Hafatra ho anao! Ny Hafatra Tsara Indrindra Eran-tany Amin’ny Fiteninao [Malagasy/Malagasy]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Azafady, vakio aloha:
Tandremo, nadika ho azy ity dikan-teny manaraka ity. Mety misy hadisoana àry ny lahatsoratra. Dikanteny manta vonjimaika ity.
Mbola azo atao ny mamerina mizara ny lahatsoratra ho an’ny tanjona tsy ara-barotra!
Azafady vakio ihany koa ny lahatsoratra raha mila fanazavana fanampiny: Fanazavana ny dikanteny manta vonjimaika

Hevitra ato Anatiny

dikan-teny fohy

hafatra ho anao!

Hafatra tsara indrindra eto amin’izao tontolo izao amin’ny fiteninao

Ity hafatra manaraka ity dia efa nanova tanteraka ny fiainan’ny olona an’arivony tapitrisa. Mety hiova mandrakizay ho tsara kokoa ny fiainanao!
Raiso ity fotoana ity fa mendrika izany.

 

 

ny www.message-for-you.net

Manontany tena ve ianao indraindray hoe nahoana no be dia be ny faharatsiana eto amin’ity tontolo ity? Nahoana no mijaly daholo? Ary ahoana no ahafahanao miaina eto amin’ity tontolo ity amim-pifaliana?

Amin’ity hafatra ity dia tiako ny hilaza aminao ny fomba nidiran’ny ratsy teto amin’izao tontolo izao. Fa koa ny fomba handresenao azy manokana sy hahazoanao tena joie de vivre maharitra.

Nisy anjely iray tany an-danitra nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra. Satana ilay anjely. Nirehareha anefa i Satana. Nanapa-kevitra ny hikomy tamin’Andriamanitra izy.

 

 

Izany no nahatonga an’Andriamanitra nandroaka an’i Satana hiala tany an-danitra. 

 

Na izany aza, Andriamanitra mihitsy no tsara, ankoatra Azy dia tsy misy tsara. Namoy ny voninahitra nananany tamin’Andriamanitra àry i Satana. Ary noho izany, tamin’ny fahalavoana, Satana dia nitondra faharatsiana teto amin’izao tontolo izao.

Nasainy nikomy tamin’Andriamanitra koa ny olombelona voalohany. Satana mihitsy no very mandrakizay ary miezaka ny hanalavitra ny olona amin’Andriamanitra izy mba ho very ka tsy ho voavonjy.

 

Ny fahadisoantsika, ny helotsika – rehefa mandainga, mangalatra, manana eritreri-dratsy na teny ratsy… izany rehetra izany dia mampisaraka antsika tsy hifandray amin’Andriamanitra.

 Vaovao ratsy izany amin’izao fotoana izao, saingy tsy mijanona eo izany. Misy vahaolana tsotra ho an’ity olana ity. Ary ity vahaolana ity dia manana anarana: Jesosy

Satria tia antsika Andriamanitra! Ary omeny fahafahana iray farafahakeliny eo amin’ny fiainany ny olombelona tsirairay mba hanaiky izany vahaolana izany. Ity hafatra ity dia ny fahafahanao!

 

 

 

Voalohany indrindra dia tiako ny milaza aminao marina hoe iza i Jesosy:

Ny Ray any an-danitra sy i Jesoa ary ny Fanahy Masina dia Andriamanitra. Misy Persona telo mitambatra izay mahaforona ny Trinite. Izany firaisana izany no mahatonga an’Andriamanitra. Noho izany Jesosy dia mandrakizay sy mahery indrindra. Ary Izy no Mpamorona.

Fa Jesosy dia tonga an-tsitrapo tokony ho 2000 taona lasa izay ho tena olombelona teto amin’izao tontolo izao.

 

 

 

 

 

Notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina izy ary naterak’ilay virijiny. Niaina tamin’ny fiainan’olombelona tsy nisy kilema izy ary nanana fifandraisana ara-panahy tonga lafatra tamin’ny Ray. Nasehony tamin’izao tontolo izao hoe manao ahoana Andriamanitra…

Avy eo Izy dia maty an-tsitrapo sy nisolo toerana noho ny helotsika sy ny fahadisoantsika teo amin’ny hazo fijaliana. Tamin’ny andro fahatelo dia nitsangana avy tao am-pasana Izy. Ary niverina tany amin’ny Ray any an-danitra indray Izy tatỳ aoriana.

Nahoana Izy no nanao izany? Nandeha teo amin’ny hazo fijaliana Izy hitondra ny heloka rehetra ho anao. Mba ho afaka amin’izany ianao! Fa ianao ihany no manapa-kevitra raha manaiky io fanomezana io ianao na tsia.

 

 

Midika izany hoe: Ahoana ny hevitrao?

