Message para nimo! Ang Labing Maayong Mensahe Sa Kalibutan Sa Imong Kaugalingong Pinulongan [Cebuano/Binisaya]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Palihug basaha una:
Pahimangno, ang mosunod nga hubad sa mensahe awtomatik nga nahubad. Busa ang teksto mahimong adunay mga sayup. Kini usa ka temporaryo nga hilaw nga paghubad.
Giabi-abi ka pa nga ipang-apod-apod ang teksto alang sa dili pang-komersyal nga katuyoan!
Palihug basaha usab ang artikulo alang sa dugang nga mga pagpasabut: Katin-awan sa temporaryo nga hilaw nga paghubad

Talaan sa mga Sulod

Mubo nga bersyon

Message para nimo!

Ang Labing Maayong Mensahe Sa Kalibutan Sa Imong Kaugalingong Pinulongan

Ang mosunod nga mensahe nakapausab na sa kinabuhi sa binilyon nga mga tawo. Ang imong kinabuhi mahimong mabag-o hangtod sa hangtod alang sa labi ka maayo!
Kuhaa kini nga oras tungod kay takus kini.

 

 

Sa www.message-for-you.net

Nahibulong ka ba usahay kon nganong daghan kaayong daotan niining kalibotana? Ngano nga ang tanan nga pag-antos? Ug unsaon nimo pagkinabuhi niining kalibotana nga may kalipay?

Niini nga mensahe gusto kong isulti kanimo kung giunsa ang pagkadaotan niabot dinhi sa kalibutan. Apan kung giunsa nimo kini personal nga mabuntog ug makuha ang tinuud nga malungtaron nga joie de vivre.

May anghel sa langit nga nagapungko sa trono sang Dios. Ang anghel mao si Satanas. Apan si Satanas nahimong mapahitas-on. Siya mipili sa iyang kaugalingong kabubut-on sa pagrebelde batok sa Dios.

 

 

Mao nga gihinginlan sa Diyos si Satanas gikan sa langit. 

 

Apan, ang Dios Mismo maayo, gawas Kaniya walay maayo. Busa nawad-an si Satanas sa iyang himaya uban sa Diyos. Ug busa, uban sa iyang pagkapukan, si Satanas nagdala ug dautan nganhi sa kalibutan.

Iyang gitental usab ang unang mga tawo sa pagrebelde sa Diyos. Si Satanas mismo nawala hangtod sa hangtod ug naningkamot siya nga ipahilayo ang mga tawo sa Diyos aron sila mawala ug dili maluwas.

 

Ang atong mga kasaypanan, atong pagkasad-an – kung kita mamakak, mangawat, adunay dili maayo nga mga hunahuna o dili maayo nga mga pulong… kining tanan nagbulag kanato gikan sa pagkontak sa Dios.

 Kana dili maayo nga balita sa pagkakaron, apan kini dili mohunong didto. Adunay usa ka yano nga solusyon niini nga problema. Ug kini nga solusyon adunay ngalan: Jesus

Tungod kay ang Dios nahigugma kanato! Ug gihatagan Niya ang matag tawo bisan usa ka higayon sa ilang kinabuhi nga dawaton kini nga solusyon. Kini nga mensahe mao ang imong higayon!

 

 

 

Una gusto kong isulti kanimo kung kinsa si Jesus:

Ang Langitnong Amahan, si Jesus, ug ang Espiritu Santo mao ang Dios. Adunay tulo ka diosnong Persona nga naghiusa sa paghimo sa Trinidad. Kini nga panaghiusa naghimo sa Dios. Busa si Hesus walay kataposan ug makagagahom sa tanan. Ug Siya mao ang Magbubuhat.

Apan boluntaryong mianhi si Jesus mga 2000 ka tuig na ang milabay isip usa ka tinuod nga tawo dinhi sa kalibutan.

 

 

 

 

 

Gipanamkon siya sa Espiritu Santo ug natawo sa usa ka ulay. Nagkinabuhi siya nga tawhanon nga kinabuhi nga WALAY mga sayup ug sa usa ka hingpit nga espirituhanon nga relasyon sa Amahan. Gipakita niya sa kalibutan kung unsa ang Dios…

Dayon Siya namatay nga boluntaryo ug puli alang sa atong mga sala ug mga kasaypanan sa krus. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Siya gikan sa lubnganan. Ug sa wala madugay mibalik Siya pag-usab sa Langitnong Amahan.

Nganong gibuhat Niya kini? Miadto siya sa krus aron pas-anon ang tanang kasal-anan alang kanimo. Aron mahimo ka nga LIBRE niini! Apan ikaw mismo ang magdesisyon kung dawaton ba nimo kini nga regalo o dili.

 

 

Buot ipasabot: Unsaon nimo pagdesisyon?

