Umyalezo kuwe! Owona myalezo ulungileyo emhlabeni ngolwimi lwakho [Xhosa/isiXhosa]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Nceda ufunde kuqala:
Isilumkiso, inguqulelo elandelayo yomyalezo iguqulelwe ngokuzenzekela. Isicatshulwa ke ngoko sinokuqulatha iimpazamo. Le yinguqulelo yokwexeshana ekrwada.
Wamkelekile ukuba uphinde usasaze umbhalo ngeenjongo ezingezizo ezorhwebo!
Nceda ufunde inqaku ukuze ufumane iingcaciso ezingaphezulu: Ingcaciso yeenguqulelo zexeshana ezikrwada

imixholo

inguqulelo emfutshane

umyalezo kuwe!

Owona myalezo ulungileyo emhlabeni ngolwimi lwakho

Esi sigidimi silandelayo sele sibuguqule ngokusisiseko ubomi beebhiliyoni zabantu. Ubomi bakho bungatshintsha ngonaphakade bubengcono!
Thatha eli xesha kuba lifanelekile.

 

 

Kwe www.message-for-you.net

Ngaba ukhe uzibuze ukuba kutheni kukho ubungendawo obungaka kweli hlabathi? Kutheni kukho ukubandezeleka okungako? Yaye ungaphila njani kweli hlabathi ngovuyo?

Kulo myalezo ndifuna ukunixelela indlela ububi obenzeke ngayo emhlabeni. Kodwa kunye nendlela onokuthi uyoyise ngayo kwaye ufumane i-joie de vivre ehlala ihleli.

Kwaye kukho isithunywa sezulu ezulwini, sihleli phezu kwetrone kaThixo. Ingelosi leyo yayinguSathana. Kodwa uSathana waba nekratshi. Wayezikhethele ngokwakhe ukuvukela uThixo.

 

 

Yiyo loo nto uThixo wamkhuphayo uSathana ezulwini. 

 

Noko ke, uThixo ngokwakhe ulungile, ngaphandle kwakhe akukho nto ilungileyo. Ngoko uSathana waphulukana nozuko awayenalo noThixo. Ke ngoko, ngokuwa kwakhe, uSathana wazisa ububi ehlabathini.

Kwakhona wahenda abantu bokuqala ukuba bavukele uThixo. USathana ngokwakhe ulahlekile ngonaphakade kwaye uzama ukubagcina abantu kude noThixo ukuze balahleke kwaye bangasindiswa.

 

Iimpazamo zethu, ityala lethu – xa sixoka, besiba, sineengcinga ezimbi okanye amazwi amabi… konke oku kuyasahlula ekudibaneni noThixo.

 Ziindaba ezimbi ezo okwangoku, kodwa azipheli apho. Kukho isisombululo esilula kule ngxaki. Kwaye esi sisombululo sinegama: uYesu

Kaloku uThixo uyasithanda! Kwaye Unika wonke umntu ithuba nokuba libe linye ebomini bakhe lokwamkela esi sisombululo. Lo myalezo lithuba lakho!

 

 

 

Okokuqala ndingathanda ukukuxelela kanye ukuba ngubani uYesu:

UBawo waseZulwini, uYesu, noMoya oyiNgcwele banguThixo. Kukho abantu abathathu abangcwele abathi kunye babumba uBathathu Emnye. Olu manyano lwenza uThixo. Ngoko uYesu ungunaphakade yaye unamandla onke. Kwaye unguMdali.

Kodwa uYesu weza ngokuzithandela kwiminyaka engama-2000 eyadlulayo njengomntu wokwenyani kulo mhlaba.

 

 

 

 

 

Wakhawulwa ngoMoya oyiNgcwele waza wazalwa yintombi enyulu. Waphila ubomi bobuntu ENGENAziphoso kwaye enobudlelwane obugqibeleleyo bomoya noBawo. Walibonisa ihlabathi ukuba unjani uThixo…

Emva koko wafa ngokuzithandela nangokubulalekayo ngenxa yetyala neempazamo zethu emnqamlezweni. Ngosuku lwesithathu wavuka engcwabeni. Kwaye kamva Wabuyela kuBawo oseZulwini kwakhona.

Kwakutheni ukuze Ayenze le nto? Waya emnqamlezweni ukuba athwale lonke ityala egameni lakho. Ukuze ube SIMAHLA kuyo! Kodwa nguwe ogqibayo ukuba uyasamkela esi sipho okanye awusamkeli.

 

 

Oko kuthetha ukuthi: Ugqiba njani?

