Biko gụọ nke mbụ:
Ịdọ aka ná ntị, a sụgharịala ntụgharị asụsụ na-esonụ na-akpaghị aka. Ederede nwere ike ịnwe mperi. Nke a bụ ntụgharị asụsụ raw nwa oge.
A ka na-anabata gị ka ị kesaa ederede maka ebumnuche na-abụghị nke azụmahịa!
Biko gụọ akụkọ a maka nkọwa ndị ọzọ: Nkọwa nke ntụgharị asụsụ adịchaghị nwa oge

ọdịnaya

ụdị nkenke

ozi maka gi!

Ozi kacha mma n’ụwa n’asụsụ nke gị

Ozi na-esonụ agbanweelarị ndụ ọtụtụ ijeri mmadụ. Ndụ gị nwere ike ịgbanwe ruo mgbe ebighị ebi ka mma!
Were oge a n’ihi na ọ bara uru.

 

 

Nke www.message-for-you.net

Ị̀ na-eche mgbe ụfọdụ ihe mere ihe ọjọọ ji jupụta n’ụwa a? Gịnị mere ahụhụ niile ji na-ata? Oleekwa otú ị ga-esi jiri ọṅụ biri n’ụwa a?

N’ozi a, achọrọ m ịgwa gị ka ihe ọjọọ si bata n’ụwa a. Mana ka ị ga-esi merie ya ma nweta ezigbo joie de vivre na-adịgide adịgide.

Otu mmụọ ozi nọ n’eluigwe nke nọ ọdụ n’elu ocheeze Chineke. Mmụọ ozi ahụ bụ Setan. Ma Setan were mpako. O ji aka ya họrọ inupụrụ Chineke isi.

 

 

Ọ bụ ya mere Chineke ji chụpụ Setan n’eluigwe. 

 

Otú ọ dị, Chineke n’onwe ya dị mma, n’èzí Ya ọ dịghị ihe ọma. N’ihi ya, Setan tụfuru otuto o nwere n’ebe Chineke nọ. Ya mere, site n’ọdịda ya, Setan wetara ihe ọjọọ n’ime ụwa.

Ọ nwakwara ụmụ mmadụ mbụ ka ha nupụrụ Chineke isi. Setan n’onwe ya na-efunahụ ya ruo mgbe ebighị ebi, ọ na-agbalịkwa ime ka ndị mmadụ pụọ n’ebe Chineke nọ ka ha ghara ịla n’iyi ma ghara ịzọpụta ha.

 

Njehie anyị, ikpe ọmụma anyị – mgbe anyị na-agha ụgha, zuo ohi, nwee echiche ọjọọ ma ọ bụ okwu ọjọọ… ihe a niile na-ekewa anyị na ịbịakwute Chineke.

 Nke ahụ bụ akụkọ ọjọọ ugbu a, mana ọ kwụsịghị ebe ahụ. Enwere ngwọta dị mfe maka nsogbu a. Na nke a ngwọta nwere aha: Jesus

N’ihi na Chineke hụrụ anyị n’anya! Ọ na-enyekwa mmadụ ọ bụla ma ọ dịkarịa ala otu ohere na ndụ ha ịnakwere ngwọta a. Ozi a bụ ohere gị!

 

 

 

Mbụ, ọ ga-amasị m ịgwa gị kpọmkwem onye Jizọs bụ:

Nna nke eluigwe, Jisus, na Mụọ Nsọ bụ Chineke. Enwere mmadụ atọ dị nsọ bụ ndị ọnụ na-etolite Atọ n’Ime Otu. Ịdị n’otu a na-eme ka Chineke. Yabụ na Jizọs bụ ebighi ebi na onye nwere ike ime ihe niile. Ọ bụkwa Onye Okike.

Ma Jizọs bịara n’afọ ofufo banyere 2000 afọ gara aga dị ka ezi mmadụ n’ime ụwa a.

 

 

 

 

 

Mmụọ Nsọ tụụrụ ime ya wee mụọ ya site na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. O biri ndụ mmadụ n’enweghị mmejọ yana na mmekọrịta nke mmụọ zuru oke ya na Nna ahụ. O gosiri ụwa ka Chineke dị…

Mgbe ahụ, ọ nwụrụ n’afọ ofufo na nhụsianya maka ikpe ọmụma anyị na mmejọ anyị n’obe. N’ubọchi nke-atọ O siri n’ílì bilie. Ma emesịa Ọ laghachikwutere Nna nke Elu-igwe ọzọ.

Gịnị mere o ji mee ihe a? Ọ gara n’obe ka o buru ikpe ọmụma niile n’aha gị. Ka i wee nwee onwe ya! Ma gị onwe gị na-ekpebi ma ị̀ nara onyinye a ma ọ bụ na i kweghị.

 

 

Nke ahụ pụtara: Kedu ka ị ga-esi kpebie?

Ị na-anabata onyinye Chineke?
Ọ bụrụ ee, a ga-azọpụta gị wee bụrụ nwa Chineke!

Ị na-ajụ onyinye Chineke?
Mgbe ahụ ị na-anọgide na-efu. Nke a pụtakwara mgbe a nwụsịrị, nkewapụ ebighi ebi n’ebe Chineke nọ, n’ime ọchịchịrị.

Ị nwere ike ịnara onyinye Chineke nyere gị UGBUA! Ma ọ bụ ị nwere ike ịhapụ ya na akuku wee chefuo ya… Mana mara ihe ọ pụtara.

Ugbu a, taa, bụ oge ị nwere ike ịsị: “Ee, Jizọs, achọrọ m inye gị ndụ m!”
N’oge mgbanwe gị na Jizọs, Mmụọ Nsọ ga-abịa ma nọrọ n’ime gị. Site n’aka Ya ka abụrụla gị n’ime mmụọ, n’ime ime, mụọ ọzọ – ma mụọ gị dịka nwa Chineke n’ime ezinụlọ nke eluigwe!

Ugbu a sonyere m n’ekpere n’obe.

M na-amalite site n’ekpere ma kwuo ya ahịrịokwu n’ahịrịokwu ka ị nwee ike kwuo ya (olu dara ụda!).

Ekpere na-esonụ abụghị usoro ma ọ bụ aro. Ị nwekwara ike ịkpọ Jizọs n’ime ndụ gị site n’okwu ndị ị chepụtara n’onwe gị. Ihe kacha mkpa bụ mkpebi gị. Kpeekwa ekpere n’olu dara ụda, ọ bụghị naanị n’uche gị. Ikpe ekpere n’olu dara ụda na nke a bụ nkwupụta n’ihu ụwa anụ ahụ na nke mmụọ.

“Ezigbo Jehova Jizọs,

Achọrọ m ugbu a ikwere dị ka nwatakịrị na m nwere ike ịmara gị. Na ị kwụrụ ụgwọ ikpe ọmụma m, maka adịghị ike m. Ya mere, a na m ata unu niile ụta.

(Gwa Ya ihe niile kpọmkwem ma nye Ya!
Gwa Ya: “Jizọs, nke a na nke ahụ ezighi ezi… ụgha m ụgha n’ebe ahụ…” wdg.)

Daalụ Jizọs maka ịgbaghara m! Jizọs, a na m anabata gị ugbu a dị ka onye ndu m na ndụ! Ma a na m arịọ gị, nye m Mmụọ Nsọ gị! Daalụ maka ịzọpụta m ugbu a wee mee m nwa gị!

AMIN.”

Ọ bụrụ na ị kpere ekpere ahụ, yabụ achọrọ m ikele gị! N’ihi na ị gaghị efu ma ọ bụrụ na ị nyere ndụ gị ka Jizọs ugbu a!

Gwa ndị ọzọ gbasara mkpebi gị maka Jizọs! Ị nwekwara ike ịkwado ozi a.

Ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ, ọ ga-amasị m ịkwado ka ị geekwa ntị ma ọ bụ gụọ nkọwa zuru ezu nke ozi ahụ. Ị nwere ike ịchọta ha na weebụsaịtị anyị.

Na webụsaịtị anyị, ị ga-ahụkwa etu ị ga-esi soro Jizọs ugbu a.

Naanị gaa:

www.message-for-you.net/discipleship

Anyị na-achọ gị ọtụtụ ọṅụ na ngọzi na ụzọ gị na Jizọs!

Enwere onwe gị ikesagharị ozi a maka ebumnuche na-abụghị nke azụmahịa na-enweghị mgbanwe. Ojiji na mgbanwe ndị ọzọ chọrọ nkwado ederede www.message-for-you.net. Ọ dịkwa n’ebe ahụ n’asụsụ ndị ọzọ yana na nsụgharị ndị ọzọ (dịka faịlụ ọdịyo, vidiyo, ụdị zuru ezu, ụdị mkpụmkpụ, ụdị ụmụaka na ndị ọzọ) yana n’asụsụ ụfọdụ n’ụdị (Du) na n’ụdị (Sie)..

Ụdị zuru ezu

ozi maka gi!

Ozi kacha mma n’ụwa n’asụsụ nke gị

Ụdị ogologo (akụkụ 1)

Ozi na-esonụ agbanweelarị ndụ ọtụtụ ijeri mmadụ. Ndụ gị nwere ike ịgbanwe ruo mgbe ebighị ebi ka mma!

Were oge a n’ihi na ọ bara uru.

Anyị anaghị akpọsa ozi maka otu ọ bụla.
Na ozi a anyị chọrọ inyere ndị mmadụ aka reorient ndụ ha (na ndụ nke ibe ha mmadụ) kwupụta onye nke Jizọs.

Nke www.message-for-you.net
(Ọ dịkwa n’asụsụ ndị ọzọ.)

Ọtụtụ ndị na-edegara m akwụkwọ ozi n’Ịntanet. Na mgbe ahụ, m na-ajụkarị ha ajụjụ bụ́: “Ị̀ kpachaara anya nyefere Jizọs ndụ gị?” Ọtụtụ ndị na-asịkwa: “Ee, n’ezie, ana m ekpe ekpere ná mgbede ọ bụla.”, “M na-ekpekarị ekpere tupu mụ alakpuo ụra.”, “Mụ na Chineke na-ekwurịta okwu nke ọma ọtụtụ mgbe.” Ma ọ bụkwanụ: “Ekwere m na Chineke.” Ha wee sị: “Ee, n’ezie enyefewo m Jizọs ndụ m.”

Azịza ya dị nnọọ iche. Ụfọdụ na-asịkwa: “Ee, emere m baptizim dị ka nwa ọhụrụ…”. Ma ụfọdụ na-asị: “Ee, Jizọs bụ ezigbo onye nkuzi ime mmụọ/ezi mmadụ/ezi ihe nlereanya…” Ya mere enwere azịza dị iche iche. Ma ndị a nwere otu ihe jikọrọ ha: ha amachabeghị nyefee Jizọs ndụ ha. Ha nwere ụdị kwere na Ya ma na-ekpe ekpere site n’oge ruo n’oge, ma ha enyefebeghị Ya ndụ ha.

Iji ghọta nke a, ọ ga-amasị m iji marathon kọwaara gị ya. Ndị na-agba ọsọ na-echere ruo mgbe onye ọka ikpe nyere akara mmalite. Mgbe ahụ, ha na-amalite ịgba ọsọ. Ma ugbu a were ya na ị bụ otu n’ime ndị ọgba ọsọ a. Ma ị naghị echere akara mmalite, naanị ịmalite ịgba ọsọ…

Ị na-agba ọsọ na-agba ọsọ… na ị na-agbalị n’ezie. Ị na-eji ike gị niile eme ihe! Na ị na-enwe obi ụtọ n’ihi na ị nwere ike ịhụ njedebe… Ma nwoke ahụ na njedebe na-agwa gị: “Ndo, enweghị m ike ịnye gị ihe nrite mmeri.” Ị sị: “Gịnị?! Gịnị mere? M gbara ọsọ dị ka ndị ọzọ!”

Nwoke ahụ wee sị gị: “Ee, ma ị malitere ịgba ọsọ na-enweghị akara mmalite! Asọ gị ezighi ezi. O di nwute na i tufuru ya.”

Ma ọ bụkwa otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na mmadụ ikwere na Jizọs n’enyefeghị ya ndụ ya. Ọ dị ka ịgba ọsọ marathon na-enweghị mmalite.

Ma Jizọs chọrọ ka i merie. Na dị ka onye mmeri ebighị ebi ma ọ bụghị dị ka onye efu ebighị ebi. Ọ chọrọ n’ezie ka ị nweta nrite onye mmeri a. Ka i nwere ike ịnọnyere Ya ruo mgbe ebighị ebi! Nke ahụ na-agụnyekwa ntọhapụ nke ndụ.

Ma eleghị anya, ị na-eche otú nrara ndụ a nyefere Jizọs dị. Na gịnị ka nke ahụ pụtara na “mgbama mmalite”. Ma ọ ga-amasị m ịgwa gị kpọmkwem onye Jizọs bụ.

 

Ònye bụ Jizọs maka gị onwe gị?

Ọ bụ ezigbo mmadụ? Ezigbo onye nkuzi?

– Ebe ọ nwere ike ịmasị ịnụ Ozizi Elu Ugwu… Ọ bụ otu n’ime ọtụtụ ndị nkuzi ime mmụọ? Ya mere O kwekọrọ na Buddha, Mohammed, wdg…? Ọ bụ onye malitere okpukpe gị? Ọ ga-amasị m ịgwa gị onye Jizọs bụ n’ezie.

Ònye bụ Jizọs?

Nna nke eluigwe, Jisus, na Mụọ Nsọ bụ Chineke. Enwere mmadụ atọ dị nsọ bụ ndị ọnụ na-etolite Atọ n’Ime Otu. Ịdị n’otu a na-eme ka Chineke. Yabụ na Jizọs bụ ebighi ebi na onye nwere ike ime ihe niile. Ọ bụkwa Onye Okike.Ma Jizọs bịara n’afọ ofufo banyere 2000 afọ gara aga dị ka ezi mmadụ n’ime ụwa a.Mmụọ Nsọ tụụrụ ime ya wee mụọ ya site na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. O biri ndụ mmadụ n’enweghị mmejọ yana na mmekọrịta nke mmụọ zuru oke ya na Nna ahụ. O gosiri ụwa ka Chineke dị…

Mgbe ahụ, ọ nwụrụ n’afọ ofufo na nhụsianya maka ikpe ọmụma anyị na mmejọ anyị n’obe. N’ubọchi nke-atọ O siri n’ílì bilie. Ma emesịa Ọ laghachikwutere Nna nke Elu-igwe ọzọ.

Aga m agwa gị ihe kpatara Jizọs ji mee nke a n’otu ntabi anya – yana ihe nke ahụ pụtara nye gị…

Ya mere, Jizọs bịara n’ụwa a dị ka mmadụ dị ka anyị. O biri ndụ dị ka anyị. Naanị otu nnukwu ọdịiche: Ọ dị ọcha kpamkpam, jupụtara n’ịhụnanya na eziokwu. Ọ dịghị mgbe ọ na-agha ụgha, Ọ na-ekwukarị eziokwu. Ọbụna o kwuru banyere onwe ya na Ọ bụ eziokwu n’onwe ya! Ònye nwere ike ikwu nke ahụ? Ị nwere ike ịsị na ị bụ onye eziokwu? Ma ọ bụ ịhụnanya na mmadụ? … Jizọs kwuru nke ahụ banyere onwe ya! O we si, Mu onwem bu uzo, na ezi-okwu na ndu.

Ma o kwuziri ihe dị mkpa: “…Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ọ bụghị site na m!” Na nke ahụ dị oke mkpa, nke ahụ bụ ihe ọ bụ ihe niile.

N’ihi ya, Jizọs bụ onye chọrọ ijide gị aka wee sị gị: “Nabata m, m ga-edugakwa gị n’ebe Nna nke eluigwe nọ! Aga m akpọga gị n’eluigwe, n’alaeze m!”

Nke ahụ bụ ntọhapụ nke ndụ – na ị gwara ya (dịka ọmụmaatụ): “Ee, achọrọ m nke ahụ! Achọrọ m ịnọnyere gị ruo mgbe ebighị ebi! Ọbụghị naanị mgbe ọ bụla na ndụ kwa ụbọchị… ọ bụghị naanị na Sọnde… ruo mgbe ebighị ebi! Achọrọ m ka ị bụrụ onye ndu m. Na ị bụ ezi onye ọzụzụ atụrụ m na abụ m atụrụ gị nke na-eso gị. Nke ahụ na-anụ olu gị, nke ahụ chọrọ n’ezie ibi ndụ gị nke ọma! “

Ozi a di omimi nke ukwuu… Ma achoro m igosi gi ihe Jisos merere gi.

Ọ ga-amasị m igosi gị obe. A na-ekpebi ihe niile n’obe. Ị nwere ike ịjụ, sị, “Nke ahụ ọ́ bụghị nanị ọnwụ jọgburu onwe ya? Kedu ihe jikọrọ nke ahụ na m?”

Ekwuru m na Jizọs biri n’ịdị ọcha, n’ịhụnanya. Dị ka ọ dịghị mmadụ ọzọ! Enweghị mmejọ, enweghị ikpe ọmụma. Ma, ọ bụghị naanị na Jizọs bịara n’ụwa ka o gosi anyị otú anyị ga-esi na-ebi ndụ. Ma ịnwụ maka anyị n’obe.

N’ihi na anyị, gị na gị, anyị niile, anyị na-emehie mgbe niile. Anyị ezughị okè. Ma Jizọs bịakwutere anyị dị ka nwoke zuru okè! Jizọs zuru okè! Mana mmejọ anyị, ikpe ọmụma anyị – mgbe anyị na-agha ụgha, zuo ohi, nwee echiche ọjọọ ma ọ bụ okwu ọjọọ… ihe a niile na-ekewa anyị na ịbịakwute Chineke. Ọ dị ka ihe gbapụrụ n’etiti anyị. Ọ na-aghọwanyewanye…
Na Jizọs nwere ike iweghachi kọntaktị a! Ọ chọrọ ijide gị n’aka wee sị: “Bịa, m ga-akpọghachite gị n’ebe i nwere n’ezie, n’ebe obibi gị nke eluigwe!” Ọ chọghị ka i tufuo. Mmehie ga-ekewapụ gị na Chineke ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụrụ na ị naghị etinye ya n’obe. Ma eleghị anya, ị na-eche: “Abụ m ezigbo mmadụ..?! Ọ bụghị m kpatara?!” Chee echiche banyere ebe ị ghaworo ụgha… ebe ị na-ekwughị eziokwu.

Ọ ga-amasị m ugbu a ịgwa gị ka ihe ọjọọ si bata n’ụwa a.

Kedu ka ikpe ọmụma siri bata n’ụwa?

Otu mmụọ ozi nọ n’eluigwe nke nọ ọdụ n’elu ocheeze Chineke. Mmụọ ozi ahụ bụ Setan.

Ma Setan were mpako. O ji aka ya họrọ inupụrụ Chineke isi. Ọ bụ ya mere Chineke ji chụpụ Setan n’eluigwe.
Otú ọ dị, Chineke n’onwe ya dị mma, n’èzí Ya ọ dịghị ihe ọma. N’ihi ya, Setan tụfuru otuto o nwere n’ebe Chineke nọ. N’ihi na ọ họọrọ ihe ọjọọ.
Ya mere, site n’ọdịda ya, Setan wetara ihe ọjọọ n’ime ụwa. Ọ nwakwara ụmụ mmadụ mbụ ka ha nupụrụ Chineke isi. Ha batara n’okpuru ọchịchị Setan na n’okpuru ike nke ihe ọjọọ…Setan n’onwe ya na-efunahụ ya ruo mgbe ebighị ebi, ọ na-agbalịkwa ime ka ndị mmadụ pụọ n’ebe Chineke nọ ka ha ghara ịla n’iyi ma ghara ịzọpụta ha.

Ọ bụ ya mere Jizọs ji bata n’ụwa a, ọ na-agwakwa anyị, sị: “Achọrọ m ka unu lọghachikwute m ka anyị wee nwee ezigbo enyi ọzọ!” Ma mgbe ahụ, Ọ gara n’obe n’ihi na ị: “E n’elu obe, m na-a niile ikpe ọmụma na onwe m!”

O bukwara mmerụ ahụ nke uche gị. Ọ hụla ihe a niile ma gwa gị, sị: “Achọghị m ka ị nọrọ n’eru uju ebighị ebi! Achọrọ m inye gị ọṅụ m!” O were gị iru uju, ihe mgbu gị, owu ọmụma gị. Ọ na-ahụ ihe niile! Ọ naghị eche banyere gị! Ọ gara n’obe maka ya. Ọ na-agwakwa gị, sị: “Lee, emewo m gị ihe niile! Biko nara ya!” Ọ chọkwara inye gị ịhụnanya Ya. O gosiri ịhụnanya Ya n’elu obe. Ọ sịrị: “Lee, n’elu obe ka ị na-ahụ na m hụrụ unu n’anya nke ukwuu!

Nke ahụ pụtara: Kedu ka ị ga-esi kpebie?

Ị na-anabata onyinye Chineke? Ọ bụrụ ee, a ga-azọpụta gị wee bụrụ nwa Chineke!

Ị na-ajụ onyinye Chineke? Mgbe ahụ ị na-anọgide na-efu. Nke a pụtakwara mgbe a nwụsịrị, nkewapụ ebighi ebi n’ebe Chineke nọ, n’ime ọchịchịrị.

Ị nwere ike ịnara onyinye Chineke nyere gị UGBUA! Ma ọ bụ ị nwere ike ịhapụ ya na akuku wee chefuo ya…
Mana mara ihe ọ pụtara.

Ugbu a, taa, bụ oge mgbe ị nwere ike ịsị: “Ee, Jizọs, a chọrọ m inye gị ndụ m!”

Gịnị ga-eme mgbe ị tọghata Jesus?

N’oge mgbanwe gị na Jizọs, Mmụọ Nsọ ga-abịa ma nọrọ n’ime gị.
Site n’aka Ya ka abụrụla gị n’ime mmụọ, n’ime ime, mụọ ọzọ – ma mụọ gị dịka nwa Chineke n’ime ezinụlọ nke eluigwe! Gị na-akpọ “ochie nwoke” na-anwụ anwụ ime mmụọ na Jizọs n’obe na ị na-enweta ndụ ọhụrụ n’aka ya. Nke a na-enye gị njirimara ọhụrụ kpamkpam – site na nwa arịrịọ ruo nwa eze!

Dị ka nwa Chineke ị nwere ike mgbe ahụ na-ebi ndụ n’ike nke Mmụọ Nsọ – na agaghịkwa na-adị ndụ n’okpuru ọchịchị nke ihe ọjọọ! (Ị ka ga-enwere onwe gị ime ihe a) Jizọs na-enyekwa gị ike ịnapụ ndị mmadụ n’aka Setan!

Ugbu a sonyere m n’ekpere n’obe.

M na-amalite site n’ekpere ma kwuo ya ahịrịokwu n’ahịrịokwu ka ị nwee ike kwuo ya (olu dara ụda!).

Ekpere na-esonụ abụghị usoro ma ọ bụ aro. Ị nwekwara ike ịkpọ Jizọs n’ime ndụ gị site n’okwu ndị ị chepụtara n’onwe gị. Ihe kacha mkpa bụ mkpebi gị. Jizọs na-ahụ obi gị, Ọ maara ihe ị na-ekwu. Kpeekwa ekpere n’olu dara ụda, ọ bụghị naanị n’uche gị. Ikpe ekpere n’olu dara ụda na nke a bụ nkwupụta n’ihu ụwa anụ ahụ na nke mmụọ.

“Ezigbo Jehova Jizọs,

Achọrọ m ikwere dị ka nwata ugbu a na m nwere ike ịmata gị. Na ị kwụrụ ụgwọ ikpe ọmụma m, maka adịghị ike m. Ọ bụ ya mere m ji enye gị ihe niile ugbu a, ihe niile na-anyịgbu m, ihe niile m na-eburu m. Aga m enye gị ihe niile m mejọrọ ugbu a.

(Gwa Ya ihe niile kpọmkwem ma nyefee ya n’aka Ya! Gwa Ya, “Jizọs, ihe a na nke ahụ ezighi ezi… ụgha m…” wdg.
Ka ị na-enyefe ihe niile n’aka Ya, ọbara Ya na-ekpuchi ikpe ọmụma niile. Ọbara ya na-ekpuchi gị.)

Daalụ Jizọs maka ịgbaghara m ugbu a! Daalụ maka ịsa m ọcha! Jizọs, m na-anabata gị ugbu a dị ka m ndu na ndụ! Dị ka Onyenwe m! Dị ka onye nzọpụta m! Ma a na m ajụ gị: Bata na ndụ m! Ma a na m arịọ gị, nye m Mmụọ Nsọ gị! Jupụta m na Mmụọ Nsọ gị! Daalụ maka ịzọpụta m ugbu a! Daalụ na abụ m nwa gị ugbu a!

AMIN.”

Ọ bụrụ na ị kpere ekpere ahụ, yabụ achọrọ m ikele gị! N’ihi na mgbe ahụ ị ghọrọ onye mmeri ebighị ebi. Mgbe ahụ, ị ​​chere maka “mmalite mgbama” wee pụọ. “Ọsọ” ahụ adịla irè ugbu a!

Ma achọrọ m ịgwa gị nke a, site na Jọn 3:16: “Chineke hụrụ ụwa n’anya otu a na O nyere Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya wee ghara ịla n’iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.

Nke ahụ pụtara na ị gaghị efu ma ọ bụrụ na ị nyere ndụ gị Jesus ugbu a! Ugbu a ọ dị mma, ugbu a ị nwere ike nweta “ezigbo nzọpụta”. “Nkwenye nke nzọpụta” pụtara na ị ji n’aka 100% na ị ga-aga eluigwe. Ma ọ bụghị nke rụzuru, ma n’ihi na ị nabatara ihe Jizọs meere gị n’obe! A zọpụtala gị ugbu a. – Site na amara. N’ihi na ị nabatara onyinye Ya.

Ma ugbu a, ọ na-aga n’ihu. N’ihi na ugbu a naanị gị mere ụzọ gị. Ọ bụ ugbu a gbasara usoro. Ọ bu ezi onye-ọzùzù-aturu, unu nēso kwa ya. Na ihe nke ahụ dị ka nke ọma, m ga-agwa gị na akụkụ nke abụọ.Gwa ndị ọzọ gbasara mkpebi gị maka Jizọs! Ị nwekwara ike ịkwado ozi a.
Ugbu a maka akụkụ nke abụọ gbasara nnọchite…
ozi maka gi!

Ozi kacha mma n’ụwa n’asụsụ nke gị

Otu esi aga n’ihu (akụkụ nke abụọ nke ozi)

Nke a bụ akụkụ nke abụọ nke ozi kasịnụ n’ụwa nke gbanwere ndụ ọtụtụ ijeri mmadụ n’ụzọ bụ́ isi.

Nke www.message-for-you.net

(Ọ dịkwa n’asụsụ ndị ọzọ.)

Ọ bụrụ na i lebeghị ma ọ bụ gee ntị n’akụkụ mbụ nke ozi a, biko buru ụzọ mee ya.

Ugbu a maka akụkụ nke abụọ…

 

Ya mere obe bụ mmalite. Ma ọ bụrụ na ị nyere ndụ gị ka Jizọs, mgbe ahụ, i mere mkpebi ziri ezi!

Ma ugbu a, ọ na-aga n’ihu. Mgbe ị nyere Jizọs ndụ gị, ị (na-ekwu okwu n’ụzọ ihe atụ) were azu akpa gị tọgbọrọ chakoo. Enwere ọtụtụ ihe mkpofu n’akpa azụ gị nke ị na-achọghịzi. I wee sị: “Jizọs, m na-enye gị ihe niile!” I nyere ya ihe niile. Ma dị ka e kwuworo, e nwere ihe ndị dị na ya nke ị na-adịghịzi mkpa (dịka ikpe ọmụma, mmerụ ahụ uche, wdg).

Ihe Jizọs chọrọ ime ugbu a bụ: Ọ chọrọ imeju akpa gị!

Ọ chọrọ inye gị ihe bara uru ka gị na ya were. Dị ka ndokwa njem nke ị chọrọ na njem.

Nke mbụ, ọ dị ezigbo mkpa na ị nwere ihe ị ga-aṅụ. Ka ị ghara ịnwụ n’ihi akpịrị ịkpọ nkụ n’ụzọ. Aga m egosi gị karama mmiri nke nwere mmiri dị ọhụrụ, doro anya, dị mma. Mmiri ahụ na-anọchi anya Mmụọ Nsọ. Mgbe ị nyere Jizọs ndụ gị, Mmụọ Nsọ batara n’ime gị.

Mmụọ nsọ nọkwa n’ime gị, mana ị ga-ejupụta na Ya ugboro ugboro. “Ṅụọnụ” ya, dị ka a pụrụ isi kwuo ya. Ya mere ọ dị mkpa ka ị na-aṅụkwa mmiri ndụ a… na otú ahụ ka ọ na-enweta ume mgbe niile.
Mmụọ Nsọ bụ mmadụ, Ọ bụ Chineke. Ma ị nwekwara ike ịhụ ike ya, jupụta na Ya na, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ṅụọ ike ya.
Ọ dịkwa mkpa maka ịbụ ndị na-eso ụzọ ka e mee gị baptizim na Mụọ Nsọ. Na unu ga-emikpu n’ike ya. Nke a pụtakwara “ baptizim mmụọ nsọ ” ma ọ bụ “baptizim na Mmụọ Nsọ”. M na-ede n’ụzọ zuru ezu banyere baptizim nke Mmụọ Nsọ na otu isiokwu na anyị website. Biko lelee nke ahụ.

Ọzọ, n’ezie, ọ dịkwa mkpa ka ị mara ebe ị na-aga. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, Jizọs na-enye gị ntụziaka ndị ahụ.

Ntuziaka ndị a na-anọchi anya Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ Okwu Chineke.

Ị nwere ike na-eche, sị, “Ma enwere m Bible, agụwokwa m ya ọtụtụ ugboro, ma enwetaghị m ya!” Nke ahụ bụ n’ihi na nanị otu ụzọ isi ghọta Akwụkwọ Nsọ bụ site na Mmụọ Nsọ. Mụọ Nsọ ga-aghọtara gị Okwu ahụ. Ọ gwakwara gị, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, sị: “M ga-akọwara gị otú e si agụ Bible. M ga-akọwara gị ihe ọ pụtara.” Na mberede ọ dị ka mgbe ị na-ahụ ìhè na ị ghọtara: “Hey, na mberede ihe niile doro m anya!”
Na ị nwekwara ike ịrịọ Mmụọ Nsọ ka ọ kọwaara gị ihe ụfọdụ: “Gịnị ka ederede a pụtara? Gịnịkwa ka ọ pụtara nye mụ onwe m?” O meziri ka Okwu ahụ dị ndụ nye gị. Yabụ na ọ bụghị naanị gị na-aga.

Ọzọ, achọrọ m igosi gị ekwentị. Ọ na-anọchi anya obodo.
Jizọs achọghị ka naanị gị nọrọ na njem gị. Ọ nọnyeere gị, mana ọ chọkwara ka gị na ndị ọzọ na-eso ụzọ Jizọs kpakọrịta. Ka ị na-agwa ha okwu, gị na ha gbanwee echiche.
Mmekọrịta na Ndị Kraịst ndị ọzọ nwere ike ịbụ na chọọchị. Mana ọ nwekwara ike ịbụ otu ụlọ. Ebe ị na-ezute Ndị Kraịst n’ụlọ na-agụkọ Akwụkwọ Nsọ ọnụ, na-ekpekọ ekpere ọnụ wdg.

Ihe kacha mma ị ga-eme bụ ilegharị anya ka ị hụ ebe Ndị Kraịst ndị ọzọ nọ n’obodo unu ma ọ bụ n’ebe ị ga-ezute. Ọ ga-amasị m inye gị ndụmọdụ na ọ dị mkpa na ha nwere Akwụkwọ Nsọ dịka ntọala na na ha na-emeghe maka Mmụọ Nsọ.

E nwekwara isi ihe anọ. Nzọụkwụ nke anọ a bụ baptizim ime mmiri. Imikpu n’ime mmiri.

Ọ na-egosi na ị nyere ndụ gị Jesus na ugbu a ihe niile aghọwo ọhụrụ. Na akpọgidere gị ochie gị n’obe, unu na ya nwụrụ na mmụọ wee soro ya bilie ọzọ! Ọ na-anọchi anya ọnwụ na mbilite n’ọnwụ.