Manaiky ny fanomezan’Andriamanitra ve ianao?
Raha eny, dia ho voavonjy ianao ary ho tonga zanak’Andriamanitra!

Mitsipaka ny fanomezan’Andriamanitra ve ianao?
Dia mijanona ho very ianao. Midika koa izany fa any aoriana any aorian’ny fahafatesana dia fisarahana mandrakizay amin’Andriamanitra, ao anatin’ny haizina lalina.

Afaka manaiky ny fanomezan’Andriamanitra anao ianao IZAO! Na koa avelanao eny an-joron-trano ka hanadino azy… Fa tandremo ny vokany.

Amin’izao fotoana izao, anio, no fotoana ahafahanao miteny hoe: “Eny Jesosy ô, te-hanolotra Anao ny fiainako aho!”
Amin’ny fotoana hiverenanao amin’i Jesosy dia ho avy ny Fanahy Masina ary hitoetra ao anatinao. Amin’ny alalany no ahatongavanao ara-panahy, ao anaty, ateraka indray – ary nateraka ho zanak’Andriamanitra ao amin’ny fianakaviana any an-danitra!

Ankehitriny miaraha mivavaka amiko eo amin’ny hazo fijaliana.

Atomboko amin’ny vavaka ny fehezanteny isaky ny fehezanteny mba hahafahanao miteny izany (amin’ny feo avo!).

Ity vavaka manaraka ity dia tsy raikipohy fa soso-kevitra. Azonao atao koa ny manasa an’i Jesosy ho eo amin’ny fiainanao amin’ny alalan’ireo teny noforoninao. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fanapahan-kevitrao. Mbola mivavaha MAFY fa tsy ao an-tsainao fotsiny. Ny vavaka amin’ny feo avo amin’ity tranga ity dia fiaiken-keloka eo anatrehan’ny tontolo ara-batana sy ara-panahy.

“Jesosy Tompo ô,

Te hino toy ny zaza aho izao fa afaka mahafantatra anao. Izay nandoavanao ny heloko, noho ny fahalemeko. Ary izao dia manome tsiny anareo rehetra aho.

(Lazao Azy manokana ny zava-drehetra ary omeo Azy izany!
Lazao Azy hoe: “Jesosy ô, tsy mety izao sy izao… nandainga teo aho…” sns.)

Misaotra Jesosy fa namela ahy! Jesosy ô, manaiky Anao ho mpitari-dalana ahy aho izao! Ary mangataka aminao aho, omeo ahy ny Fanahinao Masina! Misaotra anao namonjy ahy izao sy nanao ahy ho zanakao!

AMEN.”

Raha vao nivavaka izany ianao dia te-hiarahaba anao aho! Satria tsy ho very ianao raha nanolotra ny ainao ho an’i Jesosy dieny izao!

Lazao amin’ny hafa ny fanapahan-kevitrao momba an’i Jesosy! Azonao atao ihany koa ny manoro ity hafatra ity.

Raha mbola manana fanontaniana ianao dia tiako ny manoro hevitra anao mba hihaino na hamaky ny dikan-teny amin’ny antsipiriany amin’ny hafatra. Hitanao ao amin’ny tranokalanay izy ireo.

Ao amin’ny tranokalanay ihany koa dia hahita bebe kokoa momba ny fomba ahafahanao manaraka an’i Jesosy ianao izao.

Mandehana fotsiny:

www.message-for-you.net/discipleship

Mirary fifaliana sy fitahiana betsaka ho anao amin’ny dianao miaraka amin’i Jesosy!

Aza misalasala mamerina mizara ity hafatra ity ho an’ny tanjona tsy ara-barotra tsy misy fanovana. Ny fampiasana sy fanovana hafa dia mitaky fankatoavana an-tsoratra www.message-for-you.net. Misy ihany koa amin’ny fiteny hafa sy amin’ny dikan-teny hafa (oh: rakitra audio, horonan-tsary, dikan-teny amin’ny antsipiriany, dikan-teny fohy, dikan-teny ho an’ny ankizy ary hafa) ary amin’ny fiteny sasany amin’ny endrika tsy ara-dalàna (Du) ary amin’ny endrika ofisialy (Sie).

Dika misy antsipiriany

hafatra ho anao!

Hafatra tsara indrindra eto amin’izao tontolo izao amin’ny fiteninao

Dikan-teny lava (fizarana 1)

Ity hafatra manaraka ity dia efa nanova tanteraka ny fiainan’ny olona an’arivony tapitrisa. Mety hiova mandrakizay ho tsara kokoa ny fiainanao!

Raiso ity fotoana ity fa mendrika izany.