Gidawat ba nimo ang gasa sa Diyos?
Kon oo, nan ikaw maluwas ug mahimong anak sa Dios!

Gisalikway ba nimo ang gasa sa Diyos?
Unya nagpabilin ka nga nawala. Nagpasabot usab kini sa ulahi human sa kamatayon ug walay kataposang pagkabulag gikan sa Diyos, sa lawom nga kangitngit.

Mahimo nimong dawaton ang regalo sa Diyos kanimo KARON! O mahimo nimong ibilin kini sa suok ug kalimtan kini… Apan hibaloa ang mga implikasyon.

Karon, karon, mao ang higayon nga makaingon ka: “Oo, Hesus, gusto kong ihatag kanimo ang akong kinabuhi!”
Sa higayon sa imong pagkakabig kang Hesus, ang Balaang Espiritu moabot ug magpabilin kanimo. Pinaagi Kaniya ikaw sa espirituhanon, sa sulod, natawo pag-usab – ug natawo isip anak sa Dios ngadto sa langitnong pamilya!

Karon ubani ako sa pag-ampo didto sa krus.

Magsugod ko sa pag-ampo ug isulti kini nga hugpong sa mga pulong aron masulti nimo kini (sa kusog!).

Ang mosunod nga pag-ampo dili usa ka pormula kondili usa ka sugyot. Mahimo usab nimong imbitahon si Jesus sa imong kinabuhi gamit ang mga pulong nga imong giumol sa imong kaugalingon. Ang labing importante nga butang mao ang imong desisyon. Pag-ampo gihapon nga KUSOG, dili lang sa imong hunahuna. Ang pag-ampo nga kusog niini nga kaso usa ka pagsugid sa atubangan sa pisikal ug espirituhanon nga kalibutan.

“Minahal nga GINOONG JESUS,

Gusto ko karon nga motuo sama sa usa ka bata nga makaila ko nimo. Nga imong gibayran ang akong sala, ang akong mga kahuyang. Ug karon gibasol ko kamong tanan.

(Isulti Kaniya ang tanan nga espesipiko ug ihatag kini Kaniya!
Ingna Siya: “Jesus, kini ug kana dili husto… Namakak ko didto…” ug uban pa.)

Salamat Jesus sa pagpasaylo kanako! Hesus, gidawat ko na ikaw isip akong giya sa kinabuhi! Ug hangyoon ko ikaw, ihatag kanako ang imong Balaang Espiritu! Salamat sa pagluwas kanako karon ug paghimo kanako nga imong anak!

AMEN.”

Kung giampo lang nimo kana, nan gusto ko nga pahalipayan ka! Tungod kay dili ka mawala kung gihatag nimo ang imong kinabuhi kang Hesus karon dayon!

Sultihi ang uban mahitungod sa imong desisyon alang kang Jesus! Mahimo usab nimong irekomendar kini nga mensahe.

Kung aduna pa ka’y ​​mga pangutana, gusto nako nga irekomenda nga maminaw ka usab o magbasa sa detalyado nga bersyon sa mensahe. Makita nimo sila sa among website.

Sa among website makit-an usab nimo ang dugang kung giunsa nimo pagsunod si Jesus karon.

Adto lang sa:

www.message-for-you.net/discipleship

Nanghinaut kami nga daghang kalipay ug mga panalangin sa imong dalan uban ni Jesus!

Mobati nga gawasnon sa pag-apod-apod niini nga mensahe alang sa dili komersyal nga katuyoan nga walay pagbag-o. Ang ubang mga gamit ug mga pagbag-o nagkinahanglan sa sinulat nga pagtugot sa www.message-for-you.net. Anaa usab didto sa ubang mga lengguwahe ug sa ubang mga bersyon (pananglitan ingon mga audio file, video, detalyado nga bersyon, mubo nga bersyon, bersyon sa mga bata ug uban pa) ug sa pipila ka mga pinulongan sa dili pormal (Du) nga porma ug sa pormal (Sie) nga porma.

Detalyado nga bersyon

Message para nimo!

Ang Labing Maayong Mensahe Sa Kalibutan Sa Imong Kaugalingong Pinulongan

Taas nga Bersyon (Bahin 1)

Ang mosunod nga mensahe nakapausab na sa kinabuhi sa binilyon nga mga tawo. Ang imong kinabuhi mahimong mabag-o hangtod sa hangtod alang sa labi ka maayo!

Kuhaa kini nga oras tungod kay takus kini.

DILI mi mag advertise sa bisag unsang sekta.
Uban niini nga mensahe gusto namo nga tabangan ang mga tawo nga mabag-o ang ilang kinabuhi (ug ang kinabuhi sa ilang isigkatawo) ngadto sa persona ni Jesus.