Ngaba uyasamkela isipho sikaThixo?
Ukuba ewe, ngoko uya kusindiswa kwaye ube ngumntwana kaThixo!

Ngaba uyasikhaba isipho sikaThixo?
Emva koko uhlala ulahlekile. Oku kukwathetha kamva emva kokufa ukwahlukaniswa ngonaphakade noThixo, kubumnyama obunzulu.

Ungasamkela isipho sikaThixo kuwe NGOKU! Okanye ungayishiya ekhoneni kwaye ulibale ngayo… Kodwa qaphela iimpembelelo.

Ngoku, namhlanje, lixesha apho unokuthi: “Ewe, Yesu, ndifuna ukunika ubomi bam!”
Ngeli xesha lokuguqukela kwakho kuYesu, uMoya oyiNgcwele uya kuza ahlale kuwe. Ngaye uzalwa ngokwasemoyeni, ngaphakathi, wazalwa ngokutsha – kwaye uzalwe njengomntwana kaThixo kusapho lwasezulwini!

Ngoku ndimanye emthandazweni emnqamlezweni.

Ndiqala ngomthandazo ndiwutsho isivakalisi ngesivakalisi ukuze ukwazi ukutsho (ngokuvakalayo!).

Lo mthandazo ulandelayo awuyondlela yokulinganisa kodwa licebiso. Ungamema uYesu ebomini bakho ngamazwi owaqulunqileyo ngokwakho. Eyona nto ibalulekileyo sisigqibo sakho. Qhubeka uthandaza NGENXA YEBHUNGA, hayi nje engqondweni yakho. Ukuthandaza ngokuvakalayo kule meko kukuvuma izono phambi kwehlabathi lenyama nelomoya.

“NKOSI YESU othandekayo,

Ngoku ndifuna ukukholelwa njengomntwana ukuba ndingakwazi ukukwazi. Ukuba uhlawule ityala lam, ngenxa yobuthathaka bam. Ke ngoku ndiyanigxeka nonke.

(Mxelele yonke into ngokuthe ngqo kwaye umnike!
Mxelele ukuba: “UYesu, oku nalaa bekungafanelekanga… Ndixokile apho…” njl.)

Ndiyabulela Yesu ngokundixolela! Yesu, ngoku ndiyakwamkela njengomkhokeli wam ebomini! Ndiyakucela ke, ndinike uMoya wakho oyiNgcwele! Ndiyabulela ngokundisindisa ngoku undenza umntwana wakho!

AMEN.”

Ukuba uye wathandaza nje oko, ngoko ke ndifuna ukuvuyisana nawe! Kuba awusayi kulahleka ukuba ubomi bakho wabunikela kuYesu ngoku!

Xelela abanye ngesigqibo sakho ngoYesu! Ungacebisa lo myalezo.

Ukuba usenemibuzo, ndingathanda ukucebisa ukuba umamele okanye ufunde inguqulelo eneenkcukacha yomyalezo. Ungazifumana kwiwebhusayithi yethu.

Kwiwebhusayithi yethu uya kufumana ngakumbi malunga nendlela onokumlandela ngayo uYesu ngoku.

Yiya nje ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Sikunqwenelela uvuyo neentsikelelo ezininzi endleleni yakho noYesu!

Zive ukhululekile ukuphinda usasaze lo myalezo ngeenjongo ezingezizo ezorhwebo ngaphandle kokuguqulwa. Olunye usetyenziso kunye notshintsho lufuna imvume ebhaliweyo ye www.message-for-you.net. Ikwafumaneka apho ngezinye iilwimi nakwezinye iinguqulelo (umzekelo, njengeefayile ezimanyelwayo, iividiyo, inguqulelo eneenkcukacha, inguqulelo emfutshane, inguqulelo yabantwana kunye nezinye) nakwezinye iilwimi ngendlela engacwangciswanga (Du) nangendlela esesikweni (Sie).

Uguqulelo oluneenkcukacha

umyalezo kuwe!

Owona myalezo ulungileyo emhlabeni ngolwimi lwakho

Inguqulelo ende (Icandelo 1)

Esi sigidimi silandelayo sele sibuguqule ngokusisiseko ubomi beebhiliyoni zabantu. Ubomi bakho bunokutshintsha ngonaphakade bubengcono!

Thatha eli xesha kuba lifanelekile.

ASIZIpapashisi kulo naliphi na ihlelo.
Ngalo myalezo sifuna ukunceda abantu bahlengahlengise ubomi babo (kunye nobomi babanye abantu) kubuntu bukaYesu.