TSY manao dokambarotra ho an’ny sekta izahay.
Amin’ity hafatra ity dia tiantsika ny hanampy ny olona hanova ny fiainany (sy ny fiainan’ny mpiara-belona aminy) mankany amin’ny tenan’i Jesosy.

ny www.message-for-you.net
(Misy amin’ny fiteny hafa koa.)

Olona maro no manoratra ho ahy rehefa mitory amin’ny Internet. Ary matetika aho no manontany azy ireo ny fanontaniana hoe: “Efa nafoinao ve ny fiainanao ho an’i Jesosy?” Ary maro no niteny avy eo hoe: “Eny, mazava ho azy fa mivavaka isan-kariva aho.”, “Mivavaka foana aho alohan’ny hatory.”, “Miresaka tanteraka amin’Andriamanitra aho.” Na koa hoe: “Mino an’Andriamanitra aho.” Dia hoy izy ireo avy eo: “Eny, mazava ho azy fa efa nanolotra ny aiko ho an’i Jesosy aho.”

Tena samy hafa ny valiny. Misy koa manao hoe: “Eny, natao batisa aho fony mbola zaza…”. Ary misy milaza hoe: “Eny, mpampianatra ara-panahy tsara / olona tsara / ohatra tsara i Jesosy…”. Hafa ny valiny. Iray ihany anefa no itovizan’ireo olona ireo: mbola tsy nanolotra ny ainy ho an’i Jesosy tamim-pahatsorana izy ireo. Karazana mino Azy sy mivavaka tsindraindray izy ireo, nefa tsy mbola nanolotra ny ainy ho Azy.

Mba hahatakarana izany dia tiako ny manazava izany aminao amin’ny fampiasana marathon. Miandry ny mpihazakazaka mandra-panehoan’ny mpitsara ny famantarana fanombohana. Ary avy eo dia manomboka mihazakazaka izy ireo. Ary alaivo sary an-tsaina hoe iray amin’ireo mpihazakazaka ireo ianao. Ary tsy miandry ny famantarana fanombohana ianao fa manomboka mihazakazaka…

Ary mihazakazaka sy mihazakazaka ary mihazakazaka ianao… Ary tena miezaka ianao. Mampiasa ny herinao rehetra ianao! Ary faly ianao satria efa hitanao ny fiafarana… Fa hoy ilay lehilahy eo amin’ny farany: “Miala tsiny fa tsy afaka manome meday mpandresy aho”. Ary hoy ianao: “Inona?! Fa nahoana no tsy? Nihazakazaka toy ny hafa aho!”

Ary hoy ilay lehilahy taminao: “Eny, fa nanomboka nihazakazaka tsy nisy famantarana fanombohana ianao! Tsy manan-kery ny hazakazakao. Indrisy fa very ianao.”

Ary mitovy tanteraka amin’ny finoana an’i Jesosy nefa tsy manolotra ny ainy ho Azy. Toy ny marathon tsy misy fanombohana.

Tian’i Jesosy ho mpandresy anefa ianao. Ary amin’ny maha mpandresy mandrakizay fa tsy amin’ny maha resy mandrakizay. Tena tiany ny hahazo ny medaly azon’ny mpandresy. Ho afaka hiaraka Aminy mandrakizay ianao! Ary anisan’izany ny fanolorana ny fiainana.

Ary mety manontany tena ianao hoe manao ahoana izany fanoloran-tena ho an’i Jesosy izany. Ary inona no dikan’izany amin’ny “famantarana fanombohana”. Ary tiako ny hilaza aminao marina hoe iza i Jesosy.

 

Iza no Jesosy ho anao manokana?

Efa lehilahy tsara ve Izy? Mpampianatra mahay?

– Aiza no mety hahaliana ny mandre ny Toriteny teo an-tendrombohitra… Anisan’ireo tompo ara-panahy maro ve Izy? Dia mifanaraka amin’i Bouddha, Mohammed, sns…? Mpanorina fivavahana ho anao ve Izy? Te hilaza aminao aho hoe iza marina Jesosy.

Iza moa i Jesosy?

Ny Ray any an-danitra sy i Jesoa ary ny Fanahy Masina dia Andriamanitra. Misy Persona telo mitambatra izay mahaforona ny Trinite. Izany firaisana izany no mahatonga an’Andriamanitra. Noho izany Jesosy dia mandrakizay sy mahery indrindra. Ary Izy no Mpamorona.Fa Jesosy dia tonga an-tsitrapo tokony ho 2000 taona lasa izay ho tena olombelona teto amin’izao tontolo izao.Notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina izy ary naterak’ilay virijiny. Niaina tamin’ny fiainan’olombelona tsy nisy kilema izy ary nanana fifandraisana ara-panahy tonga lafatra tamin’ny Ray. Nasehony tamin’izao tontolo izao hoe manao ahoana Andriamanitra…

Avy eo Izy dia maty an-tsitrapo sy nisolo toerana noho ny helotsika sy ny fahadisoantsika teo amin’ny hazo fijaliana. Tamin’ny andro fahatelo dia nitsangana avy tao am-pasana Izy. Ary niverina tany amin’ny Ray any an-danitra indray Izy tatỳ aoriana.