Sa www.message-for-you.net
(Anaa usab sa ubang mga pinulongan.)

Daghang tawo ang nagsulat kanako sa among ministeryo sa Internet. Ug dayon kanunay nakong ipangutana kanila ang pangutana: “Nahunahuna na ba nimo nga gitugyan ang imong kinabuhi kang Jesus?” Ug daghan dayon ang moingon: “Oo, siyempre, nag-ampo ako matag gabii.”, “Kanunay kong nag-ampo sa wala pa matulog.”, “Ako bug-os nga nakigsulti sa Diyos.” O usab: “Ako nagtuo sa Diyos.” Ug sila miingon: “Oo, siyempre gihatag ko na ang akong kinabuhi kang Jesus.”

Adunay lahi kaayo nga mga tubag. Ang uban usab nag-ingon: “Oo, ako gibunyagan sa bata pa…”. Ug ang uban nag-ingon: “Oo, si Jesus usa ka maayong espirituhanon nga magtutudlo / usa ka maayong tawo / usa ka maayong panig-ingnan…”. Busa adunay lain- laing mga tubag. Apan kini nga mga tawo adunay usa ka butang nga managsama: wala pa nila mahunahuna nga gitugyan ang ilang kinabuhi ngadto kang Jesus. Sila mituo Kaniya ug mag-ampo matag karon ug unya, apan wala pa nila ihatag ang ilang kinabuhi ngadto Kaniya.

Aron masabtan kini, gusto nako ipasabut kini kanimo gamit ang marathon. Ang mga magdadagan maghulat hangtud nga ang referee mohatag sa start signal. Ug unya nagsugod sila sa pagdagan. Ug karon hunahunaa nga usa ka niini nga mga magdadagan. Ug dili ka maghulat sa signal sa pagsugod, magsugod ka lang sa pagdagan…

Ug ikaw modagan ug modagan ug modagan… Ug ikaw naningkamot gayud. Gigamit nimo ang tanan nimong kusog! Ug nalipay ka tungod kay makita na nimo ang pagkahuman… Apan ang tawo sa pagkahuman miingon kanimo: “Pasayloa, dili ko makahatag kanimo og medalya nga mananaog.” Ug moingon ka: “Unsa?! Ngano dili? Midagan ko sama sa uban!”

Ug ang lalaki miingon kanimo: “Oo, apan misugod ka sa pagdagan nga walay signal sa pagsugod! Invalid ang imong lumba. Ikasubo nga nawala ka niini.”

Ug parehas ra sa pagtuo kang Hesus nga wala itugyan ang kinabuhi ngadto Kaniya. Morag marathon nga walay sinugdanan.

Apan gusto ni Jesus nga magmadaogon ka. Ug isip usa ka walay katapusan nga mananaog ug dili ingon nga usa ka walay katapusan nga pildi. Gusto gyud niya nga makadawat ka niining medalya sa mananaog. Nga ikaw makauban Kaniya hangtod sa kahangturan! Ug kana naglakip sa pagtugyan sa kinabuhi.

Ug tingali nahibulong ka kung unsa ang hitsura niining pagtugyan sa kinabuhi ngadto kang Jesus. Ug unsa ang gipasabut sa “signal sa pagsugod”. Ug gusto ko nga isulti kanimo kung kinsa si Jesus.

 

Kinsa si Jesus para nimo sa personal?

Maayo ba Siya nga tawo? Maayo nga magtutudlo?

– Diin tingali makapainteres nga madungog ang Wali sa Bukid… Usa ba Siya sa daghang espirituhanong mga magtutudlo? Mao nga naa ba Siya sa linya ni Buddha, Mohammed, etc…? Siya ba usa ka magtutukod sa usa ka relihiyon alang kanimo? Gusto nako isulti kanimo kung kinsa GAYOD si Jesus.

Kinsa si Jesus?

Ang Langitnong Amahan, si Jesus, ug ang Espiritu Santo mao ang Dios. Adunay tulo ka diosnong Persona nga naghiusa sa paghimo sa Trinidad. Kini nga panaghiusa naghimo sa Dios. Busa si Hesus walay kataposan ug makagagahom sa tanan. Ug Siya mao ang Magbubuhat.Apan boluntaryong mianhi si Jesus mga 2000 ka tuig na ang milabay isip usa ka tinuod nga tawo dinhi sa kalibutan.Gipanamkon siya sa Espiritu Santo ug natawo sa usa ka ulay. Nagkinabuhi siya nga tawhanon nga kinabuhi nga WALAY mga sayup ug sa usa ka hingpit nga espirituhanon nga relasyon sa Amahan. Gipakita niya sa kalibutan kung unsa ang Dios…

Dayon Siya namatay nga boluntaryo ug puli alang sa atong mga sala ug mga kasaypanan sa krus. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Siya gikan sa lubnganan. Ug sa wala madugay mibalik Siya pag-usab sa Langitnong Amahan.