Kwe www.message-for-you.net
(Iyafumaneka nangezinye iilwimi.)

Abantu abaninzi bayandibhalela xa sisentsimini kwi-Intanethi. Yaye ke ngokufuthi ndibabuza lo mbuzo: “Ngaba sele ubunikele ubomi bakho kuYesu?” Yaye abaninzi bathi: “Ewe, kakade, ndiyathandaza rhoqo ngokuhlwa.”, “Ndisoloko ndithandaza ngaphambi kokuba ndilale.” “Ndithetha ngokupheleleyo noThixo.” Okanye kwanathi: “Ndiyakholelwa kuThixo.” Baze bathi: “Ewe, kambe ubomi bam sele ndibunikele kuYesu.”

Kukho iimpendulo ezahlukeneyo kakhulu. Abanye bathi: “Ewe, ndabhaptizwa ndiselusana…”. Kwaye abanye bathi: “Ewe, uYesu ungumfundisi olungileyo wokomoya/ umntu olungileyo/ ngumzekelo olungileyo…”. Ngoko kukho iimpendulo ezahlukeneyo kakhulu. Kodwa aba bantu banento enye abafana ngayo: abakabunikeli ubomi babo kuYesu. Bakholelwa kuYe kwaye bathandaze ngamaxesha athile, kodwa abakabunikeli ubomi babo kuye okwangoku.

Ukuze ndikuqonde oku, ndingathanda ukukucacisela usebenzisa i-marathon. Iimbaleki zilinda de usompempe anike uphawu lokuqalisa. Kwaye ke baqalisa ukubaleka. Ngoku khawufane ucinge ungomnye waba babaleki. Kwaye awulindi uphawu lokuqala, uqala nje ukubaleka…

Kwaye uyabaleka kwaye ubaleke kwaye ubaleke… Kwaye uyazama ngenene. Usebenzisa onke amandla akho! Kwaye uyavuya kuba sele ubona ukugqiba… Kodwa indoda ekugqibeleni ithi kuwe: “Uxolo, andinakukunika indondo yokuphumelela.” Kwaye uthi: “Yintoni ?! Ngoba kutheni? Ndibaleke njengabanye!”

Yaye le ndoda ithi kuwe: “Ewe, kodwa uqale ukubaleka ngaphandle kophawu lokuqalisa! Umdyarho wakho awusebenzi. Ngelishwa uphulukene nayo.”

Kwaye kuyafana nokukholelwa kuYesu ngaphandle kokunikela ubomi bukabani kuye. Kufana nomdyarho ongenasiqalo.

Kodwa uYesu ufuna ukuba ube noloyiso. Kwaye njengomntu ophumeleleyo ngonaphakade kwaye kungekhona njengolahlekileyo ngonaphakade. Ufuna ngokwenene ukuba ufumane imbasa yalo mphumeleleyo. Ukuze ube naYe ngonaphakade! Kwaye oko kuquka ukunikezela ngobomi.

Kwaye mhlawumbi uyazibuza ukuba oku kunikezelwa kobomi kuYesu kubonakala njani. Kwaye kuthetha ntoni oko nge “signal yokuqala”. Kwaye ndingathanda ukukuxelela kanye ukuba ngubani uYesu.

 

Ngubani uYesu kuwe buqu?

Ngaba ebeyindoda elungileyo? Umfundisi olungileyo?

– Apho kunokuba nomdla ukuva iNtshumayelo yaseNtabeni… Ngaba ungomnye weenkosi zomoya ezininzi? Ke ngaba uhambelana noBuddha, Mohammed, njl…? Ngaba ungumseki wenkolo yakho? Ndingathanda ukukuxelela ukuba ungubani kanye kanye uYesu.

Ngubani uYesu?

UBawo waseZulwini, uYesu, noMoya oyiNgcwele banguThixo. Kukho abantu abathathu abangcwele abathi kunye babumba uBathathu Emnye. Olu manyano lwenza uThixo. Ngoko uYesu ungunaphakade yaye unamandla onke. Kwaye unguMdali.Kodwa uYesu weza ngokuzithandela kwiminyaka engama-2000 eyadlulayo njengomntu wokwenyani kulo mhlaba.Wakhawulwa ngoMoya oyiNgcwele waza wazalwa yintombi enyulu. Waphila ubomi bobuntu ENGENAziphoso kwaye enobudlelwane obugqibeleleyo bomoya noBawo. Walibonisa ihlabathi ukuba unjani uThixo…

Emva koko wafa ngokuzithandela nangokubulalekayo ngenxa yetyala neempazamo zethu emnqamlezweni. Ngosuku lwesithathu wavuka engcwabeni. Kwaye kamva Wabuyela kuBawo oseZulwini kwakhona.