Hilaza aminao bebe kokoa momba ny antony nanaovan’i Jesosy izany tao anatin’ny fotoana fohy aho – ary ny dikan’izany ho anao…

Noho izany dia tonga teto amin’izao tontolo izao i Jesosy tamin’ny naha olombelona toa antsika. Niaina toa antsika izy. Iray ihany ny fahasamihafana lehibe: madio tanteraka izy, feno fitiavana sy fahamarinana. Tsy nandainga mihitsy Izy, nilaza ny marina foana. Nilaza ny tenany mihitsy aza izy fa Izy no marina! Iza no afaka milaza izany? Azonao atao ve ny milaza fa ianao no marina? Sa fitiavana manokana? … Nilaza izany momba ny tenany i Jesosy! Ary hoy Izy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana!”

Ary avy eo Izy dia nilaza zavatra tena manan-danja: “…Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako!” Ary tena zava-dehibe izany, izany no zava-drehetra.

I Jesosy àry no te handray ny tananao ka hilaza aminao hoe: “Raiso aho, dia hitarika anao ho any amin’ny Ray any an-danitra aho! Izaho hitondra anao any an-danitra, ho any amin’ny fanjakako!”

Izany no fanoloran-tena amin’ny fiainana – izay ilazanao azy (ohatra): “Eny, tiako izany! Te hiaraka aminao mandrakizay aho! Tsy isaky ny mandeha amin’ny fiainana andavanandro… tsy amin’ny alahady ihany… mandrakizay! Tiako ianao ho mpitari-dalana ahy. fa ianao no Mpiandry tsara Ahy ary izaho no ondrinao izay manaraka Anao. Izay mandre ny feonao, izay tena te hiara-hiaina aminao tanteraka!”

Lalina kokoa ity hafatra ity… Ary tiako haseho anao izay nataon’i Jesosy HO ANAO.

Te hampiseho aminao ny hazo fijaliana aho. Ny zava-drehetra dia tapa-kevitra eo amin’ny hazo fijaliana. Mety hanontany ianao hoe: “Tsy fahafatesana nahatsiravina fotsiny ve izany? Inona no idiran’izany amiko?”

Nolazaiko teo aloha fa niaina tao anatin’ny fahadiovana sy fitiavana i Jesoa. Toy ny TSY MISY olombelona! Tsy misy tsiny, tsy misy tsiny. Fa Jesosy tsy tonga teto amin’izao tontolo izao fotsiny mba hampiseho amintsika ny fomba fiainantsika. Fa maty ho antsika teo amin’ny hazo fijaliana koa.

Satria isika, izaho sy ianao, isika rehetra dia manao fahadisoana foana. Tsy lavorary isika. Fa Jesosy tonga tamintsika toy ny lehilahy tanteraka! Tonga lafatra Jesosy! Fa ny fahadisoantsika, ny helotsika – rehefa mandainga, mangalatra, manana eritreri-dratsy na teny ratsy… izany rehetra izany dia mampisaraka antsika tsy hifandray amin’Andriamanitra. Toy ny hoe nisy zavatra nanosika antsika. Ary nitombo hatrany…
Ary Jesosy dia afaka mamerina io fifandraisana io! Te handray anao amin’ny tananao izy ary hiteny hoe: “Avia fa haveriko any amin’izay tena misy anao ianao, dia any amin’ny fonenanao any an-danitra!” Tsy tiany ho very ianao. Ny fanamelohana no hampisaraka anao amin’Andriamanitra mandrakizay. Raha tsy apetrakao eo amin’ny hazo fijaliana izy. Mety hieritreritra ianao hoe: “Tena olona tsara aho..?! Tsy fahadisoako izany?!” Dia eritrereto hoe taiza ianao no nandainga… taiza ianao no tsy nilaza ny marina.

Te hilaza aminareo koa aho izao ny nahatongavan’ny ratsy teto amin’izao tontolo izao.

Ahoana no nahatongavan’ny fanamelohana teto amin’izao tontolo izao?

Nisy anjely iray tany an-danitra nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra. Satana ilay anjely.