Isulti ko kanimo ang labi pa kung ngano nga gibuhat kini ni Jesus sa usa ka gutlo – ug kung unsa ang kahulugan niini alang kanimo…

Busa si Jesus mianhi niining kalibutana ingon nga tawo sama kanato. Nagkinabuhi siya sama kanato. Sa usa lamang ka dakong kalainan: Siya hingpit nga putli, puno sa gugma ug kamatuoran. Wala gayud Siya mamakak, Kanunay Siya nga nagsulti sa kamatuoran. Miingon pa gani siya sa iyang kaugalingon nga Siya mao ang kamatuoran nga gipersonipikar! Kinsa ang makaangkon niana? Makaingon ka ba nga ikaw ang kamatuoran nga gipersonipikar? O gugma sa personal? … Si Jesus misulti niana mahitungod sa iyang kaugalingon! Ug Siya miingon: “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi!”

Ug unya Siya misulti ug usa ka butang nga importante kaayo: “…Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako!” Ug kana hinungdanon kaayo, mao kana ang tanan bahin niini.

Busa, si Jesus mao ang gustong mogunit sa imong kamot ug moingon kanimo: “Dawata ako ug dad-on ko ikaw ngadto sa langitnong Amahan! Dad-on ko ikaw sa langit, sa akong gingharian!”

Mao kana ang pagtugyan sa kinabuhi – nga imong isulti kaniya (eg): “Oo, gusto ko kana! Gusto ko nga makauban ka hangtod sa hangtod! Dili lang matag karon ug unya sa matag adlaw nga kinabuhi… dili lang sa Domingo… hangtod sa hangtod! Gusto ko ikaw ang akong giya sa kinabuhi. Nga ikaw mao ang akong maayong magbalantay ug ako ang imong mga karnero nga nagsunod kanimo. Nakadungog kana sa imong tingog, nga gusto gyud nga magpuyo sa hingpit uban kanimo!”

Kini nga mensahe mas lawom… Ug gusto nakong ipakita kanimo kung unsa ang gibuhat ni Jesus PARA KANIMO.

Gusto kong ipakita kanimo ang krus. Ang tanan nahukman sa krus. Mahimong mangutana ka, “Dili ba usa kadto ka makalilisang nga kamatayon? Unsa may kalabotan niana kanako?”

Ako miingon sa sayo pa nga si Jesus nagpuyo sa kaputli, sa gugma. Sama sa WALA sa ubang tawo! Walay sala, walay sala. Apan si Jesus wala lamang mianhi niining kalibutana aron ipakita kanato kon unsaon pagkinabuhi. Apan aron usab mamatay alang kanato sa krus.

Kay kita, ikaw ug ako, kitang tanan, kanunay kitang masayop. Dili ta perpekto. Apan si Jesus mianhi kanato ingong usa ka hingpit nga tawo! Si Hesus perpekto! Apan ang atong mga kasaypanan, atong pagkasad-an – kung kita mamakak, mangawat, adunay dili maayo nga mga hunahuna o dili maayo nga mga pulong… kining tanan nagpabulag kanato gikan sa pagkontak sa Dios. Mura’g naay nipilit sa among taliwala. Ug kini nahimong mas ug mas…
Ug si Jesus makapasig-uli niini nga kontak! Gusto ka niyang gunitan sa kamot ug moingon: “Dali, dad-on ko ikaw balik sa imong nahimutangan, sa imong langitnong puloy-anan!” Dili siya gusto nga mawala ka. Ang pagkasad-an magbulag kanimo gikan sa Dios hangtod sa kahangturan. Kung dili nimo siya ibutang sa krus. Tingali maghunahuna ka: “Sa tinuud ako usa ka maayong tawo..?! Dili nako sala?!” Unya huna-hunaa kung asa ka namakak…diin wala ka nagsulti sa tinuod.

Karon gusto ko usab nga isulti kanimo kung giunsa ang pagkadaotan miabot sa kalibutan.

Sa unsang paagi ang pagkasad-an miabot sa kalibotan?

May anghel sa langit nga nagapungko sa trono sang Dios. Ang anghel mao si Satanas.

Apan si Satanas nahimong mapahitas-on. Siya mipili sa iyang kaugalingong kabubut-on sa pagrebelde batok sa Dios. Mao nga gihinginlan sa Diyos si Satanas gikan sa langit.
Apan, ang Dios Mismo maayo, gawas Kaniya walay maayo. Busa nawad-an si Satanas sa iyang himaya uban sa Diyos. Kay gipili niya ang daotan.
Ug busa, uban sa iyang pagkapukan, si Satanas nagdala ug dautan nganhi sa kalibutan. Iyang gitental usab ang unang mga tawo sa pagrebelde sa Diyos. Nailalom sila sa kamandoan ni Satanas ug ubos sa gahom sa daotan…Si Satanas mismo nawala hangtod sa kahangtoran ug naningkamot siya nga ipahilayo ang mga tawo sa Diyos aron sila mawala ug dili maluwas.