Ndiza kukuxelela ngakumbi malunga nokuba kwakutheni ukuze uYesu enze le nto ngomzuzwana – kwaye oko kuthetha ntoni kuwe…

Ngoko uYesu weza emhlabeni njengomntu njengathi. Waphila njengathi. Kuphela umahluko omnye omkhulu: Wayenyulu ngokupheleleyo, ezele luthando nenyaniso. Akazange axoke, Wayesoloko ethetha inyani. Wade wathi ngaye ngokwakhe uyinyaniso imntwisiwe! Ngubani onokubanga oko? Ngaba unokuthi uyinyani imntwisiwe? Okanye uthando lomntu? … UYesu wathetha oko ngaye! Wathi: “Ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi!”

Waza wathetha into ebaluleke kakhulu: “… Akukho bani uzayo kuBawo engezi ngam!” Kwaye ibaluleke kakhulu, yile nto imalunga nayo.

Ngoko, uYesu nguye ofuna ukubamba isandla sakho aze athi kuwe: “Ndamkele mna yaye ndiya kunikhokelela kuBawo osemazulwini! Ndiya kukuthabatha ndikuse ezulwini, ebukumkanini bam.

Oko kukunikezela kobomi – ukuba umxelele (umz.): “Ewe, ndiyayifuna loo nto! Ndifuna ukuba nawe ngonaphakade! Hayi nje rhoqo ngoku kwaye ngoko kubomi bemihla ngemihla… kungekhona nje ngeeCawe… ngonaphakade! Ndifuna ube ngumkhokeli wam wobomi. Ukuba ungumalusi wam olungileyo, kwaye mna ndiyizimvu zakho ezikulandelayo. Uyaliva ilizwi lakho, elifuna ngokwenene ukuhlala nawe ngokupheleleyo!”

Lo myalezo unzulu kakhulu… Kwaye ndifuna ukukubonisa oko uYesu wakwenzela kona.

Ndingathanda ukukubonisa umnqamlezo. Yonke into igqitywe emnqamlezweni. Usenokubuza, “Ngaba yayingekuko nje ukufa okoyikekayo oko? Idibanisa ntoni nam lonto?”

Ndanditshilo ngaphambili ukuba uYesu wayephila ngobunyulu, eluthandweni. AKUKHO omnye umntu! Ngaphandle kwesiphoso, ngaphandle kwetyala. Kodwa uYesu akazange nje eze kweli hlabathi ukuze asibonise indlela yokuphila. Kodwa nokufa ngenxa yethu emnqamlezweni.

Kuba thina, wena kunye nam, sonke, sihlala sizenza iimpazamo. Asifezekanga. Kodwa uYesu weza kuthi njengomntu ofezekileyo! UYesu ufezekile! Kodwa iimpazamo zethu, ityala lethu – xa sixoka, besiba, sineengcinga ezimbi okanye amazwi amabi… konke oku kuyasahlula ekudibaneni noThixo. Ingathi kukho into etyhala phakathi kwethu. Kwaye iye yanda ngakumbi…
Kwaye uYesu unokubuyisela olu qhagamshelwano! Ufuna ukukubamba ngesandla athi: “Yiza, ndiya kukubuyisela kwindawo ohlala kuyo ngokwenene, kwikhaya lakho lasezulwini!” Akafuni ukuba ulahleke. Ubugwenxa buya kwahlukanisa noThixo ngonaphakade. Ukuba awumbeki emnqamlezweni. Mhlawumbi ucinga: “Ngokwenene ndingumntu olungileyo..?! Ayilotyala lam?!” Cinga ke apho uxoke khona…apho ungakhange uthethe nyani.

Nam ke ndingathanda ukunazisa indlela ububi obufike ngayo kweli hlabathi.

Ityala leza njani ehlabathini?

Kwaye kukho isithunywa sezulu ezulwini, sihleli phezu kwetrone kaThixo. Ingelosi leyo yayinguSathana.