Nmikpu bụ baptizim ziri ezi n’ime mmiri, Ndị Kraịst oge mbụ mekwara ya otú ahụ. Baptizim nwa ọhụrụ ma ọ bụ fesa mmiri, n’aka nke ọzọ, adịghị mma. Ma eleghị anya, ị na-eche: “E mere m baptizim dị ka nwa ọhụrụ, nke ahụ ga-ezuru.” Ee e, biko hapụ onwe gị baptizim n’ụzọ ziri ezi na nke Akwụkwọ Nsọ na-emikpu n’ime mmiri. Naanị gaa hụ ma è nwere Ndị Kraịst ga-eme gị baptizim.

Ndị ahụ bụ nzọụkwụ anọ. Ma ugbu a, i ji akpa azuzu bilie.

N’ezie, ndokwa njem adịghị anọgide na-enweghị ike na akpa azu, ị chọrọ ndokwa njem (dị nnọọ irè) na-aga. Dị ka njem nlegharị anya nkịtị. Ọ bụ ya mere i ji na-ele map gị anya, dịka ọmụmaatụ: “Olee ebe m ga-aga? ONYE, biko gwa m okwu!”
Chineke na-ekwu site na Akwụkwọ Nsọ, kamakwa site n’echiche ndị dị ka okwu uche ma ọ bụ nke a na-anụ ụda, site na foto, ọhụụ na site na nrọ. O nwekwara ike ịgwa gị okwu site na ndị ọzọ.
Ị nwere ike ịhụ akụkọ nkọwa n’isiokwu a “Okwu Chineke” na webụsaịtị anyị, dịka ọmụmaatụ ka esi nwalee echiche mmadụ nke ọma (ya bụ megide Akwụkwọ Nsọ na megide àgwà Chineke).
Mara olu Ya ma ghọta ya n’onwe gị maka gị! Mgbe ahụ ị nọ n’ụzọ ziri ezi. N’ihi na ọ bụ ezi onye ọzụzụ atụrụ na unu bụ atụrụ Ya ndị nwere ike ịnụ olu ya.

N’ezie, ọ dịkwa mkpa ịnọgide na-aṅụ mmanya. Ka Mọ Nsọ jupụta ugboro ugboro. Ka ha bie ndụ n’ike ya, dịka Ndị Kraịst oge mbụ si jupụta n’ike nke Mmụọ Nsọ na Pentikọst. Ihe ndị ọzọ gbasara baptizim nke mmụọ nsọ na onyinye mmụọ na webụsaịtị anyị.

Dị ka e kwuburu, iso Ndị Kraịst ndị ọzọ na-akpakọrịta dịkwa mkpa, dịkwa ka baptizim ime mmiri dị.

Ị nwere ike ịgụ akụkọ na-enyere aka na isiokwu ndị a niile gbasara ịbụ ndị na-eso ụzọ na webụsaịtị anyị.

Ugbu a, nkowa nkenke nke nwere usoro nke nnọchi anya:


Usoro nke usoro ndị a adịghị mkpa! N’ihi ya, i nwere ike ibu ụzọ mee baptizim ma nweta Baịbụl. Ma ọ bụkwanụ, i nwere ike nweta Baịbụl ozugbo ma mee baptizim. Kpebie n’onwe gị (nakwa ekpere gị na Chineke) ihe ị ga-ebu ụzọ mee. Ma: Usoro niile dị mkpa maka usoro.

Otu ihe ọzọ: Usoro ndị a adịghị mkpa maka nzọpụta. Nke ahụ pụtara: Ọ bụrụ na ị nyelarị Jizọs ndụ gị (dịka m kọwara na akụkụ nke mbụ), ị ga-azọpụta. Ma nzọụkwụ ndị ahụ bụ nzọụkwụ nke nrubeisi. I kwesịrị ịga ma ọ bụrụ na ị chọrọ irubere Jizọs isi. N’ihi na ọ bụghị naanị na ọ na-ezipụ gị n’ụzọ, ọ na-enye gị ihe ndị dị mkpa maka njem ahụ. Ihe ndị a bụ nke afọ ofufo, ma Jizọs gwara gị ka i mee ha.

Ị chọrọ iso Jizọs. Ọ bụ ezi onye ọzụzụ atụrụ na ị chọrọ ịnụ olu ya. Ị chọrọ ịma ihe ọzọ O zubere maka gị n’onwe gị (dịka ọrụ nkeonwe gị). Ị chọrọ ịmata ihe Ọ na-ekwu gbasara gị (ya bụ, njirimara gị n’ime Ya). Ị ga-achọ ịgbanwe echiche gị na ndị ọzọ ma jụọ ha, dịka ọmụmaatụ: “Gịnị ka unu na Chineke nweworo?” ma ọ bụ: “Gịnị ka ihe a na nke ahụ pụtara n’ime Akwụkwọ Nsọ?” wdg.

Nke ukwuu maka ịbụ ndị na-eso ụzọ… Ngọzi!

Na webụsaịtị anyị ị ga-ahụ enyemaka ọzọ maka nnọchite.

Naanị gaa:

www.message-for-you.net/discipleship

Ị ga-ahụkwa nbudata n’efu, ihe ị ga-ekekọrịta na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ebe ahụ!

Anyị na-achọ gị ọtụtụ ọṅụ na ngọzi na ụzọ gị na Jizọs!

Enwere onwe gị ikesagharị ozi a maka ebumnuche na-abụghị nke azụmahịa na-enweghị mgbanwe. Ojiji na mgbanwe ndị ọzọ chọrọ nkwado ederede www.message-for-you.net. Ọ dịkwa n’ebe ahụ n’asụsụ ndị ọzọ yana na nsụgharị ndị ọzọ (dịka faịlụ ọdịyo, vidiyo, ụdị zuru ezu, ụdị mkpụmkpụ, ụdị ụmụaka na ndị ọzọ) yana n’asụsụ ụfọdụ n’ụdị (Du) na n’ụdị (Sie).

Ifiranṣẹ fun o! Ifiranṣẹ ti o dara julọ ni agbaye ni ede tirẹ [Yoruba/Èdè Yorùbá]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Jọwọ ka akọkọ:
Ikilọ, itumọ ifiranṣẹ atẹle ti jẹ itumọ aladaaṣe. Nitorina ọrọ le ni awọn aṣiṣe ninu. Eyi jẹ itumọ aise fun igba diẹ.
O tun ṣe itẹwọgba lati tun pin kaakiri ọrọ fun awọn idi ti kii ṣe ti owo!
Jọwọ tun ka nkan naa fun awọn alaye siwaju sii: Alaye ti awọn itumọ aise fun igba diẹ

awọn akoonu

kukuru ti ikede

ifiranṣẹ fun o!

Ifiranṣẹ Ti o Dara julọ Ni Agbaye Ni Ede tirẹ

Ifiranṣẹ atẹle yii ti yipada tẹlẹ awọn igbesi aye awọn ọkẹ àìmọye eniyan. Igbesi aye rẹ le yipada lailai fun dara julọ!
Gba akoko yii nitori pe o tọ ọ.

 

 

Ti www.message-for-you.net

Ṣé o máa ń ṣe kàyéfì nípa ìdí tí ìwà ibi fi pọ̀ tó báyìí? Kilode ti gbogbo ijiya? Ati bawo ni o ṣe le gbe ni aye yii pẹlu ayọ?

Ninu ifiranṣẹ yii Mo fẹ lati sọ fun ọ bi ibi ṣe wa si aiye yii. Ṣugbọn paapaa bii o ṣe le bori rẹ tikalararẹ ki o gba joie de vivre ayeraye gidi.

Angẹli kan wà li ọrun ti o joko lori itẹ Ọlọrun. Sátánì ni áńgẹ́lì náà. Ṣùgbọ́n Sátánì gbéra ga. Ó ti yàn látinú òmìnira tirẹ̀ láti ṣọ̀tẹ̀ sí Ọlọ́run.

 

 

Ìdí nìyẹn tí Ọlọ́run fi lé Sátánì kúrò ní ọ̀run. 

 

Sibẹsibẹ, Ọlọrun tikararẹ jẹ ẹni rere, ni ita Rẹ ko si ohun rere. Torí náà, Sátánì pàdánù ògo tó ní lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àti pé, pẹ̀lú ìṣubú rẹ̀, Sátánì mú ibi wá sínú ayé.

Ó tún dán àwọn èèyàn ìjímìjí wò láti ṣọ̀tẹ̀ sí Ọlọ́run. Satani tikararẹ ti sọnu lailai ati pe o ngbiyanju lati pa awọn eniyan mọ kuro lọdọ Ọlọrun ki wọn le sọnu ati ki o ma ṣe fipamọ.

 

Awọn aṣiṣe wa, ẹbi wa – nigba ti a ba purọ, ji, ni awọn ero buburu tabi awọn ọrọ buburu… gbogbo eyi ni o ya wa kuro lati wa si olubasọrọ pẹlu Ọlọrun.

 Iyẹn jẹ iroyin buburu fun bayi, ṣugbọn ko duro nibẹ. Ojutu ti o rọrun wa si iṣoro yii. Ati pe ojutu yii ni orukọ: Jesu

Nitori Ọlọrun fẹràn wa! Ati pe O fun gbogbo eniyan ni o kere ju aye kan ni aye lati gba ojutu yii. Ifiranṣẹ yii ni aye rẹ!

 

 

 

Lákọ̀ọ́kọ́, mo fẹ́ sọ irú ẹni tí Jésù jẹ́ gan-an fún ọ:

Baba Ọrun, Jesu, ati Ẹmi Mimọ ni Ọlọrun. Awọn eniyan atọrunwa mẹta wa ti wọn papọ ṣe Mẹtalọkan. Isokan yi mu ki Olorun. Nitorina Jesu ni ayeraye ati Alagbara. Òun sì ni Ẹlẹ́dàá.

Ṣugbọn Jesu wá atinuwa nipa 2000 odun seyin bi a otito eda eniyan sinu aye yi.

 

 

 

 

 

O si ti a loyun nipa Ẹmí Mimọ ati bi ti wundia. Ó gbé ìgbé ayé ẹ̀dá ènìyàn láìsí àléébù àti nínú àjọṣe ẹ̀mí pípé pẹ̀lú Bàbá. Ó fi bí Ọlọ́run ṣe rí hàn aráyé..

Nigbana ni O ku atinuwa ati vicariously fun wa ẹṣẹ ati asise lori agbelebu. L‘ojo keta O jinde kuro ninu iboji. Ati lẹhin naa O tun pada sọdọ Baba Ọrun lẹẹkansi.

Kí nìdí tó fi ṣe èyí? O lọ si agbelebu lati ru gbogbo ẹbi nitori rẹ. Ki o le jẹ ỌFẸ! Ṣugbọn ti o ba pinnu fun ara rẹ boya o gba ebun yi tabi ko.

 

 

Iyẹn tumọ si: Bawo ni o ṣe pinnu?

Ṣe o gba ẹbun Ọlọrun bi?
Ti o ba jẹ bẹẹni, lẹhinna o yoo wa ni fipamọ ati di ọmọ Ọlọrun!

Ṣe o kọ ẹbun Ọlọrun?
Lẹhinna o wa ni sisọnu. Eyi tun tumọ si nigbamii lẹhin iku iyapa ayeraye lati ọdọ Ọlọrun, ninu okunkun nla.

O le gba ebun Olorun fun o Bayi! Tabi o le fi silẹ ni igun ki o gbagbe nipa rẹ… Ṣugbọn ṣe akiyesi awọn itumọ.

Ni bayi, loni, ni akoko ti o le sọ pe: “Bẹẹni, Jesu, Mo fẹ lati fun ọ ni ẹmi mi!”
Ni akoko iyipada rẹ si Jesu, Ẹmi Mimọ yoo wa yoo wa ninu rẹ. Nipasẹ Rẹ̀ li ẹ ti di atunbi nipa ti ẹmi, ni inu, ti a si bi yin bi ọmọ Ọlọrun sinu idile ọrun!

Bayi da mi ni adura lori agbelebu.

Mo bẹrẹ pẹlu adura ati sọ gbolohun ọrọ nipasẹ gbolohun ki o le sọ (ti pariwo!).

Adura atẹle kii ṣe agbekalẹ ṣugbọn imọran kan. O tun le pe Jesu sinu igbesi aye rẹ pẹlu awọn ọrọ ti o ti ṣe agbekalẹ funrararẹ. Ohun pataki julọ ni ipinnu rẹ. Si tun gbadura ga, ko nikan ninu rẹ lokan. Gbigbadura ni ariwo ni ọran yii jẹ ijẹwọ niwaju agbaye ti ara ati ti ẹmi.

“Oluwa JESU,

Mo fẹ lati gbagbọ bayi bi ọmọde pe MO le mọ ọ. Ti o san fun ẹbi mi, fun awọn ailera mi. Ati nitorinaa ni bayi Mo jẹbi gbogbo yin.

(Sọ ohun gbogbo fun u ni pato ki o si fi fun Un!
Sọ fun Un: “Jesu, eyi ati iyẹn ko tọ… Mo purọ nibẹ…” ati bẹbẹ lọ.)

O ṣeun Jesu fun idariji mi! Jesu, Mo gba O ni bayi bi itọsọna mi ni igbesi aye! Mo si bere lowo re, Fun mi ni Emi Mimo re! O ṣeun fun fifipamọ mi ni bayi ati pe o sọ mi di ọmọ rẹ!

AMIN.”

Ti o ba kan gbadura bẹ, lẹhinna Mo fẹ lati yọ fun ọ! Nitori o yoo ko to sọnu ti o ba ti fi aye re si Jesu ọtun bayi!

Sọ fun awọn ẹlomiran nipa ipinnu rẹ fun Jesu! O tun le ṣeduro ifiranṣẹ yii.

Ti o ba tun ni awọn ibeere, Emi yoo fẹ lati ṣeduro pe ki o tun tẹtisi tabi ka ẹya alaye ti ifiranṣẹ naa. O le wa wọn lori oju opo wẹẹbu wa.

Lori oju opo wẹẹbu wa iwọ yoo tun rii diẹ sii nipa bi o ṣe le tẹle Jesu ni bayi.

Kan lọ si:

www.message-for-you.net/discipleship

A fẹ ọ pupọ ayo ati ibukun lori ọna rẹ pẹlu Jesu!

Lero ọfẹ lati tun pinpin ifiranṣẹ yii fun awọn idi ti kii ṣe ti owo laisi iyipada. Awọn ipawo miiran ati awọn iyipada nilo ifọwọsi kikọ ti www.message-for-you.net. Paapaa wa nibẹ ni awọn ede miiran ati ni awọn ẹya miiran (fun apẹẹrẹ bi awọn faili ohun, awọn fidio, ẹya alaye, ẹya kukuru, ẹya ọmọ ati awọn miiran) ati ni diẹ ninu awọn ede ni fọọmu (Du) ati ni fọọmu (Sie).

Ẹya alaye

ifiranṣẹ fun o!

Ifiranṣẹ Ti o Dara julọ Ni Agbaye Ni Ede tirẹ

Ẹya Gigun (Apá 1)

Ifiranṣẹ atẹle yii ti yipada tẹlẹ awọn igbesi aye awọn ọkẹ àìmọye eniyan. Igbesi aye rẹ le yipada lailai fun dara julọ!

Gba akoko yii nitori pe o tọ ọ.

A KO polowo fun eyikeyi ẹgbẹ.
Pẹlu ifiranṣẹ yii a fẹ lati ran eniyan lọwọ lati tun igbesi aye wọn pada (ati igbesi aye awọn eniyan ẹlẹgbẹ wọn) si ọna eniyan Jesu.

Ti www.message-for-you.net
(Bakannaa wa ni awọn ede miiran.)

Ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń kọ̀wé sí mi lẹ́nu iṣẹ́ ìwàásù lórí Íńtánẹ́ẹ̀tì. Ati lẹhinna Mo nigbagbogbo bi wọn ibeere naa: “Ṣe o ti fi ẹmi rẹ fun Jesu tẹlẹ?” Ati ọpọlọpọ lẹhinna sọ pe: “Bẹẹni, dajudaju, Mo gbadura ni gbogbo aṣalẹ.”, “Mo nigbagbogbo gbadura ṣaaju ki o to lọ sùn.”, “Mo máa ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní kíkún nígbà gbogbo.” Tàbí: “Mo gba Ọlọ́run gbọ́.” Wọ́n sì sọ pé: “Bẹ́ẹ̀ ni, mo ti fi ẹ̀mí mi lé Jésù lọ́wọ́.”

Awọn idahun ti o yatọ pupọ wa. Diẹ ninu awọn tun sọ pe: “Bẹẹni, Mo ṣe baptisi bi ọmọ-ọwọ kan…”. Àwọn kan sì sọ pé: “Bẹ́ẹ̀ ni, Jésù jẹ́ olùkọ́ ẹ̀mí rere/ènìyàn rere/ àpẹẹrẹ rere…”. Nitorina awọn idahun ti o yatọ pupọ wa. Ṣugbọn awọn eniyan wọnyi ni ohun kan ni wọpọ: wọn ko tii fi ẹmi wọn fun Jesu pẹlu mimọ. Wọn ti gbagbọ ninu Rẹ ati gbadura lati igba de igba, ṣugbọn wọn ko ti fi ẹmi wọn fun Un sibẹsibẹ.

Lati le ni oye eyi, Emi yoo fẹ lati ṣe alaye rẹ fun ọ ni lilo ere-ije. Awọn asare duro titi ti oludari yoo fun ifihan ibẹrẹ. Ati lẹhinna wọn bẹrẹ ṣiṣe. Ati nisisiyi fojuinu pe o jẹ ọkan ninu awọn asare wọnyi. Ati pe o ko duro fun ifihan ibẹrẹ, o kan bẹrẹ ṣiṣe…

Ati awọn ti o sure ati ki o sure… Ati awọn ti o ba gan gbiyanju. O lo gbogbo agbara rẹ! Ati pe o ni idunnu nitori pe o ti le rii ipari tẹlẹ… Ṣugbọn ọkunrin ti o wa ni ipari sọ fun ọ pe: “Mabinu, Emi ko le fun ọ ni ami-ẹri olubori.” Ati pe o sọ pe: “Kini?! Ki lo de? Mo sá gan-an gẹ́gẹ́ bí àwọn yòókù!”

Ọkùnrin náà sì sọ fún ọ pé: “Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n o bẹ̀rẹ̀ sí sáré láìsí àmì ìbẹ̀rẹ̀! Eya rẹ ko wulo. Laanu o padanu rẹ.”

Ati pe o jẹ bakanna pẹlu gbigbagbọ ninu Jesu laisi gbigbe igbesi aye eniyan fun Rẹ. O dabi ere-ije laisi ibẹrẹ kan.

Ṣugbọn Jesu fẹ ki o ṣẹgun. Ati bi olubori ayeraye kii ṣe bi olofo ayeraye. O fẹ gaan ki o gba ami-ẹri olubori yii. Ki o le wa pẹlu Rẹ lailai! Ati pe iyẹn pẹlu ifarabalẹ ti igbesi aye.

Ó sì ṣeé ṣe kó o máa ṣe kàyéfì nípa ohun tó jọ bí wọ́n ṣe jọ́wọ́ ara wọn fún Jésù. Ati kini iyẹn tumọ si pẹlu “ifihan agbara ibẹrẹ”. Ati Emi yoo fẹ lati so fun o pato ti o Jesu ni.

 

Ta ni Jesu fun iwọ tikararẹ?

Njẹ O jẹ eniyan rere bi? Olukọni to dara?

– Nibo ni o ti le jẹ igbadun lati gbọ Iwaasu lori Oke… Ṣe O jẹ ọkan ninu ọpọlọpọ awọn oluwa ti ẹmi? Nitorina o wa ni ila pẹlu Buddha, Mohammed, ati bẹbẹ lọ? Ṣe O jẹ oludasilẹ ẹsin fun ọ? Emi yoo fẹ lati sọ fun ọ ẹniti Jesu jẹ LỌ́TỌ́.

Ta ni Jesu?

Baba Ọrun, Jesu, ati Ẹmi Mimọ ni Ọlọrun. Awọn eniyan atọrunwa mẹta wa ti wọn papọ ṣe Mẹtalọkan. Isokan yi mu ki Olorun. Nitorina Jesu ni ayeraye ati Alagbara. Òun sì ni Ẹlẹ́dàá.Ṣugbọn Jesu wá atinuwa nipa 2000 odun seyin bi a otito eda eniyan sinu aye yi.O si ti a loyun nipa Ẹmí Mimọ ati bi ti wundia. Ó gbé ìgbé ayé ẹ̀dá ènìyàn láìsí àléébù àti nínú àjọṣe ẹ̀mí pípé pẹ̀lú Bàbá. Ó fi bí Ọlọ́run ṣe rí hàn aráyé..

Nigbana ni O ku atinuwa ati vicariously fun wa ẹṣẹ ati asise lori agbelebu. L‘ojo keta O jinde kuro ninu iboji. Ati lẹhin naa O tun pada sọdọ Baba Ọrun lẹẹkansi.

Emi yoo sọ fun ọ diẹ sii nipa idi ti Jesu ṣe eyi ni iṣẹju kan – ati kini iyẹn tumọ si fun ọ…

Nitorina Jesu wa si aiye yii gẹgẹbi eniyan bi awa. Ó gbé bíi tiwa. Nikan pẹlu iyatọ nla kan: O jẹ mimọ patapata, o kún fun ifẹ ati otitọ. Kò purọ́ rí, Òtítọ́ ló máa ń sọ nígbà gbogbo. Ó tilẹ̀ sọ nípa ara rẹ̀ pé ẹni tí a sọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ òtítọ́! Tani le beere pe? Ṣe o le sọ pe o jẹ eniyan ti o jẹ otitọ bi? Tabi ifẹ ni eniyan? … Jesu sọ iyẹn nipa ara rẹ! Ó sì wí pé: “Èmi ni ọ̀nà, òtítọ́ àti ìyè!

Ati lẹhin naa O sọ nkan pataki pupọ: “…Ko si ẹnikan ti o wa sọdọ Baba bikoṣe nipasẹ mi!” Ati pe iyẹn ṣe pataki, iyẹn ni ohun ti o jẹ gbogbo nipa.

Nítorí náà, Jésù ni ẹni tí ó fẹ́ mú ọwọ́ rẹ̀ kí ó sì sọ fún ọ pé: “Gbà mí, èmi yóò sì ṣamọ̀nà yín sọ́dọ̀ Baba ọ̀run! Emi o mu ọ lọ si ọrun, si ijọba mi!”

Iyẹn ni ifisilẹ ti igbesi aye – pe o sọ fun (fun apẹẹrẹ): “Bẹẹni, Mo fẹ iyẹn! Mo fẹ lati wa pẹlu rẹ lailai! Kii ṣe ni gbogbo igba ati lẹhinna ni igbesi aye ojoojumọ… kii ṣe ni Ọjọ Ọṣẹ nikan… lailai! Mo fẹ ki o jẹ itọsọna igbesi aye mi. Pe iwọ ni oluṣọ-agutan rere mi ati pe emi ni agutan rẹ ti o tẹle ọ. Iyẹn gbọ ohun rẹ, iyẹn fẹ gaan lati gbe ni kikun pẹlu rẹ!”

Ifiranṣẹ yii jinle pupọ… Mo si fẹ fi ohun ti Jesu ṣe fun ọ han ọ.

Emi yoo fẹ lati fi agbelebu han ọ. Ohun gbogbo ti pinnu lori agbelebu. O le beere, “Ṣe iyẹn kii ṣe iku ẹru bi? Kini iyẹn ṣe pẹlu mi?”

Mo ti sọ tẹlẹ pe Jesu gbe ni mimọ, ninu ifẹ. Bi KO miiran eda eniyan! Laisi ẹbi, laisi ẹbi. Ṣùgbọ́n Jésù kò kàn wá sí ayé yìí láti fi bí a ṣe lè gbé hàn wá. Sugbon tun lati ku fun wa lori agbelebu.

Nitoripe awa, iwọ ati emi, gbogbo wa, a ṣe awọn aṣiṣe nigbagbogbo. A ko pe. Ṣugbọn Jesu wa si wa bi ọkunrin pipe! Jesu jẹ pipe! Ṣugbọn awọn aṣiṣe wa, ẹbi wa – nigba ti a ba purọ, ji, ni awọn ero buburu tabi awọn ọrọ buburu… gbogbo eyi ni o ya wa kuro lati wa si olubasọrọ pẹlu Ọlọrun. O dabi ẹnipe ohun kan ti ta ọna rẹ laarin wa. Ati pe o ti di pupọ ati siwaju sii…
Ati Jesu le mu pada olubasọrọ yi! Ó fẹ́ mú ọ lọ́wọ́ kí ó sì sọ pé: “Wá, èmi yóò mú ọ padà sí ibi tí o jẹ́ gan-an, sí ilé rẹ ti ọ̀run!” Ko fe ki o sonu. Ẹṣẹ yoo yà ọ kuro lọdọ Ọlọrun lailai. Ti o ko ba fi rẹ lori agbelebu. Boya o ro: “Mo jẹ eniyan ti o dara ni otitọ..?! Kii ṣe ẹbi mi?!” Lẹhinna ronu nipa ibiti o ti purọ… nibiti iwọ ko ti sọ otitọ.

Emi yoo fẹ lati sọ fun ọ ni bayi bi ibi ṣe wa sinu aye yii.

Báwo ni ẹ̀bi ṣe wá sí ayé?

Angẹli kan wà li ọrun ti o joko lori itẹ Ọlọrun. Sátánì ni áńgẹ́lì náà.

Ṣùgbọ́n Sátánì gbéra ga. Ó ti yàn látinú òmìnira tirẹ̀ láti ṣọ̀tẹ̀ sí Ọlọ́run. Ìdí nìyẹn tí Ọlọ́run fi lé Sátánì kúrò ní ọ̀run.
Sibẹsibẹ, Ọlọrun tikararẹ jẹ ẹni rere, ni ita Rẹ ko si ohun rere. Torí náà, Sátánì pàdánù ògo tó ní lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nitoripe o yan ibi.
Àti pé, pẹ̀lú ìṣubú rẹ̀, Sátánì mú ibi wá sínú ayé. Ó tún dán àwọn èèyàn ìjímìjí wò láti ṣọ̀tẹ̀ sí Ọlọ́run. Wọ́n wá sábẹ́ ìṣàkóso Sátánì àti lábẹ́ agbára ibi…Satani fúnra rẹ̀ ti sọnù títí láé, ó sì ń gbìyànjú láti mú àwọn èèyàn kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run kí wọ́n lè sọnù, kí wọ́n má sì ṣe gbà wọ́n là.

Ìdí nìyẹn tí Jésù fi wá sí ayé yìí, ó sì ń sọ fún wa pé: “Mo fẹ́ kí ẹ pa dà sọ́dọ̀ mi kí a lè tún ní ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́! Ati ki o si O si lọ si agbelebu fun o: “Nibẹ lori agbelebu, Mo ti ya gbogbo ẹṣẹ yi lori ara mi!”

Ati pe O tun gbe awọn ipalara ọpọlọ rẹ. Ó ti rí gbogbo èyí, ó sì sọ fún ọ pé: “Èmi kò fẹ́ kí o wà nínú ọ̀fọ̀ àìnípẹ̀kun! Mo fẹ lati fun ọ ni ayọ mi!” Ó mú ìbànújẹ́ rẹ, ìrora rẹ, ìdánìkanwà rẹ. O ri gbogbo rẹ! Oun ko bikita nipa rẹ! O si lọ si agbelebu fun o. Ó sì ń sọ fún ọ pé: “Wò ó, mo ti ṣe ohun gbogbo fún ọ! Jọwọ gba!” O si nfe lati fun o ni ife Re. O fi ife Re han Lori agbelebu. Ó sọ pé: “Wò ó, lórí àgbélébùú ni o rí bí mo ti nífẹ̀ẹ́ rẹ tó!

Iyẹn tumọ si: Bawo ni o ṣe pinnu?

Ṣe o gba ẹbun Ọlọrun bi? Ti o ba jẹ bẹẹni, lẹhinna o yoo wa ni fipamọ ati di ọmọ Ọlọrun!

Ṣe o kọ ẹbun Ọlọrun? Lẹhinna o wa ni sisọnu. Eyi tun tumọ si nigbamii lẹhin iku iyapa ayeraye lati ọdọ Ọlọrun, ninu okunkun nla.

O le gba ebun Olorun fun o Bayi! Tabi o le fi silẹ ni igun ki o gbagbe nipa rẹ…
Ṣugbọn ṣe akiyesi awọn itumọ.

Ni bayi, loni, ni akoko ti o le sọ pe: “Bẹẹni, Jesu, Mo fẹ lati fun ọ ni ẹmi mi!”

Kini yoo ṣẹlẹ nigbati o ba yipada si Jesu?

Ni akoko iyipada rẹ si Jesu, Ẹmi Mimọ yoo wa yoo wa ninu rẹ.
Nipasẹ Rẹ̀ li ẹ ti di atunbi nipa ti ẹmi, ni inu, ti a si bi yin bi ọmọ Ọlọrun sinu idile ọrun! Rẹ ki-npe ni “atijọ eniyan” ki o si kú ẹmí pẹlu Jesu lori agbelebu ati awọn ti o gba titun aye lati rẹ. Eyi fun ọ ni idanimọ tuntun patapata – lati ọdọ alagbe si ọmọ ọba!

Gẹgẹbi ọmọ Ọlọrun o le lẹhinna gbe ni agbara ti Ẹmi Mimọ – ati pe ko ni lati gbe labẹ iṣakoso ibi mọ! (Iwọ yoo tun ni ominira ifẹ fun eyi) Ati pe Jesu tun fun ọ ni agbara Rẹ lati gba awọn eniyan kuro lọwọ Satani!

Bayi da mi ni adura lori agbelebu.

Mo bẹrẹ pẹlu adura ati sọ gbolohun ọrọ nipasẹ gbolohun ki o le sọ (ti pariwo!).

Adura atẹle kii ṣe agbekalẹ ṣugbọn imọran kan. O tun le pe Jesu sinu igbesi aye rẹ pẹlu awọn ọrọ ti o ti ṣe agbekalẹ funrararẹ. Ohun pataki julọ ni ipinnu rẹ. Jesu ri okan re, O mo nkan t‘o nso. Si tun gbadura ga, ko nikan ninu rẹ lokan. Gbigbadura ni ariwo ni ọran yii jẹ ijẹwọ niwaju agbaye ti ara ati ti ẹmi.

“Oluwa JESU,

Mo fẹ gbagbọ bi ọmọde ni bayi pe MO le mọ ọ. Ti o san fun ẹbi mi, fun awọn ailera mi. Ìdí nìyí tí mo fi fún ọ ní ohun gbogbo nísinsin yìí, ohun gbogbo tí ó dà mí láàmú, ohun gbogbo tí mo bá gbé kiri. Emi yoo fun ọ ni ohun gbogbo ti Mo ti ṣe aṣiṣe bẹ jina.

(So ​​ohun gbogbo fun u pato ki o si jowo fun Un! Sọ fun u pe, “Jesu, eyi ati eyi ko tọ… Mo puro…” ati bẹbẹ lọ
Bi o ti fi ohun gbogbo fun u, ẹjẹ Rẹ bo gbogbo ẹbi. Ẹjẹ rẹ bò ọ.)

O ṣeun Jesu fun idariji mi ni bayi! O ṣeun fun fifọ mi mọ! Jesu, Mo gba o ni bayi bi itọsọna mi ni igbesi aye! Bi Oluwa mi! Bi olugbala mi! Ati pe Mo beere lọwọ rẹ: Wa sinu igbesi aye mi! Mo si bere lowo re, Fun mi ni Emi Mimo re! Fi Emi Mimo Re kun mi! O ṣeun fun fifipamọ mi ni bayi! O ṣeun pe Mo jẹ ọmọ rẹ ni bayi!

AMIN.”

Ti o ba kan gbadura bẹ, lẹhinna Mo fẹ lati yọ fun ọ! Nitoripe nigbana o ti di olubori ayeraye. Lẹhinna o duro de “ifihan agbara ibẹrẹ” ati ṣeto. “Ije” naa wulo bayi!

Mo sì fẹ́ sọ èyí fún yín láti inú Jòhánù 3:16 pé: “Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ayé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́ tí ó fi fi Ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fúnni, kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ má bàa ṣègbé, ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun.

Iyẹn tumọ si pe iwọ kii yoo padanu ti o ba fi ẹmi rẹ fun Jesu ni bayi! Bayi o jẹ ailewu, ni bayi o le ni “idaniloju igbala”. “Idaju ti igbala” tumo si wipe o ti wa ni 100% daju pe o yoo lọ si ọrun. Ati ki o ko jade ti aseyori, ṣugbọn nitori ti o gba ohun ti Jesu ṣe fun nyin lori agbelebu! O ti wa ni fipamọ ni bayi. – Nipa ore-ọfẹ. Nitori iwo gba ebun Re.