Mao nga si Jesus mianhi niining kalibutana ug Siya nag-ingon kanato: “Gusto ko nga mobalik ka kanako aron kita makabaton pag-usab sa lawom nga panaghigalaay!” Ug unya miadto Siya sa krus alang kanimo: “Didto sa krus, akong gikuha kining tanan nga kasal-anan sa akong kaugalingon!”

Ug gidala usab Niya ang imong mga kadaot sa pangisip. Nakita niya ini tanan kag nagsiling sia sa imo: “Indi ko gusto nga mangin kasubo ka sing dayon! Gusto kong ihatag kanimo ang akong kalipay!” Gikuha niya ang imong kaguol, imong kasakit, imong kamingaw. Nakita niya ang tanan! Wa siyay pakialam nimo! Siya miadto sa krus alang niini. Ug Siya nagsulti kanimo: “Tan-awa, gibuhat ko na ang tanan alang kanimo! Palihug dawata kini!” Ug gusto Niya nga ihatag nimo ang Iyang gugma. Iyang gipakita ang Iyang gugma sa krus. Siya miingon: “Tan-awa, diha sa krus imong makita kon unsa ka dako ang akong paghigugma kanimo!

Buot ipasabot: Unsaon nimo pagdesisyon?

Gidawat ba nimo ang gasa sa Diyos? Kon oo, nan ikaw maluwas ug mahimong anak sa Dios!

Gisalikway ba nimo ang gasa sa Diyos? Unya nagpabilin ka nga nawala. Nagpasabot usab kini sa ulahi human sa kamatayon ug walay kataposang pagkabulag gikan sa Diyos, sa lawom nga kangitngit.

Mahimo nimong dawaton ang regalo sa Diyos kanimo KARON! O mahimo nimong ibilin kini sa suok ug kalimtan kini…
Apan hibaloa ang mga implikasyon.

Karon, karon, mao ang higayon nga makaingon ka: “Oo, Hesus, gusto kong ihatag kanimo ang akong kinabuhi!”

Unsa ang mahitabo kon makabig ka ngadto kang Jesus?

Sa takna sa imong pagkakabig ngadto kang Hesus, ang Balaang Espiritu moabot ug magpabilin kanimo.
Pinaagi Kaniya ikaw sa espirituhanon, sa sulod, natawo pag-usab – ug natawo isip anak sa Dios ngadto sa langitnong pamilya! Ang imong gitawag nga “tigulang nga tawo” unya mamatay sa espirituhanon uban ni Jesus sa krus ug makadawat ka ug bag-ong kinabuhi gikan kaniya. Naghatag kini kanimo usa ka hingpit nga bag-ong pagkatawo – gikan sa anak sa makililimos hangtod sa anak sa hari!

Isip usa ka anak sa Dios mahimo ka na nga magpuyo sa gahum sa Balaang Espiritu – ug dili na kinahanglan nga magpuyo ubos sa pagmando sa daotan! (Aduna ka pay kagawasan sa pagpili alang niini) Ug si Jesus naghatag usab kanimo sa Iyang gahum sa pag-agaw sa mga tawo gikan sa mga kamot ni Satanas!

Karon ubani ako sa pag-ampo didto sa krus.

Magsugod ko sa pag-ampo ug isulti kini nga hugpong sa mga pulong aron masulti nimo kini (sa kusog!).

Ang mosunod nga pag-ampo dili usa ka pormula kondili usa ka sugyot. Mahimo usab nimong imbitahon si Jesus sa imong kinabuhi gamit ang mga pulong nga imong giumol sa imong kaugalingon. Ang labing importante nga butang mao ang imong desisyon. Nakita ni Jesus ang imong kasingkasing, nasayod Siya sa imong gipasabot. Pag-ampo gihapon nga KUSOG, dili lang sa imong hunahuna. Ang pag-ampo nga kusog niini nga kaso usa ka pagsugid sa atubangan sa pisikal ug espirituhanon nga kalibutan.

“Minahal nga GINOONG JESUS,

Gusto ko nga motuo sama sa usa ka bata karon nga ako makaila kanimo. Nga imong gibayran ang akong sala, ang akong mga kahuyang. Ug mao nga gihatag ko kanimo ang tanan karon, ang tanan nga nagpabug-at kanako, ang tanan nga akong gidala sa akong palibot. Ihatag ko nimo ang tanan nakong sayop nga nahimo hangtod karon.