Kodwa uSathana waba nekratshi. Wayezikhethele ngokwakhe ukuvukela uThixo. Yiyo loo nto uThixo wamkhuphayo uSathana ezulwini.
Noko ke, uThixo ngokwakhe ulungile, ngaphandle kwakhe akukho nto ilungileyo. Ngoko uSathana waphulukana nozuko awayenalo noThixo. Kuba wanyula ububi.
Ke ngoko, ngokuwa kwakhe, uSathana wazisa ububi ehlabathini. Kwakhona wahenda abantu bokuqala ukuba bavukele uThixo. Bangena phantsi kolawulo lukaSathana kwaye bephantsi kwamandla obubi… USathana ngokwakhe ulahlekile ngonaphakade kwaye uzama ukugcina abantu kude noThixo ukuze balahleke kwaye bangasindiswa.

Yiyo loo nto uYesu weza apha emhlabeni yaye esithi kuthi: “Ndifuna ubuyele kum ukuze sibe nobuhlobo obunzulu kwakhona!” Waza ke Waya emnqamlezweni ngenxa yakho: “Apho emnqamlezweni, Ndithabathe lonke eli tyala phezu kwam!”

Kwaye ukwathwele ukwenzakala kwakho ngokwasengqondweni. Uzibonile zonke ezi zinto waza wathi kuwe: “Andifuni ube sisijwili esingunaphakade! Ndifuna ukukunika uvuyo lwam!” Wayithabatha intlungu yakho, intlungu yakho, ubulolo bakho. Ubona konke! Akakukhathalelanga! Waya emnqamlezweni ngenxa yayo. Kwaye uyakuxelela: “Khangela, sele ndikwenzele yonke into! Nceda uyamkele!” Kwaye ufuna ukukunika uthando lwakhe. Wabonakalisa uthando lwakhe emnqamlezweni. Uthi: “Jonga, emnqamlezweni uyayibona indlela endikuthanda ngayo!

Oko kuthetha ukuthi: Ugqiba njani?

Ngaba uyasamkela isipho sikaThixo? Ukuba ewe, ngoko uya kusindiswa kwaye ube ngumntwana kaThixo!

Ngaba uyasikhaba isipho sikaThixo? Emva koko uhlala ulahlekile. Oku kukwathetha kamva emva kokufa ukwahlukaniswa ngonaphakade noThixo, kubumnyama obunzulu.

Ungasamkela isipho sikaThixo kuwe NGOKU! Okanye ungayishiya ekhoneni kwaye ulibale ngayo…
Kodwa qaphela iimpembelelo.

Okwangoku, namhlanje, ngumzuzu apho unokuthi: “Ewe, Yesu, ndifuna ukukunika ubomi bam!”

Kuya kwenzeka ntoni xa uguqukela kuYesu?

Ngexesha lokuguqukela kwakho kuYesu, uMoya oyiNgcwele uya kuza ahlale kuwe.
Ngaye uzalwa ngokwasemoyeni, ngaphakathi, wazalwa ngokutsha – kwaye uzalwe njengomntwana kaThixo kusapho lwasezulwini! Oko kubizwa ngokuba “yindoda endala” emva koko kufa ngokomoya kunye noYesu emnqamlezweni kwaye ufumana ubomi obutsha kuye. Oku kukunika isazisi esitsha ngokupheleleyo – ukusuka kumntwana womngqibi ukuya kumntwana wenkosi!

Njengomntwana kaThixo ungaphila kumandla kaMoya oyiNgcwele – kwaye ungaphindi uphile phantsi kolawulo lobubi! (Usezakuba nenkululeko yokuzikhethela oku) Kwaye uYesu ukwakunika amandla akhe okuxhwila abantu ezandleni zikaSathana!

Ngoku ndimanye emthandazweni emnqamlezweni.

Ndiqala ngomthandazo ndiwutsho isivakalisi ngesivakalisi ukuze ukwazi ukutsho (ngokuvakalayo!).

Lo mthandazo ulandelayo awuyondlela yokulinganisa kodwa licebiso. Ungamema uYesu ebomini bakho ngamazwi owaqulunqileyo ngokwakho. Eyona nto ibalulekileyo sisigqibo sakho. UYesu ubona intliziyo yakho, uyayazi into oyithethayo. Qhubeka uthandaza NGENXA YEBHUNGA, hayi nje engqondweni yakho. Ukuthandaza ngokuvakalayo kule meko kukuvuma izono phambi kwehlabathi lenyama nelomoya.

“NKOSI YESU othandekayo,

Ndifuna ukukholelwa njengomntwana ngoku ukuze ndikwazi. Ukuba uhlawule ityala lam, ngenxa yobuthathaka bam. Yiyo loo nto ndikunika yonke into ngoku, yonke into endisindayo, yonke into endiyithweleyo. Ndiza kukunika yonke into endiyenzileyo engalunganga ukuza kuthi ga ngoku.