Ṣugbọn nisisiyi o lọ paapaa siwaju sii. Nitori bayi o ti ṣe ọna rẹ nikan. O ti wa ni bayi nipa succession. Òun ni olùṣọ́-àgùntàn rere, ẹ sì ń tẹ̀lé e. Ati pe kini iyẹn dabi deede, Emi yoo sọ fun ọ ni apakan keji.Sọ fun awọn ẹlomiran nipa ipinnu rẹ fun Jesu! O tun le ṣeduro ifiranṣẹ yii.
Bayi fun apakan keji nipa titọpa…
ifiranṣẹ fun o!

Ifiranṣẹ Ti o Dara julọ Ni Agbaye Ni Ede tirẹ

Bii o ṣe le tẹsiwaju (apakan 2 ti ifiranṣẹ)

Eyi jẹ apakan keji ti ifiranṣẹ ti o tobi julọ ni agbaye ti o ti yi igbesi aye awọn ọkẹ àìmọye eniyan pada ni ipilẹṣẹ.

Ti www.message-for-you.net

(Bakannaa wa ni awọn ede miiran.)

Ti o ko ba ti wo tabi tẹtisi apakan akọkọ ti ifiranṣẹ yii, jọwọ ṣe bẹ ni akọkọ.

Bayi fun apakan keji…

 

Nitorina agbelebu ni aaye ibẹrẹ. Ati pe ti o ba fi ẹmi rẹ fun Jesu, lẹhinna o ṣe ipinnu ọtun!

Ati nisisiyi o tẹsiwaju. Nigba ti o fi ẹmi rẹ fun Jesu, iwọ (ni sisọ ọrọ apẹẹrẹ) mu apoeyin rẹ o si sọ ọ di ofo. Idọti pupọ wa ninu apoeyin rẹ ti o ko nilo mọ. Iwọ si wipe, “Jesu, mo fi gbogbo rẹ̀ fun ọ!” Iwọ fi gbogbo rẹ̀ fun Un. Ati bi a ti sọ tẹlẹ, awọn nkan wa ninu rẹ ti iwọ ko nilo mọ (fun apẹẹrẹ ẹbi, awọn ipalara ọpọlọ, ati bẹbẹ lọ).

Ohun ti Jesu fẹ lati ṣe ni bayi: O fẹ lati tun apoeyin rẹ kun!

O fẹ lati fun ọ ni awọn nkan ti o wulo lati mu pẹlu rẹ. Bii awọn ipese irin-ajo ti o nilo lori lilọ.

Ni akọkọ, o ṣe pataki pupọ pe o ni nkan lati mu pẹlu rẹ. Ki eyin ma ba ku fun ongbe loju ona. Emi yoo fi aami han ọ ni igo omi pẹlu alabapade, ko o, omi ilera. Omi naa duro fun Ẹmi Mimọ. Nigbati o fi ẹmi rẹ fun Jesu, Ẹmi Mimọ wa sinu rẹ.

Emi Mimo wa nigbana ninu re, sugbon o le kun fun Re leralera. “Mu” lati ọdọ rẹ, bẹ si sọrọ. Eyi ni idi ti o ṣe pataki pe ki o tun mu omi igbesi aye yii… ati pe ni ọna yẹn o ni itunu nigbagbogbo nipasẹ rẹ.
Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ ènìyàn kan, Òun ni Ọlọ́run. Ṣugbọn o tun le ni iriri agbara Rẹ, ki o kun fun Rẹ ati, bẹ lati sọ, mu agbara Rẹ.
O tun ṣe pataki fun ọmọ-ẹhin pe o ti ṣe baptisi ninu Ẹmi Mimọ. Pe y‘o bami ninu agbara Re. Eyi tun tumọ si “ Baptismu Ẹmi ” tabi “baptisi ninu Ẹmi Mimọ”. Mo kọ ni awọn alaye diẹ sii nipa baptisi ti Ẹmi ninu nkan kan lori oju opo wẹẹbu wa. Jọwọ wo iyẹn.

Nigbamii ti, dajudaju, o tun ṣe pataki ki o mọ ibi ti o nlọ. Jésù fún ọ ní ìtọ́sọ́nà, lọ́nà bẹ́ẹ̀.

Awọn itọnisọna wọnyi duro fun Bibeli tabi Ọrọ Ọlọrun.

O lè máa ronú pé, “Ṣùgbọ́n mo ní Bíbélì, mo sì ti kà á lọ́pọ̀ ìgbà, àmọ́ mi ò kàn rí i!” Ìyẹn jẹ́ nítorí pé ọ̀nà kan ṣoṣo láti lóye Bíbélì ni nípasẹ̀ Ẹ̀mí Mímọ́. Emi Mimo y‘o tu oro na fun yin. Ó sì sọ fún ẹ pé: “Èmi yóò ṣàlàyé fún ọ bí o ṣe lè ka Bíbélì. Emi yoo ṣe alaye fun ọ ohun ti o tumọ si.” Ati lojiji o dabi nigbati o rii imọlẹ naa ati pe o mọ: “Hey, lojiji ohun gbogbo han si mi!”
Ati pe o tun le beere lọwọ Ẹmi Mimọ lati ṣalaye diẹ ninu awọn nkan fun ọ: “Kini ọrọ yii tumọ si? Kí sì ni ó túmọ̀ sí fún èmi fúnra mi?” Lẹ́yìn náà ó mú Ọ̀rọ̀ náà wá sí ìyè fún ọ. Nitorinaa iwọ kii ṣe nikan ni ọna rẹ.

Nigbamii, Mo fẹ lati fi foonu alagbeka han ọ. O duro fun agbegbe.
Jésù kò fẹ́ kí o dá wà lórí ìrìn rẹ. O wa pẹlu rẹ, dajudaju, ṣugbọn O tun fẹ ki o ni olubasọrọ pẹlu awọn ọmọ-ẹhin Jesu miiran. Ti o ba sọrọ si wọn, paarọ awọn ero pẹlu wọn.
Ibaṣepọ pẹlu awọn Kristiani miiran le wa ni ile ijọsin kan. Ṣugbọn o tun le jẹ ẹgbẹ ile kan. Nibi ti o ti pade kristeni ni ile ati awọn ti o ka Bibeli jọ, gbadura papo ati be be lo.

Ohun ti o dara julọ lati ṣe ni lati wo yika lati rii ibi ti awọn Kristiani miiran wa ni ilu rẹ tabi ni agbegbe ti o le pade. Emi yoo fẹ lati fun ọ ni imọran pe o ṣe pataki pe wọn ni Bibeli gẹgẹbi ipilẹ ati pe wọn ṣii si Ẹmi Mimọ.

Lẹhinna aaye kẹrin wa. Ìgbésẹ̀ kẹrin yìí ni ìrìbọmi. Ibanujẹ ninu omi.

O ṣe afihan pe o fi ẹmi rẹ fun Jesu ati ni bayi ohun gbogbo ti di tuntun. Ti a ti kàn ara rẹ atijọ mọ agbelebu, o ti kú pẹlu rẹ nipa ti ẹmí ati ki o si jinde pẹlu rẹ! Ó dúró fún ikú àti àjíǹde.

Baptẹm yin baptẹm he sọgbe to osin mẹ, podọ Klistiani tintan lẹ lọsu wàmọ ga. Baptismu ọmọ tabi fifin omi, ni ida keji, ko tọ. Bóyá o rò pé: “Mo ṣe ìrìbọmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ jòjòló, ìyẹn gbọ́dọ̀ tó.” Rárá, jọ̀wọ́ jẹ́ kí a ṣe ìrìbọmi lọ́nà tó tọ́ àti nínú Bíbélì pẹ̀lú ìrìbọmi nínú omi. Kan lọ wo boya awọn Kristiani wa ti o le baptisi ọ.

Iyen ni awọn igbesẹ mẹrin. Ati ni bayi o ṣeto pẹlu apoeyin rẹ.

Nitoribẹẹ, awọn ipese irin-ajo ko duro lainidi ninu apoeyin, o nilo awọn ipese irin-ajo (wulo pupọ) lori lilọ. Gẹgẹ bi irin-ajo deede. Ìdí nìyẹn tó o fi máa ń wo àwòrán ilẹ̀ rẹ̀, fún àpẹẹrẹ: “Ibo ló yẹ kí n lọ ní ti gidi? OLúWA, jọ̀wọ́ bá mi sọ̀rọ̀!”
Ọlọ́run ń sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ Bíbélì, ṣùgbọ́n pẹ̀lú nípasẹ̀ àwọn ìrísí bíi ti èrò orí tàbí ọ̀rọ̀ ìró ohùn, nípasẹ̀ àwọn àwòrán, ìran àti nípasẹ̀ àlá. O tun le ba ọ sọrọ nipasẹ awọn eniyan miiran.
O le wa awọn nkan alaye lori koko yii “Ọlọrun Sọrọ” lori oju opo wẹẹbu wa, fun apẹẹrẹ bii o ṣe le ṣe idanwo awọn iwunilori titọ (eyun lodi si Bibeli ati lodi si iwa Ọlọrun).
Gba lati mọ ohun Re ki o si woye rẹ tikalararẹ fun o! Lẹhinna o wa lori ọna ti o tọ. Nitori Oun ni Oluṣọ-agutan Rere ati pe ẹyin ni agutan Rẹ ti o le gbọ ohun Rẹ.

Dajudaju, o tun ṣe pataki lati tọju mimu. Lati kun leralera nipasẹ Ẹmi Mimọ. Láti gbé nínú agbára Rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí àwọn Kristẹni àkọ́kọ́ ti kún fún agbára Ẹ̀mí Mímọ́ ní Pẹ́ńtíkọ́sì. Diẹ sii lori awọn koko-ọrọ ti baptisi Ẹmi ati awọn ẹbun Ẹmi lori oju opo wẹẹbu wa.

Gẹ́gẹ́ bí a ti sọ tẹ́lẹ̀, ìbákẹ́gbẹ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn Kristẹni mìíràn tún ṣe pàtàkì, gẹ́gẹ́ bí batisí nínú omi.

O le ka awọn nkan ti o wulo lori gbogbo awọn akọle wọnyi nipa jijẹ ọmọ-ẹhin lori oju opo wẹẹbu wa.

Bayi Akopọ kukuru pẹlu awọn igbesẹ ti itẹlera:


Ilana ti awọn igbesẹ wọnyi kii ṣe pataki! Torí náà, o lè kọ́kọ́ ṣèrìbọmi kó o sì gba Bíbélì. Tàbí kó o gba Bíbélì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó o sì ṣèrìbọmi. Pinnu fun ara rẹ (tun ninu adura pẹlu Ọlọrun) kini o le ṣe akọkọ. Ṣugbọn: Gbogbo awọn igbesẹ ti wa ni pataki fun succession.

Ohun kan diẹ sii: Awọn igbesẹ wọnyi ko ṣe pataki fun igbala. Iyẹn tumọ si: Ti o ba ti fi ẹmi rẹ fun Jesu tẹlẹ (gẹgẹbi Mo ti ṣalaye ni apakan akọkọ), lẹhinna o ti ni igbala. Ṣugbọn awọn igbesẹ jẹ awọn igbesẹ ti igboran. O yẹ ki o lọ ti o ba fẹ lati gbọran si Jesu. Nitoripe ko kan ran yin si ona re, O fun yin ni ipese fun irin ajo na. Awọn igbesẹ naa jẹ atinuwa, ṣugbọn Jesu beere lọwọ rẹ lati gbe wọn.

O fe lati tele Jesu. Oun ni Oluṣọ-agutan Rere ati pe o fẹ gbọ ohun Rẹ. O fẹ lati mọ kini ohun miiran ti O ti gbero fun ọ tikalararẹ (fun apẹẹrẹ iṣẹ ti ara ẹni). O fẹ lati mọ ohun ti O sọ nipa rẹ (ie idanimọ rẹ ninu Rẹ). Iwọ yoo fẹ lati paarọ awọn ero pẹlu awọn miiran ki o beere lọwọ wọn, fun apẹẹrẹ: “Kini iwọ ti ni iriri pẹlu Ọlọrun?” tabi: “Kini eyi ati iyẹn tumọ si ninu Bibeli?” ati bẹbẹ lọ.

Pupọ pupọ fun ọmọ-ẹhin… Jẹ ibukun!

Lori oju opo wẹẹbu wa iwọ yoo wa iranlọwọ diẹ sii fun itọka.

Kan lọ si:

www.message-for-you.net/discipleship

Iwọ yoo tun rii awọn igbasilẹ ọfẹ, ohun elo lati pin ati pupọ diẹ sii nibẹ!

A fẹ ọ pupọ ayo ati ibukun lori ọna rẹ pẹlu Jesu!

Lero ọfẹ lati tun pinpin ifiranṣẹ yii fun awọn idi ti kii ṣe ti owo laisi iyipada. Awọn ipawo miiran ati awọn iyipada nilo ifọwọsi kikọ ti www.message-for-you.net. Paapaa wa nibẹ ni awọn ede miiran ati ni awọn ẹya miiran (fun apẹẹrẹ bi awọn faili ohun, awọn fidio, ẹya alaye, ẹya kukuru, ẹya ọmọ ati awọn miiran) ati ni diẹ ninu awọn ede ni fọọmu (Du) ati ni fọọmu (Sie).

Sako gare ku! Mafi kyawun Saƙo A Duniya A Harshenku [Hausa/Harshen/Halshen Hausa]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Da fatan za a karanta farko:
Gargaɗi, an fassara fassarar saƙon ta atomatik. Don haka rubutun na iya ƙunsar kurakurai. Wannan ɗanyen fassarar ɗan lokaci ne.
Har yanzu kuna maraba don sake rarraba rubutun don dalilai marasa kasuwanci!
Da fatan za a kuma karanta labarin don ƙarin bayani: Bayanin ɗanyen fassarorin ɗan lokaci

abun ciki

gajeren sigar

sako gare ku!

Mafi kyawun Saƙo A Duniya A Harshenku

Saƙo mai zuwa ya riga ya canza rayuwar biliyoyin mutane. Rayuwarku na iya canzawa har abada don mafi kyau!
Ɗauki wannan lokacin saboda yana da daraja.

 

 

Na www.message-for-you.net

Wani lokaci kuna mamakin dalilin da yasa ake yawan mugunta a wannan duniyar? Me yasa duk wahala? Kuma ta yaya za ku rayu a wannan duniyar da farin ciki?

A cikin wannan sakon ina so in gaya muku yadda mugunta ta shigo duniya. Amma kuma yadda zaku iya shawo kan shi da kanku kuma ku sami madawwamin joie de vivre.

Akwai wani mala’ika a sama wanda yake zaune bisa kursiyin Allah. Mala’ikan Shaiɗan ne. Amma Shaiɗan ya yi girman kai. Ya zaɓi da kansa ya yi tawaye ga Allah.

 

 

Shi ya sa Allah ya kori Shaiɗan daga sama. 

 

Sai dai kuma Allah da kansa nagari ne, babu wani alheri a wajensa. Don haka Shaiɗan ya yi hasarar ɗaukakar da yake da ita a wurin Allah. Don haka, da faɗuwar sa, Shaiɗan ya kawo mugunta cikin duniya.

Ya kuma jarabci ’yan Adam na farko su yi tawaye ga Allah. Shaiɗan da kansa ya ɓace har abada kuma yana ƙoƙari ya nisantar da mutane daga Allah don kada su sami ceto.

 

Kuskurenmu, laifinmu – lokacin da muke yin ƙarya, yin sata, munanan tunani ko munanan kalmomi… duk wannan yana raba mu da cuɗanya da Allah.

 Wannan mummunan labari ne a yanzu, amma bai tsaya nan ba. Akwai mafita mai sauƙi ga wannan matsalar. Kuma wannan bayani yana da suna: Yesu

Domin Allah yana son mu! Kuma ya ba kowane ɗan adam aƙalla dama guda ɗaya a rayuwarsa don karɓar wannan mafita. Wannan sakon shine damar ku!

 

 

 

Da farko ina so in gaya muku ainihin wanene Yesu:

Uba na sama, Yesu, da Ruhu Mai Tsarki Allah ne. Akwai mutane uku na allahntaka waɗanda tare suka zama Triniti. Wannan hadin kai ya sa Allah. Don haka Yesu madawwami ne kuma mai iko duka. Kuma Shi ne Mahalicci.

Amma Yesu ya zo da son rai game da shekaru 2000 da suka wuce a matsayin mutum na gaskiya cikin wannan duniya.

 

 

 

 

 

Ruhu Mai Tsarki ya ɗauke shi cikinsa, budurwa kuma ta haife shi. Ya yi rayuwar ɗan adam ba tare da aibu ba kuma cikin cikakkiyar dangantaka ta ruhaniya da Uba. Ya nunawa duniya yadda Allah yake…

Sa’an nan kuma ya mutu da son rai kuma ya mutu domin laifinmu da kura-kuranmu akan giciye. A rana ta uku ya tashi daga kabari. Kuma daga baya ya sake komawa wurin Uban Sama.

Me yasa yayi haka? Ya tafi gicciye domin ya ɗauki dukan laifuffuka a madadinku. Don ku iya zama KYAUTA! Amma ka yanke shawara da kanka ko ka karɓi wannan kyautar ko a’a.

 

 

Ma’ana: Yaya kuke yanke shawara?

Shin kun yarda da baiwar Allah?
Idan eh, to, zaku sami ceto kuma ku zama ɗan Allah!

Kuna ƙin baiwar Allah?
Sa’an nan kuma ku kasance batattu. Wannan kuma yana nufin daga baya bayan mutuwa rabuwa ta har abada daga Allah, cikin duhu mai zurfi.

Kuna iya karɓar baiwar Allah a gare ku YANZU! Ko kuma ku barshi a lungu ku manta da shi…Amma ku kula da abubuwan da ke faruwa.

A yanzu, a yau, shine lokacin da za ku iya cewa: “I, Yesu, ina so in ba ku raina!”
A lokacin da kuka tuba ga Yesu, Ruhu Mai Tsarki zai zo ya zauna a cikinku. Ta wurinsa aka sake haifuwar ku a cikin ruhaniya, cikin ciki, kuma an haife ku a matsayin ɗan Allah cikin iyali na sama!

Yanzu ka haɗa ni da addu’a a kan giciye.

Ina farawa da addu’a in faɗi jumla da jimla don ku iya faɗinta (da ƙarfi!).

Addu’ar da ke tafe ba dabara ba ce face shawara. Hakanan zaka iya gayyatar Yesu cikin rayuwarka da kalmomin da ka tsara da kanka. Abu mafi mahimmanci shine shawarar ku. Har yanzu yin addu’a da ƙarfi, ba kawai a cikin zuciyar ku ba. Yin addu’a da babbar murya a wannan yanayin ikirari ne a gaban duniya ta zahiri da ta ruhaniya.

“Ya Ubangiji YESU,

Yanzu ina so in yi imani kamar yaro cewa zan iya sanin ku. Cewa ka biya laifina, don raunina. Don haka yanzu ina zargin ku duka.

(Ka gaya masa komai na musamman kuma ka ba shi!
Faɗa masa: “Yesu, wannan da wannan bai dace ba… na yi ƙarya a can…” da sauransu).

Na gode Yesu don gafarta mani! Yesu, yanzu na yarda da kai a matsayin jagorana a rayuwa! Kuma ina roƙonka, ka ba ni Ruhunka Mai Tsarki! Na gode da ka cece ni a yanzu da kuma sanya ni yayan ku!

AMEEN.”

Idan ka yi addu’a kawai, to ina so in taya ka murna! Domin ba za ka rasa idan ka ba da ranka ga Yesu a yanzu!

Ka faɗa wa wasu game da shawararka game da Yesu! Hakanan kuna iya ba da shawarar wannan saƙon.

Idan har yanzu kuna da tambayoyi, Ina so in ba da shawarar ku saurare ko karanta cikakken sigar saƙon. Kuna iya samun su akan gidan yanar gizon mu.

A kan shafin yanar gizon mu kuma za ku sami ƙarin bayani game da yadda za ku iya bin Yesu a yanzu.

Kawai je zuwa:

www.message-for-you.net/discipleship

Muna yi maka farin ciki da albarka mai yawa akan hanyarka tare da Yesu!

Jin kyauta don sake rarraba wannan sakon don dalilai na kasuwanci ba tare da gyara ba. Sauran amfani da canje-canje suna buƙatar amincewar rubuce-rubucen www.message-for-you.net. Hakanan ana samun su a cikin wasu yarukan da sauran nau’ikan (misali kamar fayilolin mai jiwuwa, bidiyo, sigar dalla-dalla, gajeriyar sigar, sigar yara da sauransu) da kuma cikin wasu yarukan cikin tsari na yau da kullun (Du) kuma a cikin tsari (Sie).

Cikakken sigar

sako gare ku!

Mafi kyawun Saƙo A Duniya A Harshenku

Dogon Sigar (Sashe na 1)

Saƙo mai zuwa ya riga ya canza rayuwar biliyoyin mutane. Rayuwarku na iya canzawa har abada don mafi kyau!

Ɗauki wannan lokacin saboda yana da daraja.

Ba mu tallata ga kowace ƙungiya.
Da wannan saƙon muna so mu taimaki mutane su sake daidaita rayuwarsu (da ta ƴan uwansu) zuwa ga Yesu.

Na www.message-for-you.net
(Haka kuma akwai a cikin wasu harsuna.)

Mutane da yawa suna rubuta mini wasiƙar a hidimarmu ta Intane. Kuma ina yawan yi musu wannan tambayar: “Shin, kun riga kun ba da ranku ga Yesu da gangan?” Kuma da yawa suka ce: “I, ba shakka, ina yin addu’a kowace yamma.”, “A koyaushe ina yin addu’a kafin in kwanta barci.”, “Ina yawan magana da Allah sosai.” Ko kuma: “Na gaskanta da Allah.” Sai suka ce: “I, hakika na riga na ba da raina ga Yesu.”

Akwai amsoshi daban-daban. Wasu kuma suna cewa: “I, an yi mini baftisma tun ina jariri…”. Wasu kuma suna cewa: “I, Yesu malami ne na ruhaniya nagari/mutum mai kyau/ misali mai kyau…”. Don haka akwai amsoshi daban-daban. Amma waɗannan mutane suna da abu ɗaya ɗaya: ba su ba da ransu ga Yesu da sani ba tukuna. Suna yin imani da shi kuma suna yin addu’a lokaci zuwa lokaci, amma ba su ba da rayukansu ba tukuna.

Don fahimtar wannan, Ina so in bayyana muku ta ta amfani da tseren marathon. Masu gudu suna jira har sai alkalin wasa ya ba da siginar farawa. Sannan suka fara gudu. Kuma yanzu ka yi tunanin kana ɗaya daga cikin waɗannan masu gudu. Kuma ba ku jira alamar farawa ba, kawai ku fara gudu…

Kuma ka gudu ka gudu da gudu… Kuma kana kokari. Kuna amfani da duk ƙarfin ku! Kuma kun yi farin ciki domin kun riga kun ga gamawa… Amma mutumin da ya ƙare ya ce muku: “Yi hakuri, ba zan iya ba ku lambar yabo ba.” Kuma ka ce: “Me?! Me ya sa? Na gudu kamar sauran!”

Kuma mutumin ya ce muku: “E, amma kun fara gudu ba tare da alamar farawa ba! tseren ku ba daidai ba ne. Abin takaici ka rasa shi.”

Kuma daidai yake da gaskatawa da Yesu ba tare da ba da ran mutum gareshi ba. Yana kama da marathon ba tare da farawa ba.

Amma Yesu yana so ka yi nasara. Kuma a matsayin mai nasara na har abada ba a matsayin mai hasara na har abada ba. Yana son ku sami lambar yabo ta wannan nasara. Domin ku kasance tare da shi har abada! Kuma hakan ya hada da mika wuya na rayuwa.

Kuma wataƙila kana mamakin yadda wannan mika wuya na rayuwa ga Yesu ya yi kama. Kuma menene ma’anar hakan tare da “siginar farawa”. Kuma ina so in gaya muku ainihin wanene Yesu.

 

Wanene Yesu a gare ku da kanku?

Shin ya kasance mutumin kirki? Malami nagari?

– A ina zai zama abin sha’awa a ji Huɗuba bisa Dutse… Shin yana ɗaya daga cikin malaman ruhaniya da yawa? To shin ya dace da Buddha, Mohammed, da sauransu…? Shin shi ne ya kafa muku addini? Ina so in gaya muku wanene Yesu GASKIYA.

Wanene Yesu?

Uba na sama, Yesu, da Ruhu Mai Tsarki Allah ne. Akwai mutane uku na allahntaka waɗanda tare suka zama Triniti. Wannan hadin kai ya sa Allah. Don haka Yesu madawwami ne kuma mai iko duka. Kuma Shi ne Mahalicci.Amma Yesu ya zo da son rai game da shekaru 2000 da suka wuce a matsayin mutum na gaskiya cikin wannan duniya.Ruhu Mai Tsarki ya ɗauke shi cikinsa, budurwa kuma ta haife shi. Ya yi rayuwar ɗan adam ba tare da aibu ba kuma cikin cikakkiyar dangantaka ta ruhaniya da Uba. Ya nunawa duniya yadda Allah yake…

Sa’an nan kuma ya mutu da son rai kuma ya mutu domin laifinmu da kura-kuranmu akan giciye. A rana ta uku ya tashi daga kabari. Kuma daga baya ya sake komawa wurin Uban Sama.

Zan ƙara ba ku labarin dalilin da ya sa Yesu ya yi haka nan da nan – da abin da hakan ke nufi a gare ku…

Don haka Yesu ya zo duniya a matsayin mutum kamar mu. Ya rayu kamar mu. Sai kawai tare da babban bambanci: Ya kasance cikakke cikakke, cike da ƙauna da gaskiya. Bai taba yin karya ba, yakan fadi gaskiya. Har ma ya ce a kansa cewa shi gaskiya ne! Wanene zai iya da’awar haka? Za a iya cewa kai gaskiya ne? Ko soyayya a cikin mutum? … Yesu ya faɗi haka game da kansa! Kuma Ya ce: “Nĩ ne hanya, gaskiya, kuma rai.”

Sa’an nan kuma ya ce wani muhimmin abu: “…Ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina!” Kuma wannan yana da mahimmanci, abin da ke tattare da shi ke nan.

Saboda haka, Yesu ne wanda yake so ya kama hannunka ya ce maka: “Ka karɓe ni, ni kuwa in kai ka wurin Uba na sama! Zan kai ku sama, zuwa mulkina!

Wato mika wuya na rayuwa – da ka gaya masa (misali): “Eh, ina son hakan! Ina so in kasance tare da ku har abada! Ba kawai kowane lokaci ba a cikin rayuwar yau da kullun… ba kawai ranar Lahadi ba… har abada! Ina so ka zama jagorar rayuwata. Cewa ku ne makiyayi nagari kuma ni ne tumakinku masu biye da ku. Wannan yana jin muryar ku, da gaske yana son zama cikakke tare da ku!”

Wannan sakon yana da zurfi sosai… Kuma ina so in nuna muku abin da Yesu ya yi muku.

Ina so in nuna muku giciye. An yanke komai akan giciye. Kuna iya tambaya, “Shin wannan ba mutuwa ba ce kawai? Meye alakar hakan da ni?”

Na faɗa a baya cewa Yesu ya rayu cikin tsarki, cikin ƙauna. Kamar BABU wani mutum! Ba tare da laifi ba, ba tare da laifi ba. Amma Yesu bai zo duniyar nan kawai don ya nuna mana yadda za mu yi rayuwa ba. Amma kuma ya mutu dominmu akan giciye.

Domin mu, kai da ni, dukkan mu, kullum muna yin kuskure. Mu ba cikakke ba ne. Amma Yesu ya zo mana a matsayin cikakken mutum! Yesu cikakke ne! Amma kuskurenmu, laifinmu – lokacin da muke yin ƙarya, sata, munanan tunani ko munanan kalmomi… duk wannan ya raba mu da cuɗanya da Allah. Kamar wani abu ne ya ture mu. Kuma ya ƙara zama…
Kuma Yesu zai iya mayar da wannan lamba! Yana so ya kama hannun ku ya ce: “Zo, zan mayar da ku zuwa inda kuke da gaske, zuwa gidanku na samaniya!” Ba ya son ka bata. Laifi zai raba ku da Allah har abada. Idan baka dora ta akan giciye ba. Wataƙila kuna tunanin: “A gaskiya ni mutumin kirki ne..?! Ba laifina bane?!” Sannan ka yi tunanin inda ka yi karya…inda ba ka fadi gaskiya ba.

Ina kuma so in gaya muku yadda mugunta ta shigo duniya.

Ta yaya laifi ya shigo duniya?

Akwai wani mala’ika a sama wanda yake zaune bisa kursiyin Allah. Mala’ikan Shaiɗan ne.

Amma Shaiɗan ya yi girman kai. Ya zaɓi da kansa ya yi tawaye ga Allah. Shi ya sa Allah ya kori Shaiɗan daga sama.
Sai dai kuma Allah da kansa nagari ne, babu wani alheri a wajensa. Don haka Shaiɗan ya yi hasarar ɗaukakar da yake da ita a wurin Allah. Domin ya zabi mugunta.
Don haka, da faɗuwar sa, Shaiɗan ya kawo mugunta cikin duniya. Ya kuma jarabci ’yan Adam na farko su yi tawaye ga Allah. Sun zo ƙarƙashin ikon Shaiɗan kuma a ƙarƙashin ikon mugunta… Shaiɗan da kansa ya ɓace har abada kuma yana ƙoƙari ya nisantar da mutane daga Allah don su yi hasarar ba ceto.

Shi ya sa Yesu ya zo cikin wannan duniyar kuma yana ce mana: “Ina so ku komo wurina domin mu sake ƙulla abota mai zurfi!” Kuma a sa’an nan Ya tafi gicciye a gare ku: “A can a kan gicciye, na dauki dukan wannan laifi a kaina!”

Ya kuma dauki raunin hankalin ku. Ya ga dukan waɗannan kuma ya gaya muku: “Ba na so ku kasance cikin makoki na har abada! Ina so in ba ku farin ciki na!” Ya ɗauki baƙin cikin ku, zafin ku, kaɗaicin ku. Yana ganin duka! Bai damu da kai ba! Ya je wurin giciye domin shi. Kuma yana gaya muku: “Duba, na riga na yi muku kome! Da fatan za a karba!” Kuma yana so ya ba ku ƙaunarsa. Ya nuna kaunarsa akan giciye. Ya ce: “Duba, a kan gicciye ka ga yadda nake ƙaunarka!

Ma’ana: Yaya kuke yanke shawara?

Shin kun yarda da baiwar Allah? Idan eh, to, zaku sami ceto kuma ku zama ɗan Allah!

Kuna ƙin baiwar Allah? Sa’an nan kuma ku kasance batattu. Wannan kuma yana nufin daga baya bayan mutuwa rabuwa ta har abada daga Allah, cikin duhu mai zurfi.

Kuna iya karɓar baiwar Allah a gare ku YANZU! Ko kuma ku barshi a lungu ku manta da shi…
Amma ku kula da abubuwan da ke faruwa.

A yanzu, a yau, shine lokacin da za ku iya cewa: “I, Yesu, ina so in ba ku raina!”

Menene zai faru lokacin da ka tuba zuwa ga Yesu?

A lokacin tubarka zuwa ga Yesu, Ruhu Mai Tsarki zai zo ya zauna a cikinka.
Ta wurinsa aka sake haifuwar ku a cikin ruhaniya, cikin ciki, kuma an haife ku a matsayin ɗan Allah cikin iyali na sama! Abin da ake kira “tsohon mutum” sannan ya mutu a ruhaniya tare da Yesu akan gicciye kuma za ku sami sabuwar rayuwa daga gare shi. Wannan yana ba ku sabon asali – daga ɗan maroƙi zuwa ɗan sarki!

A matsayinka na ɗan Allah za ka iya rayuwa cikin ikon Ruhu Mai Tsarki – kuma ba za ka ƙara zama ƙarƙashin ikon mugunta ba! (Har yanzu za ku sami yancin zaɓi don wannan) Kuma Yesu kuma ya ba ku ikon kwace mutane daga hannun Shaiɗan!

Yanzu ka haɗa ni da addu’a a kan giciye.

Ina farawa da addu’a in faɗi jumla da jimla don ku iya faɗinta (da ƙarfi!).

Addu’ar da ke tafe ba dabara ba ce face shawara. Hakanan zaka iya gayyatar Yesu cikin rayuwarka da kalmomin da ka tsara da kanka. Abu mafi mahimmanci shine shawarar ku. Yesu yana ganin zuciyarka, Ya san abin da kake nufi. Har yanzu yin addu’a da ƙarfi, ba kawai a cikin zuciyar ku ba. Yin addu’a da babbar murya a wannan yanayin ikirari ne a gaban duniya ta zahiri da ta ruhaniya.