Nirehareha anefa i Satana. Nanapa-kevitra ny hikomy tamin’Andriamanitra izy. Izany no nahatonga an’Andriamanitra nandroaka an’i Satana hiala tany an-danitra.
Na izany aza, Andriamanitra mihitsy no tsara, ankoatra Azy dia tsy misy tsara. Namoy ny voninahitra nananany tamin’Andriamanitra àry i Satana. Satria nifidy ny ratsy izy.
Ary noho izany, tamin’ny fahalavoana, Satana dia nitondra faharatsiana teto amin’izao tontolo izao. Nasainy nikomy tamin’Andriamanitra koa ny olombelona voalohany. Tonga teo ambany fahefan’i Satana sy teo ambany fahefan’ny ratsy izy ireo…I Satana mihitsy no very mandrakizay ary miezaka ny hanalavitra ny olona amin’Andriamanitra izy mba ho very ka tsy ho voavonjy.

Izany no nahatonga an’i Jesosy teto amin’izao tontolo izao ary nilaza tamintsika Izy hoe: “Tiako ny hiverenanao amiko mba hananantsika fisakaizana lalina indray!” Ary avy eo dia nankeo amin’ny hazo fijaliana ho anao Izy: “Eo amin’ny hazo fijaliana, dia raisiko ho an’ny tenako izao heloka rehetra izao!”

Ary Izy koa no nitondra ny ratranao ara-tsaina. Hitany izany rehetra izany ka hoy izy taminao: “Tsy tiako ho ao anatin’ny fisaonana mandrakizay ianareo! Te-hanome anao ny fifaliako aho!” Noraisiny ny alahelonao, ny fanaintainanao, ny fanirery anao. Hitany daholo izany! Tsy miraharaha anao izy! Nandeha teo amin’ny hazo fijaliana Izy noho izany. Ary hoy Izy aminao: “Indro, efa nataoko ho anao ny zava-drehetra! Mba ekeo izany!” Ary te hanome anao ny fitiavany Izy. Naneho ny fitiavany teo amin’ny hazo fijaliana Izy. Hoy izy: “Indro, eo amin’ny hazo fijaliana dia hitanao ny halehiben’ny fitiavako ANAO!

Midika izany hoe: Ahoana ny hevitrao?

Manaiky ny fanomezan’Andriamanitra ve ianao? Raha eny, dia ho voavonjy ianao ary ho tonga zanak’Andriamanitra!

Mitsipaka ny fanomezan’Andriamanitra ve ianao? Dia mijanona ho very ianao. Izany koa dia midika hoe fisarahana mandrakizay amin’Andriamanitra any aoriana any aorian’ny fahafatesana, ao anatin’ny haizina lalina.

Afaka manaiky ny fanomezan’Andriamanitra anao ianao IZAO! Na koa avelanao eny an-joron-trano ka hanadino azy…
Fa tandremo ny vokany.

Amin’izao fotoana izao, anio, no fotoana ahafahanao miteny hoe: “Eny, Jesosy, te-hanome Anao ny fiainako aho!”

Inona no hitranga rehefa miova fo amin’i Jesosy ianao?

Amin’ny fotoana hibebahanao amin’i Jesosy dia ho avy ny Fanahy Masina ary hitoetra ao anatinao.
Amin’ny alalany no ahatongavanao ara-panahy, ao anaty, ateraka indray – ary nateraka ho zanak’Andriamanitra ao amin’ny fianakaviana any an-danitra! Ilay antsoinao hoe “olona taloha” dia maty ara-panahy miaraka amin’i Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana ary mahazo fiainam-baovao avy aminy ianao. Izany dia manome anao ny maha-izy azy vaovao tanteraka – manomboka amin’ny zanaky ny mpangataka ka hatramin’ny zanaky ny mpanjaka!

Amin’ny maha-zanak’Andriamanitra anao dia afaka miaina amin’ny herin’ny Fanahy Masina ianao – ary tsy mila miaina eo ambany fahefan’ny ratsy intsony! (Mbola hanana safidy malalaka ianao amin’izany) Ary Jesosy koa dia manome anao ny heriny hanala ny olona eo an-tanan’i Satana!

Ankehitriny miaraha mivavaka amiko eo amin’ny hazo fijaliana.

Atomboko amin’ny vavaka ny fehezanteny isaky ny fehezanteny mba hahafahanao miteny izany (amin’ny feo avo!).

Ity vavaka manaraka ity dia tsy raikipohy fa soso-kevitra. Azonao atao koa ny manasa an’i Jesosy ho eo amin’ny fiainanao amin’ny alalan’ireo teny noforoninao. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fanapahan-kevitrao. Hitan’i Jesosy ny fonao, fantany ny tianao holazaina. Mbola mivavaha MAFY fa tsy ao an-tsainao fotsiny. Ny vavaka amin’ny feo avo amin’ity tranga ity dia fiaiken-keloka eo anatrehan’ny tontolo ara-batana sy ara-panahy.