(Mxelele yonke into ngokuthe ngqo kwaye uyinikele kuYe! Mxelele ukuba, “Yesu, oku nalapha bekungafanelekanga… bendixoka…” njalo njalo.
Njengoko unikela kuye yonke into, igazi lakhe ligubungela lonke ityala. Igazi lakhe liyakugubungela.

Ndiyabulela Yesu ngokundixolela! Enkosi ngokundihlamba ndacoceka! Yesu, ndiyakwamkela ngoku njengomkhokeli wam ebomini! NjengeNkosi yam! Njengomsindisi wam! Kwaye ndiyabuza kuwe: Yiza ebomini bam! Ndiyakucela ke, ndinike uMoya wakho oyiNgcwele! Ndizalise ngoMoya wakho oyiNgcwele! Enkosi ngokundigcina! Enkosi ngokuba ngoku ndingumntwana wakho!

AMEN.”

Ukuba uye wathandaza nje oko, ngoko ke ndifuna ukuvuyisana nawe! Kuba ke ube ngumnqobi ongunaphakade. Emva koko ulinde “uphawu lokuqala” kwaye uhambe. “Ugqatso” luyasebenza ngoku!

Kwaye ndifuna ukukuxelela oku, kuYohane 3:16: “Wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.

Oko kuthetha ukuba awusayi kulahleka ukuba wanikela ngobomi bakho kuYesu ngoku! Ngoku ikhuselekile, ngoku unokuba “nesiqinisekiso sosindiso”. “Isiqinisekiso sosindiso” sithetha ukuba uqinisekile nge-100% ukuba uya kuya ezulwini. Kwaye hayi ngenxa yempumelelo, kodwa ngenxa yokuba wamkele into uYesu akwenzele yona emnqamlezweni! Usindisiwe ngoku. – Ngobabalo. Ngokuba usamkele isipho sakhe.

Kodwa ngoku ihambela phambili ngakumbi. Kuba ngoku wenze indlela yakho kuphela. Ngoku imalunga nokulandelelana. Ngumalusi olungileyo, kwaye uyamlandela. Kwaye oko kukhangeleka njani kanye, ndiza kukuxelela kwicandelo lesibini.Xelela abanye ngesigqibo sakho ngoYesu! Ungacebisa lo myalezo.
Ngoku kwinxalenye yesibini malunga nokulandelelana…
umyalezo kuwe!

Owona myalezo ulungileyo emhlabeni ngolwimi lwakho

Uqhube njani (inxalenye yesi-2 yomyalezo)

Le yinxalenye yesibini yesigidimi esikhulu ehlabathini esiye ngokusisiseko satshintsha ubomi bamawaka ezigidi zabantu.

Kwe www.message-for-you.net

(Iyafumaneka nangezinye iilwimi.)

Ukuba awukhange ubukele okanye umamele inxalenye yokuqala yalo myalezo, nceda wenze njalo kuqala.

Ngoku kwinxalenye yesibini…

 

Ngoko umnqamlezo yindawo yokuqala. Kwaye ukuba wanikela ubomi bakho kuYesu, ngoko wenze isigqibo esifanelekileyo!

Kwaye ngoku iyaqhubeka. Xa wawunikela ngobomi bakho kuYesu, wena (ngokufuziselayo) wawuthatha ubhaka wakho wawuqongqotha. Kwakukho inkunkuma eninzi kubhaka wakho ongasayidingiyo. Kwaye uthe, “Yesu, ndikunika konke!” Umnike konke kuYe. Kwaye njengoko sele kukhankanyiwe, kukho izinto ezikuyo ongasazidingi (umzekelo, ityala, ukulimala kwengqondo, njl.).

Eyona nto uYesu afuna ukuyenza ngoku yile: Ufuna ukuphinda azalise ubhaka wakho!

Ufuna ukukunika izinto eziluncedo ukuba uhambe nazo. Njengezibonelelo zokuhamba ozidingayo ekuhambeni.

Okokuqala, kubaluleke kakhulu ukuba ube nento yokusela nawe. Ukuze ungabulawa lunxano endleleni. Ndiza kukubonisa ngokomfuziselo ibhotile yamanzi enamanzi amatsha, acacileyo, nasempilweni. Amanzi amele uMoya oyiNgcwele. Xa wawunikela ubomi bakho kuYesu, uMoya oyiNgcwele wangena kuwe.