“Ya Ubangiji YESU,

Ina so in yi imani kamar yaro yanzu da zan iya sanin ku. Cewa ka biya laifina, don raunina. Kuma shi ya sa nake ba ku komai yanzu, duk abin da ya yi nauyi, duk abin da nake ɗauka tare da ni. Zan ba ku duk abin da na yi kuskure ya zuwa yanzu.

(Ka gaya masa komai na musamman kuma ka ba shi gare shi! Ka gaya masa, “Yesu, wannan kuma bai dace ba… na yi ƙarya…” da sauransu.
Yayin da kuka miƙa masa kome, jininsa yana rufe dukan laifuffuka. Jininsa ya rufe ku.)

Na gode Yesu don gafarta mini yanzu! Na gode don wanke ni da tsabta! Yesu, na yarda da kai yanzu a matsayin jagora na a rayuwa! Kamar yadda Ubangijina! A matsayina na mai ceto! Kuma ina tambayar ku: Ku shiga raina! Kuma ina roƙonka, ka ba ni Ruhunka Mai Tsarki! Ka cika ni da Ruhunka Mai Tsarki! Na gode don cetona yanzu! Na gode da cewa yanzu ni yaronku ne!

AMEEN.”

Idan ka yi addu’a kawai, to ina so in taya ka murna! Domin a lokacin ka zama mai nasara madawwami. Sannan ka jira “Siginar farawa” kuma ka tashi. “Tsarin” yanzu yana aiki!

Kuma ina so in gaya muku wannan, daga Yohanna 3:16: “Allah ya yi ƙaunar duniya har ya ba da makaɗaicin Ɗansa, domin dukan wanda ya gaskata da shi kada ya lalace, amma ya sami rai na har abada.”

Wannan yana nufin ba za ka rasa idan ka ba da ranka ga Yesu a yanzu! Yanzu yana da lafiya, yanzu za ku iya samun “tabbacin ceto”. “Tabbacin ceto” yana nufin cewa ka tabbata 100% cewa za ka je sama. Kuma ba don nasara ba, amma saboda kun yarda da abin da Yesu ya yi muku a kan giciye! Yanzu an tsira. – Da alheri. Domin kun karbi kyautarsa.

Amma yanzu abin ya ci gaba. Domin yanzu kawai ka yi hanya. Yanzu game da magaji ne. Shi ne makiyayi nagari kuma ku bi shi. Kuma abin da wannan yayi kama, zan gaya muku a kashi na biyu.Ka faɗa wa wasu game da shawararka game da Yesu! Hakanan kuna iya ba da shawarar wannan saƙon.
Yanzu a kashi na biyu game da gado…
sako gare ku!

Mafi kyawun Saƙo A Duniya A Harshenku

Yadda ake ci gaba (Kashi na 2 na sakon)

Wannan shi ne kashi na biyu na saƙo mafi girma a duniya wanda ya canza rayuwar biliyoyin mutane a asali.

Na www.message-for-you.net

(Haka kuma akwai a cikin wasu harsuna.)

Idan baku kalli ko sauraron sashin farko na wannan sakon ba, da fatan za ku fara yin hakan.

Yanzu a kashi na biyu…

 

Don haka giciye shine wurin farawa. Kuma idan ka ba da ranka ga Yesu, to, ka yanke shawara mai kyau!

Kuma yanzu ya ci gaba. Lokacin da ka ba da ranka ga Yesu, ka (a zahiri) ka ɗauki jakarka ta baya ka kwashe ta. Akwai tarkace da yawa a cikin jakar baya da ba kwa buƙata. Kun ce, “Yesu, na ba ku duka!” Kun ba shi duka. Kuma kamar yadda aka riga aka fada, akwai abubuwan da ba ku buƙata (misali laifi, raunin hankali, da dai sauransu).

Abin da Yesu yake so ya yi a yanzu shi ne: Yana so ya cika jakar baya!

Yana so ya ba ku abubuwa masu amfani don ɗauka tare da ku. Kamar tanadin balaguron da kuke buƙata akan tafiya.

Da farko, yana da matukar muhimmanci a sami abin sha tare da ku. Don kada ku mutu da ƙishirwa a hanya. A alama zan nuna muku kwalban ruwa tare da sabo, bayyananne, ruwa mai lafiya. Ruwan yana wakiltar Ruhu Mai Tsarki. Lokacin da ka ba da ranka ga Yesu, Ruhu Mai Tsarki ya shigo cikinka.

Ruhu Mai Tsarki yana cikin ku, amma ana iya cika ku da shi akai-akai. “Sha” daga gare shi, don yin magana. Shi ya sa yana da kyau ku ma ku sha wannan ruwan rai… kuma ta haka ne koyaushe yana wartsakar da ku.
Ruhu Mai Tsarki mutum ne, shi ne Allah. Amma kuma kuna iya dandana ikonsa, ku cika da shi kuma, a ce ku sha ikonsa.
Hakanan yana da mahimmanci don zama almajiran cewa an yi muku baftisma cikin Ruhu Mai Tsarki. Cewa za ku nutsu a cikin ikonSa. Wannan kuma yana nufin “ baftismar Ruhu ” ko “baftisma cikin Ruhu Mai Tsarki”. Na rubuta dalla-dalla game da baftisma na Ruhu a cikin labarin akan gidan yanar gizon mu. Da fatan za a duba wannan.

Na gaba, ba shakka, yana da mahimmanci kuma ku san inda za ku. Yesu ya ba ku ja-gorar, a ce.

Waɗannan jagororin suna nufin Littafi Mai Tsarki ko kuma Kalmar Allah.

Wataƙila kuna tunani, “Amma ina da Littafi Mai Tsarki kuma na karanta shi sau da yawa, amma ban samu ba!” Wannan saboda kawai hanyar fahimtar Littafi Mai Tsarki ita ce ta wurin Ruhu Mai Tsarki. Ruhu Mai Tsarki zai fassara muku Kalmar. Kuma ya gaya maka, a ce: “Zan bayyana maka yadda ake karanta Littafi Mai Tsarki. Zan bayyana muku abin da ake nufi.” Kuma ba zato ba tsammani ya zama kamar lokacin da kuka ga hasken kuma kun gane: “Kai, ba zato ba tsammani komai ya bayyana a gare ni!”
Kuma kuna iya tambayar Ruhu Mai Tsarki ya bayyana muku wasu abubuwa: “Me wannan rubutu yake nufi? Me kuma yake nufi gare ni da kaina?” Sai ya kawo muku Kalmar rai a rai. Don haka ba kai kaɗai ke kan hanyarka ba.

Na gaba, ina so in nuna muku wayar salula. Yana tsaye ga al’umma.
Yesu ba ya son ku kaɗai a kan tafiya. Yana tare da ku, ba shakka, amma yana kuma so ku yi cudanya da sauran mabiyan Yesu. Da za ku yi magana da su, ku yi musayar ra’ayi da su.
Zumunci da wasu Kiristoci na iya kasancewa a cikin coci. Amma kuma yana iya zama rukunin gida. Inda kuke saduwa da Kiristoci a gida kuna karanta Littafi Mai Tsarki tare, kuyi addu’a tare da sauransu.

Abu mafi kyau da za ku yi shi ne ku duba don ku ga inda akwai wasu Kiristoci a garinku ko kuma a yankin da za ku iya saduwa da su. Ina so in ba ku tukwici cewa yana da mahimmanci su sami Littafi Mai-Tsarki a matsayin tushe kuma suna buɗe wa Ruhu Mai Tsarki.

Sai kuma batu na hudu. Wannan mataki na huɗu shine baftisma ta ruwa. Nitsewa cikin ruwa.

Yana nuna cewa ka ba da ranka ga Yesu kuma yanzu komai ya zama sabo. Cewa an gicciye tsohon kanku, kuka mutu tare da shi a ruhaniya sa’an nan kuma kuka tashi tare da shi! Yana wakiltar mutuwa da tashin matattu.

Baftisma ce daidai baftisma cikin ruwa, kuma Kiristoci na farko ma sun yi hakan. Baftisma na jarirai ko yayyafawa da ruwa, a gefe guda, ba daidai ba ne. Wataƙila kuna tunani: “An yi mini baftisma tun ina jariri, hakan ya isa ya isa.” A’a, don Allah bari a yi muku baftisma daidai kuma cikin Littafi Mai Tsarki tare da nutsewa cikin ruwa. Ku je ku gani ko akwai Kiristoci da za su iya yi muku baftisma.

Waɗannan su ne matakai guda huɗu. Kuma yanzu kun tashi da jakar baya.

Tabbas, tanadin tafiye-tafiye ba sa kasancewa cikin nutsuwa a cikin jakar baya, kuna buƙatar tanadin tafiye-tafiye (mai amfani sosai) akan tafiya. Kamar tafiya ta al’ada. Shi ya sa kuke ci gaba da kallon taswirar ku, misali: “A ina zan je? Ubangiji, don Allah ka yi mini magana!”
Allah yana magana ta wurin Littafi Mai Tsarki, amma kuma ta wurin ra’ayi kamar su magana ta hankali ko na sauti, ta hotuna, wahayi da ta mafarkai. Yana kuma iya yin magana da ku ta wasu mutane.
Za ka iya samun talifofin bayani kan wannan batu “Maganar Allah” a gidan yanar gizon mu, misali yadda ake gwada tunanin mutum daidai (wato a kan Littafi Mai Tsarki da kuma halin Allah).
Ka san muryarsa kuma ka fahimce ta da kanka! Sannan kuna kan hanya madaidaiciya. Domin shi makiyayi ne nagari, ku kuwa tumakinsa ne masu jin muryarsa.

Tabbas, yana da mahimmanci a ci gaba da sha. Domin a cika ta akai-akai da Ruhu Mai Tsarki. Don su rayu cikin ikonsa, kamar yadda Kiristoci na farko suka cika da ikon Ruhu Mai Tsarki a ranar Fentikos. Ƙari akan batutuwan baptismar Ruhu da kuma baye-bayen Ruhu akan gidan yanar gizon mu.

Kamar yadda aka riga aka ambata, tarayya da wasu Kiristoci ma yana da muhimmanci, haka ma baftisma ta ruwa.

Kuna iya karanta labarai masu taimako akan duk waɗannan batutuwa game da almajirantarwa akan gidan yanar gizon mu.

Yanzu ɗan taƙaitaccen bayani tare da matakan gado:


Tsarin waɗannan matakan ba shi da mahimmanci! Don haka za ku iya yin baftisma da farko kuma ku sami Littafi Mai Tsarki. Ko kuma za ku iya samun Littafi Mai Tsarki nan da nan kuma ku yi baftisma. Ka yanke shawara da kanka (kuma cikin addu’a tare da Allah) abin da za ka iya fara yi. Amma: Duk matakai suna da mahimmanci don maye gurbin.

Wani abu kuma: Waɗannan matakan ba su da mahimmanci don ceto. Wannan yana nufin: Idan ka riga ka ba da ranka ga Yesu (kamar yadda na bayyana a kashi na farko), to, ka sami ceto. Amma matakan matakan biyayya ne. Ya kamata ka je idan kana so ka yi biyayya ga Yesu. Domin ba wai kawai ya aike ku hanya ba, Yakan ba ku guzurin tafiyar. Matakan na son rai ne, amma Yesu ya ce ka ɗauke su.

Kuna so ku bi Yesu. Shi ne Makiyayi Mai Kyau kuma kuna son jin muryarsa. Kuna son sanin menene kuma ya tsara muku da kanku (misali sana’ar ku). Kuna so ku san abin da ya ce game da ku (watau ainihin ku a cikinsa). Kuna so ku yi musayar ra’ayi da wasu kuma ku tambaye su, alal misali: “Me kuka fuskanta tare da Allah?” ko: “Mene ne ma’anar wannan da wannan a cikin Littafi Mai-Tsarki?” da dai sauransu.

Da yawa ga almajiranci… A albarkace!

A gidan yanar gizon mu za ku sami ƙarin taimako don maye gurbin.

Kawai je zuwa:

www.message-for-you.net/discipleship

Hakanan zaka sami abubuwan zazzagewa kyauta, kayan da za a raba da ƙari da yawa a can!

Muna yi maka farin ciki da albarka mai yawa akan hanyarka tare da Yesu!

Jin kyauta don sake rarraba wannan sakon don dalilai na kasuwanci ba tare da gyara ba. Sauran amfani da canje-canje suna buƙatar amincewar rubuce-rubucen www.message-for-you.net. Hakanan ana samun su a cikin wasu yarukan da sauran nau’ikan (misali kamar fayilolin mai jiwuwa, bidiyo, sigar dalla-dalla, gajeriyar sigar, sigar yara da sauransu) da kuma cikin wasu yarukan cikin tsari na yau da kullun (Du) kuma a cikin tsari (Sie).

Ujumbe kwa ajili yako! Ujumbe Bora Zaidi Ulimwenguni Katika Lugha Yako Mwenyewe [Swahili/Kiswahili]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Tafadhali soma kwanza:
Onyo, tafsiri ifuatayo ya ujumbe imetafsiriwa kiotomatiki. Kwa hivyo maandishi yanaweza kuwa na makosa. Hii ni tafsiri ghafi ya muda.
Bado unakaribishwa kusambaza tena maandishi kwa madhumuni yasiyo ya kibiashara!
Tafadhali pia soma makala kwa maelezo zaidi: Maelezo ya tafsiri ghafi za muda

yaliyomo

toleo fupi

ujumbe kwa ajili yako!

Ujumbe Bora Zaidi Ulimwenguni Katika Lugha Yako Mwenyewe

Ujumbe ufuatao tayari umebadilisha maisha ya mabilioni ya watu. Maisha yako yanaweza kubadilika milele na kuwa bora!
Chukua wakati huu kwa sababu ni wa thamani yake.

 

 

Ya www.message-for-you.net

Je, nyakati fulani unajiuliza kwa nini kuna uovu mwingi katika ulimwengu huu? Kwa nini mateso yote? Na unawezaje kuishi katika ulimwengu huu kwa furaha?

Katika ujumbe huu nataka kukuambia jinsi uovu ulivyokuja katika ulimwengu huu. Lakini pia jinsi unavyoweza kushinda kibinafsi na kupata joie de vivre halisi ya kudumu.

Kulikuwa na malaika mbinguni ambaye ameketi juu ya kiti cha enzi cha Mungu. Malaika huyo alikuwa Shetani. Lakini Shetani alikua na kiburi. Alikuwa amechagua kwa hiari yake mwenyewe kumwasi Mungu.

 

 

Ndiyo maana Mungu alimfukuza Shetani kutoka mbinguni. 

 

Hata hivyo, Mungu mwenyewe ni mwema, nje yake hakuna wema. Kwa hiyo Shetani alipoteza utukufu aliokuwa nao pamoja na Mungu. Na hivyo, kwa kuanguka kwake, Shetani alileta uovu duniani.

Pia aliwashawishi wanadamu wa mapema wamwasi Mungu. Shetani mwenyewe amepotea milele na anajaribu kuwaweka watu mbali na Mungu ili wapotee na wasiokolewe.

 

Makosa yetu, hatia yetu – tunaposema uongo, kuiba, kuwa na mawazo mabaya au maneno mabaya… yote haya yanatutenganisha na kuwasiliana na Mungu.

 Hiyo ni habari mbaya kwa sasa, lakini haiishii hapo. Kuna suluhisho rahisi kwa shida hii. Na suluhisho hili lina jina: Yesu

Kwa sababu Mungu anatupenda! Na Anampa kila mwanadamu angalau nafasi moja katika maisha yake kukubali suluhisho hili. Ujumbe huu ni nafasi yako!

 

 

 

Kwanza ningependa kukuambia Yesu ni nani hasa:

Baba wa Mbinguni, Yesu, na Roho Mtakatifu ni Mungu. Kuna Nafsi tatu za kimungu ambazo kwa pamoja zinaunda Utatu. Umoja huu unamfanya Mungu. Kwa hiyo Yesu ni wa milele na muweza wa yote. Naye ndiye Muumba.

Lakini Yesu alikuja kwa hiari yapata miaka 2000 iliyopita kama mwanadamu wa kweli katika ulimwengu huu.

 

 

 

 

 

Alichukuliwa mimba na Roho Mtakatifu na akazaliwa na bikira. Aliishi maisha ya kibinadamu bila makosa na katika uhusiano mkamilifu wa kiroho na Baba. Alionyesha ulimwengu jinsi Mungu alivyo…

Kisha alikufa kwa hiari na kwa hiari kwa ajili ya hatia na makosa yetu pale msalabani. Siku ya tatu alifufuka kutoka kaburini. Na baadaye Alirudi kwa Baba wa Mbinguni tena.

Kwa nini Alifanya hivi? Alikwenda msalabani kubeba hatia yote kwa niaba yako. Ili uweze kuwa BURE nayo! Lakini unaamua mwenyewe ikiwa unakubali zawadi hii au la.

 

 

Hiyo inamaanisha: unaamuaje?

Je, unakubali zawadi ya Mungu?
Ikiwa ndio, basi utaokolewa na kuwa mtoto wa Mungu!

Je, unaikataa zawadi ya Mungu?
Kisha unabaki kupotea. Hii pia inamaanisha baadaye baada ya kifo kutengwa kwa milele na Mungu, katika giza kuu.

Unaweza kukubali zawadi ya Mungu kwako SASA! Au unaweza kuiacha kwenye kona na kusahau kuhusu hilo… Lakini fahamu maana yake.

Sasa hivi, leo, ni wakati ambapo unaweza kusema: “Ndiyo, Yesu, nataka kukupa maisha yangu!”
Wakati wa kuongoka kwako kwa Yesu, Roho Mtakatifu atakuja na kubaki ndani yako. Kupitia Yeye umezaliwa upya kiroho, ndani, na umezaliwa kama mtoto wa Mungu katika familia ya mbinguni!

Sasa ungana nami katika maombi pale msalabani.

Ninaanza na sala na kusema sentensi kwa sentensi ili uweze kusema (kwa sauti kubwa!).

Sala ifuatayo sio fomula bali ni pendekezo. Unaweza pia kumwalika Yesu maishani mwako kwa maneno uliyoyatengeneza wewe mwenyewe. Jambo muhimu zaidi ni uamuzi wako. Bado omba kwa SAUTI, sio tu akilini mwako. Kuomba kwa sauti katika kesi hii ni kukiri mbele ya ulimwengu wa kimwili na wa kiroho.

“Mpendwa BWANA YESU,

Sasa nataka kuamini kama mtoto kwamba ninaweza kukufahamu. Kwamba ulilipa hatia yangu, kwa udhaifu wangu. Na kwa hivyo sasa ninawalaumu nyote.

(Mwambie kila kitu haswa na mpe!
Mwambie: “Yesu, hili na lile halikuwa sawa… nilidanganya pale…” nk.)

Asante Yesu kwa kunisamehe! Yesu, sasa ninakukubali kama kiongozi wangu maishani! Nami nakuomba, nipe Roho wako Mtakatifu! Asante kwa kuniokoa sasa na kunifanya kuwa mtoto wako!

AMINA.”

Ikiwa umeomba hivyo tu, basi nataka kukupongeza! Kwa sababu hutapotea ikiwa umetoa maisha yako kwa Yesu sasa hivi!

Waambie wengine kuhusu uamuzi wako kwa Yesu! Unaweza pia kupendekeza ujumbe huu.

Ikiwa bado una maswali, ningependa kupendekeza kwamba pia usikilize au usome toleo la kina la ujumbe. Unaweza kupata yao kwenye tovuti yetu.

Kwenye tovuti yetu pia utapata zaidi kuhusu jinsi unavyoweza kumfuata Yesu sasa.

Nenda tu kwa:

www.message-for-you.net/discipleship

Tunakutakia furaha na baraka nyingi katika njia yako na Yesu!

Jisikie huru kusambaza tena ujumbe huu kwa madhumuni yasiyo ya kibiashara bila kubadilishwa. Matumizi na mabadiliko mengine yanahitaji idhini iliyoandikwa ya www.message-for-you.net. Inapatikana pia huko katika lugha zingine na katika matoleo mengine (kwa mfano, faili za sauti, video, toleo la kina, toleo fupi, toleo la watoto na zingine) na katika lugha zingine kwa njia isiyo rasmi (Du) na kwa fomu rasmi (Sie).

Toleo la kina

ujumbe kwa ajili yako!

Ujumbe Bora Zaidi Ulimwenguni Katika Lugha Yako Mwenyewe

Toleo refu (Sehemu ya 1)

Ujumbe ufuatao tayari umebadilisha maisha ya mabilioni ya watu. Maisha yako yanaweza kubadilika milele na kuwa bora!

Chukua wakati huu kwa sababu ni wa thamani yake.

HATUtangazii madhehebu yoyote.
Kwa ujumbe huu tunataka kuwasaidia watu kuelekeza upya maisha yao (na maisha ya wanadamu wenzao) kuelekea utu wa Yesu.

Ya www.message-for-you.net
(Inapatikana pia katika lugha zingine.)

Watu wengi huniandikia katika huduma yetu kwenye Intaneti. Na kisha mimi huwauliza swali hili: “Je! tayari umekabidhi maisha yako kwa Yesu?” Na wengi husema: “Ndiyo, bila shaka, mimi huomba kila jioni.”, “Sikuzote mimi huomba kabla ya kulala.”, “Mimi huzungumza kikamili na Mungu mara nyingi.” Au pia: “Ninaamini katika Mungu.” Kisha wao husema: “Ndiyo, bila shaka nimempa Yesu maisha yangu.”

Kuna majibu tofauti sana. Wengine pia wanasema: “Ndiyo, nilibatizwa kama mtoto…”. Na wengine husema: “Ndiyo, Yesu ni mwalimu mzuri wa kiroho/ mtu mwema/ mfano mzuri…”. Kwa hiyo kuna majibu tofauti sana. Lakini watu hawa wana kitu kimoja sawa: bado hawajasalimisha maisha yao kwa Yesu kwa uangalifu. Wanamwamini kwa namna fulani na kuomba mara kwa mara, lakini bado hawajatoa maisha yao Kwake.

Ili kuelewa hili, ningependa kukuelezea kwa kutumia marathon. Wakimbiaji husubiri hadi mwamuzi atoe ishara ya kuanza. Na kisha wanaanza kukimbia. Na sasa fikiria wewe ni mmoja wa wakimbiaji hawa. Na hausubiri ishara ya kuanza, unaanza tu kukimbia…

Na unakimbia na kukimbia na kukimbia… Na unajaribu kweli. Unatumia nguvu zako zote! Na unafurahi kwa sababu unaweza tayari kuona kumaliza… Lakini mtu anayemaliza anakuambia: “Samahani, siwezi kukupa medali ya mshindi.” Na unasema: “Je! Kwa nini isiwe hivyo? Nilikimbia kama wengine!”

Na mtu huyo anakuambia: “Ndio, lakini ulianza kukimbia bila ishara ya kuanza! Mbio zako ni batili. Kwa bahati mbaya umeipoteza.”

Na ni sawa kabisa na kumwamini Yesu bila kuyakabidhi maisha ya mtu kwake. Ni kama mbio za marathon bila mwanzo.

Lakini Yesu anataka uwe mshindi. Na kama mshindi wa milele na si kama mpotevu wa milele. Anataka sana upokee medali ya mshindi huyu. Kwamba unaweza kuwa naye milele! Na hiyo inajumuisha kujisalimisha kwa maisha.

Na pengine unajiuliza huku kujisalimisha maisha kwa Yesu kunafananaje. Na hiyo inamaanisha nini na “ishara ya kuanza”. Na ningependa kukuambia Yesu ni nani hasa.

 

Yesu ni nani kwako binafsi?

Amekuwa mtu mwema? Mwalimu mzuri?

– Ambapo inaweza kupendeza kusikia Mahubiri ya Mlimani… Je! Yeye ni mmoja wa mabwana wengi wa kiroho? Kwa hiyo je, yuko sambamba na Buddha, Muhammad, n.k…? Je! Yeye ndiye mwanzilishi wa dini kwenu? Ningependa kukuambia Yesu ni nani KWELI.

Yesu ni nani?

Baba wa Mbinguni, Yesu, na Roho Mtakatifu ni Mungu. Kuna Nafsi tatu za kimungu ambazo kwa pamoja zinaunda Utatu. Umoja huu unamfanya Mungu. Kwa hiyo Yesu ni wa milele na muweza wa yote. Naye ndiye Muumba.Lakini Yesu alikuja kwa hiari yapata miaka 2000 iliyopita kama mwanadamu wa kweli katika ulimwengu huu.Alichukuliwa mimba na Roho Mtakatifu na akazaliwa na bikira. Aliishi maisha ya kibinadamu bila makosa na katika uhusiano mkamilifu wa kiroho na Baba. Alionyesha ulimwengu jinsi Mungu alivyo…

Kisha alikufa kwa hiari na kwa hiari kwa ajili ya hatia na makosa yetu pale msalabani. Siku ya tatu alifufuka kutoka kaburini. Na baadaye Alirudi kwa Baba wa Mbinguni tena.

Nitakuambia zaidi kwa nini Yesu alifanya hivi baada ya muda mfupi – na hiyo inamaanisha nini kwako…

Kwa hiyo Yesu alikuja katika ulimwengu huu kama mwanadamu kama sisi. Aliishi kama sisi. Kwa tofauti moja tu kubwa: Alikuwa safi kabisa, amejaa upendo na ukweli. Hakusema uwongo, Yeye alisema ukweli kila wakati. Hata alijisemea mwenyewe kwamba Yeye ni mtu wa kweli! Nani anaweza kudai hivyo? Je, unaweza kusema wewe ni ukweli mtupu? Au mapenzi ana kwa ana? … Yesu alisema hivyo kuhusu yeye mwenyewe! Naye akasema: Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima.

Na kisha Alisema jambo la maana sana: “… mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi!” Na hiyo ni muhimu sana, hiyo ndiyo inahusu.

Kwa hiyo, Yesu ndiye anayetaka kukushika mkono na kukuambia: “Nipokee, nami nitakuongoza kwa Baba wa mbinguni! Nitakupeleka mbinguni, kwenye ufalme wangu!”

Huko ndiko kujisalimisha kwa maisha – kwamba unamwambia (km): “Ndio, nataka hivyo! Nataka kuwa na wewe milele! Sio tu kila mara na kisha katika maisha ya kila siku… sio Jumapili tu… milele! Nataka uwe mwongozo wangu wa maisha. Kwamba wewe ni mchungaji wangu mwema na mimi ni kondoo wako ninaokufuata. Hiyo inasikia sauti yako, ambayo kwa kweli inataka kuishi nawe kikamilifu!

Ujumbe huu ni wa ndani zaidi… Na ninataka kukuonyesha kile ambacho Yesu alikufanyia.

Ningependa kukuonyesha msalaba. Kila kitu kinaamuliwa juu ya msalaba. Unaweza kuuliza, “Je, hicho hakikuwa kifo kibaya tu? Hilo linanihusu nini?”

Nilisema hapo awali kwamba Yesu aliishi kwa usafi, kwa upendo. Kama HAKUNA binadamu mwingine! Bila kosa, bila hatia. Lakini Yesu hakuja tu katika ulimwengu huu ili kutuonyesha jinsi ya kuishi. Lakini pia kufa kwa ajili yetu msalabani.

Kwa sababu sisi, wewe na mimi, sisi sote, tunafanya makosa kila wakati. Sisi si wakamilifu. Lakini Yesu alikuja kwetu kama mwanadamu mkamilifu! Yesu ni mkamilifu! Lakini makosa yetu, hatia yetu – tunaposema uongo, kuiba, kuwa na mawazo mabaya au maneno mabaya… yote haya yanatutenganisha na kuwasiliana na Mungu. Ni kama kitu kimesukuma kati yetu. Na imekuwa zaidi na zaidi…
Na Yesu anaweza kurejesha mawasiliano haya! Anataka kukushika kwa mkono na kusema: “Njoo, nitakurudisha mahali ulipo, kwa nyumba yako ya mbinguni!” Hataki upotee. Hatia itakutenganisha na Mungu milele. Usipomweka msalabani. Labda unafikiri: “Kwa kweli mimi ni mtu mzuri..?! Sio kosa langu?!” Alafu fikiria ulipodanganya… ambapo hukusema ukweli.

Ningependa sasa pia kukuambia jinsi uovu ulivyokuja katika ulimwengu huu.

Hatia ilikujaje ulimwenguni?

Kulikuwa na malaika mbinguni ambaye ameketi juu ya kiti cha enzi cha Mungu. Malaika huyo alikuwa Shetani.

Lakini Shetani alikua na kiburi. Alikuwa amechagua kwa hiari yake mwenyewe kumwasi Mungu. Ndiyo maana Mungu alimfukuza Shetani kutoka mbinguni.
Hata hivyo, Mungu mwenyewe ni mwema, nje yake hakuna wema. Kwa hiyo Shetani alipoteza utukufu aliokuwa nao pamoja na Mungu. Kwa sababu alichagua uovu.
Na hivyo, kwa kuanguka kwake, Shetani alileta uovu duniani. Pia aliwashawishi wanadamu wa mapema wamwasi Mungu. Walikuja chini ya utawala wa Shetani na chini ya nguvu za uovu…Shetani mwenyewe amepotea milele na anajaribu kuwaweka watu mbali na Mungu ili wapotee na wasiokolewe.

Ndiyo maana Yesu alikuja katika ulimwengu huu na anatuambia: “Nataka urudi kwangu ili tuwe na urafiki wa kina tena!” Na kisha alikwenda msalabani kwa ajili yako: “Pale msalabani, ninachukua hatia hii yote juu yangu mwenyewe!”

Na pia alibeba majeraha yako ya kiakili. Ameona haya yote na kukuambia: “Sitaki uwe katika maombolezo ya milele! Nataka kukupa furaha yangu!” Alichukua huzuni yako, maumivu yako, upweke wako. Anaona yote! Hakujali wewe! Alikwenda msalabani kwa ajili yake. Naye anakuambia: “Tazama, tayari nimefanya kila kitu kwa ajili yako! Tafadhali ukubali!” Na anataka kukupa upendo wake. Alionyesha upendo wake msalabani. Anasema: “Angalia, msalabani unaona jinsi ninavyokupenda WEWE!

Hiyo inamaanisha: unaamuaje?

Je, unakubali zawadi ya Mungu? Ikiwa ndio, basi utaokolewa na kuwa mtoto wa Mungu!

Je, unaikataa zawadi ya Mungu? Kisha unabaki kupotea. Hii pia inamaanisha baadaye baada ya kifo kutengwa kwa milele na Mungu, katika giza kuu.

Unaweza kukubali zawadi ya Mungu kwako SASA! Au unaweza kuiacha kwenye kona na kusahau kuhusu hilo…
Lakini fahamu maana yake.

Hivi sasa, leo, ni wakati ambapo unaweza kusema: “Ndiyo, Yesu, nataka kukupa maisha yangu!”

Je, nini kitatokea utakapomgeukia Yesu?

Wakati wa kuongoka kwako kwa Yesu, Roho Mtakatifu atakuja na kukaa ndani yako.
Kupitia Yeye umezaliwa upya kiroho, ndani, na umezaliwa kama mtoto wa Mungu katika familia ya mbinguni! Unaoitwa “mtu wa kale” kisha unakufa kiroho pamoja na Yesu msalabani na unapokea uzima mpya kutoka kwake. Hii inakupa utambulisho mpya kabisa – kutoka kwa mtoto wa ombaomba hadi mtoto wa mfalme!

Kama mtoto wa Mungu basi unaweza kuishi katika uwezo wa Roho Mtakatifu – na huna tena kuishi chini ya utawala wa uovu! (Bado utakuwa na hiari kwa hili) Na Yesu pia anakupa uwezo wake wa kuwanyakua watu kutoka mikononi mwa Shetani!

Sasa ungana nami katika maombi pale msalabani.

Ninaanza na sala na kusema sentensi kwa sentensi ili uweze kusema (kwa sauti kubwa!).

Sala ifuatayo sio fomula bali ni pendekezo. Unaweza pia kumwalika Yesu maishani mwako kwa maneno uliyoyatengeneza wewe mwenyewe. Jambo muhimu zaidi ni uamuzi wako. Yesu anauona moyo wako, anajua unachomaanisha. Bado omba kwa SAUTI, sio tu akilini mwako. Kuomba kwa sauti katika kesi hii ni kukiri mbele ya ulimwengu wa kimwili na wa kiroho.

“Mpendwa BWANA YESU,

Ninataka kuamini kama mtoto sasa kwamba ninaweza kukujua. Kwamba ulilipa hatia yangu, kwa udhaifu wangu. Na ndiyo sababu ninakupa kila kitu sasa, kila kitu kinachonilemea, kila kitu ninachobeba karibu nami. Nitakupa kila kitu ambacho nimefanya vibaya hadi sasa.