(Isulti Kaniya ang tanan ug itugyan kini Kaniya! Ingna Siya, “Jesus, kini ug kana dili husto… namakak ko…” ug uban pa.
Samtang imong itugyan ang tanan ngadto Kaniya, ang Iyang dugo motabon sa tanang kasal-anan. Ang Iyang dugo motabon kanimo.)

Salamat Jesus sa pagpasaylo kanako karon! Salamat sa paghugas nako! Hesus, gidawat ko ikaw karon isip akong giya sa kinabuhi! Ingon akong Ginoo! Ingong akong manluluwas! Ug ako mangutana kanimo: Umari ka sa akong kinabuhi! Ug hangyoon ko ikaw, ihatag kanako ang imong Balaang Espiritu! Pun-a ako sa Imong Balaang Espiritu! Salamat sa pagluwas kanako karon! Salamat nga ako karon imong anak!

AMEN.”

Kung giampo lang nimo kana, nan gusto ko nga pahalipayan ka! Tungod kay nahimo ka nga walay katapusan nga mananaog. Dayon naghulat ka sa “signal sa pagsugod” ug mibiya. Ang “lumba” balido na karon!

Ug gusto ko nga isulti kanimo kini, gikan sa Juan 3:16: “Gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga gihatag Niya ang Iyang bugtong nga Anak, aron ang tanan nga mosalig Kaniya dili malaglag kondili adunay kinabuhi nga dayon.”

Kana nagpasabot nga dili ka mawala kon imong ihatag ang imong kinabuhi kang Jesus karon dayon! Karon luwas na, karon makabaton ka “kasiguroan sa kaluwasan”. Ang “kasigurohan sa kaluwasan” nagpasabot nga 100% ka sigurado nga moadto ka sa langit. Ug dili tungod sa kalampusan, apan tungod kay imong gidawat ang gibuhat ni Jesus alang kanimo sa krus! Naluwas ka na karon. – Pinaagi sa grasya. Kay gidawat nimo ang Iyang gasa.

Apan karon nagpadayon pa kini. Kay karon ra imong gihimo ang imong dalan. Kini karon mahitungod sa succession. Siya ang maayong magbalantay ug nagsunod ka kaniya. Ug kung unsa gyud ang hitsura niini, isulti ko kanimo sa ikaduhang bahin.Sultihi ang uban mahitungod sa imong desisyon alang kang Jesus! Mahimo usab nimong irekomendar kini nga mensahe.
Karon alang sa ikaduhang bahin bahin sa sunodsunod…
Message para nimo!

Ang Labing Maayong Mensahe Sa Kalibutan Sa Imong Kaugalingong Pinulongan

Unsaon pagpadayon (bahin 2 sa mensahe)

Kini ang ikaduhang bahin sa pinakadakong mensahe sa kalibotan nga nakapausab sa kinabuhi sa binilyon ka tawo.

Sa www.message-for-you.net

(Anaa usab sa ubang mga pinulongan.)

Kung wala ka nakabantay o nakapaminaw sa unang bahin niini nga mensahe, palihug buhata kini og una.

Karon para sa ikaduhang bahin…

 

Busa ang krus mao ang sinugdanan. Ug kung imong gihatag ang imong kinabuhi kang Jesus, nan nakahimo ka sa husto nga desisyon!

Ug karon nagpadayon kini. Sa dihang imong gihatag ang imong kinabuhi kang Jesus, imong (sa mahulagwayong pagkasulti) gikuha ang imong backpack ug gihaw-as kini. Adunay daghang basura sa imong backpack nga dili na nimo kinahanglan. Ug miingon ka, “Jesus, ihatag ko kanimo ang tanan!” Imong gihatag ang tanan Kaniya. Ug sama sa giingon na, adunay mga butang niini nga dili na nimo kinahanglan (pananglitan sa pagkasad-an, mga kadaot sa pangisip, ug uban pa).

Ang gusto ni Jesus nga buhaton karon mao: Gusto niya nga pun-on ang imong backpack!

Gusto niya nga hatagan ka ug mapuslanon nga mga butang nga madala nimo. Sama sa mga probisyon sa pagbiyahe nga kinahanglan nimo samtang nagbiyahe.

Una sa tanan, siyempre importante kaayo nga duna kay imnon uban nimo. Para dili ka mamatay sa kauhaw sa dalan. Simboliko nga ipakita ko kanimo ang usa ka botelya sa tubig nga adunay presko, tin-aw, himsog nga tubig. Ang tubig nagrepresentar sa Balaang Espiritu. Sa dihang imong gihatag ang imong kinabuhi kang Jesus, ang Balaang Espiritu misulod kanimo.