“Jesosy Tompo ô,

Te hino toy ny zaza aho izao fa afaka mahafantatra anao. Izay nandoavanao ny heloko, noho ny fahalemeko. Ary izany no omeko anao izao rehetra izao, ny zavatra rehetra mampahory ahy, ny zavatra rehetra entiko miaraka amiko. Omeko anao izay tsy nety nataoko hatramin’izay.

(Lazao Azy manokana ny zava-drehetra ary atolory Azy izany! Lazao Azy hoe: “Jesosy o, izao sy izao tsy mety… nandainga aho…” sns.
Rehefa manolotra ny zava-drehetra ho Azy ianao, dia manarona ny heloka rehetra ny rany.

Misaotra Jesosy fa namela ahy izao! Misaotra nanasa ahy madio! Jesosy ô, manaiky anao ho mpitari-dalana ahy aho izao! Toy ny Tompoko! Amin’ny maha-mpamonjy ahy! Ary manontany anao aho: Tongava amin’ny fiainako! Ary mangataka aminao aho, omeo ahy ny Fanahinao Masina! Fenoy ny Fanahinao Masina aho! Misaotra anao namonjy ahy izao! Misaotra anao fa zanako izao aho!

AMEN.”

Raha vao nivavaka izany ianao dia te-hiarahaba anao aho! Satria ianao dia lasa mpandresy mandrakizay. Avy eo dia niandry ny “famantarana fanombohana” ianao ary niainga. Ny “hazakazaka” dia manankery izao!

Ary izao no tiako holazaina aminareo, ao amin’ny Jaona 3:16 : “Toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay”.

Midika izany fa tsy ho very ianao raha manolotra ny fiainanao ho an’i Jesosy dieny izao! Ankehitriny dia azo antoka, ankehitriny dia afaka manana “fahamarinana ny famonjena”. “Assurance of salvation” dia midika fa matoky 100% ianao fa ho any an-danitra. Ary tsy noho ny zava-bita, fa noho ianao nanaiky ny nataon’i Jesosy ho anao teo amin’ny hazo fijaliana! Voavonjy ianao izao. – Amin’ny fahasoavana. Satria nanaiky ny fanomezany ianao.

Vao mainka anefa izany izao. Satria ianao izao ihany no nanao ny lalanao. Resaka fifandimbiasana izao. Izy no mpiandry ondry tsara ary manaraka azy ianao. Ary ny endrik’izany marina dia holazaiko aminao ao amin’ny fizarana faharoa.Lazao amin’ny hafa ny fanapahan-kevitrao momba an’i Jesosy! Azonao atao ihany koa ny manoro ity hafatra ity.
Ho an’ny fizarana faharoa momba ny fifandimbiasana…
hafatra ho anao!

Hafatra tsara indrindra eto amin’izao tontolo izao amin’ny fiteninao

Ahoana ny fandehanana (fizarana 2 amin’ny hafatra)

Ity no ampahany faharoa amin’ny hafatra lehibe indrindra eto an-tany izay nanova tanteraka ny fiainan’ny olona an’arivony tapitrisa.

ny www.message-for-you.net

(Misy amin’ny fiteny hafa koa.)

Raha mbola tsy nijery na nihaino ny ampahany voalohany amin’ity hafatra ity ianao dia ataovy aloha izany.

Izao ny ampahany faharoa…

 

Ny hazo fijaliana àry no fiaingana. Ary raha nanolotra ny ainao ho an’i Jesosy ianao dia nandray fanapahan-kevitra tsara!

Ary izao dia mitohy. Rehefa nanolotra ny ainao ho an’i Jesosy ianao, dia noraisinao (amin’ny teny ara-panoharana) ny kitaponao ary nopotehinao izany. Betsaka ny fako tao anaty kitaponao ka tsy ilainao intsony. Ary hoy ianao hoe: “Jesosy ô, omeko Anao izany rehetra izany!” Nomenao Azy izany rehetra izany. Ary araka ny efa voalaza dia nisy zavatra tsy ilainao intsony ao (ohatra ny meloka, ny ratra ara-tsaina, sns.).

Ny tian’i Jesosy hatao izao dia izao: Te hameno ny kitaponao Izy!

Te hanome anao zavatra mahasoa ho entiny miaraka aminao Izy. Toy ny fitsangatsanganana izay ilainao eny an-dalana.

Voalohany indrindra, mazava ho azy fa tena zava-dehibe ny manana zavatra hosotroina miaraka aminao. Mba tsy ho faty hetaheta eny an-dalana. Hasehoko anao ara-panoharana ny tavoahangin-drano misy rano madio sy madio ary mahasalama. Ny rano dia maneho ny Fanahy Masina. Rehefa nanolotra ny fiainanao ho an’i Jesosy ianao dia niditra tao aminao ny Fanahy Masina.