(Mwambie kila kitu haswa na umkabidhi Yeye! Mwambie, “Yesu, hili na lile halikuwa sawa… nilisema uwongo…” nk.
Unaposalimisha kila kitu Kwake, damu yake inafunika hatia yote. Damu yake inakufunika.

Asante Yesu kwa kunisamehe sasa! Asante kwa kuniosha! Yesu, ninakukubali sasa kama kiongozi wangu maishani! Kama Mola wangu Mlezi! Kama mwokozi wangu! Na ninakuuliza: Njoo katika maisha yangu! Nami nakuomba, nipe Roho wako Mtakatifu! Nijaze na Roho wako Mtakatifu! Asante kwa kunihifadhi sasa! Asante kwa kuwa sasa mimi ni mtoto wako!

AMINA.”

Ikiwa umeomba hivyo tu, basi nataka kukupongeza! Kwa sababu basi umekuwa mshindi wa milele. Kisha ukasubiri “ishara ya kuanza” na kuanza. “Mbio” sasa ni halali!

Na ninataka kukuambia hili, kutoka Yohana 3:16: “Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.”

Hiyo ina maana hutapotea ikiwa ungempa Yesu maisha yako sasa hivi! Sasa ni salama, sasa unaweza kuwa na “hakika ya wokovu”. “Uhakika wa wokovu” ina maana kwamba una uhakika 100% kwamba utaenda mbinguni. Na si kutokana na mafanikio, bali kwa sababu ulikubali kile Yesu alichokufanyia msalabani! Sasa umehifadhiwa. – Kwa neema. Kwa sababu ulikubali zawadi yake.

Lakini sasa inaenda mbali zaidi. Kwa sababu sasa umefanya njia yako tu. Sasa ni kuhusu mfululizo. Yeye ndiye mchungaji mwema na wewe unamfuata. Na jinsi hiyo inaonekana kama hasa, nitakuambia katika sehemu ya pili.Waambie wengine kuhusu uamuzi wako kwa Yesu! Unaweza pia kupendekeza ujumbe huu.
Sasa kwa sehemu ya pili kuhusu mfululizo…
ujumbe kwa ajili yako!

Ujumbe Bora Zaidi Ulimwenguni Katika Lugha Yako Mwenyewe

Jinsi ya kuendelea (sehemu ya 2 ya ujumbe)

Hii ni sehemu ya pili ya ujumbe mkuu zaidi ulimwenguni ambao kimsingi umebadilisha maisha ya mabilioni ya watu.

Ya www.message-for-you.net

(Inapatikana pia katika lugha zingine.)

Ikiwa hujatazama au kusikiliza sehemu ya kwanza ya ujumbe huu, tafadhali fanya hivyo kwanza.

Sasa sehemu ya pili…

 

Kwa hivyo msalaba ndio mahali pa kuanzia. Na ikiwa ulitoa maisha yako kwa Yesu, basi ulifanya uamuzi sahihi!

Na sasa inaendelea. Ulipompa Yesu maisha yako, (kwa mfano) ulichukua mkoba wako na kuumwaga. Kulikuwa na takataka nyingi kwenye mkoba wako ambao hauhitaji tena. Na ulisema, “Yesu, ninakupa yote!” Ulimpa yote. Na kama ilivyosemwa tayari, kulikuwa na vitu ndani yake ambavyo hauitaji tena (k.m. hatia, majeraha ya kiakili, n.k.).

Yesu anachotaka kufanya sasa ni: Anataka kujaza mkoba wako!

Anataka kukupa vitu muhimu vya kuchukua pamoja nawe. Kama vile masharti ya usafiri unayohitaji popote ulipo.

Kwanza kabisa, ni muhimu sana kuwa na kitu cha kunywa na wewe. Ili usife kwa kiu njiani. Nitakuonyesha kwa njia ya mfano chupa ya maji yenye maji safi, safi na yenye afya. Maji yanawakilisha Roho Mtakatifu. Ulipompa Yesu maisha yako, Roho Mtakatifu aliingia ndani yako.

Roho Mtakatifu basi yuko ndani yako, lakini unaweza kujazwa naye tena na tena. “Kunywa” kutoka kwake, kwa kusema. Ndio maana ni muhimu pia kunywa maji haya ya uzima… na kwa njia hiyo unaburudishwa nayo kila wakati.
Roho Mtakatifu ni mtu, Yeye ni Mungu. Lakini unaweza pia kupata nguvu zake, kujazwa Naye na, kwa kusema, kunywa nguvu zake.
Pia ni muhimu kwa ufuasi kwamba ubatizwe katika Roho Mtakatifu. Kwamba mtazama katika uwezo wake. Hii pia inamaanisha ” ubatizo wa Roho ” au “ubatizo katika Roho Mtakatifu”. Ninaandika kwa undani zaidi kuhusu ubatizo wa Roho katika makala kwenye tovuti yetu. Tafadhali angalia hilo.

Ifuatayo, bila shaka, ni muhimu pia kujua unakoenda. Yesu anakupa maelekezo, kwa njia ya kusema.

Maelekezo haya yanawakilisha Biblia au Neno la Mungu.

Unaweza kuwa unafikiri, “Lakini nina Biblia na nimeisoma mara nyingi sana, lakini siielewi!” Hiyo ni kwa sababu njia pekee ya kuelewa Biblia ni kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakufunulia Neno. Naye anakwambia hivi kwa njia ya kusema: “Nitakueleza jinsi ya kusoma Biblia. Nitakueleza maana yake.” Na ghafla ni kama unapoona mwanga na unagundua: “Haya, ghafla kila kitu kiko wazi kwangu!”
Na unaweza pia kumwomba Roho Mtakatifu akuelezee baadhi ya mambo: “Nakala hii ina maana gani? Na ina maana gani kwangu binafsi?” Kisha analifanya Neno liwe hai kwako. Kwa hivyo hauko peke yako njiani.

Ifuatayo, nataka kukuonyesha simu ya rununu. Inasimama kwa jamii.
Yesu hataki uwe peke yako katika matembezi yako. Yeye yuko pamoja nawe, bila shaka, lakini pia anataka uwe na mawasiliano na wafuasi wengine wa Yesu. Kwamba unazungumza nao, kubadilishana nao mawazo.
Ushirika na Wakristo wengine unaweza kuwa katika kanisa. Lakini pia inaweza kuwa kikundi cha nyumbani. Pale unapokutana na Wakristo nyumbani na mnasoma Biblia pamoja, mnasali pamoja nk.

Jambo bora zaidi la kufanya ni kuangalia huku na kule ili kuona mahali ambapo kuna Wakristo wengine katika mji wako au katika eneo ambalo unaweza kukutana nalo. Ningependa kukupa kidokezo kwamba ni muhimu kuwa na Biblia kama msingi na kwamba wako wazi kwa Roho Mtakatifu.

Kisha kuna hatua ya nne. Hatua hii ya nne ni ubatizo wa maji. Kuzamishwa ndani ya maji.

Inaashiria kwamba ulitoa maisha yako kwa Yesu na sasa kila kitu kimekuwa kipya. Kwamba utu wako wa kale ulisulubishwa, ulikufa pamoja naye kiroho kisha ukafufuka pamoja naye! Inawakilisha kifo na ufufuo.

Kuzamisha ni ubatizo sahihi katika maji, na Wakristo wa kwanza walifanya hivyo pia. Ubatizo wa mtoto au kunyunyiza maji, kwa upande mwingine, sio sahihi. Labda unafikiri: “Nilibatizwa kama mtoto, hiyo inatosha.” Hapana, tafadhali ruhusu ubatizwe kwa usahihi na kwa Biblia kwa kuzamishwa ndani ya maji. Nenda tu uone kama kuna Wakristo wanaoweza kukubatiza.

Hizo ni hatua nne. Na sasa unaenda na mkoba wako.

Bila shaka, masharti ya usafiri hayabaki tu katika mkoba, unahitaji masharti ya usafiri (vitendo sana) juu ya kwenda. Kama tu kuongezeka kwa kawaida. Ndiyo maana unaendelea kutazama ramani yako, kwa mfano: “Ninapaswa kwenda wapi? BWANA, tafadhali sema nami!”
Mungu huzungumza kupitia Biblia, lakini pia kupitia hisia kama vile maneno ya kiakili au ya kusikika, kupitia picha, maono na kupitia ndoto. Anaweza pia kusema nawe kupitia watu wengine.
Unaweza kupata makala za ufafanuzi kuhusu mada hii “Mungu anazungumza” kwenye tovuti yetu, kwa mfano jinsi ya kupima kwa usahihi maoni ya mtu (yaani dhidi ya Biblia na dhidi ya tabia ya Mungu).
Ijue sauti Yake na uitambue kibinafsi kwa ajili yako! Kisha uko kwenye njia sahihi. Kwa maana Yeye ni Mchungaji Mwema na ninyi ni kondoo Wake wanaoweza kusikia sauti yake.

Bila shaka, ni muhimu pia kuendelea kunywa. Kujazwa tena na tena na Roho Mtakatifu. Kuishi katika nguvu zake, kama vile Wakristo wa kwanza walivyojazwa na nguvu za Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Zaidi juu ya mada za ubatizo wa Roho na karama za Roho kwenye tovuti yetu.

Kama ilivyotajwa tayari, ushirika na Wakristo wengine pia ni muhimu, kama vile ubatizo wa maji.

Unaweza kusoma makala muhimu kuhusu mada hizi zote kuhusu ufuasi kwenye tovuti yetu.

Sasa muhtasari mfupi na hatua za mfululizo:


Mpangilio wa hatua hizi sio muhimu! Kwa hiyo, unaweza kubatizwa kwanza kisha upate Biblia. Au unaweza kupata Biblia mara moja kisha ubatizwe. Amua mwenyewe (pia katika maombi na Mungu) unachoweza kufanya kwanza. Lakini: Hatua zote ni muhimu kwa mfululizo.

Jambo moja zaidi: Hatua hizi si za lazima kwa wokovu. Hiyo ina maana: Ikiwa tayari umetoa maisha yako kwa Yesu (kama nilivyoeleza katika sehemu ya kwanza), basi umeokoka. Lakini hatua ni hatua za utii. Unapaswa kwenda ikiwa unataka kuwa mtiifu kwa Yesu. Kwa sababu hakupelekei tu njiani, anakupa riziki za safari. Hatua hizo ni za hiari, lakini Yesu anakuomba uzichukue.

Unataka kumfuata Yesu. Yeye ni Mchungaji Mwema na unataka kusikia sauti yake. Unataka kujua ni kitu gani kingine amekupangia wewe binafsi (km wito wako binafsi). Unataka kujua anachosema kukuhusu (yaani utambulisho wako ndani Yake). Ungependa kubadilishana mawazo na wengine na kuwauliza, kwa mfano: “Umepata uzoefu gani na Mungu?” au: “Hii na ile ina maana gani katika Biblia?” n.k.

Sana kwa uanafunzi… Ubarikiwe!

Kwenye tovuti yetu utapata usaidizi zaidi kwa mfululizo.

Nenda tu kwa:

www.message-for-you.net/discipleship

Pia utapata upakuaji bila malipo, nyenzo za kushiriki na mengi zaidi huko!

Tunakutakia furaha na baraka nyingi katika njia yako na Yesu!

Jisikie huru kusambaza tena ujumbe huu kwa madhumuni yasiyo ya kibiashara bila kubadilishwa. Matumizi na mabadiliko mengine yanahitaji idhini iliyoandikwa ya www.message-for-you.net. Inapatikana pia huko katika lugha zingine na katika matoleo mengine (kwa mfano, faili za sauti, video, toleo la kina, toleo fupi, toleo la watoto na zingine) na katika lugha zingine kwa njia isiyo rasmi (Du) na kwa fomu rasmi (Sie).

Message fir Iech! De beschte Message op der Welt an Ärer eegener Sprooch [Luxembourgish/Lëtzebuergesch]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Liest w.e.g. als éischt:
Opgepasst, déi folgend Iwwersetzung vum Message gouf automatesch iwwersat. Den Text kann also Feeler enthalen. Dëst ass eng temporär rau Iwwersetzung.
Dir sidd nach häerzlech wëllkomm den Text fir net-kommerziell Zwecker ëmverdeelen!
Liest w.e.g. och den Artikel fir weider Erklärungen: Erklärung vun den temporäre roude Iwwersetzungen

Inhalter

kuerz Versioun

Message fir Iech!

De beschte Message op der Welt an Ärer eegener Sprooch

De folgende Message huet d’Liewe vu Milliarde Leit scho fundamental geännert. Äert Liewen ka fir ëmmer zum Besser änneren!
Huelt dës Zäit well et derwäert ass.

 

 

Vun www.message-for-you.net

Frot Dir Iech heiansdo firwat et sou vill Béisen op dëser Welt gëtt? Firwat all d’Leed? A wéi kënnt Dir an dëser Welt mat Freed liewen?

An dësem Message wëll ech Iech soen wéi Béisen op dës Welt komm sinn. Awer och wéi Dir et perséinlech iwwerwanne kënnt a wierklech dauerhafte Joie de Vivre kritt.

Et war en Engel am Himmel, deen iwwer den Troun vu Gott souz. Den Engel war de Satan. Awer de Satan ass houfreg gewuess. Hien huet aus sengem eegene fräie Wëllen gewielt géint Gott ze rebelléieren.

 

 

Dofir huet Gott de Satan aus dem Himmel geheit. 

 

Wéi och ëmmer, Gott selwer ass gutt, ausserhalb vun Him gëtt et kee Gutt. Also huet de Satan d’Herrlechkeet verluer, déi hie mat Gott hat. An esou, mat sengem Fall, huet de Satan de Béisen an d’Welt bruecht.

Hien huet och déi fréi Mënschen versicht géint Gott ze rebelléieren. De Satan selwer ass fir ëmmer verluer an hie probéiert d’Leit vu Gott ewech ze halen, fir datt se verluer sinn an net gerett ginn.

 

Eis Feeler, eis Schold wa mir léien, klauen, schlecht Gedanken oder schlecht Wierder hunn… all dat trennt eis vu Kontakt mat Gott.

 Dat ass schlecht Neiegkeet fir de Moment, awer et hält net do op. Et gëtt eng einfach Léisung fir dëse Problem. An dës Léisung huet en Numm: Jesus

Well Gott eis gär huet! An Hien gëtt all Mënsch op d’mannst eng Chance an hirem Liewen dës Léisung ze akzeptéieren. Dëse Message ass Är Chance!

 

 

 

Als éischt wëll ech Iech genau soen wien de Jesus ass:

Den himmlesche Papp, de Jesus an den Hellege Geescht si Gott. Et ginn dräi göttlech Persounen déi zesummen d’Trinitéit bilden. Dës Eenheet mécht Gott. Also ass de Jesus éiweg an omnipotent. An Hien ass de Schëpfer.

Awer de Jesus ass fräiwëlleg viru ronn 2000 Joer als richtege Mënsch op dës Welt komm.

 

 

 

 

 

Hie gouf vum Hellege Geescht konzipéiert an aus enger Jongfra gebuer. Hien huet e mënschlecht Liewen ouni Feeler gelieft an an enger perfekter spiritueller Bezéiung mam Papp. Hien huet der Welt gewisen wéi Gott ass…

Dunn ass Hien fräiwëlleg an vicariously gestuerwen fir eis Schold a Feeler um Kräiz. Um drëtten Dag ass Hien aus dem Graf opgestan. A spéider ass hien erëm zréck bei den himmlesche Papp.

Firwat huet Hien dëst gemaach? Hien ass op d’Kräiz gaang fir all d’Schold op Ärem Numm ze droen. Fir datt Dir GRATIS kënnt! Awer Dir entscheet fir Iech selwer ob Dir dëse Kaddo akzeptéiert oder net.

 

 

Dat heescht: Wéi décidéiert Dir?

Akzeptéiert Dir Gott säi Kaddo?
Wann jo, da wäert Dir gerett ginn an e Kand vu Gott ginn!

Refuséiert Dir dem Gott säi Kaddo?
Da bleift Dir verluer. Dëst bedeit och spéider nom Doud eng éiweg Trennung vu Gott, an déiwer Däischtert.

Dir kënnt dem Gott säi Kaddo fir Iech ELO akzeptéieren! Oder Dir kënnt et am Eck loossen an et vergiessen… Awer bewosst d’Implikatioune.

Elo, haut, ass de Moment wou Dir kënnt soen: “Jo, Jesus, ech wëll Iech mäi Liewen ginn!”
Am Moment vun Ärer Ëmwandlung zu Jesus, wäert den Hellege Geescht kommen a bleift an Iech. Duerch Him sidd Dir geeschteg, bannenzeg, erëm gebuer – a gebuer als Kand vu Gott an déi himmlesch Famill!

Maacht elo mat mir am Gebied um Kräiz.

Ech fänken un mat der Gebied a soen et Saz fir Saz fir datt Dir et (haut!) kënnt soen.

Déi folgend Gebied ass keng Formel awer e Virschlag. Dir kënnt och de Jesus an Äert Liewen invitéieren mat de Wierder déi Dir selwer formuléiert hutt. Déi wichtegst Saach ass Är Entscheedung. Biet nach ëmmer LOUD, net nëmmen an Ärem Kapp. Laut ze bieden an dësem Fall ass eng Beicht virun der kierperlecher a spiritueller Welt.

“Léif HÄR JESUS,

Ech wëll elo wéi e Kand gleewen datt ech dech kennen léieren. Datt Dir fir meng Schold bezuelt hutt, fir meng Schwächen. An dofir blaméieren ech Iech all.

(Sot Him alles spezifesch a gitt Him et!
Sot Him: “Jesus, dat an dat war net richteg… ech hunn do gelunn…” etc.)

Merci Jesus fir mech verzeien! Jesus, ech akzeptéieren dech elo als mäi Guide am Liewen! An ech froen Iech, gitt mir Ären Hellege Geescht! Merci datt Dir mech elo gerett hutt a mir Äert Kand gemaach hutt!

AMEN.”

Wann Dir just dat gebiet hutt, da wëll ech Iech gratuléieren! Well Dir wäert net verluer goen wann Dir Äert Liewen dem Jesus elo ginn hutt!

Sot anerer iwwer Är Entscheedung fir Jesus! Dir kënnt och dëse Message recommandéieren.

Wann Dir nach Froen hutt, wëll ech Iech recommandéieren och déi detailléiert Versioun vum Message ze lauschteren oder ze liesen. Dir fannt se op eiser Websäit.

Op eiser Websäit fannt Dir och méi iwwer wéi Dir de Jesus elo kënnt verfollegen.

Gitt einfach op:

www.message-for-you.net/discipleship

Mir wënschen Iech vill Freed a Segen op Ärem Wee mam Jesus!

Fillen gratis dëse Message fir net-kommerziell Zwecker ouni Ännerung ze verdeelen. Aner Gebrauch an Ännerungen verlaangen der schrëftlech Erlaabnes vun www.message-for-you.net. Och verfügbar do an anere Sproochen an an anere Versiounen (zB als Audiodateien, Videoen, detailléiert Versioun, Kuerzversioun, Kannerversioun an anerer) an an e puer Sproochen an informeller (Du) Form an a formell (Sie) Form.

Detailléiert Versioun

Message fir Iech!

De beschte Message op der Welt an Ärer eegener Sprooch

Laang Versioun (Deel 1)

De folgende Message huet d’Liewe vu Milliarde vu Leit scho fundamental geännert. Äert Liewen ka fir ëmmer zum Besser änneren!

Huelt dës Zäit well et derwäert ass.

Mir maachen NET Reklamm fir eng Sekt.
Mat dësem Message wëlle mir de Leit hëllefen hiert Liewen (an d’Liewe vun hire Matmënschen) op d’Persoun vum Jesus ëmzeorientéieren.

Vun www.message-for-you.net
(Och an anere Sprooche verfügbar.)

Vill Leit schreiwen mir an eisem Ministère um Internet. An da stellen ech hinnen dacks d’Fro: “Hutt Dir Äert Liewen scho bewosst dem Jesus ofginn?” A vill soen dann: “Jo, natierlech, ech bieden all Owend.”, “Ech bieden ëmmer virum Schlafengehen.” “Ech schwätze ganz dacks mat Gott.” Oder och: “Ech gleewen u Gott.” A si soen dann: “Jo, natierlech hunn ech dem Jesus mäi Liewen scho ginn.”

Et gi ganz verschidden Äntwerten. E puer soen och: “Jo, ech sinn als Puppelchen gedeeft ginn…”. An e puer soen: “Jo, de Jesus ass e gudde spirituellen Enseignant / eng gutt Persoun / e gutt Beispill…”. Also et gi ganz verschidden Äntwerten. Awer dës Leit hunn eng Saach gemeinsam: si hunn nach net bewosst hiert Liewe dem Jesus ofginn. Si gleewen iergendwéi un Him a bieden vun Zäit zu Zäit, awer si hunn Him hiert Liewen nach net ginn.

Fir dat ze verstoen, wëll ech Iech et mat engem Marathon erklären. D’Leefer waarden bis den Arbitter d’Startsignal gëtt. An da fänken se un ze lafen. An elo stellt Iech vir datt Dir ee vun dëse Leefer sidd. An Dir waart net op de Startsignal, Dir fänkt just un ze lafen…

An Dir laaft a laaft a laaft… An Dir probéiert wierklech. Dir benotzt all Är Kraaft! An Dir sidd frou, well Dir schonn d’Arrivée gesinn… Mä de Mann um Arrivée seet Iech: “Sorry, ech kann Iech keng Gewënner Medaille ginn.” An Dir sot: “Wat?! Firwat net? Ech si gelaf wéi déi aner!”

An de Mann seet Iech: “Jo, awer Dir hutt ugefaang ouni Startsignal ze lafen! Är Course ass ongëlteg. Leider hues du et verluer.”

An et ass genee d’selwecht mam Jesus ze gleewen ouni him säi Liewen ze engagéieren. Et ass wéi e Marathon ouni Start.

Awer de Jesus wëll datt Dir gewënnt. An als éiwege Gewënner an net als éiwege Verléierer. Hie wëll wierklech datt Dir dës Gewënnermedail kritt. Datt Dir fir ëmmer bei Him kënnt sinn! An dat beinhalt d’Kapital vum Liewen.

An Dir frot Iech wahrscheinlech wéi dës Liewensofginn un de Jesus ausgesäit. A wat heescht dat mam “Startsignal”. An ech wéilt Iech genau soen wien de Jesus ass.

 

Wien ass de Jesus fir Iech perséinlech?

Huet hien e gudde Mann gewiescht? E gudde Schoulmeeschter?

Wou et vläicht interessant wier, d’Biergpredikatioun ze héieren… Ass Hien ee vu ville spirituellen Hären? Also ass Hien am Aklang mam Buddha, Mohammed, etc. … ? Ass Hien e Grënner vun enger Relioun fir Iech? Ech wéilt Iech soen, wien de Jesus wirklech ass.

Wien ass de Jesus?

Den himmlesche Papp, de Jesus an den Hellege Geescht si Gott. Et ginn dräi göttlech Persounen déi zesummen d’Trinitéit bilden. Dës Eenheet mécht Gott. Also ass de Jesus éiweg an omnipotent. An Hien ass de Schëpfer.Awer de Jesus ass fräiwëlleg viru ronn 2000 Joer als richtege Mënsch op dës Welt komm.Hie gouf vum Hellege Geescht konzipéiert an aus enger Jongfra gebuer. Hien huet e mënschlecht Liewen ouni Feeler gelieft an an enger perfekter spiritueller Bezéiung mam Papp. Hien huet der Welt gewisen wéi Gott ass…

Dunn ass Hien fräiwëlleg an vicariously gestuerwen fir eis Schold a Feeler um Kräiz. Um drëtten Dag ass Hien aus dem Graf opgestan. A spéider ass hien erëm zréck bei den himmlesche Papp.

Ech soen Iech méi iwwer firwat de Jesus dat an engem Moment gemaach huet – a wat dat fir Iech bedeit…

Also ass de Jesus als Mënsch wéi mir op dës Welt komm. Hien huet gelieft wéi mir. Nëmme mat engem groussen Ënnerscheed: Hie war komplett reng, voller Léift a Wourecht. Hien huet ni gelunn, Hien huet ëmmer d’Wourecht geschwat. Hien huet souguer vu sech selwer gesot datt Hien d’Wahrheet personifizéiert ass! Wien kann dat behaapten? Kënnt Dir soen datt Dir d’Wourecht personifizéiert sidd? Oder Léift perséinlech? … De Jesus sot dat iwwer sech selwer! An hie sot: “Ech sinn de Wee, d’Wourecht an d’Liewen!”

An dunn huet hien eppes ganz wichteges gesot: “…Keen kënnt bei de Papp ausser duerch mech!” An dat ass sou wichteg, dat ass wat et alles geet.

Also, de Jesus ass deen, deen Är Hand wëll huelen an Iech soen: “Akzeptéiert mech, an ech féieren dech zum himmlesche Papp! Ech huelen dech an den Himmel, a mäi Räich!”

Dat ass d’Liewensofginn, déi Dir him seet (z.B.): “Jo, dat wëll ech! Ech wëll fir ëmmer bei dir sinn! Net nëmmen heiansdo am Alldag… net nëmmen Sonndes… fir ëmmer! Ech wëll datt Dir mäi Liewensguide sidd. Dass Dir mäi gudde Schäfer sidd an ech Är Schof sinn, déi Iech nokommen. Dat héiert Är Stëmm, déi wëll wierklech voll mat Iech liewen!”

Dëse Message ass sou vill méi déif… An ech wëll Iech weisen wat de Jesus FIR DIR gemaach huet.

Ech géif Iech gären d’Kräiz weisen. Alles gëtt um Kräiz decidéiert. Dir kënnt froen: “War dat net nëmmen e schrecklechen Doud? Wat huet dat mat mir ze dinn?”

Ech hu virdru gesot datt de Jesus a Rengheet gelieft huet, a Léift. Wéi KEEN anere Mënsch! Ouni Schold, ouni Schold. Awer de Jesus ass net nëmmen op dës Welt komm fir eis ze weisen wéi mir liewen. Awer och fir eis um Kräiz ze stierwen.

Well mir, Dir an ech, all vun eis, mir maachen ëmmer Feeler. Mir sinn net perfekt. Awer de Jesus ass bei eis komm als e perfekte Mann! Jesus ass perfekt! Awer eis Feeler, eis Schold wa mir léien, klauen, schlecht Gedanken oder schlecht Wierder hunn… all dat trennt eis vu Kontakt mat Gott ze kommen. Et ass wéi wann eppes tëscht eis gedréckt ass. An et ass ëmmer méi ginn…
A Jesus kann dëse Kontakt restauréieren! Hie wëll dech an d’Hand huelen a soen: “Komm, ech bréngen dech zréck, wous de wierklech gehéiert, an däi himmlescht Heem!” Hie wëll net datt Dir verluer geet. Schold wäert Iech vu Gott fir ëmmer trennen. Wann Dir hatt net um Kräiz setzt. Vläicht denkt Dir: “Ech sinn eigentlech eng gutt Persoun..?! Et ass net meng Schold?!” Dann denkt drun, wou Dir gelunn hutt…wou Dir d’Wourecht net gesot hutt.

Ech wéilt Iech elo och soen, wéi dat Béist op dës Welt koum.

Wéi ass d’Schold op d’Welt komm?

Et war en Engel am Himmel, deen iwwer den Troun vu Gott souz. Den Engel war de Satan.

Awer de Satan ass houfreg gewuess. Hien huet aus sengem eegene fräie Wëllen gewielt géint Gott ze rebelléieren. Dofir huet Gott de Satan aus dem Himmel geheit.
Wéi och ëmmer, Gott selwer ass gutt, ausserhalb vun Him gëtt et kee Gutt. Also huet de Satan d’Herrlechkeet verluer, déi hie mat Gott hat. Well hien huet de Béisen gewielt.
An esou, mat sengem Fall, huet de Satan de Béisen an d’Welt bruecht. Hien huet och déi fréi Mënschen versicht géint Gott ze rebelléieren. Si koumen ënner der Herrschaft vum Satan an ënner der Muecht vum Béisen… De Satan selwer ass fir ëmmer verluer an hie probéiert d’Mënsche vu Gott ewech ze halen, fir datt se verluer sinn an net gerett ginn.

Dofir ass de Jesus op dës Welt komm an hie seet eis: “Ech wëll, datt Dir bei mech zréckkënnt, fir datt mir erëm eng déif Frëndschaft hunn!” An dann ass Hien fir Iech op d’Kräiz gaang: “Do um Kräiz huelen ech all dës Schold op mech!”

An Hien huet och Är mental Verletzungen gedroen. Hien huet dat alles gesinn a seet Iech: „Ech wëll net, datt Dir an éiwege Trauer sidd! Ech wëll Iech meng Freed ginn!” Hien huet Är Trauer, Är Péng, Är Einsamkeet geholl. Hie gesäit alles! Hien këmmert sech net ëm dech! Hien ass dofir op d’Kräiz gaang. An Hie seet Iech: „Kuckt, ech hunn schonn alles fir dech gemaach! akzeptéieren et w.e.g.!” An hie wëll Iech seng Léift ginn. Hien huet seng Léift um Kräiz gewisen. Hie seet: „Kuckt, um Kräiz gesitt Dir wéi vill ech dech gär hunn!

Dat heescht: Wéi décidéiert Dir?

Akzeptéiert Dir Gott säi Kaddo? Wann jo, da wäert Dir gerett ginn an e Kand vu Gott ginn!

Refuséiert Dir dem Gott säi Kaddo? Da bleift Dir verluer. Dëst bedeit och spéider nom Doud eng éiweg Trennung vu Gott, an déiwer Däischtert.

Dir kënnt dem Gott säi Kaddo fir Iech ELO akzeptéieren! Oder Dir kënnt et am Eck loossen an et vergiessen…
Awer bewosst d’Implikatioune.

Elo, haut, ass de Moment wou Dir kënnt soen: “Jo, Jesus, ech wëll Iech mäi Liewen ginn!”

Wat wäert geschéien wann Dir op de Jesus konvertéiert?

Am Moment vun Ärer Konversioun zu Jesus, wäert den Hellege Geescht kommen a bleiwen an dir.
Duerch Him sidd Dir geeschteg, bannenzeg, erëm gebuer – a gebuer als Kand vu Gott an déi himmlesch Famill! Äre sougenannte “ale Mann” stierft dann geeschteg mam Jesus um Kräiz an Dir kritt en neit Liewen vun him. Dëst gëtt Iech eng komplett nei Identitéit – vum Bettel Kand bis Kinnek säi Kand!

Als Kand vu Gott kënnt Dir dann an der Kraaft vum Hellege Geescht liewen – an net méi ënnert der Herrschaft vum Béisen ze liewen! (Dir wäert nach ëmmer fräie Wëllen dofir hunn) An de Jesus gëtt Iech och seng Kraaft fir d’Leit aus den Hänn vum Satan ze räissen!

Maacht elo mat mir am Gebied um Kräiz.

Ech fänken un mat der Gebied a soen et Saz fir Saz fir datt Dir et (haut!) kënnt soen.

Déi folgend Gebied ass keng Formel awer e Virschlag. Dir kënnt och de Jesus an Äert Liewen invitéieren mat de Wierder déi Dir selwer formuléiert hutt. Déi wichtegst Saach ass Är Entscheedung. De Jesus gesäit Äert Häerz, Hie weess wat Dir mengt. Biet nach ëmmer LOUD, net nëmmen an Ärem Kapp. Laut ze bieden an dësem Fall ass eng Beicht virun der kierperlecher a spiritueller Welt.

“Léif HÄR JESUS,

Ech wëll elo wéi e Kand gleewen, datt ech dech kennen léieren. Datt Dir fir meng Schold bezuelt hutt, fir meng Schwächen. An dofir ginn ech dir elo alles, alles wat mech schwéiert, alles wat ech mat mir droen. Ech ginn Iech alles wat ech bis elo falsch gemaach hunn.

(Sot Him alles spezifesch a gitt et Him of! Sot Him: “Jesus, dat an dat war net richteg… Ech hunn gelunn…” etc.
Wéi Dir him alles ofgitt, deckt säi Blutt all Schold. Säi Blutt deckt dech.)

Merci Jesus fir mech elo verzeien! Merci fir mech propper ze wäschen! Jesus, ech akzeptéieren dech elo als mäi Guide am Liewen! Wéi mäin Här! Als mäi Retter! An ech froen Iech: Komm a mäi Liewen! An ech froen Iech, gitt mir Ären Hellege Geescht! Fëll mech mat Dengem Hellege Geescht! Merci fir mech elo ze retten! Merci datt ech elo Äert Kand sinn!

AMEN.”