UMoya oyiNgcwele ungaphakathi kuwe, kodwa unokuzaliswa naye kwakhona kwaye kwakhona. “Sela” kuye, ngokungathi kunjalo. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba nawe uwasele la manzi aphilayo… kwaye ngaloo ndlela uhlala uhlaziyekile ngawo.
UMoya oyiNgcwele ngumntu, unguThixo. Kodwa ungaphinda ube namava aKhe amandla, uzaliswe nguYe kwaye, ukuze uthethe, uwasele amandla akhe.
Kukwabalulekile kubufundi ukuba ubhaptizwe ngoMoya oyiNgcwele. Ukuze untywiliselwe emandleni akhe. Oku kukwathetha ” ubhaptizo loMoya ” okanye “ubhaptizo kuMoya oyiNgcwele”. Ndibhala iinkcukacha ezithe vetshe malunga nobhaptizo loMoya kwinqaku elikwiwebhusayithi yethu. Nceda ujonge oko.

Okulandelayo, kunjalo, kubalulekile ukuba wazi apho uya khona. Ngokungathi kunjalo, uYesu ukunika imiyalelo.

Olu lwalathiso lumela iBhayibhile okanye iLizwi likaThixo.

Usenokuba ucinga, “Kodwa ndinayo iBhayibhile kwaye ndiyifunde izihlandlo ezininzi, kodwa andiyifumani!” Kungenxa yokuba ekuphela kwendlela yokuyiqonda iBhayibhile kungoMoya Oyingcwele. UMoya oyiNgcwele uya kukucacisela iLizwi. Yaye uyakuxelela, ngokungathi kunjalo: “Ndiza kukucacisela indlela yokufunda iBhayibhile. Ndiza kukucacisela ukuba ithetha ukuthini.” Kwaye ngequbuliso kuba ngathi xa ubona ukukhanya kwaye uyaqonda: “Heyi, ngequbuliso yonke into icacile kum!”
Kwaye unokuphinda ucele uMoya oyiNgcwele ukuba akucacisele ezinye izinto: “Sithetha ukuthini esi sibhalo? Yaye kuthetha ntoni kum ngokobuqu?” Emva koko uvelisa iLizwi ebomini kuwe. Ngoko awuwedwa endleleni yakho.

Okulandelayo, ndifuna ukukubonisa iselula. Imele uluntu.
UYesu akafuni ukuba ube wedwa kuhambo lwakho. Ukunye, kunjalo, kodwa ufuna ukuba uqhagamshelane nabanye abalandeli bakaYesu. Ukuba uthethe nabo, nitshintshiselane ngezimvo nabo.
Ubudlelwane namanye amaKristu bunokuba secaweni. Kodwa inokuba liqela lasekhaya. Apho udibana namaKristu ekhaya kwaye nifunda iBhayibhile kunye, nithandaza kunye njl.

Eyona nto ilungileyo onokuyenza kukukhangela macala onke ukuze ubone ukuba kukho amanye amaKristu kwidolophu yakho okanye kwindawo onokudibana nayo. Ndingathanda ukukunika ingcebiso yokuba kubalulekile ukuba babe neBhayibhile njengesiseko kwaye bavuleleke kuMoya oyiNgcwele.

Emva koko kukho ingongoma yesine. Eli nyathelo lesine kukubhaptizwa emanzini. Ukuntywiliselwa emanzini.

Kufuzisela ukuba unikele ngobomi bakho kuYesu kwaye ngoku yonke into iye yaba ntsha. Ukuba umntu wenu omdala wabethelelwa emnqamlezweni, nafa naye ngokomoya, nabuya navuka naye! Imela ukufa novuko.

Ukuntywiliselwa kubhaptizo oluchanekileyo emanzini, kwaye namaKristu okuqala akwenza ngaloo ndlela. Ubhaptizo lwabantwana okanye ukufefa ngamanzi, kwelinye icala, akulunganga. Mhlawumbi ucinga ukuba: “. Ndabhaptizwa ndilusana, oko kufuneka kube ngokwaneleyo.” Hayi, nceda uvumele ubhaptizwe ngokuchanekileyo kunye nebhayibhile ngokuntywiliselwa emanzini. Hamba uye kukhangela ukuba kukho amaKristu anokukubhaptiza.

Ngawo lawo amanyathelo amane. Ngoku uyahamba nobhaka wakho.