Ao anatinao ny Fanahy Masina amin’izay fotoana izay, kanefa afaka fenoina Aminy hatrany hatrany ianao. “Misotroa” azy, raha azo lazaina. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fisotroana an’io rano velona io koa… ary amin’izany fomba izany dia mamelombelona anao foana.
Olona ny Fanahy Masina, Andriamanitra Izy. Saingy afaka mahatsapa ny heriny koa ianao, ho feno Azy ary, raha lazaina, hisotro ny heriny.
Zava-dehibe ho an’ny maha-mpianatra ihany koa ny fanaovana batisa anao amin’ny Fanahy Masina. Mba ho tafaroboka amin’ny heriny ianao. Midika koa izany hoe “ batisa fanahy ” na “batisa amin’ny Fanahy Masina”. Manoratra amin’ny antsipiriany bebe kokoa momba ny batisan’ny Fanahy aho ao amin’ny lahatsoratra iray ao amin’ny tranokalanay. Mba diniho tsara izany.

Manaraka izany, mazava ho azy, zava-dehibe koa ny mahafantatra izay halehanao. Omen’i Jesosy anao ny toromarika, raha azo atao.

Ireo toromarika ireo dia mijoro amin’ny Baiboly na ny Tenin’Andriamanitra.

Mety hieritreritra ianao hoe: “Saingy manana Baiboly aho ary efa namaky azy io imbetsaka, nefa tsy azoko mihitsy!” Izany dia satria ny Fanahy Masina no hany fomba hahazoana ny Baiboly. Ny Fanahy Masina no hamaritra ny Teny ho anao. Ary hoy Izy aminao, raha azo lazaina hoe: “Hazavaiko aminao ny fomba famakiana Baiboly. Hazavaiko aminao ny dikan’izany.” Ary tampoka teo dia toy ny hoe rehefa mahita ny mazava ianao ka mahatsapa hoe: “E, mazava ho azy tampoka ny zava-drehetra!”
Ary afaka mangataka amin’ny Fanahy Masina koa ianao mba hanazava zavatra sasany aminao: “Inona no dikan’io lahatsoratra io? Ary inona no dikan’izany amiko manokana?” Avy eo Izy no mitondra ny Teny ho fiainana ho anao. Noho izany dia tsy irery ianao amin’ny lalanao.

Manaraka izany, te-haneho anao finday aho. Mijoro ho an’ny fiaraha -monina izany.
Tsy tian’i Jesosy ho irery ianao amin’ny dianao. Miaraka aminao Izy, mazava ho azy, fa tiany koa ny hifandraisanao amin’ireo mpanara-dia an’i Jesosy hafa. Ny hoe miresaka aminy ianao dia mifanakalo hevitra aminy.
Ny fiarahana amin’ny Kristianina hafa dia mety ao amin’ny fiangonana iray. Saingy mety ho vondrona an-trano ihany koa. Aiza no ihaonanao amin’ny Kristianina ao an-trano ary miaraka mamaky Baiboly, miara-mivavaka sns.

Ny tsara indrindra atao dia ny mijery ny manodidina mba hahitana hoe aiza no misy Kristianina hafa ao an-tanànanao na eo amin’ny faritra ahafahanao mihaona. Te-hanome torohevitra anao aho fa zava-dehibe ny fananan’izy ireo ny Baiboly ho fototra ary misokatra amin’ny Fanahy Masina izy ireo.

Avy eo dia misy teboka fahefatra. Ity dingana fahefatra ity dia ny batisa anaty rano. Ny fandrotsahana anaty rano.

Izany dia maneho fa nanolotra ny fiainanao ho an’i Jesosy ianao ary ankehitriny dia tonga vaovao ny zava-drehetra. Nohomboana tamin’ny hazo fijaliana ny tenanao taloha, dia niara-maty taminy ara-panahy ianao ary niara-nitsangana taminy! Izy io dia maneho ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin’ny maty.

Ny asitrika no batisa marina ao anaty rano, ary nanao toy izany koa ny Kristianina voalohany. Ny batisan-jaza na famafazana rano kosa dia tsy mety. Mety hieritreritra ianao hoe: “Natao batisa aho fony zazakely, tsy maintsy ho ampy izany.” Tsia, azafady mba avelao ny tenanao hatao batisa araka ny tokony ho izy sy ara-baiboly amin’ny fandrobohana ao anaty rano. Mandehana fotsiny ary jereo raha misy Kristianina afaka manao batisa anao.

Ireo no dingana efatra. Ary izao dia niainga niaraka tamin’ny kitaponao ianao.