Wann Dir just dat gebiet hutt, da wëll ech Iech gratuléieren! Well dann sidd Dir en éiwege Gewënner ginn. Da waart Dir op de “Startsignal” a sidd fort. De “Course” ass elo gëlteg!

An ech wëll Iech dat soen, vum John 3:16: “Gott huet d’Welt esou gär, datt hien säin eenzege Jong ginn huet, fir datt wien un Him gleeft net stierft, mee éiwegt Liewen hunn.”

Dat heescht, Dir wäert net verluer goen, wann Dir elo dem Jesus Äert Liewen gitt! Elo ass et sécher, elo kënnt Dir “sécherheet vun der Erléisung” hunn. “Assurance of Erléisung” heescht datt Dir 100% sécher sidd datt Dir an den Himmel gitt. An net aus Erreechung, mee well Dir akzeptéiert hutt wat de Jesus fir Iech um Kräiz gemaach huet! Dir sidd elo gerett. Vun Gnod. Well Dir akzeptéiert säi Kaddo.

Awer elo geet et nach méi wäit. Well elo hues du just de Wee gemaach. Et geet elo ëm Successioun. Hien ass de gudde Schäfer an Dir follegt him. A wéi dat genau ausgesäit, soen ech Iech am zweeten Deel.Sot anerer iwwer Är Entscheedung fir Jesus! Dir kënnt och dëse Message recommandéieren.
Elo zum zweeten Deel iwwer Successioun…
Message fir Iech!

De beschte Message op der Welt an Ärer eegener Sprooch

Wéi geet et weider (Deel 2 vum Message)

Dëst ass den zweeten Deel vum gréisste Message op der Welt, déi d’Liewe vu Milliarde vu Leit grondsätzlech geännert huet.

Vun www.message-for-you.net

(Och an anere Sprooche verfügbar.)

Wann Dir den éischten Deel vun dësem Message net nogekuckt oder nogelauschtert hutt, da maacht dat als éischt.

Elo zum zweeten Deel…

 

Also ass d’Kräiz den Ausgangspunkt. A wann Dir Äert Liewen dem Jesus ginn hutt, dann hutt Dir déi richteg Entscheedung gemaach!

An elo geet et weider. Wéi Dir dem Jesus Äert Liewen ginn hutt, hutt Dir (bildlech gesi) Äre Rucksak geholl an en eidel gemaach. Et war vill Dreck an Ärem Rucksak, deen Dir net méi braucht. An Dir sot: “Jesus, ech ginn Iech alles!” Dir hutt Him alles ginn. A wéi scho gesot, et waren Saachen dran, déi Dir net méi braucht (z.B. Schold, mental Verletzungen, asw.).

Wat de Jesus elo wëll maachen ass: Hie wëll Äre Rucksak opfëllen!

Hie wëll Iech nëtzlech Saachen ginn fir mat Iech ze huelen. Wéi Reesbestëmmungen déi Dir braucht ënnerwee.

Éischtens ass et natierlech ganz wichteg, datt Dir eppes ze drénken mat Iech hutt. Fir datt een ënnerwee net vum Duuscht stierft. Ech weisen Iech symbolesch eng Waasserfläsch mat frëschem, kloerem, gesondem Waasser. D’Waasser representéiert den Hellege Geescht. Wéi Dir Äert Liewen dem Jesus gitt, ass den Hellege Geescht an dech komm.

Den Hellege Geescht ass dann an Iech, awer Dir kënnt ëmmer erëm mat Him gefëllt ginn. “Drénkt” vun him, souzesoen. Dofir ass et wichteg datt Dir och dëst liewegt Waasser drénkt… an esou sidd Dir ëmmer erfrëscht.
Den Hellege Geescht ass eng Persoun, Hien ass Gott. Awer Dir kënnt och seng Kraaft erliewen, mat Him gefëllt sinn a souzesoen seng Kraaft drénken.
Et ass och wichteg fir Jüngerschaft datt Dir am Hellege Geescht gedeeft sidd. Dass Dir a Seng Kraaft ënnerdaucht sidd. Dëst bedeit och ” Geescht Daf” oder “Daf am Hellege Geescht”. Ech schreiwen méi detailléiert iwwer d’Daf vum Geescht an engem Artikel op eiser Websäit. Weg kuckt op dat.

Als nächst ass et natierlech och wichteg datt Dir wësst wou Dir hi geet. De Jesus gëtt Iech d’Richtungen, souzesoen.

Dës Richtungen stinn fir d’ Bibel oder Gottes Wuert.

Dir denkt vläicht, “Awer ech hunn eng Bibel an ech hunn se esou vill Mol gelies, awer ech verstinn et einfach net!” Dat ass well deen eenzege Wee fir d’Bibel ze verstoen ass duerch den Hellege Geescht. Den Hellege Geescht wäert d’Wuert fir Iech entzifferen. An hie seet Iech souzesoen: „Ech wäert Iech erkläre wéi d’Bibel liest. Ech erklären Iech, wat et heescht.“ An op eemol ass et wéi wann Dir d’Liicht gesäit an Dir mierkt: “Hey, op eemol ass mir alles kloer!”
An Dir kënnt och den Hellege Geescht froen Iech e puer Saachen ze erklären: “Wat heescht dësen Text? A wat bedeit dat fir mech perséinlech?” Hien bréngt dann d’Wuert fir Iech ëm d’Liewen. Also sidd Dir net eleng op Ärem Wee.

Als nächst wëll ech Iech en Handy weisen. Et steet fir Gemeinschaft.
De Jesus wëll net datt Dir eleng sidd op Ärem Spazéiergang. Hien ass natierlech mat Iech, awer hie wëll och datt Dir Kontakt mat anere Follower vum Jesus hutt. Dass Dir mat hinnen schwätzt, mat hinnen austauscht.
Gemeinschaft mat anere Chrëschte kann an enger Kierch sinn. Mee et kann och en Heemgrupp sinn. Wou Dir Chrëschten doheem begéint an zesummen d’Bibel liest, zesumme biet asw.

Déi bescht Saach fir ze maachen ass ronderëm ze kucken fir ze kucken wou et aner Chrëschten an Ärer Stad sinn oder an der Regioun mat där Dir kënnt treffen. Ech géif Iech gären den Tipp ginn datt et wichteg ass datt se d’Bibel als Basis hunn an datt se op fir den Hellege Geescht sinn.

Da gëtt et e véierte Punkt. Dëse véierte Schrëtt ass Waasserdaf. Ënnerdaach am Waasser.

Et symboliséiert datt Dir Äert Liewen dem Jesus gitt an elo ass alles nei ginn. Dass däin ale Selbst gekräizegt gouf, bass du mat him geeschteg gestuerwen an dunn erëm mat him opgestan! Et duerstellt Doud an Operstéiungszeen.

Immersion ass déi richteg Daf am Waasser, an déi éischt Chrëschten hunn et och esou gemaach. Babydaf oder Spréngelen mat Waasser, op der anerer Säit, ass net korrekt. Vläicht mengt Dir: “Ech sinn als Puppelchen gedeeft ginn, dat muss duergoen.” Neen, loosst Iech w.e.g. richteg a biblesch gedeeft ginn mat Tauchen am Waasser. Gitt einfach a kuckt ob et Chrëschte sinn déi Iech deefe kënnen.

Dat sinn déi véier Schrëtt. An elo sidd Dir mat Ärem Rucksak fort.

Natierlech bleiwen d’Reesbestëmmungen net passiv am Rucksak, Dir braucht d’Reesbestëmmungen (ganz praktesch) ënnerwee. Just wéi eng normal Wanderung. Dofir kuckt Dir ëmmer nach op Är Kaart, zum Beispill: „Wou muss ech eigentlech hin? HÄR, schwätzt w.e.g. mat mir!“
Gott schwätzt duerch d’Bibel, awer och duerch Andréck wéi geeschteg oder akustesch héieren Wierder, duerch Biller, Visiounen an duerch Dreem. Hien kann och mat Iech duerch aner Leit schwätzen.
Erklärungsartikelen zu dësem Thema “Gott schwätzt” fannt Dir op eiser Websäit, zum Beispill wéi een seng Andréck richteg testt (nämlech géint d’Bibel a géint de Charakter vu Gott).
Léiert seng Stëmm kennen an erkennt se perséinlech fir Iech! Da sidd Dir um richtege Wee. Fir Hien ass de gudde Schäfer an Dir sidd Seng Schof, déi seng Stëmm héieren kënnen.

Natierlech ass et och wichteg weider ze drénken. Fir ëmmer erëm vum Hellege Geescht gefëllt ze ginn. Fir a Senger Kraaft ze liewen, sou wéi déi éischt Chrëschte mat der Kraaft vum Hellege Geescht um Päischt gefëllt waren. Méi iwwer d’Themen vum Geescht Daf a Geescht Kaddoen op eiser Websäit.

Wéi scho gesot, Gemeinschaft mat anere Chrëschten ass och wichteg, sou wéi d’Waasserdaf.

Dir kënnt hëllefräich Artikelen iwwer all dës Themen iwwer Jüngerschaft op eiser Websäit liesen.

Elo e kuerzen Iwwerbléck mat de Schrëtt vun der Successioun:


D’Uerdnung vun dëse Schrëtt ass net kritesch! Also kënnt Dir fir d’éischt gedeeft ginn an dann eng Bibel kréien. Oder Dir kënnt direkt eng Bibel kréien an dann gedeeft ginn. Entscheed fir Iech selwer (och am Gebied mat Gott) wat Dir als éischt maache kënnt. Awer: All Schrëtt si wichteg fir Successioun.

Eng Saach méi: Dës Schrëtt sinn net néideg fir Erléisung. Dat heescht: Wann Dir schonn Äert Liewen dem Jesus geschenkt hutt (wéi ech am éischten Deel erkläert hunn), da sidd Dir gerett. Awer d’Schrëtt si Schrëtt vum Gehorsam. Dir sollt goen wann Dir dem Jesus gehorsam wëllt sinn. Well Hien Iech net nëmmen op de Wee schéckt, Hien gëtt Iech d’Bestëmmunge fir d’Rees. D’Schrëtt si fräiwëlleg, awer de Jesus freet Iech se ze huelen.

Dir wëllt de Jesus verfollegen. Hien ass de gudde Schäfer an Dir wëllt seng Stëmm héieren. Dir wëllt wëssen, wat Hien fir Iech perséinlech geplangt huet (zB Är perséinlech Vocatioun). Dir wëllt wëssen, wat Hien iwwer Iech seet (dh Är Identitéit an Him). Dir wëllt mat aneren Iddien austauschen a froen hinnen zum Beispill: “Wat hutt DIR mat Gott erlieft?” oder: “Wat heescht dat an dat an der Bibel?” asw.

Sou vill fir d’Jüngerschaft… Sief geseent!

Op eiser Websäit fannt Dir weider Hëllef fir d’Successioun.

Gitt einfach op:

www.message-for-you.net/discipleship

Dir fannt och gratis Downloads, Material fir ze deelen a vill méi do!

Mir wënschen Iech vill Freed a Segen op Ärem Wee mam Jesus!

Fillen gratis dëse Message fir net-kommerziell Zwecker ouni Ännerung ze verdeelen. Aner Gebrauch an Ännerungen verlaangen der schrëftlech Erlaabnes vun www.message-for-you.net. Och verfügbar do an anere Sproochen an an anere Versiounen (zB als Audiodateien, Videoen, detailléiert Versioun, Kuerzversioun, Kannerversioun an anerer) an an e puer Sproochen an informeller (Du) Form an a formell (Sie) Form.

Bericht voor jou! Het beste bericht ter wereld in uw eigen taal [Dutch/Nederlands]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Lees eerst:
Waarschuwing, de volgende vertaling van het bericht is automatisch vertaald. De tekst kan daarom fouten bevatten. Dit is een tijdelijke onbewerkte vertaling.
U bent nog steeds welkom om de tekst opnieuw te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden!
Lees ook het artikel voor meer uitleg: Uitleg van de tijdelijke onbewerkte vertalingen

inhoud

Verkorte versie

Bericht voor jou!

Het beste bericht ter wereld in uw eigen taal

De volgende boodschap heeft het leven van miljarden mensen al fundamenteel veranderd. Je leven kan voor altijd ten goede veranderen!
Neem deze tijd, want het is het waard.

 

 

Van www.message-for-you.net

Vraag je je soms af waarom er zoveel kwaad in deze wereld is? Waarom al dat lijden? En hoe kun je met vreugde in deze wereld leven?

In dit bericht wil ik je vertellen hoe het kwaad in deze wereld is gekomen. Maar ook hoe je het persoonlijk kunt overwinnen en echte blijvende levensvreugde kunt krijgen.

Er was een engel in de hemel die over de troon van God zat. De engel was Satan. Maar Satan werd trots. Hij had er uit eigen vrije wil voor gekozen om tegen God in opstand te komen.

 

 

Daarom wierp God Satan uit de hemel. 

 

God Zelf is echter goed, buiten Hem is er geen goed. Dus Satan verloor de heerlijkheid die hij bij God had. En zo bracht Satan met zijn val het kwaad in de wereld.

Hij verleidde ook de vroege mensen om tegen God in opstand te komen. Satan zelf is voor altijd verloren en hij probeert mensen weg te houden van God, zodat ze verloren gaan en niet gered worden.

 

Onze fouten, onze schuld als we liegen, stelen, slechte gedachten of slechte woorden hebben… dit alles scheidt ons van het in contact komen met God.

 Dat is voorlopig slecht nieuws, maar daar houdt het niet op. Er is een simpele oplossing voor dit probleem. En deze oplossing heeft een naam: Jezus

Omdat God van ons houdt! En Hij geeft ieder mens minstens één kans in zijn leven om deze oplossing te accepteren. Dit bericht is je kans!

 

 

 

Eerst wil ik je precies vertellen wie Jezus is:

Onze hemelse Vader, Jezus en de Heilige Geest zijn God. Er zijn drie goddelijke Personen die samen de Drie-eenheid vormen. Deze eenheid maakt God. Dus Jezus is eeuwig en almachtig. En Hij is de Schepper.

Maar Jezus kwam ongeveer 2000 jaar geleden vrijwillig als een waar mens op deze wereld.

 

 

 

 

 

Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit een maagd. Hij leefde een menselijk leven zonder fouten en in een perfecte spirituele relatie met de Vader. Hij liet de wereld zien hoe God is…

Toen stierf Hij vrijwillig en plaatsvervangend voor onze schuld en fouten aan het kruis. Op de derde dag stond Hij op uit het graf. En later keerde Hij weer terug naar onze hemelse Vader.

Waarom deed Hij dit? Hij ging naar het kruis om namens jou alle schuld te dragen. Zodat u er VRIJ van kunt zijn! Maar u beslist zelf of u dit geschenk aanneemt of niet.

 

 

Dat betekent: hoe beslis je?

Accepteert u Gods geschenk?
Zo ja, dan wordt u gered en wordt u een kind van God!

Verwerpt u Gods geschenk?
Dan blijf je verloren. Dit betekent ook later na de dood een eeuwige scheiding van God, in diepe duisternis.

Je kunt NU Gods geschenk aan jou accepteren! Of je kunt het in de hoek laten liggen en het vergeten… Maar wees je bewust van de implicaties.

Juist nu, vandaag, is het moment waarop je kunt zeggen: “Ja, Jezus, ik wil je mijn leven geven!”
Op het moment van je bekering tot Jezus zal de Heilige Geest in je komen en blijven. Door Hem ben je geestelijk, innerlijk, wedergeboren – en geboren als een kind van God in de hemelse familie!

Vergezel mij nu in gebed aan het kruis.

Ik begin met het gebed en zeg het zin voor zin zodat je het (hardop!) kunt zeggen.

Het volgende gebed is geen formule maar een suggestie. Je kunt Jezus ook in je leven uitnodigen met de woorden die je zelf hebt geformuleerd. Het belangrijkste is uw beslissing. Bid nog steeds LUID, niet alleen in gedachten. Hardop bidden is in dit geval een bekentenis voor de fysieke en spirituele wereld.

“Lieve HEER JEZUS,

Ik wil nu als een kind geloven dat ik je kan leren kennen. Dat je voor mijn schuld hebt betaald, voor mijn zwakheden. En nu geef ik jullie allemaal de schuld.

(Vertel Hem alles specifiek en geef het aan Hem!
Zeg Hem: “Jezus, dit en dat klopte niet… ik heb daar gelogen…” enz.)

Dank u Jezus dat u mij vergeeft! Jezus, ik aanvaard U nu als mijn gids in het leven! En ik vraag u, geef mij uw Heilige Geest! Bedankt dat je me nu hebt gered en me je kind hebt gemaakt!

AMEN.”

Als je dat zojuist hebt gebeden, dan wil ik je feliciteren! Omdat je niet verdwaalt als je nu je leven aan Jezus hebt gegeven!

Vertel anderen over uw beslissing voor Jezus! U kunt dit bericht ook aanbevelen.

Mocht je toch nog vragen hebben, dan raad ik je aan om ook de uitgebreide versie van het bericht te beluisteren of te lezen. Je vindt ze op onze website.

Op onze website vind je ook meer over hoe je Jezus nu kunt volgen.

Ga gewoon naar:

www.message-for-you.net/discipleship

We wensen je veel vreugde en zegen op je weg met Jezus!

Voel je vrij om dit bericht zonder aanpassingen te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Andere toepassingen en wijzigingen vereisen de schriftelijke goedkeuring van: www.message-for-you.net. Ook daar beschikbaar in andere talen en in andere versies (bijvoorbeeld als audiobestanden, video’s, gedetailleerde versie, korte versie, kinderversie en andere) en in sommige talen in informele (Du) vorm en in formele (Sie) vorm.

Gedetailleerde versie

Bericht voor jou!

Het beste bericht ter wereld in uw eigen taal

Lange versie (deel 1)

De volgende boodschap heeft het leven van miljarden mensen al fundamenteel veranderd. Je leven kan voor altijd ten goede veranderen!

Neem deze tijd, want het is het waard.

Wij adverteren NIET voor welke sekte dan ook.
Met deze boodschap willen we mensen helpen hun leven (en dat van hun medemensen) te heroriënteren op de persoon van Jezus.

Van www.message-for-you.net
(Ook beschikbaar in andere talen.)

Veel mensen schrijven me in onze bediening op internet. En dan stel ik ze vaak de vraag: “Heb je je leven al bewust aan Jezus overgegeven?” En velen zeggen dan: “Ja, natuurlijk bid ik elke avond.”, “Ik bid altijd voor het slapengaan.”, “Ik spreek voluit vaak met God.” Of ook: “Ik geloof in God.” En dan zeggen ze: “Ja, natuurlijk heb ik mijn leven al aan Jezus gegeven.”

Er zijn heel verschillende antwoorden. Sommigen zeggen ook: “Ja, ik ben als baby gedoopt…”. En sommigen zeggen: “Ja, Jezus is een goede spirituele leraar/ een goed persoon/ een goed voorbeeld…”. Er zijn dus heel verschillende antwoorden. Maar één ding hebben deze mensen gemeen: ze hebben hun leven nog niet bewust aan Jezus overgegeven. Ze geloven min of meer in Hem en bidden van tijd tot tijd, maar ze hebben hun leven nog niet aan Hem gegeven.

Om dit te begrijpen wil ik het je graag uitleggen aan de hand van een marathon. De lopers wachten tot de scheidsrechter het startsignaal geeft. En dan beginnen ze te rennen. En stel je nu voor dat je een van deze hardlopers bent. En je wacht niet op het startsignaal, je begint gewoon te rennen…

En je rent en rent en rent… En je probeert echt. Je gebruikt al je kracht! En je bent blij want je ziet de finish al… Maar de man bij de finish zegt tegen je: “Sorry, ik kan je geen winnaarsmedaille geven.” En je zegt: “Wat?! Waarom niet? Ik rende net als de anderen!”

En de man zegt tegen je: “Ja, maar je begon te rennen zonder een startsignaal! Je race is ongeldig. Helaas ben je die kwijt.”

En het is precies hetzelfde met in Jezus geloven zonder je leven aan Hem te geven. Het is als een marathon zonder start.

Maar Jezus wil dat je zegeviert. En als eeuwige winnaar en niet als eeuwige verliezer. Hij wil echt dat je deze winnaarsmedaille krijgt. Dat je voor altijd bij Hem mag zijn! En daar hoort ook de overgave van het leven bij.

En je vraagt ​​je waarschijnlijk af hoe deze overgave van het leven aan Jezus eruit ziet. En wat betekent dat met het “startsignaal”. En ik wil je precies vertellen wie Jezus is.

 

Wie is Jezus voor jou persoonlijk?

Is Hij een goede man geweest? Een goede leraar?

Waar het interessant zou kunnen zijn om de Bergrede te horen… Is Hij een van de vele spirituele meesters? Dus is Hij in lijn met Boeddha, Mohammed, enz…? Is Hij een stichter van een religie voor jou? Ik wil je graag vertellen wie Jezus ECHT is.

Wie is Jezus?

Onze hemelse Vader, Jezus en de Heilige Geest zijn God. Er zijn drie goddelijke Personen die samen de Drie-eenheid vormen. Deze eenheid maakt God. Dus Jezus is eeuwig en almachtig. En Hij is de Schepper.Maar Jezus kwam ongeveer 2000 jaar geleden vrijwillig als een waar mens op deze wereld.Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit een maagd. Hij leefde een menselijk leven zonder fouten en in een perfecte spirituele relatie met de Vader. Hij liet de wereld zien hoe God is…

Toen stierf Hij vrijwillig en plaatsvervangend voor onze schuld en fouten aan het kruis. Op de derde dag stond Hij op uit het graf. En later keerde Hij weer terug naar onze hemelse Vader.

Ik zal je zo meteen meer vertellen over waarom Jezus dit deed – en wat dat voor jou betekent…

Dus Jezus kwam in deze wereld als een mens zoals wij. Hij leefde zoals wij. Alleen met één groot verschil: hij was helemaal puur, vol liefde en waarheid. Hij loog nooit, Hij sprak altijd de waarheid. Hij zei zelfs van zichzelf dat Hij de verpersoonlijkte waarheid is! Wie kan dat beweren? Kun je zeggen dat je de gepersonifieerde waarheid bent? Of persoonlijk liefhebben? … Jezus zei dat over zichzelf! En Hij zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven!”

En toen zei Hij iets heel belangrijks: “…Niemand komt tot de Vader dan door mij!” En dat is zo belangrijk, daar gaat het om.

Jezus is dus degene die je hand wil pakken en tegen je wil zeggen: „Aanvaard mij en ik zal je naar de hemelse Vader leiden! Ik neem je mee naar de hemel, naar mijn koninkrijk!”

Dat is de overgave van het leven die je tegen hem zegt (bijv.): “Ja, dat wil ik! Ik wil voor altijd bij je zijn! Niet alleen zo nu en dan in het dagelijks leven… niet alleen op zondag… voor altijd! Ik wil dat je mijn levensgids bent. Dat jij mijn goede herder bent en ik jouw schaap dat jou volgt. Die je stem hoort, die echt voluit met je wil leven!”

Deze boodschap is zoveel dieper… En ik wil je laten zien wat Jezus VOOR JOU deed.

Ik wil je het kruis laten zien. Alles wordt beslist aan het kruis. Je zou kunnen vragen: “Was dat niet gewoon een vreselijke dood? Wat heeft dat met mij te maken?”

Ik zei eerder dat Jezus leefde in reinheid, in liefde. Als GEEN ander mens! Zonder schuld, zonder schuld. Maar Jezus kwam niet alleen naar deze wereld om ons te laten zien hoe we moeten leven. Maar ook om voor ons te sterven aan het kruis.

Omdat wij, jij en ik, wij allemaal, altijd fouten maken. We zijn niet volmaakt. Maar Jezus kwam tot ons als een volmaakt mens! Jezus is volmaakt! Maar onze fouten, onze schuld als we liegen, stelen, slechte gedachten of slechte woorden hebben… dit alles scheidt ons van het in contact komen met God. Het is alsof er iets tussen ons in is gekomen. En het wordt steeds meer…
En Jezus kan dit contact herstellen! Hij wil je bij de hand nemen en zeggen: “Kom op, ik breng je terug naar waar je echt thuishoort, naar je hemelse thuis!” Hij wil niet dat je verdwaalt. Schuld zal je voor altijd van God scheiden. Als je haar niet aan het kruis hangt. Misschien denk je: “Ik ben eigenlijk een goed mens..?! Het is niet mijn schuld?!” Denk dan na over waar je hebt gelogen… waar je de waarheid niet hebt verteld.

Ik zou u nu ook willen vertellen hoe het kwaad in deze wereld is gekomen.

Hoe is schuld in de wereld gekomen?

Er was een engel in de hemel die over de troon van God zat. De engel was Satan.

Maar Satan werd trots. Hij had er uit eigen vrije wil voor gekozen om tegen God in opstand te komen. Daarom wierp God Satan uit de hemel.
God Zelf is echter goed, buiten Hem is er geen goed. Dus Satan verloor de heerlijkheid die hij bij God had. Omdat hij het kwaad koos.
En zo bracht Satan met zijn val het kwaad in de wereld. Hij verleidde ook de vroege mensen om tegen God in opstand te komen. Ze kwamen onder de heerschappij van Satan en onder de macht van het kwaad…Satan zelf is voor altijd verloren en hij probeert mensen weg te houden van God, zodat ze verloren gaan en niet gered worden.

Dat is de reden waarom Jezus in deze wereld kwam en Hij zegt tegen ons: “Ik wil dat je bij mij terugkomt, zodat we weer een diepe vriendschap kunnen hebben!” En toen ging Hij voor jou naar het kruis: “Daar aan het kruis neem ik al deze schuld op mij!”

En Hij droeg ook je mentale verwondingen. Hij heeft dit allemaal gezien en zegt: “Ik wil niet dat je in eeuwige rouw bent! Ik wil je mijn vreugde schenken!” Hij nam je verdriet, je pijn, je eenzaamheid. Hij ziet het allemaal! Hij geeft niet om jou! Hij ging ervoor aan het kruis. En Hij zegt je: “Kijk, ik heb alles al voor je gedaan! Accepteer het alsjeblieft!” En Hij wil je Zijn liefde geven. Hij toonde Zijn liefde aan het kruis. Hij zegt: “Kijk, aan het kruis zie je hoeveel ik van JOU hou!

Dat betekent: hoe beslis je?

Accepteert u Gods geschenk? Zo ja, dan wordt u gered en wordt u een kind van God!

Verwerpt u Gods geschenk? Dan blijf je verloren. Dit betekent ook later na de dood een eeuwige scheiding van God, in diepe duisternis.

Je kunt NU Gods geschenk aan jou accepteren! Of je kunt het in de hoek laten liggen en het vergeten…
Maar wees je bewust van de implicaties.

Juist nu, vandaag, is het moment waarop je kunt zeggen: “Ja, Jezus, ik wil je mijn leven geven!”

Wat gebeurt er als je je tot Jezus bekeert?

Op het moment van je bekering tot Jezus zal de Heilige Geest in je komen en blijven.
Door Hem ben je geestelijk, innerlijk, wedergeboren – en geboren als een kind van God in de hemelse familie! Je zogenaamde “oude mens” sterft dan geestelijk met Jezus aan het kruis en je krijgt van hem een ​​nieuw leven. Dit geeft je een compleet nieuwe identiteit – van bedelaarskind tot koningskind!

Als kind van God kun je dan leven in de kracht van de Heilige Geest – en hoef je niet meer te leven onder de heerschappij van het kwaad! (Hiervoor heb je nog steeds een vrije wil) En Jezus geeft je ook Zijn macht om mensen uit de handen van Satan te rukken!

Vergezel mij nu in gebed aan het kruis.

Ik begin met het gebed en zeg het zin voor zin zodat je het (hardop!) kunt zeggen.

Het volgende gebed is geen formule maar een suggestie. Je kunt Jezus ook in je leven uitnodigen met de woorden die je zelf hebt geformuleerd. Het belangrijkste is uw beslissing. Jezus ziet je hart, Hij weet wat je bedoelt. Bid nog steeds LUID, niet alleen in gedachten. Hardop bidden is in dit geval een bekentenis voor de fysieke en spirituele wereld.

“Lieve HEER JEZUS,

Ik wil geloven als een kind nu ik je kan leren kennen. Dat je voor mijn schuld hebt betaald, voor mijn zwakheden. En daarom geef ik je nu alles, alles wat me weegt, alles wat ik met me meedraag. Ik zal je alles geven wat ik tot nu toe verkeerd heb gedaan.

(Vertel Hem alles specifiek en geef het aan Hem over! Zeg Hem: “Jezus, dit en dat was niet goed… ik heb gelogen…” enz.
Terwijl je alles aan Hem overgeeft, bedekt Zijn bloed alle schuld. Zijn bloed bedekt jou.)

Dank u Jezus dat u mij nu vergeeft! Bedankt om me schoon te wassen! Jezus, ik aanvaard u nu als mijn gids in het leven! Als mijn Heer! Als mijn redder! En ik vraag je: Kom in mijn leven! En ik vraag u, geef mij uw Heilige Geest! Vul mij met Uw Heilige Geest! Bedankt dat je me nu hebt gered! Dank u dat ik nu uw kind ben!

AMEN.”

Als je dat zojuist hebt gebeden, dan wil ik je feliciteren! Want dan ben je een eeuwige winnaar geworden. Daarna wachtte je op het “startsignaal” en vertrok. De “race” is nu geldig!

En ik wil je dit vertellen, uit Johannes 3:16: “God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Dat betekent dat je niet verdwaalt als je nu je leven aan Jezus geeft! Nu is het veilig, nu kunt u “zekerheid van redding” hebben. “Verzekering van redding” betekent dat je er 100% zeker van bent dat je naar de hemel gaat. En niet uit prestatie, maar omdat je accepteerde wat Jezus voor je deed aan het kruis! U bent nu gered. Door genade. Omdat je Zijn geschenk aanvaardde.

Maar nu gaat het nog verder. Omdat je nu pas je weg hebt gevonden. Het gaat nu om opvolging. Hij is de goede herder en jij volgt hem. En hoe dat er precies uitziet, vertel ik je in het tweede deel.Vertel anderen over uw beslissing voor Jezus! U kunt dit bericht ook aanbevelen.
Nu het tweede deel over opvolging…
bericht voor jou!

Het beste bericht ter wereld in uw eigen taal

Hoe verder te gaan (deel 2 van het bericht)

Dit is het tweede deel van de grootste boodschap ter wereld die de levens van miljarden mensen fundamenteel heeft veranderd.

Van www.message-for-you.net

(Ook beschikbaar in andere talen.)

Als je het eerste deel van dit bericht nog niet hebt bekeken of beluisterd, doe dat dan eerst.

Nu het tweede deel…

 

Het kruis is dus het uitgangspunt. En als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan heb je de juiste beslissing genomen!

En nu gaat het verder. Toen je je leven aan Jezus gaf, nam je (figuurlijk gesproken) je rugzak en maakte hem leeg. Er zat veel rommel in je rugzak die je niet meer nodig hebt. En je zei: “Jezus, ik geef het allemaal aan jou!” Je gaf het allemaal aan Hem. En zoals al gezegd, er zaten dingen in die je niet meer nodig hebt (bijvoorbeeld schuldgevoelens, mentale verwondingen, etc.).

Wat Jezus nu wil doen is: Hij wil je rugzak opnieuw vullen!

Hij wil je nuttige dingen meegeven. Zoals reisbenodigdheden die je onderweg nodig hebt.

Allereerst is het natuurlijk heel belangrijk dat je iets te drinken bij je hebt. Zodat je onderweg niet omkomt van de dorst. Ik zal je symbolisch een waterfles laten zien met vers, helder, gezond water. Het water vertegenwoordigt de Heilige Geest. Toen je je leven aan Jezus gaf, kwam de Heilige Geest in je.

De Heilige Geest is dan in u, maar u kunt steeds weer met Hem vervuld worden. “Drink” van hem, om zo te zeggen. Daarom is het belangrijk dat je dit levende water ook drinkt… en zo word je er altijd verfrist door.
De Heilige Geest is een persoon, Hij is God. Maar je kunt ook Zijn kracht ervaren, met Hem vervuld worden en als het ware zijn kracht drinken.
Voor discipelschap is het ook belangrijk dat je gedoopt bent in de Heilige Geest. Dat je ondergedompeld wordt in Zijn kracht. Dit betekent ook “ Geestelijke doop” of “doop in de Heilige Geest”. Ik schrijf meer in detail over de doop met de Geest in een artikel op onze website. Kijk daar eens naar.

Vervolgens is het natuurlijk ook belangrijk dat je weet waar je heen gaat. Jezus geeft je de aanwijzingen, om zo te zeggen.

Deze aanwijzingen staan ​​voor de Bijbel of Gods Woord.