Ngokuqinisekileyo, izibonelelo zokuhamba azihlali zi-passively kwi-backpack, udinga izibonelelo zokuhamba (ezisebenzayo kakhulu) ekuhambeni. Kanye njengokuhamba okuqhelekileyo. Yiyo loo nto uhlala ujonga imaphu yakho, umzekelo: “Kufuneka ndiye phi ngokwenene? NKOSI, khawuthethe nam!”
UThixo uthetha ngeBhayibhile, kodwa kwanangezinto ezibonakala zisengqondweni okanye ezivakalayo, ngemifanekiso, ngemibono nangamaphupha. Usenokuthetha nawe nangabanye abantu.
Unokufumana amanqaku acacisa lo mxholo “ukuthetha kukaThixo” kwiwebhsayithi yethu, ngokomzekelo indlela yokuvavanya ngokuchanileyo into umntu ayibonayo (oko kukuthi, iBhayibhile kunye nobuntu bukaThixo).
Yazi ilizwi Lakhe kwaye uliqonde ngokobuqu! Emva koko ukwindlela elungileyo. Kuba Yena unguMalusi Olungileyo kwaye nizizimvu zaKhe ezinokuliva ilizwi laKhe.

Kakade ke, kukwabalulekile ukuqhubeka usela. Ukuzaliswa kwakhona kwaye kwakhona nguMoya oyiNgcwele. Ukuze siphile ngamandla akhe, kanye njengokuba amaKristu okuqala azaliswa ngamandla oMoya oyiNgcwele ngePentekoste. Okungakumbi kwizihloko zobhaptizo loMoya kunye nezipho zoMoya kwiwebhusayithi yethu.

Njengoko sele kukhankanyiwe, ukunxulumana namanye amaKristu nako kubalulekile, njengobhaptizo lwamanzi.

Unokufunda amanqaku aluncedo kuzo zonke ezi zihloko malunga nokuba ngumfundi kwiwebhusayithi yethu.

Ngoku ushwankathelo olufutshane kunye namanyathelo okulandelelana:


Ulandelelwano lwala manyathelo alubalulekanga! Ngoko unokubhaptizwa kuqala uze ufumane iBhayibhile. Okanye unokufumana iBhayibhile ngoko nangoko uze ubhaptizwe. Zenzele isigqibo (nangomthandazo noThixo) onokuthi ukwenze kuqala. Kodwa: Onke amanyathelo abalulekile ekulandeleni.

Enye into: La manyathelo awayimfuneko ukuze usindiswe. Oko kuthetha ukuba: Ukuba sele unike ubomi bakho kuYesu (njengoko ndachazayo kwinxalenye yokuqala), ngoko usindisiwe. Kodwa amanyathelo ngamanyathelo okuthobela. Kufuneka uhambe ukuba ufuna ukuthobela uYesu. Ngokuba engakundululi nje endleleni yakho, Ukunika nemiphako yohambo. Amanyathelo ngawokuzithandela, kodwa uYesu ukucela ukuba uwathabathe.

Ufuna ukulandela uYesu. UnguMalusi Olungileyo kwaye ufuna ukuva ilizwi lakhe. Ufuna ukwazi ukuba yeyiphi enye into akucwangcisele yona buqu (umzekelo, ubizo lwakho lobuqu). Ufuna ukwazi ukuba uthini ngawe (oko kukuthi, ubuwena kuye). Ungathanda ukutshintshiselana ngezimvo nabanye uze ubabuze, umzekelo: “Yintoni oye wajamelana nayo noThixo?” okanye: “Kuthetha ukuthini oku nokuya eBhayibhileni?” njl.

Kakhulu ngobufundi… Usikelelwe!

Kwiwebhusayithi yethu uya kufumana uncedo olongezelelweyo lokulandelelana.

Yiya nje ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Uya kufumana kwakhona ukhuphelo lwasimahla, imathiriyeli yokwabelana nokunye okuninzi apho!

Sikunqwenelela uvuyo neentsikelelo ezininzi endleleni yakho noYesu!

Zive ukhululekile ukuphinda usasaze lo myalezo ngeenjongo ezingezizo ezorhwebo ngaphandle kokuguqulwa. Olunye usetyenziso kunye notshintsho lufuna imvume ebhaliweyo ye www.message-for-you.net. Ikwafumaneka apho ngezinye iilwimi nakwezinye iinguqulelo (umzekelo, njengeefayile ezimanyelwayo, iividiyo, inguqulelo eneenkcukacha, inguqulelo emfutshane, inguqulelo yabantwana kunye nezinye) nakwezinye iilwimi ngendlela engacwangciswanga (Du) nangendlela esesikweni (Sie).


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts to your email.