Ang Balaang Espiritu anaa kanimo, apan mahimo kang mapuno Kaniya sa makadaghan. “Inom” gikan kaniya, ingnon ta. Mao nga hinungdanon nga moinom ka usab niining buhi nga tubig… ug sa ingon nga paagi kanunay ka nga ma-refresh niini.
Ang Balaang Espiritu usa ka persona, Siya mao ang Dios. Apan mahimo usab nimong masinati ang Iyang gahum, mapuno uban Kaniya ug, ingnon ta, makainom sa Iyang gahum.
Importante usab sa pagkadisipulo nga ikaw mabautismohan sa Espiritu Santo. Nga ikaw maunlod sa Iyang gahum. Nagpasabot usab kini nga ” Bautismo sa Espiritu ” o “bautismo sa Espiritu Santo”. Gisulat nako ang dugang nga detalye bahin sa bautismo sa Espiritu sa usa ka artikulo sa among website. Palihug tan-awa kana.

Sa sunod, siyempre, importante usab nga mahibal-an nimo kung asa ka paingon. Si Jesus naghatag kanimo sa mga direksyon, ingnon ta.

Kini nga mga direksiyon nagbarog alang sa Bibliya o sa Pulong sa Diyos.

Mahimong maghunahuna ka, “Apan duna koy Bibliya ug nabasa ko na kini sa makadaghang higayon, apan wala nako masabti!” Kana tungod kay ang bugtong paagi aron masabtan ang Bibliya mao ang pinaagi sa Balaang Espiritu. Ang Balaang Espiritu mohubad sa Pulong alang kanimo. Ug gisultihan ka Niya, ingnon ta: “Ipatin-aw ko kanimo kon unsaon pagbasa ang Bibliya. Ipasabut ko kanimo kung unsa ang gipasabut niini.” Ug sa kalit kini sama sa kung makita nimo ang kahayag ug makaamgo ka: “Hoy, kalit nga naklaro kanako ang tanan!”
Ug mahimo usab nimong hangyoon ang Balaang Espiritu sa pagpasabut sa pipila ka mga butang kanimo: “Unsay gipasabot niini nga teksto? Ug unsay kahulogan niini alang kanako sa personal?” Iya dayong gibuhi ang Pulong para kanimo. Busa wala ka nag-inusara sa imong dalan.

Sunod, gusto nakong ipakita kanimo ang usa ka cell phone. Kini nagpasabot sa komunidad.
Dili gusto ni Jesus nga mag-inusara ka sa imong paglakaw. Siya anaa kanimo, siyempre, apan gusto usab Niya nga ikaw adunay kontak sa ubang mga sumusunod ni Jesus. Nga makigsulti ka kanila, magbayloay og mga ideya uban kanila.
Ang pakig-uban sa ubang mga Kristiyano mahimong sa simbahan. Apan mahimo usab kini nga usa ka grupo sa balay. Kung asa ka makahimamat sa mga Kristiyano sa balay ug magbasa ka sa Bibliya nga magkauban, mag-ampo nga magkauban etc.

Ang labing maayo nga butang nga buhaton mao ang pagtan-aw sa palibot aron mahibal-an kung diin adunay ubang mga Kristiyano sa imong lungsod o sa lugar nga mahimo nimong mahimamat. Gusto nakong ihatag kanimo ang tip nga importante nga aduna silay Bibliya isip basehanan ug bukas sila sa Balaang Espiritu.

Unya adunay ikaupat nga punto. Kining ikaupat nga lakang mao ang bautismo sa tubig. Ang pagpaunlod sa tubig.

Kini nagsimbolo nga imong gihatag ang imong kinabuhi kang Jesus ug karon ang tanan nahimong bag-o. Nga ang imong daan nga pagkatawo gilansang sa krus, ikaw namatay uban kaniya sa espirituhanon ug unya nabanhaw pag-usab uban kaniya! Kini naghawas sa kamatayon ug pagkabanhaw.

Ang pagpaunlod mao ang hustong bawtismo sa tubig, ug ang unang mga Kristohanon mibuhat usab niana. Ang bunyag sa bata o pagwisik sa tubig, sa laing bahin, dili husto. Tingali maghunahuna ka: “Gibunyagan ako isip usa ka bata, igo na kana.” Dili, palihug tugoti ang imong kaugalingon nga mabunyagan sa husto ug sa biblikanhon nga pagpaunlod sa tubig. Adto lang ug tan-awa kon aduna bay mga Kristohanon nga makabunyag kanimo.

Mao kana ang upat ka mga lakang. Ug karon milakaw ka dala ang imong backpack.