Je denkt misschien: “Maar ik heb een Bijbel en ik heb hem zo vaak gelezen, maar ik snap hem gewoon niet!” Dat komt omdat de enige manier om de Bijbel te begrijpen is door de Heilige Geest. De Heilige Geest zal het Woord voor je ontcijferen. En Hij zegt je, om zo te zeggen: “Ik zal je uitleggen hoe je de Bijbel moet lezen. Ik zal je uitleggen wat het betekent.” En ineens is het alsof je het licht ziet en je beseft: “Hé, ineens is me alles duidelijk!”
En je kunt de Heilige Geest ook vragen om je het een en ander uit te leggen: “Wat betekent deze tekst? En wat betekent het voor mij persoonlijk?” Dan brengt hij het Woord voor jou tot leven. Je bent dus niet alleen onderweg.

Vervolgens wil ik je een mobiele telefoon laten zien. Het staat voor gemeenschap.
Jezus wil niet dat je alleen bent op je wandeling. Hij is natuurlijk bij je, maar Hij wil ook dat je contact hebt met andere volgelingen van Jezus. Dat je met ze praat, met ze van gedachten wisselt.
Gemeenschap met andere christenen kan in een kerk zijn. Maar het kan ook een thuisgroep zijn. Waar je christenen thuis ontmoet en samen de Bijbel leest, samen bidt etc.

Het beste is om rond te kijken om te zien waar andere christenen in uw stad of in de omgeving zijn die u kunt ontmoeten. Graag wil ik je de tip meegeven dat het belangrijk is dat ze de Bijbel als basis hebben en dat ze open staan ​​voor de Heilige Geest.

Dan is er nog een vierde punt. Deze vierde stap is de waterdoop. De onderdompeling in het water.

Het symboliseert dat je je leven aan Jezus hebt gegeven en nu is alles nieuw geworden. Dat je oude zelf werd gekruisigd, dat je geestelijk met hem stierf en daarna met hem weer opstond! Het vertegenwoordigt dood en opstanding.

Onderdompeling is de juiste doop in water, en de eerste christenen deden het ook op die manier. Babydoop of besprenkeling met water is daarentegen niet correct. Misschien denk je: “Ik ben als baby gedoopt, dat moet genoeg zijn.” Nee, laat je alsjeblieft correct en bijbels dopen met onderdompeling in water. Ga maar eens kijken of er christenen zijn die je kunnen dopen.

Dat zijn de vier stappen. En nu ga je op pad met je rugzak.

Natuurlijk blijven de reisvoorzieningen niet passief in de rugzak, je hebt de reisvoorzieningen (heel praktisch) onderweg nodig. Net als een normale wandeling. Daarom blijf je op je kaart kijken, bijvoorbeeld: “Waar moet ik eigenlijk heen? HEER, spreek alstublieft tot mij!”
God spreekt door de Bijbel, maar ook door indrukken zoals mentale of akoestische hoorbare woorden, door beelden, visioenen en door dromen. Hij kan ook met je praten via andere mensen.
Op onze website vindt u verklarende artikelen over dit onderwerp “God spreekt” over bijvoorbeeld hoe u uw indrukken correct toetst (namelijk tegen de Bijbel en tegen Gods karakter).
Leer Zijn stem kennen en ervaar hem persoonlijk voor jou! Dan ben je op de goede weg. Want Hij is de Goede Herder en jullie zijn Zijn schapen die Zijn stem kunnen horen.

Natuurlijk is het ook belangrijk om te blijven drinken. Om steeds weer vervuld te worden door de Heilige Geest. Om in Zijn kracht te leven, zoals de eerste christenen met Pinksteren vervuld werden met de kracht van de Heilige Geest. Meer over de onderwerpen van de doop met de Geest en de gaven van de Geest op onze website.

Zoals eerder vermeld, is gemeenschap met andere christenen ook belangrijk, net als de waterdoop.

Op onze website kun je nuttige artikelen lezen over al deze onderwerpen over discipelschap.

Nu een kort overzicht met de stappen van de opvolging:


De volgorde van deze stappen is niet kritisch! U kunt zich dus eerst laten dopen en dan een Bijbel krijgen. Of je kunt meteen een Bijbel pakken en je laten dopen. Bepaal voor jezelf (ook in gebed met God) wat je als eerste kunt doen. Maar: Alle stappen zijn belangrijk voor opvolging.

Nog één ding: deze stappen zijn niet nodig voor redding. Dat betekent: als je je leven al aan Jezus hebt gegeven (zoals ik in het eerste deel heb uitgelegd), dan ben je gered. Maar de stappen zijn stappen van gehoorzaamheid. Je moet gaan als je gehoorzaam wilt zijn aan Jezus. Omdat Hij je niet alleen op weg stuurt, Hij geeft je ook de voorzieningen voor de reis. De stappen zijn vrijwillig, maar Jezus vraagt ​​je om ze te nemen.

Je wilt Jezus volgen. Hij is de Goede Herder en je wilt Zijn stem horen. Je wilt weten wat Hij nog meer voor jou persoonlijk heeft gepland (bijvoorbeeld je persoonlijke roeping). U wilt weten wat Hij over u zegt (dwz uw identiteit in Hem). U wilt graag met anderen van gedachten wisselen en hen bijvoorbeeld vragen: “Wat heb JIJ met God meegemaakt?” of: “Wat betekent dit en dat in de Bijbel?” enz.

Tot zover het discipelschap… Wees gezegend!

Op onze website vindt u verdere hulp bij de opvolging.

Ga gewoon naar:

www.message-for-you.net/discipleship

Je vindt er ook gratis downloads, materiaal om te delen en nog veel meer!

We wensen je veel vreugde en zegen op je weg met Jezus!

Voel je vrij om dit bericht zonder aanpassingen te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Andere toepassingen en wijzigingen vereisen de schriftelijke goedkeuring van: www.message-for-you.net. Ook daar beschikbaar in andere talen en in andere versies (bijvoorbeeld als audiobestanden, video’s, gedetailleerde versie, korte versie, kinderversie en andere) en in sommige talen in informele (Du) vorm en in formele (Sie) vorm.

Message pour vous! Le meilleur message du monde dans votre propre langue [French/Français]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Veuillez d’abord lire :
Attention, la traduction suivante du message a été automatiquement traduite. Le texte peut donc contenir des erreurs. Il s’agit d’une traduction brute temporaire.
Vous êtes toujours les bienvenus pour redistribuer le texte à des fins non commerciales !
Veuillez également lire l’article pour plus d’explications : Explication des traductions brutes temporaires

Contenu

Version courte

Message pour vous!

Le meilleur message au monde dans votre propre langue

Le message suivant a déjà fondamentalement changé la vie de milliards de personnes. Votre vie peut changer pour toujours pour le mieux !
Prenez ce temps car cela en vaut la peine.

 

 

De www.message-for-you.net

Vous demandez-vous parfois pourquoi il y a tant de mal dans ce monde ? Pourquoi toute cette souffrance ? Et comment pouvez-vous vivre dans ce monde avec joie?

Dans ce message, je veux vous dire comment le mal est venu dans ce monde. Mais aussi comment vous pouvez personnellement le surmonter et obtenir une vraie joie de vivre durable.

Il y avait un ange dans le ciel qui était assis sur le trône de Dieu. L’ange était Satan. Mais Satan est devenu fier. Il avait choisi de son plein gré de se rebeller contre Dieu.

 

 

C’est pourquoi Dieu a chassé Satan du ciel. 

 

Cependant, Dieu Lui-même est bon, en dehors de Lui il n’y a pas de bien. Alors Satan a perdu la gloire qu’il avait auprès de Dieu. Et ainsi, avec sa chute, Satan a introduit le mal dans le monde.

Il a également tenté les premiers humains à se rebeller contre Dieu. Satan lui-même est perdu à jamais et il essaie d’éloigner les gens de Dieu afin qu’ils soient perdus et non sauvés.

 

Nos erreurs, notre culpabilité lorsque nous mentons, volons, avons de mauvaises pensées ou de mauvaises paroles… tout cela nous empêche d’entrer en contact avec Dieu.

 C’est une mauvaise nouvelle pour le moment, mais ça ne s’arrête pas là. Il existe une solution simple à ce problème. Et cette solution a un nom : Jésus

Parce que Dieu nous aime ! Et Il donne à chaque être humain au moins une chance dans sa vie d’accepter cette solution. Ce message est votre chance !

 

 

 

Tout d’abord, je voudrais vous dire exactement qui est Jésus :

Notre Père céleste, Jésus et le Saint-Esprit sont Dieu. Il y a trois Personnes divines qui forment ensemble la Trinité. Cette unité fait Dieu. Ainsi, Jésus est éternel et tout-puissant. Et Il est Créateur.

Mais Jésus est venu volontairement il y a environ 2000 ans en tant que véritable être humain dans ce monde.

 

 

 

 

 

Il a été conçu par le Saint-Esprit et est né d’une vierge. Il a vécu une vie humaine sans fautes et dans une relation spirituelle parfaite avec le Père. Il a montré au monde à quoi ressemble Dieu…

Puis Il est mort volontairement et par procuration pour notre culpabilité et nos erreurs sur la croix. Le troisième jour, il est ressuscité du tombeau. Et plus tard, il est retourné de nouveau auprès de notre Père céleste.

Pourquoi a-t-il fait cela ? Il est allé à la croix pour porter toute la culpabilité en votre nom. Pour que vous puissiez en être LIBRE ! Mais vous décidez vous-même si vous acceptez ou non ce cadeau.

 

 

Cela signifie : Comment décidez-vous ?

Acceptez-vous le don de Dieu ?
Si oui, alors vous serez sauvé et deviendrez un enfant de Dieu !

Rejetez-vous le don de Dieu ?
Alors vous restez perdu. Cela signifie aussi plus tard après la mort une séparation éternelle d’avec Dieu, dans les ténèbres profondes.

Vous pouvez accepter le cadeau de Dieu pour vous MAINTENANT ! Ou vous pouvez le laisser dans un coin et l’oublier… Mais soyez conscient des implications.

En ce moment, aujourd’hui, c’est le moment où vous pouvez dire : « Oui, Jésus, je veux te donner ma vie ! »
Au moment de votre conversion à Jésus, le Saint-Esprit viendra et demeurera en vous. Par Lui, vous êtes spirituellement, intérieurement, né de nouveau – et né en tant qu’enfant de Dieu dans la famille céleste !

Maintenant, rejoignez-moi dans la prière sur la croix.

Je commence par la prière et je la dis phrase par phrase pour que vous puissiez la dire (à voix haute !).

La prière suivante n’est pas une formule mais une suggestion. Vous pouvez également inviter Jésus dans votre vie avec les mots que vous avez formulés vous-même. La chose la plus importante est votre décision. Priez toujours FORT, pas seulement dans votre esprit. Prier à haute voix dans ce cas est une confession devant le monde physique et spirituel.

“Cher SEIGNEUR JÉSUS,

Je veux maintenant croire comme un enfant que je peux te connaître. Que tu as payé pour ma culpabilité, pour mes faiblesses. Et donc maintenant je vous blâme tous.

(Dites-lui tout précisément et donnez-le-lui !
Dites-lui : « Jésus, ceci et cela n’étaient pas justes… J’ai menti là… » etc.)

Merci Jésus de m’avoir pardonné ! Jésus, je t’accepte maintenant comme mon guide dans la vie ! Et je te demande, donne-moi ton Esprit Saint ! Merci de me sauver maintenant et de faire de moi ton enfant !

AMEN. “

Si vous venez de prier cela, alors je tiens à vous féliciter! Parce que vous ne vous perdrez pas si vous avez donné votre vie à Jésus maintenant !

Parlez aux autres de votre décision pour Jésus ! Vous pouvez également recommander ce message.

Si vous avez encore des questions, je vous recommande d’écouter ou de lire également la version détaillée du message. Vous pouvez les trouver sur notre site Web.

Sur notre site Web, vous trouverez également plus d’informations sur la façon dont vous pouvez suivre Jésus maintenant.

Allez simplement à :

www.message-for-you.net/discipleship

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de bénédictions sur votre chemin avec Jésus !

N’hésitez pas à redistribuer ce message à des fins non commerciales sans modification. D’autres utilisations et modifications nécessitent l’approbation écrite de www.message-for-you.net. Également disponible dans d’autres langues et dans d’autres versions (par exemple, sous forme de fichiers audio, de vidéos, de version détaillée, de version courte, de version pour enfants et autres) et dans certaines langues sous forme informelle (“tu”) et sous forme formelle (“vous”).

Version détaillée

Message pour vous!

Le meilleur message au monde dans votre propre langue

Version longue (Partie 1)

Le message suivant a déjà fondamentalement changé la vie de milliards de personnes. Votre vie peut changer pour toujours pour le mieux !

Prenez ce temps car cela en vaut la peine.

Nous ne faisons de publicité pour aucune secte.
Avec ce message, nous voulons aider les gens à réorienter leur vie (et la vie de leurs semblables) vers la personne de Jésus.

De www.message-for-you.net
(Également disponible dans d’autres langues.)

Beaucoup de gens m’écrivent dans notre ministère sur Internet. Et puis je leur pose souvent la question : “Avez-vous déjà consciemment donné votre vie à Jésus ?” Et beaucoup disent alors : “Oui, bien sûr, je prie tous les soirs.”, “Je prie toujours avant d’aller me coucher.”, « Je parle souvent pleinement avec Dieu. » Ou encore : « Je crois en Dieu. » Et ils disent alors : « Oui, bien sûr, j’ai déjà donné ma vie à Jésus. »

Il y a des réponses très différentes. Certains disent aussi : “Oui, j’ai été baptisé bébé…”. Et certains disent : « Oui, Jésus est un bon maître spirituel/ une bonne personne/ un bon exemple… ». Il y a donc des réponses très différentes. Mais ces personnes ont une chose en commun : elles n’ont pas encore consciemment donné leur vie à Jésus. Ils croient en lui et prient de temps en temps, mais ils ne lui ont pas encore donné leur vie.

Afin de comprendre cela, je voudrais vous l’expliquer à l’aide d’un marathon. Les coureurs attendent que l’arbitre donne le signal de départ. Et puis ils commencent à courir. Et maintenant, imaginez que vous êtes l’un de ces coureurs. Et vous n’attendez pas le signal de départ, vous commencez juste à courir…

Et vous courez et courez et courez… Et vous essayez vraiment. Vous utilisez toute votre force ! Et tu es content car tu vois déjà l’arrivée… Mais l’homme à l’arrivée te dit : “Désolé, je ne peux pas te donner de médaille de vainqueur.” Et vous dites : “Quoi ?! Pourquoi pas? J’ai couru comme les autres !

Et l’homme vous dit : « Oui, mais tu as commencé à courir sans signal de départ ! Votre course est invalide. Malheureusement, vous l’avez perdu.”

Et c’est exactement la même chose avec croire en Jésus sans Lui engager sa vie. C’est comme un marathon sans départ.

Mais Jésus veut que vous soyez victorieux. Et comme un éternel vainqueur et non comme un éternel perdant. Il veut vraiment que vous receviez cette médaille de vainqueur. Que vous puissiez être avec Lui pour toujours ! Et cela inclut l’abandon de la vie.

Et vous vous demandez probablement à quoi ressemble cet abandon de vie à Jésus. Et qu’est-ce que cela signifie avec le “signal de démarrage”. Et je voudrais vous dire exactement qui est Jésus.

 

Qui est Jésus pour vous personnellement ?

A-t-il été un homme bon ? Un bon enseignant?

Où il pourrait être intéressant d’entendre le Sermon sur la montagne… Est-il l’un des nombreux maîtres spirituels ? Alors est-il en ligne avec Bouddha, Mahomet, etc… ? Est-il un fondateur de religion pour vous ? Je voudrais vous dire qui Jésus est VRAIMENT.

Qui est Jésus ?

Notre Père céleste, Jésus et le Saint-Esprit sont Dieu. Il y a trois Personnes divines qui forment ensemble la Trinité. Cette unité fait Dieu. Ainsi, Jésus est éternel et tout-puissant. Et Il est Créateur.Mais Jésus est venu volontairement il y a environ 2000 ans en tant que véritable être humain dans ce monde.Il a été conçu par le Saint-Esprit et est né d’une vierge. Il a vécu une vie humaine sans fautes et dans une relation spirituelle parfaite avec le Père. Il a montré au monde à quoi ressemble Dieu…

Puis Il est mort volontairement et par procuration pour notre culpabilité et nos erreurs sur la croix. Le troisième jour, il est ressuscité du tombeau. Et plus tard, il est retourné de nouveau auprès de notre Père céleste.

Je vais vous en dire plus sur la raison pour laquelle Jésus a fait cela dans un instant – et ce que cela signifie pour vous…

Alors Jésus est venu dans ce monde en tant qu’être humain comme nous. Il a vécu comme nous. Seulement avec une grande différence : Il était complètement pur, plein d’amour et de vérité. Il n’a jamais menti, il a toujours dit la vérité. Il a même dit de lui-même qu’Il est la vérité personnifiée ! Qui peut prétendre cela ? Pouvez-vous dire que vous êtes la vérité personnifiée ? Ou l’amour en personne ? … Jésus a dit cela de lui-même ! Et Il a dit : “Je suis le chemin, la vérité et la vie !”

Et puis Il a dit quelque chose de très important : “… Nul ne vient au Père que par moi !” Et c’est tellement important, c’est de cela qu’il s’agit.

Alors, Jésus est celui qui veut te prendre la main et te dire : « Accepte-moi et je te conduirai au Père céleste ! Je t’emmènerai au ciel, dans mon royaume !”

C’est l’abandon de la vie que tu lui dis (ex.) : « Oui, je veux ça ! Je veux être avec toi pour toujours! Pas seulement de temps en temps dans la vie de tous les jours… pas seulement le dimanche… pour toujours ! Je veux que tu sois mon guide de vie. Que tu es mon bon berger et que je suis ta brebis qui te suit. Qui entend ta voix, qui veut vraiment vivre pleinement avec toi !

Ce message est tellement plus profond… Et je veux vous montrer ce que Jésus a fait POUR VOUS.

Je voudrais vous montrer la croix. Tout se décide sur la croix. Vous pourriez demander : « N’était-ce pas juste une mort horrible ? Qu’est-ce que cela a à voir avec moi ?”

J’ai dit plus tôt que Jésus vivait dans la pureté, dans l’amour. Comme AUCUN autre humain ! Sans faute, sans culpabilité. Mais Jésus n’est pas seulement venu dans ce monde pour nous montrer comment vivre. Mais aussi de mourir pour nous sur la croix.

Parce que nous, vous et moi, nous tous, nous faisons toujours des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Mais Jésus est venu à nous comme un homme parfait ! Jésus est parfait ! Mais nos erreurs, notre culpabilité quand nous mentons, volons, avons de mauvaises pensées ou de mauvaises paroles… tout cela nous empêche d’entrer en contact avec Dieu. C’est comme si quelque chose s’était frayé un chemin entre nous. Et c’est devenu de plus en plus…
Et Jésus peut rétablir ce contact ! Il veut te prendre par la main et te dire : “Allez, je vais te ramener là où tu appartiens vraiment, dans ta demeure céleste !” Il ne veut pas que vous vous perdiez. La culpabilité vous séparera de Dieu pour toujours. Si vous ne la mettez pas sur la croix. Peut-être pensez-vous : “Je suis en fait une bonne personne… ? ! Ce n’est pas de ma faute?!” Alors pense à où tu as menti… où tu n’as pas dit la vérité.

Je voudrais maintenant aussi vous dire comment le mal est venu dans ce monde.

Comment la culpabilité est-elle venue au monde ?

Il y avait un ange dans le ciel qui était assis sur le trône de Dieu. L’ange était Satan.

Mais Satan est devenu fier. Il avait choisi de son plein gré de se rebeller contre Dieu. C’est pourquoi Dieu a chassé Satan du ciel.
Cependant, Dieu Lui-même est bon, en dehors de Lui il n’y a pas de bien. Alors Satan a perdu la gloire qu’il avait auprès de Dieu. Parce qu’il a choisi le mal.
Et ainsi, avec sa chute, Satan a introduit le mal dans le monde. Il a également tenté les premiers humains à se rebeller contre Dieu. Ils sont tombés sous la domination de Satan et sous la puissance du mal… Satan lui-même est perdu à jamais et il essaie d’éloigner les gens de Dieu afin qu’ils soient perdus et non sauvés.

C’est pourquoi Jésus est venu dans ce monde et Il nous dit : « Je veux que vous reveniez vers moi pour que nous puissions avoir à nouveau une profonde amitié ! Et puis Il est allé à la croix pour vous : “Là sur la croix, je prends sur moi toute cette culpabilité !”

Et Il a aussi porté vos blessures mentales. Il a vu tout cela et te dit : « Je ne veux pas que tu sois en deuil éternel ! Je veux te donner ma joie !” Il a pris ton chagrin, ta douleur, ta solitude. Il voit tout ! Il ne se soucie pas de vous ! Il est allé à la croix pour cela. Et Il vous dit : « Regarde, j’ai déjà tout fait pour toi ! S’il te plait accepte-le!” Et Il veut vous donner Son amour. Il a montré son amour sur la croix. Il dit : « Regarde, sur la croix tu vois combien je t’aime !

Cela signifie : Comment décidez-vous ?

Acceptez-vous le don de Dieu ? Si oui, alors vous serez sauvé et deviendrez un enfant de Dieu !

Rejetez-vous le don de Dieu ? Alors vous restez perdu. Cela signifie aussi plus tard après la mort une séparation éternelle d’avec Dieu, dans les ténèbres profondes.

Vous pouvez accepter le cadeau de Dieu pour vous MAINTENANT ! Ou vous pouvez le laisser dans un coin et l’oublier…
Mais soyez conscient des implications.

En ce moment, aujourd’hui, c’est le moment où vous pouvez dire : “Oui, Jésus, je veux te donner ma vie !”

Que se passera-t-il lorsque vous vous convertirez à Jésus ?

Au moment de votre conversion à Jésus, le Saint-Esprit viendra et demeurera en vous.
Par Lui, vous êtes spirituellement, intérieurement, né de nouveau – et né en tant qu’enfant de Dieu dans la famille céleste ! Votre soi-disant “vieil homme” meurt alors spirituellement avec Jésus sur la croix et vous recevez de lui une nouvelle vie. Cela vous donne une toute nouvelle identité – d’enfant de mendiant à enfant de roi !

En tant qu’enfant de Dieu, vous pouvez alors vivre dans la puissance du Saint-Esprit – et ne plus avoir à vivre sous la domination du mal ! (Vous aurez toujours le libre arbitre pour cela) Et Jésus vous donne aussi Son pouvoir pour arracher les gens des mains de Satan !

Maintenant, rejoignez-moi dans la prière sur la croix.

Je commence par la prière et je la dis phrase par phrase pour que vous puissiez la dire (à voix haute !).

La prière suivante n’est pas une formule mais une suggestion. Vous pouvez également inviter Jésus dans votre vie avec les mots que vous avez formulés vous-même. La chose la plus importante est votre décision. Jésus voit votre cœur, Il sait ce que vous voulez dire. Priez toujours FORT, pas seulement dans votre esprit. Prier à haute voix dans ce cas est une confession devant le monde physique et spirituel.

“Cher SEIGNEUR JÉSUS,

Je veux croire comme un enfant maintenant que je peux te connaître. Que tu as payé pour ma culpabilité, pour mes faiblesses. Et c’est pourquoi je te donne tout maintenant, tout ce qui m’alourdit, tout ce que j’emporte avec moi. Je vais vous donner tout ce que j’ai fait de mal jusqu’à présent.

(Dites-lui tout spécifiquement et abandonnez-le-lui ! Dites-lui : « Jésus, ceci et cela n’étaient pas justes… j’ai menti… » etc.
Lorsque vous lui abandonnez tout, son sang couvre toute culpabilité. Son sang vous couvre.)

Merci Jésus de me pardonner maintenant ! Merci de m’avoir lavé ! Jésus, je t’accepte maintenant comme mon guide dans la vie ! Comme mon Seigneur ! Comme mon sauveur ! Et je te demande : Viens dans ma vie ! Et je te demande, donne-moi ton Esprit Saint ! Remplis-moi de Ton Saint-Esprit ! Merci de me sauver maintenant ! Merci que je suis maintenant votre enfant !

AMEN.”

Si vous venez de prier cela, alors je tiens à vous féliciter! Parce qu’alors vous êtes devenu un éternel vainqueur. Ensuite, vous avez attendu le « signal de départ » et vous êtes parti. La « course » est maintenant valide !

Et je veux vous dire ceci, à partir de Jean 3:16 : “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.”

Cela signifie que vous ne vous perdrez pas si vous avez donné votre vie à Jésus maintenant ! Maintenant c’est sûr, maintenant vous pouvez avoir “la certitude du salut”. “L’assurance du salut” signifie que vous êtes sûr à 100% que vous irez au ciel. Et pas par accomplissement, mais parce que vous avez accepté ce que Jésus a fait pour vous sur la croix ! Vous êtes maintenant sauvé. Par la grâce. Parce que vous avez accepté Son cadeau.

Mais maintenant ça va encore plus loin. Parce que maintenant vous n’avez fait que votre chemin. Il s’agit maintenant de succession. Il est le bon berger et vous le suivez. Et à quoi cela ressemble exactement, je vous le dirai dans la seconde partie.Parlez aux autres de votre décision pour Jésus ! Vous pouvez également recommander ce message.
Passons maintenant à la deuxième partie sur la succession…
Message pour vous!

Le meilleur message au monde dans votre propre langue

Comment procéder (Partie 2 du message)

C’est la deuxième partie du plus grand message au monde qui a fondamentalement changé la vie de milliards de personnes.

De www.message-for-you.net

(Également disponible dans d’autres langues.)

Si vous n’avez pas regardé ou écouté la première partie de ce message, veuillez le faire en premier.

Maintenant pour la deuxième partie…

 

La croix est donc le point de départ. Et si vous avez donné votre vie à Jésus, alors vous avez pris la bonne décision !

Et maintenant ça continue. Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous (au sens figuré) avez pris votre sac à dos et l’avez vidé. Il y avait beaucoup de déchets dans votre sac à dos dont vous n’avez plus besoin. Et vous avez dit : « Jésus, je te donne tout ! » Tu lui as tout donné. Et comme déjà dit, il y avait des choses dont vous n’avez plus besoin (par exemple, la culpabilité, les blessures mentales, etc.).

Ce que Jésus veut faire maintenant, c’est : Il veut remplir votre sac à dos !

Il veut vous donner des choses utiles à emporter avec vous. Comme les provisions de voyage dont vous avez besoin en déplacement.

Tout d’abord, il est bien sûr très important que vous ayez quelque chose à boire avec vous. Pour ne pas mourir de soif en chemin. Je vous montrerai symboliquement une bouteille d’eau avec de l’eau fraîche, claire et saine. L’eau représente le Saint-Esprit. Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, le Saint-Esprit est entré en vous.

Le Saint-Esprit est alors en vous, mais vous pouvez être rempli de Lui encore et encore. “Boire” de lui, pour ainsi dire. C’est pourquoi il est important que vous buviez aussi cette eau vive… et ainsi vous serez toujours rafraîchi par elle.
Le Saint-Esprit est une personne, Il est Dieu. Mais vous pouvez aussi expérimenter Sa puissance, être rempli de Lui et, pour ainsi dire, boire Sa puissance.
Il est également important pour la formation de disciple que vous soyez baptisé dans le Saint-Esprit. Que vous serez immergé dans Sa puissance. Cela signifie aussi « baptême de l’ Esprit » ou «baptême dans le Saint-Esprit». J’écris plus en détail sur le baptême de l’Esprit dans un article sur notre site Web. S’il vous plaît jeter un oeil à cela.

Ensuite, bien sûr, il est également important que vous sachiez où vous allez. Jésus vous donne les directions, pour ainsi dire.

Ces instructions représentent la Bible ou la Parole de Dieu.

Vous pensez peut-être : “Mais j’ai une Bible et je l’ai lue tant de fois, mais je ne comprends tout simplement pas !” C’est parce que la seule façon de comprendre la Bible est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit déchiffrera la Parole pour vous. Et Il vous dit, pour ainsi dire : « Je vais vous expliquer comment lire la Bible. Je vais t’expliquer ce que ça veut dire.” Et tout à coup c’est comme quand tu vois la lumière et que tu réalises : “Hé, tout à coup tout est clair pour moi !”
Et tu peux aussi demander au Saint-Esprit de t’expliquer certaines choses : « Que veut dire ce texte ? Et qu’est-ce que cela signifie pour moi personnellement ? » Il donne alors vie à la Parole pour vous. Vous n’êtes donc pas seul sur votre chemin.

Ensuite, je veux vous montrer un téléphone portable. Il représente la communauté.
Jésus ne veut pas que vous soyez seul sur votre chemin. Il est avec vous, bien sûr, mais il veut aussi que vous ayez des contacts avec d’autres disciples de Jésus. Que vous leur parliez, échangez des idées avec eux.
La communion avec d’autres chrétiens peut se faire dans une église. Mais il peut aussi s’agir d’un groupe de maison. Où vous rencontrez des chrétiens à la maison et vous lisez la Bible ensemble, priez ensemble, etc.

La meilleure chose à faire est de regarder autour de vous pour voir où il y a d’autres chrétiens dans votre ville ou dans la région que vous pouvez rencontrer. Je voudrais vous donner le conseil qu’il est important qu’ils aient la Bible comme base et qu’ils soient ouverts au Saint-Esprit.

Ensuite, il y a un quatrième point. Cette quatrième étape est le baptême d’eau. L’immersion dans l’eau.

Cela symbolise que vous avez donné votre vie à Jésus et maintenant tout est devenu nouveau. Que votre ancien moi a été crucifié, que vous êtes mort spirituellement avec lui et que vous êtes ensuite ressuscité avec lui ! Il représente la mort et la résurrection.

L’immersion est le baptême correct dans l’eau, et les premiers chrétiens l’ont fait de cette façon aussi. Le baptême du bébé ou l’aspersion d’eau, en revanche, n’est pas correct. Peut-être pensez-vous : « J’ai été baptisé quand j’étais bébé, ça doit suffire. » Non, s’il vous plaît, laissez-vous baptiser correctement et bibliquement avec immersion dans l’eau. Allez voir s’il y a des chrétiens qui peuvent vous baptiser.

Ce sont les quatre étapes. Et maintenant vous partez avec votre sac à dos.

Bien sûr, les provisions de voyage ne restent pas passivement dans le sac à dos, il faut les provisions de voyage (très pratiques) en déplacement. Comme une randonnée normale. C’est pourquoi vous continuez à regarder votre carte, par exemple : « Où dois-je vraiment aller ? SEIGNEUR, s’il te plaît, parle-moi ! »
Dieu parle à travers la Bible, mais aussi à travers des impressions telles que des paroles audibles mentales ou acoustiques, à travers des images, des visions et à travers des rêves. Il peut aussi vous parler par l’intermédiaire d’autres personnes.
Vous pouvez trouver des articles explicatifs sur ce thème « Dieu parle » sur notre site, par exemple comment tester correctement ses impressions (notamment contre la Bible et contre le caractère de Dieu).
Apprenez à connaître Sa voix et percevez-la personnellement pour vous ! Alors vous êtes sur la bonne voie. Car Il est le Bon Berger et vous êtes Ses brebis qui peuvent entendre Sa voix.

Bien sûr, il est également important de continuer à boire. Être rempli encore et encore par le Saint-Esprit. Pour vivre dans sa puissance, tout comme les premiers chrétiens ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Plus d’informations sur les sujets du baptême de l’Esprit et des dons de l’Esprit sur notre site Web.

Comme déjà mentionné, la communion avec d’autres chrétiens est également importante, tout comme le baptême d’eau.

Vous pouvez lire des articles utiles sur tous ces sujets concernant le discipolat sur notre site Web.

Maintenant un petit aperçu avec les étapes de la succession :


L’ordre de ces étapes n’est pas critique ! Ainsi, vous pouvez d’abord vous faire baptiser, puis obtenir une Bible. Ou vous pouvez obtenir une Bible tout de suite et ensuite vous faire baptiser. Décidez par vous-même (également dans la prière avec Dieu) ce que vous pouvez faire en premier. Mais : Toutes les étapes sont importantes pour la relève.

Encore une chose : ces étapes ne sont pas nécessaires pour le salut. Cela signifie : Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus (comme je l’ai expliqué dans la première partie), alors vous êtes sauvé. Mais les pas sont des pas d’obéissance. Vous devriez y aller si vous voulez obéir à Jésus. Parce qu’Il ne se contente pas de vous envoyer sur votre chemin, Il vous donne les provisions pour le voyage. Les étapes sont volontaires, mais Jésus vous demande de les franchir.