Mazava ho azy, ny fitsangatsanganana dia tsy mijanona fotsiny ao anaty kitapo, mila ny fitsangatsanganana ianao (tena azo ampiharina) eny an-dalana. Toy ny fitsangantsanganana mahazatra. Izany no antony ijerenao ny sari-taninao, ohatra: “Aiza marina no tsy maintsy halehako? Jehovah ô, miangavy aho, mitenena amiko!”
Andriamanitra dia miteny amin’ny alalan’ny Baiboly, nefa koa amin’ny alalan’ny fihetseham-po toy ny teny heno ao an-tsaina na amin’ny feo, amin’ny alalan’ny sary, fahitana ary amin’ny nofy. Afaka miresaka aminao amin’ny alalan’ny olon-kafa koa izy.
Azonao atao ny mahita lahatsoratra manazava momba an’io lohahevitra “Ny tenin’Andriamanitra” io ao amin’ny tranokalanay, ohatra ny fomba hitsapana tsara ny fihetseham-pon’ny olona iray (izany hoe manohitra ny Baiboly sy manohitra ny toetran’Andriamanitra).
Fantaro ny feony ary fantaro ho anao manokana izany! Dia eo amin’ny lalana marina ianao. Fa Izy no Mpiandry Tsara ary ianareo no ondriny izay mandre ny feony.

Mazava ho azy fa zava-dehibe koa ny misotro foana. Hofenoina hatrany hatrany amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Miaina amin’ny heriny, tahaka ny namenoan’ny Kristianina voalohany ny herin’ny Fanahy Masina tamin’ny Pentekosta. Bebe kokoa momba ny lohahevitra momba ny batisan’ny Fanahy sy ny fanomezam-pahasoavana ao amin’ny tranokalanay.

Araka ny efa voalaza, dia zava-dehibe koa ny fiarahana amin’ny Kristianina hafa, toy ny batisa amin’ny rano.

Afaka mamaky lahatsoratra mahasoa momba ireo lohahevitra rehetra momba ny maha-mpianatra ireo ianao ao amin’ny tranokalanay.

Fotoana fohy izao miaraka amin’ny dingan’ny fifandimbiasana:


Tsy mitsikera ny filaharan’ireo dingana ireo! Afaka atao batisa aloha ianao, ary avy eo mahazo Baiboly. Na azonao atao ny maka Baiboly avy hatrany, ary avy eo atao batisa. Manapa-kevitra ho an’ny tenanao (amin’ny vavaka miaraka amin’Andriamanitra koa) izay azonao atao aloha. Saingy: Ny dingana rehetra dia zava-dehibe amin’ny fifandimbiasana.

Zavatra iray hafa: Tsy ilaina amin’ny famonjena ireo dingana ireo. Izany hoe: Raha efa nanolotra ny ainao ho an’i Jesosy ianao (araka ny nohazavaiko tamin’ny tapany voalohany), dia voavonjy ianao. Fa ny dingana dia dingana amin’ny fankatoavana. Tokony handeha ianao raha te hankatò an’i Jesosy. Satria tsy maniraka anao amin’ny lalanao fotsiny Izy, fa manome anao ny vatsy ho an’ny dia. An-tsitrapo ny dingana, fa i Jesoa no mangataka anao mba handray izany.

Te hanaraka an’i Jesosy ianao. Izy no Mpiandry Tsara ary tianao ny handre ny feony. Tianao ho fantatra hoe inona koa no nomaniny ho anao manokana (ohatra ny fiantsoanao manokana). Te hahafantatra izay lazainy momba anao ianao (izany hoe ny maha-izy anao ao Aminy). Te hifanakalo hevitra amin’ny hafa ianao ary hanontaniana azy ireo, ohatra: “Inona no efa niainanao tamin’Andriamanitra?” na hoe: “Inona no dikan’izany sy izany ao amin’ny Baiboly?” sns.

Be dia be ho an’ny maha-mpianatra… Hotahiana!

Ao amin’ny tranokalanay dia hahita fanampiana fanampiny momba ny fifandimbiasana ianao.

Mandehana fotsiny:

www.message-for-you.net/discipleship

Hahita fampidinana maimaim-poana, fitaovana hozaraina ary maro hafa koa ianao ao!

Mirary fifaliana sy fitahiana betsaka ho anao amin’ny dianao miaraka amin’i Jesosy!

Aza misalasala mamerina mizara ity hafatra ity ho an’ny tanjona tsy ara-barotra tsy misy fanovana. Ny fampiasana sy fanovana hafa dia mitaky fankatoavana an-tsoratra www.message-for-you.net. Misy ihany koa amin’ny fiteny hafa sy amin’ny dikan-teny hafa (oh: rakitra audio, horonan-tsary, dikan-teny amin’ny antsipiriany, dikan-teny fohy, dikan-teny ho an’ny ankizy ary hafa) ary amin’ny fiteny sasany amin’ny endrika tsy ara-dalàna (Du) ary amin’ny endrika ofisialy (Sie).