Siyempre, ang mga probisyon sa pagbiyahe dili magpabilin nga pasibo sa backpack, kinahanglan nimo ang mga probisyon sa pagbiyahe (praktikal kaayo) samtang nagbiyahe. Sama sa usa ka normal nga pag-hike. Mao nga padayon ka nga nagtan-aw sa imong mapa, pananglitan: “Asa gyud ko kinahanglan moadto? GINOO, palihog pakigsulti kanako!” Ang
Diyos namulong pinaagi sa Bibliya, apan pinaagi usab sa mga impresyon sama sa mental o acoustic nga madungog nga mga pulong, pinaagi sa mga hulagway, mga panan-awon ug pinaagi sa mga damgo. Makasulti usab siya kanimo pinaagi sa ubang mga tawo.
Makita nimo ang mga artikulo sa pagpatin-aw bahin niini nga hilisgutan nga “Pagsulti sa Diyos” sa among website, pananglitan kung giunsa ang husto nga pagsulay sa mga impresyon sa usa ka tawo (nga mao ang batok sa Bibliya ug batok sa kinaiya sa Diyos).
Ilha ang Iyang tingog ug tan-awa kini sa personal para nimo! Unya naa ka sa husto nga dalan. Kay Siya mao ang Maayong Magbalantay ug kamo Iyang mga karnero nga makadungog sa Iyang tingog.

Siyempre, importante usab nga magpadayon sa pag-inom. Aron mapuno pag-usab ug usab sa Balaang Espiritu. Ang pagkinabuhi diha sa Iyang gahum, sama nga ang unang mga Kristohanon napuno sa gahum sa Balaang Espiritu sa Pentekostes. Dugang pa sa mga hilisgutan sa bautismo sa Espiritu ug mga gasa sa Espiritu sa among website.

Subong sang nasambit na, ang pagpakig-upod sa iban nga mga Cristiano importante man, subong man ang bawtismo sa tubig.

Makabasa ka og makatabang nga mga artikulo sa tanan niini nga mga hilisgutan mahitungod sa pagkadisipulo sa among website.

Karon usa ka mubo nga pagtan-aw uban ang mga lakang sa sunodsunod:


Ang han-ay niini nga mga lakang dili kritikal! Busa makapabawtismo ka una ug dayon makakuha ug Bibliya. O makakuha ka dayon ug Bibliya ug dayon magpabawtismo. Desisyuni para sa imong kaugalingon (usab sa pag-ampo uban sa Diyos) kon unsay imong mahimo una. Apan: Ang tanan nga mga lakang hinungdanon alang sa sunodsunod.

Usa pa ka butang: Kini nga mga lakang dili kinahanglan alang sa kaluwasan. Buot ipasabot: Kung gihatag na nimo ang imong kinabuhi kang Jesus (ingon sa akong gipasabot sa unang bahin), nan maluwas ka. Apan ang mga lakang mga lakang sa pagkamasulundon. Kinahanglan nga moadto ka kung gusto nimo nga magmasinugtanon kang Jesus. Tungod kay dili lang ka niya paadtoon, gihatagan ka niya sa mga tagana alang sa panaw. Ang mga lakang boluntaryo, apan gihangyo ka ni Jesus nga buhaton kini.

Gusto nimong sundon si Jesus. Siya ang Maayong Magbalantay ug gusto nimong madungog ang Iyang tingog. Gusto nimong mahibal-an kung unsa pa ang Iyang giplano alang kanimo sa personal (eg sa imong personal nga bokasyon). Gusto nimong mahibal-an kung unsa ang Iyang gisulti bahin kanimo (ie ang imong pagkatawo diha Kaniya). Gusto nimo nga makigbayloay og mga ideya sa uban ug pangutan-on sila, pananglitan: “Unsa may imong nasinati uban sa Diyos?” o: “Unsay buot ipasabot niini ug niana sa Bibliya?” ug uban pa.

Daghan kaayo alang sa pagkadisipulo… Bulahan!

Sa among website makit-an nimo ang dugang nga tabang alang sa sunodsunod.

Adto lang sa:

www.message-for-you.net/discipleship

Makapangita ka usab nga libre nga mga pag-download, materyal nga ipaambit ug daghan pa didto!

Nanghinaut kami nga daghang kalipay ug mga panalangin sa imong dalan uban ni Jesus!

Mobati nga gawasnon sa pag-apod-apod niini nga mensahe alang sa dili komersyal nga katuyoan nga walay pagbag-o. Ang ubang mga gamit ug mga pagbag-o nagkinahanglan sa sinulat nga pagtugot sa www.message-for-you.net. Anaa usab didto sa ubang mga lengguwahe ug sa ubang mga bersyon (pananglitan ingon mga audio file, video, detalyado nga bersyon, mubo nga bersyon, bersyon sa mga bata ug uban pa) ug sa pipila ka mga pinulongan sa dili pormal (Du) nga porma ug sa pormal (Sie) nga porma.


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts sent to your email.