Vous voulez suivre Jésus. Il est le Bon Berger et vous voulez entendre Sa voix. Vous voulez savoir quoi d’autre Il a prévu pour vous personnellement (par exemple votre vocation personnelle). Vous voulez savoir ce qu’Il dit de vous (c’est-à-dire votre identité en Lui). Vous aimeriez échanger des idées avec d’autres et leur demander, par exemple : « Qu’avez-VOUS vécu avec Dieu ? » ou : « Qu’est-ce que ceci et cela signifient dans la Bible ? » etc.

Voilà pour le discipulat… Soyez bénis !

Sur notre site Internet, vous trouverez d’autres aides pour la succession.

Allez simplement à :

www.message-for-you.net/discipleship

Vous y trouverez également des téléchargements gratuits, du matériel à partager et bien plus encore !

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de bénédictions sur votre chemin avec Jésus !

N’hésitez pas à redistribuer ce message à des fins non commerciales sans modification. D’autres utilisations et modifications nécessitent l’approbation écrite de www.message-for-you.net. Également disponible dans d’autres langues et dans d’autres versions (par exemple, sous forme de fichiers audio, de vidéos, de version détaillée, de version courte, de version pour enfants et autres) et dans certaines langues sous forme informelle (Du) et sous forme formelle (Sie).

Ziņa tev! Labākā ziņa pasaulē savā valodā [Latvian/Latviski]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Lūdzu, vispirms izlasiet:
Brīdinājums! Šis ziņojuma tulkojums ir automātiski tulkots. Tāpēc tekstā var būt kļūdas. Šis ir pagaidu neapstrādāts tulkojums.
Joprojām laipni aicināti pārdalīt tekstu nekomerciālos nolūkos!
Lūdzu, izlasiet arī rakstu, lai iegūtu papildu skaidrojumus: Pagaidu neapstrādāto tulkojumu skaidrojums

saturu

īsā versija

Ziņa tev!

Labākā ziņa pasaulē savā valodā

Sekojošais vēstījums jau ir būtiski mainījis miljardiem cilvēku dzīves. Jūsu dzīve var mainīties uz visiem laikiem uz labo pusi!
Izmantojiet šo laiku, jo tas ir tā vērts.

 

 

No www.message-for-you.net

Vai jūs dažreiz domājat, kāpēc šajā pasaulē ir tik daudz ļaunuma? Kāpēc visas ciešanas? Un kā jūs varat dzīvot šajā pasaulē ar prieku?

Šajā vēstījumā es vēlos jums pastāstīt, kā ļaunums nāca šajā pasaulē. Bet arī to, kā jūs personīgi varat to pārvarēt un iegūt patiesu ilgstošu dzīvesprieku.

Debesīs bija eņģelis, kas sēdēja virs Dieva troņa. Eņģelis bija sātans. Bet sātans kļuva lepns. Viņš pēc brīvas gribas bija izvēlējies sacelties pret Dievu.

 

 

Tāpēc Dievs izmeta sātanu no debesīm. 

 

Tomēr pats Dievs ir labs, ārpus Viņa nekā laba nav. Tātad sātans zaudēja godību, kas viņam bija pie Dieva. Un tā ar savu krišanu sātans ienesa pasaulē ļaunumu.

Viņš arī kārdināja agrīnos cilvēkus sacelties pret Dievu. Pats sātans ir pazudis uz visiem laikiem un viņš cenšas atturēt cilvēkus no Dieva, lai viņi pazustu un netiktu glābti.

 

Mūsu kļūdas, mūsu vainas apziņa – kad mēs melojam, zogm, mums ir sliktas domas vai slikti vārdi… tas viss mūs šķir no saskarsmes ar Dievu.

 Pagaidām tās ir sliktas ziņas, taču ar to viss nebeidzas. Šai problēmai ir vienkāršs risinājums. Un šim risinājumam ir nosaukums: Jēzus

Jo Dievs mūs mīl! Un Viņš dod katram cilvēkam vismaz vienu iespēju savā dzīvē pieņemt šo risinājumu. Šī ziņa ir jūsu iespēja!

 

 

 

Vispirms es vēlos jums precīzi pateikt, kas ir Jēzus:

Debesu Tēvs, Jēzus un Svētais Gars ir Dievs. Ir trīs dievišķās Personas, kas kopā veido Trīsvienību. Šī vienotība veido Dievu. Tātad Jēzus ir mūžīgs un visvarens. Un Viņš ir Radītājs.

Taču Jēzus brīvprātīgi ieradās šajā pasaulē pirms aptuveni 2000 gadiem kā īsts cilvēks.

 

 

 

 

 

Viņš tika ieņemts no Svētā Gara un dzimis no jaunavas. Viņš dzīvoja cilvēka dzīvi bez kļūdām un perfektās garīgās attiecībās ar Tēvu. Viņš parādīja pasaulei, kāds ir Dievs…

Tad Viņš nomira brīvprātīgi un kā vietnieks par mūsu vainu un kļūdām pie krusta. Trešajā dienā Viņš augšāmcēlās no kapa. Un vēlāk Viņš atkal atgriezās pie Debesu Tēva.

Kāpēc Viņš to izdarīja? Viņš gāja pie krusta, lai uzņemtos visu vainu tavā vietā. Lai Tu būtu no tā BRĪVS! Bet jūs pats izlemjat, vai jūs pieņemat šo dāvanu vai nē.

 

 

Tas nozīmē: kā jūs izlemjat?

Vai tu pieņem Dieva dāvanu?
Ja jā, tad tu tiksi izglābts un kļūsi par Dieva bērnu!

Vai jūs noraidāt Dieva dāvanu?
Tad tu paliec pazudis. Tas nozīmē arī vēlāku pēc nāves mūžīgu atšķirtību no Dieva dziļā tumsā.

Tu vari pieņemt Dieva dāvanu sev TAGAD! Vai arī varat atstāt to stūrī un aizmirst par to… Bet apzinieties sekas.

Tieši tagad, šodien ir tas brīdis, kad tu vari teikt: “Jā, Jēzu, es gribu tev atdot savu dzīvību!”
Brīdī, kad tu pievērsies Jēzum, Svētais Gars nāks un paliks tevī. Caur Viņu jūs esat garīgi, iekšēji, piedzimst no jauna – un piedzimst kā Dieva bērns debesu ģimenē!

Tagad pievienojies man lūgšanā pie krusta.

Es sāku ar lūgšanu un pasaku to teikumu pa teikumam, lai jūs varētu to pateikt (skaļi!).

Sekojošā lūgšana nav formula, bet gan ieteikums. Jūs varat arī aicināt Jēzu savā dzīvē ar vārdiem, kurus esat formulējis pats. Vissvarīgākais ir jūsu lēmums. Joprojām lūdzieties SKAĻI, ne tikai savā prātā. Skaļa lūgšana šajā gadījumā ir grēksūdze fiziskās un garīgās pasaules priekšā.

“Dārgais Kungs Jēzu,

Tagad es gribu ticēt kā bērns, ka varu tevi iepazīt. Ka tu samaksāji par manu vainu, par manām vājībām. Un tāpēc tagad es vainoju jūs visus.

(Pastāsti viņam visu konkrēti un iedod viņam!
Saki: “Jēzu, tas un tas nebija pareizi… es tur meloju…” utt.)

Paldies, Jēzu, ka piedodi man! Jēzu, tagad es pieņemu Tevi par savu ceļvedi dzīvē! Un es lūdzu tevi, dod man savu Svēto Garu! Paldies, ka izglābi mani tagad un padarīji mani par savu bērnu!

ĀMEN.”

Ja jūs tikko to lūdzāt, tad es vēlos jūs apsveikt! Jo tu nepazudīsi, ja būsi atdevis savu dzīvību Jēzum tieši tagad!

Pastāstiet citiem par savu lēmumu Jēzus labā! Varat arī ieteikt šo ziņojumu.

Ja jums joprojām ir jautājumi, vēlos ieteikt noklausīties vai izlasīt arī ziņas detalizēto versiju. Jūs varat tos atrast mūsu vietnē.

Mūsu vietnē jūs atradīsiet arī vairāk par to, kā tagad varat sekot Jēzum.

Vienkārši dodieties uz:

www.message-for-you.net/discipleship

Mēs vēlam jums daudz prieka un svētības jūsu ceļā kopā ar Jēzu!

Jūtieties brīvi izplatīt šo ziņojumu nekomerciālos nolūkos bez izmaiņām. Citiem lietojumiem un izmaiņām ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums www.message-for-you.net. Tur pieejams arī citās valodās un citās versijās (piemēram, kā audio faili, video, detalizēta versija, īsa versija, bērnu versija un citas) un dažās valodās neformālā (Du) un formālā (Sie) formātā.

Detalizēta versija

Ziņa tev!

Labākā ziņa pasaulē savā valodā

Garā versija (1. daļa)

Sekojošais vēstījums jau ir būtiski mainījis miljardiem cilvēku dzīves. Jūsu dzīve var mainīties uz visiem laikiem uz labo pusi!

Izmantojiet šo laiku, jo tas ir tā vērts.

Mēs NEReklamējamies nevienai sektai.
Ar šo vēstījumu vēlamies palīdzēt cilvēkiem pārorientēt savu (un līdzcilvēku) dzīvi uz Jēzus personu.

No www.message-for-you.net
(Pieejams arī citās valodās.)

Daudzi cilvēki man raksta mūsu kalpošanā internetā. Un tad es viņiem bieži uzdodu jautājumu: “Vai jūs jau esat apzināti atdevuši savu dzīvi Jēzum?” Un daudzi pēc tam saka: “Jā, protams, es lūdzu katru vakaru.” “Es vienmēr lūdzu pirms gulētiešanas.” “Es bieži runāju ar Dievu.” Vai arī: “Es ticu Dievam.” Un tad viņi saka: “Jā, protams, es jau esmu atdevis savu dzīvi Jēzum.”

Ir ļoti dažādas atbildes. Daži arī saka: “Jā, es tiku kristīts kā mazulis…”. Un daži saka: “Jā, Jēzus ir labs garīgais skolotājs / labs cilvēks / labs piemērs…”. Tāpēc atbildes ir ļoti dažādas. Taču šiem cilvēkiem ir viena kopīga iezīme: viņi vēl nav apzināti atdevuši savu dzīvi Jēzum. Viņi it kā Viņam tic un laiku pa laikam lūdzas, bet vēl nav Viņam atdevuši savu dzīvību.

Lai to saprastu, es vēlētos jums to izskaidrot, izmantojot maratonu. Skrējēji gaida, līdz tiesnesis dod starta signālu. Un tad viņi sāk skriet. Un tagad iedomājieties, ka esat viens no šiem skrējējiem. Un tu negaidi starta signālu, tu vienkārši sāc skriet…

Un tu skrien un skrien, un skrien… Un tu tiešām centies. Tu izmanto visus savus spēkus! Un tu esi laimīgs, jo tu jau redzi finišu… Bet vīrs finišā tev saka: “Piedod, es nevaru tev iedot uzvarētāja medaļu.” Un tu saki: “Ko?! Kāpēc ne? Es skrēju tāpat kā citi!”

Un vīrietis tev saka: “Jā, bet tu sāki skriet bez starta signāla! Jūsu rase nav derīga. Diemžēl jūs to pazaudējāt.”

Un tieši tāpat ir ar ticību Jēzum, nenododot Viņam savu dzīvi. Tas ir kā maratons bez starta.

Bet Jēzus vēlas, lai tu uzvarētu. Un kā mūžīgs uzvarētājs, nevis kā mūžīgs zaudētājs. Viņš ļoti vēlas, lai jūs saņemtu šo uzvarētāja medaļu. Lai jūs varētu būt kopā ar Viņu mūžīgi! Un tas ietver dzīvības nodošanu.

Un jūs droši vien domājat, kā izskatās šī dzīvības nodošana Jēzum. Un ko tas nozīmē ar “starta signālu”. Un es gribētu jums precīzi pateikt, kas ir Jēzus.

 

Kas jums personīgi ir Jēzus?

Vai Viņš ir bijis labs cilvēks? Labs skolotājs?

– Kur varētu būt interesanti dzirdēt Kalna sprediķi… Vai Viņš ir viens no daudzajiem garīgajiem skolotājiem? Tātad Viņš ir saskaņā ar Budu, Muhamedu utt…? Vai Viņš tev ir reliģijas dibinātājs? Es gribētu jums pastāstīt, kas Jēzus PATIESĪBĀ ir.

Kas ir Jēzus?

Debesu Tēvs, Jēzus un Svētais Gars ir Dievs. Ir trīs dievišķās Personas, kas kopā veido Trīsvienību. Šī vienotība veido Dievu. Tātad Jēzus ir mūžīgs un visvarens. Un Viņš ir Radītājs.Taču Jēzus brīvprātīgi ieradās šajā pasaulē pirms aptuveni 2000 gadiem kā īsts cilvēks.Viņš tika ieņemts no Svētā Gara un dzimis no jaunavas. Viņš dzīvoja cilvēka dzīvi bez kļūdām un perfektās garīgās attiecībās ar Tēvu. Viņš parādīja pasaulei, kāds ir Dievs…

Tad Viņš nomira brīvprātīgi un kā vietnieks par mūsu vainu un kļūdām pie krusta. Trešajā dienā Viņš augšāmcēlās no kapa. Un vēlāk Viņš atkal atgriezās pie Debesu Tēva.

Es tev pastāstīšu vairāk par to, kāpēc Jēzus to izdarīja pēc brīža – un ko tas tev nozīmē…

Tātad Jēzus nāca šajā pasaulē kā cilvēks kā mēs. Viņš dzīvoja tāpat kā mēs. Tikai ar vienu lielu atšķirību: Viņš bija pilnīgi tīrs, pilns mīlestības un patiesības. Viņš nekad nav melojis, Viņš vienmēr runāja patiesību. Viņš pat teica par sevi, ka Viņš ir patiesība personificēta! Kurš to var apgalvot? Vai varat teikt, ka esat personificēta patiesība? Vai arī mīlestība klātienē? … Jēzus to teica par sevi! Un Viņš sacīja: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība!”

Un tad Viņš teica kaut ko ļoti svarīgu: “…Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani!” Un tas ir tik svarīgi, par to arī ir runa.

Tātad, Jēzus ir tas, kurš vēlas satvert tavu roku un teikt: “Pieņemiet mani, un Es jūs vedīšu pie debesu Tēva! Es jūs aizvedīšu uz debesīm, uz savu valstību!”

Tā ir dzīves nodošana – ka tu viņam saki (piem.): “Jā, es to gribu! Es gribu būt kopā ar jums mūžīgi! Ne tikai šad tad ikdienā… ne tikai svētdienās… mūžīgi! Es vēlos, lai tu būtu mans dzīves ceļvedis. Ka tu esi mans labais gans un es esmu tava aita, kas tev seko. Tas dzird tavu balsi, kas patiešām vēlas dzīvot kopā ar tevi!

Šī vēsts ir tik daudz dziļāka… Un es vēlos jums parādīt, ko Jēzus darīja JUMS.

Es gribētu jums parādīt krustu. Viss tiek izlemts uz krusta. Jūs varētu jautāt: “Vai tā nebija tikai briesmīga nāve? Kāds tam sakars ar mani?”

Es iepriekš teicu, ka Jēzus dzīvoja tīrībā, mīlestībā. Tāpat kā NEVIENS cits cilvēks! Bez vainas, bez vainas. Bet Jēzus nenāca tikai šajā pasaulē, lai parādītu mums, kā dzīvot. Bet arī mirt par mums pie krusta.

Jo mēs, jūs un es, mēs visi, mēs vienmēr pieļaujam kļūdas. Mēs neesam ideāli. Bet Jēzus nāca pie mums kā ideāls cilvēks! Jēzus ir ideāls! Bet mūsu kļūdas, mūsu vainas apziņa – kad mēs melojam, zogm, mums ir sliktas domas vai slikti vārdi… tas viss mūs šķir no saskarsmes ar Dievu. Tas ir tā, it kā kaut kas stumtu ceļu starp mums. Un tas ir kļuvis arvien vairāk…
Un Jēzus var atjaunot šo kontaktu! Viņš grib tevi paņemt aiz rokas un teikt: “Nāc, es tevi aizvedīšu atpakaļ tur, kur tu patiešām piederi, uz tavām debesu mājām!” Viņš nevēlas, lai tu pazustu. Vainas apziņa jūs uz visiem laikiem šķirs no Dieva. Ja tu viņu neliksi pie krusta. Varbūt jūs domājat: “Es patiesībā esmu labs cilvēks..?! Tā nav mana vaina?!” Tad padomā, kur tu meloji… kur neteici patiesību.

Es tagad arī vēlētos jums pastāstīt, kā ļaunums nāca šajā pasaulē.

Kā pasaulē nāca vainas apziņa?

Debesīs bija eņģelis, kas sēdēja virs Dieva troņa. Eņģelis bija sātans.

Bet sātans kļuva lepns. Viņš pēc brīvas gribas bija izvēlējies sacelties pret Dievu. Tāpēc Dievs izmeta sātanu no debesīm.
Tomēr pats Dievs ir labs, ārpus Viņa nekā laba nav. Tātad sātans zaudēja godību, kas viņam bija pie Dieva. Jo viņš izvēlējās ļaunumu.
Un tā ar savu krišanu sātans ienesa pasaulē ļaunumu. Viņš arī kārdināja agrīnos cilvēkus sacelties pret Dievu. Viņi nonāca sātana varā un ļaunuma varā…Pats sātans ir pazudis uz visiem laikiem un viņš cenšas atturēt cilvēkus no Dieva, lai viņi pazustu un netiktu glābti.

Tāpēc Jēzus nāca šajā pasaulē un saka mums: “Es gribu, lai jūs atgrieztos pie manis, lai mēs atkal varētu veidot dziļu draudzību!” Un tad Viņš gāja pie krusta par tevi: “Tur pie krusta es visu šo vainu uzņemos uz sevi!”

Un Viņš nesa arī tavus garīgos ievainojumus. Viņš to visu redzējis un tev saka: “Es negribu, lai tu būtu mūžīgās sērās! Es vēlos jums sniegt savu prieku!” Viņš paņēma tavas bēdas, tavas sāpes, tavu vientulību. Viņš to visu redz! Viņam par tevi ir vienalga! Viņš gāja pie krusta par to. Un Viņš tev saka: “Redzi, es tavā vietā jau visu esmu izdarījis! Lūdzu, pieņemiet to!” Un Viņš vēlas sniegt jums Savu mīlestību. Viņš parādīja savu mīlestību pie krusta. Viņš saka: “Redzi, pie krusta tu redzi, cik ļoti es TEVI mīlu!

Tas nozīmē: kā jūs izlemjat?

Vai tu pieņem Dieva dāvanu? Ja jā, tad tu tiksi izglābts un kļūsi par Dieva bērnu!

Vai jūs noraidāt Dieva dāvanu? Tad tu paliec pazudis. Tas nozīmē arī vēlāku pēc nāves mūžīgu atšķirtību no Dieva dziļā tumsā.

Tu vari pieņemt Dieva dāvanu sev TAGAD! Vai arī varat atstāt to stūrī un aizmirst par to…
Bet apzinieties sekas.

Tieši tagad, šodien ir tas brīdis, kad var teikt: “Jā, Jēzu, es gribu tev atdot savu dzīvību!”

Kas notiks, kad jūs pievērsīsities Jēzum?

Brīdī, kad tu pievērsies Jēzum, Svētais Gars nāks un paliks tevī.
Caur Viņu jūs esat garīgi, iekšēji, piedzimst no jauna – un piedzimst kā Dieva bērns debesu ģimenē! Jūsu tā saucamais “vecais vīrs” pēc tam garīgi mirst kopā ar Jēzu pie krusta, un jūs saņemat no viņa jaunu dzīvi. Tas dod jums pilnīgi jaunu identitāti – no ubaga bērna līdz karaļa bērnam!

Kā Dieva bērns jūs varat dzīvot Svētā Gara spēkā – un jums vairs nav jādzīvo ļaunuma varā! (Tev joprojām būs brīva griba par to) Un arī Jēzus tev dod Savu spēku izraut cilvēkus no sātana rokām!

Tagad pievienojies man lūgšanā pie krusta.

Es sāku ar lūgšanu un pasaku to teikumu pa teikumam, lai jūs varētu to pateikt (skaļi!).

Sekojošā lūgšana nav formula, bet gan ieteikums. Jūs varat arī aicināt Jēzu savā dzīvē ar vārdiem, kurus esat formulējis pats. Vissvarīgākais ir jūsu lēmums. Jēzus redz tavu sirdi, Viņš zina, ko tu domā. Joprojām lūdzieties SKAĻI, ne tikai savā prātā. Skaļa lūgšana šajā gadījumā ir grēksūdze fiziskās un garīgās pasaules priekšā.

“Dārgais Kungs Jēzu,

Es tagad gribu ticēt kā bērnam, ka varu tevi iepazīt. Ka tu samaksāji par manu vainu, par manām vājībām. Un tāpēc es tev tagad dodu visu, visu, kas mani nomāc, visu, ko es nēsāju sev līdzi. Es tev atdošu visu, ko līdz šim esmu darījis nepareizi.

(Pastāsti Viņam visu konkrēti un nodod Viņam! Saki Viņam: “Jēzu, tas un tas nebija pareizi… Es meloju…” utt.
Kad tu visu nodod Viņam, Viņa asinis sedz visas vainas. Viņa asinis pārklāj tevi.)

Paldies, Jēzu, ka tagad man piedod! Paldies, ka nomazgāji mani tīru! Jēzu, es tagad pieņemu Tevi par savu ceļvedi dzīvē! Kā mans Kungs! Kā mans glābējs! Un es tev lūdzu: nāc manā dzīvē! Un es lūdzu tevi, dod man savu Svēto Garu! Piepildi mani ar Savu Svēto Garu! Paldies, ka izglābāt mani tagad! Paldies, ka tagad esmu tavs bērns!

ĀMEN.”

Ja jūs tikko to lūdzāt, tad es vēlos jūs apsveikt! Jo tad tu esi kļuvis par mūžīgo uzvarētāju. Tad jūs gaidījāt “starta signālu” un devāties ceļā. “Sacensības” tagad ir spēkā!

Un es vēlos jums pateikt to no Jāņa 3:16: “Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”

Tas nozīmē, ka tu nepazudīsi, ja tu tagad atdosi savu dzīvību Jēzum! Tagad tas ir droši, tagad jums var būt “pārliecība par glābšanu”. “Pestīšanas pārliecība” nozīmē, ka esat 100% pārliecināts, ka nokļūsiet debesīs. Un nevis sasniegumu dēļ, bet tāpēc, ka tu pieņēmi to, ko Jēzus pie krusta izdarīja tavā labā! Tagad jūs esat izglābts. – Ar žēlastību. Jo tu pieņēmi Viņa dāvanu.

Bet tagad tas iet vēl tālāk. Jo tagad tu esi tikai veicis savu ceļu. Tagad runa ir par pēctecību. Viņš ir labais gans, un tu viņam seko. Un kā tas īsti izskatās, pastāstīšu otrajā daļā.Pastāstiet citiem par savu lēmumu Jēzus labā! Varat arī ieteikt šo ziņojumu.
Tagad par otro daļu par pēctecību…
ziņa tev!

Labākā ziņa pasaulē savā valodā

Kā rīkoties (ziņojuma 2. daļa)

Šī ir otrā daļa lielākajam vēstījumam pasaulē, kas ir būtiski mainījis miljardiem cilvēku dzīves.

No www.message-for-you.net

(Pieejams arī citās valodās.)

Ja neesat skatījies vai klausījies šī ziņojuma pirmo daļu, lūdzu, vispirms izdariet to.

Tagad par otro daļu…

 

Tātad krusts ir sākuma punkts. Un, ja tu atdevi savu dzīvību Jēzum, tad pieņēmi pareizo lēmumu!

Un tagad tas turpinās. Kad tu atdevi savu dzīvību Jēzum, tu (tēlaini izsakoties) paņēmi savu mugursomu un to iztukšoji. Tavā mugursomā bija daudz atkritumu, kas tev vairs nav vajadzīgi. Un tu teici: “Jēzu, es tev to visu atdodu!” Tu to visu atdevi Viņam. Un, kā jau minēts, tajā bija lietas, kas jums vairs nav vajadzīgas (piemēram, vainas apziņa, garīgi ievainojumi utt.).

Tas, ko Jēzus vēlas darīt tagad, ir: Viņš vēlas piepildīt tavu mugursomu!

Viņš vēlas dot jums noderīgas lietas, ko ņemt līdzi. Tāpat kā ceļojumu piederumi, kas jums nepieciešami, atrodoties ceļā.

Pirmkārt, protams, ir ļoti svarīgi, lai jums būtu līdzi ko dzert. Lai pa ceļam nenomirst no slāpēm. Simboliski parādīšu ūdens pudeli ar svaigu, dzidru, veselīgu ūdeni. Ūdens simbolizē Svēto Garu. Kad tu atdevi savu dzīvību Jēzum, Svētais Gars ienāca tevī.

Svētais Gars tad ir jūsos, bet jūs varat piepildīties ar Viņu atkal un atkal. Tā teikt, “dzer” no viņa. Tāpēc ir svarīgi, lai jūs arī dzertu šo dzīvo ūdeni… un tādā veidā jūs vienmēr esat no tā spirgts.
Svētais Gars ir persona, Viņš ir Dievs. Bet tu vari arī piedzīvot Viņa spēku, piepildīties ar Viņu un, tā teikt, dzert Viņa spēku.
Arī māceklībai ir svarīgi, lai jūs tiktu kristīti Svētajā Garā. Ka tu būsi iegremdēts Viņa spēkā. Tas nozīmē arī “ Gara kristības” vai “kristības Svētajā Garā”. Sīkāk par Gara kristībām es rakstu rakstā mūsu tīmekļa vietnē. Lūdzu, apskatiet to.

Tālāk, protams, ir svarīgi arī zināt, kurp dodaties. Jēzus dod jums, tā sakot, norādījumus.

Šie norādījumi apzīmē Bībeli vai Dieva vārdu.

Iespējams, jūs domājat: “Bet man ir Bībele un es to esmu lasījis tik daudz reižu, bet es to vienkārši nesaprotu!” Tas ir tāpēc, ka vienīgais veids, kā saprast Bībeli, ir caur Svēto Garu. Svētais Gars atšifrēs Vārdu jūsu vietā. Un Viņš tev saka, tā sakot: “Es tev paskaidrošu, kā lasīt Bībeli. Es tev paskaidrošu, ko tas nozīmē.” Un pēkšņi ir kā tad, kad tu ieraugi gaismu un saproti: “Ei, pēkšņi man viss ir skaidrs!”
Un tu vari arī lūgt Svētajam Garam paskaidrot tev dažas lietas: “Ko šis teksts nozīmē? Un ko tas nozīmē man personīgi?” Pēc tam Viņš atdzīvina Vārdu jums. Tātad jūs neesat viens savā ceļā.

Tālāk es vēlos jums parādīt mobilo tālruni. Tas apzīmē kopienu.
Jēzus nevēlas, lai tu savā pastaigā būtu viens. Viņš, protams, ir ar jums, bet Viņš arī vēlas, lai jūs kontaktētos ar citiem Jēzus sekotājiem. Ka tu ar viņiem runā, apmainies ar idejām.
Sadraudzība ar citiem kristiešiem var būt draudzē. Bet tā var būt arī mājas grupa. Kur jūs satiekat kristiešus mājās un kopā lasāt Bībeli, kopā lūdzat utt.

Vislabāk ir paskatīties apkārt, lai redzētu, kur jūsu pilsētā vai apgabalā ir citi kristieši, ar kuriem jūs varat satikties. Es vēlos jums dot padomu, ka ir svarīgi, lai viņu pamatā būtu Bībele un lai viņi būtu atvērti Svētajam Garam.

Tad ir ceturtais punkts. Šis ceturtais solis ir ūdens kristības. Iegremdēšana ūdenī.

Tas simbolizē, ka tu atdevi savu dzīvību Jēzum un tagad viss ir kļuvis jauns. Ka tavs vecais es tika krustā sists, tu kopā ar viņu garīgi miri un tad kopā ar viņu augšāmcēlies! Tas simbolizē nāvi un augšāmcelšanos.

Iegremdēšana ir pareizā kristība ūdenī, un arī pirmie kristieši to darīja šādi. Savukārt mazuļa kristīšana vai apsmidzināšana ar ūdeni nav pareiza. Varbūt jūs domājat: “Es tiku kristīts kā mazulis, ar to ir jāpietiek.” Nē, lūdzu, ļaujiet sevi kristīt pareizi un Bībeliski ar iegremdēšanu ūdenī. Vienkārši aizej un paskaties, vai ir kristieši, kas var tevi kristīt.

Tie ir četri soļi. Un tagad tu devies ceļā ar savu mugursomu.

Protams, ceļojuma nodrošinājums pasīvi nepaliek mugursomā, ceļojuma nodrošinājums (ļoti praktiski) ir nepieciešams ceļā. Gluži kā parastā pārgājienā. Tāpēc jūs nepārtraukti skatāties savā kartē, piemēram: “Kur man īsti jādodas? KUNGS, lūdzu, runā ar mani!”
Dievs runā caur Bībeli, bet arī caur iespaidiem, piemēram, garīgiem vai akustiskiem dzirdamiem vārdiem, caur attēliem, vīzijām un caur sapņiem. Viņš var arī runāt ar jums caur citiem cilvēkiem.
Mūsu vietnē varat atrast skaidrojošus rakstus par šo tēmu “Dievs runā”, piemēram, kā pareizi pārbaudīt savus iespaidus (proti, pret Bībeli un pret Dieva raksturu).
Iepazīsti Viņa balsi un uztver to personīgi sev! Tad jūs esat uz pareizā ceļa. Jo Viņš ir labais gans, un jūs esat Viņa avis, kas var dzirdēt Viņa balsi.

Protams, ir svarīgi arī turpināt dzert. Atkal un atkal piepildīties ar Svēto Garu. Dzīvot Viņa spēkā, tāpat kā pirmie kristieši Vasarsvētkos tika piepildīti ar Svētā Gara spēku. Vairāk par tēmām Gara kristības un Gara dāvanas mūsu vietnē.

Kā jau minēts, svarīga ir arī sadraudzība ar citiem kristiešiem, tāpat kā ūdens kristības.

Mūsu vietnē varat izlasīt noderīgus rakstus par visām šīm tēmām par māceklību.

Tagad īss pārskats ar pēctecības soļiem:


Šo darbību secība nav kritiska! Tātad jūs varat vispirms kristīties un pēc tam iegūt Bībeli. Vai arī jūs varat uzreiz iegūt Bībeli un pēc tam kristīties. Izlemiet paši (arī lūgšanā ar Dievu), ko varat darīt vispirms. Bet: visas darbības ir svarīgas pēctecībai.

Vēl viena lieta: šie soļi nav nepieciešami glābšanai. Tas nozīmē: ja tu jau esi atdevis savu dzīvību Jēzum (kā es paskaidroju pirmajā daļā), tad tu esi izglābts. Bet soļi ir paklausības soļi. Jums vajadzētu iet, ja vēlaties būt paklausīgs Jēzum. Tā kā Viņš ne tikai sūta jūs ceļā, Viņš sniedz jums ceļojumam nepieciešamos līdzekļus. Soļi ir brīvprātīgi, bet Jēzus lūdz jūs tos spert.

Jūs vēlaties sekot Jēzum. Viņš ir Labais Gans, un jūs vēlaties dzirdēt Viņa balsi. Jūs vēlaties zināt, ko vēl Viņš jums personīgi ir ieplānojis (piemēram, jūsu personīgo aicinājumu). Jūs vēlaties zināt, ko Viņš saka par jums (ti, jūsu identitāti Viņā). Jūs vēlētos apmainīties idejām ar citiem un jautāt viņiem, piemēram: “Ko TU esi pieredzējis ar Dievu?” vai: “Ko tas un tas nozīmē Bībelē?” utt.

Tik daudz par māceklību… Esiet svētīti!

Mūsu vietnē jūs atradīsiet papildu palīdzību saistībā ar mantošanu.

Vienkārši dodieties uz:

www.message-for-you.net/discipleship

Tur atradīsit arī bezmaksas lejupielādes, materiālus, ar kuriem dalīties, un daudz ko citu!

Mēs vēlam jums daudz prieka un svētības jūsu ceļā kopā ar Jēzu!

Jūtieties brīvi izplatīt šo ziņojumu nekomerciālos nolūkos bez izmaiņām. Citiem lietojumiem un izmaiņām ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums www.message-for-you.net. Tur pieejams arī citās valodās un citās versijās (piemēram, kā audio faili, video, detalizēta versija, īsa versija, bērnu versija un citas) un dažās valodās neformālā (Du) un formālā (Sie) formātā.