Size habar! Öz diliňizde dünýädäki iň gowy habar [Turkmen/Türkmençe]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Ilki bilen okaň:
Duýduryş, habaryň aşakdaky terjimesi awtomatiki usulda terjime edildi. Şonuň üçin tekstde ýalňyşlyklar bolup biler. Bu wagtlaýyn çig terjime.
Teksti täjirçilik däl maksatlar üçin gaýtadan paýlamaga hoş geldiňiz!
Goşmaça düşündirişler üçin makalany okaň: Wagtlaýyn çig terjimeleriň düşündirişi

Mazmuny

Gysga görnüşi

Size habar!

Öz diliňizde dünýädäki iň gowy habar

Aşakdaky habar milliardlarça adamyň durmuşyny düýpgöter üýtgetdi. Durmuşyňyz baky gowulaşyp biler!
Gymmat bolany üçin bu gezek alyň.

 

 

Of www.message-for-you.net

Käte bu dünýäde näme üçin beýle erbetligiň bardygyny bilýärsiňmi? Näme üçin ähli görgüler? Bu dünýäde şatlyk bilen nädip ýaşap bilersiňiz?

Bu habarda size bu dünýä nädip erbetligiň gelendigini aýtmak isleýärin. Alsoöne muny nädip ýeňip geçip, hakyky dowamly joie de vivre alyp bilersiňiz.

Jennetde Hudaýyň tagtynyň üstünde oturan bir perişde bardy. Perişde şeýtandyr. Emma Şeýtan buýsanýardy. Hudaýa garşy baş götermek üçin öz islegini saýlap aldy.

 

 

Şonuň üçin Hudaý Şeýtany asmandan kowdy. 

 

Şeýle-de bolsa, Hudaýyň Özi gowy, Ondan başga hiç hili gowy zat ýok. Şeýdip, Şeýtan Hudaý bilen bolan şöhratyny ýitirdi. Şeýdip, Şeýtan ýykylmagy bilen ýamanlygy dünýä getirdi.

Şeýle hem, irki adamlary Hudaýa garşy gozgalaň turuzmaga synanyşypdyr. Şeýtanyň özi baky ýitýär we adamlary ýitirip, halas bolmazlygy üçin Hudaýdan daşlaşdyrmaga synanyşýar.

 

Mistakesalňyşlyklarymyz, günäkärligimiz – ýalan sözlänimizde, ogurlananymyzda, erbet pikirlerimizde ýa-da erbet sözlerimizde… bularyň hemmesi bizi Hudaý bilen aragatnaşykdan aýyrýar.

 Häzirlikçe bu erbet habar, ýöne ol ýerde saklanmaýar. Bu meseläniň ýönekeý çözgüdi bar. Bu çözgüdiň ady bar: Isa

Sebäbi Hudaý bizi söýýär! We bu çözgüdi kabul etmek üçin her bir adama durmuşynda iň bolmanda bir pursat berýär. Bu habar siziň mümkinçiligiňizdir!

 

 

 

Ilki bilen size Isanyň kimdigini anyk aýdasym gelýär:

Gökdäki Ata, Isa we Mukaddes Ruh Hudaýdyr. Üçbirligi emele getirýän üç sany ylahy şahsyýet bar. Bu agzybirlik Hudaýy edýär. Şonuň üçin Isa baky we gudratlydyr. We Creatoraradandyr.

Emma Isa takmynan 2000 ýyl ozal bu dünýä hakyky adam hökmünde meýletin geldi.

 

 

 

 

 

Mukaddes Ruh tarapyndan göwreli bolup, bir gyzdan dünýä indi. Hiç hili kemçiliksiz we Ata bilen ajaýyp ruhy gatnaşykda adam durmuşyny ýaşady. Ol Hudaýyň nämedigini dünýä görkezdi…

Soň bolsa günäkärligimiz we haçdaky ýalňyşlyklarymyz üçin meýletin we dürli-dürli öldi. Üçünji gün gabyrdan direldi. Soň bolsa ýene Gökdäki Atanyň ýanyna gaýdyp geldi.

Näme üçin muny etdi? Siziň adyňyzdan ähli günäni çekmek üçin haça gitdi. MUGT bolup bilersiňiz! Emma bu sowgady kabul edýändigiňizi ýa-da ýokdugyňyzy özüňiz çözersiňiz.

 

 

Diýmek: nädip karar bermeli?

Hudaýyň sowgadyny kabul edýärsiňizmi?
Hawa bolsa, halas bolarsyňyz we Hudaýyň çagasy bolarsyňyz!

Hudaýyň peşgeşini ret edýärsiňizmi?
Soň bolsa ýitirim bolarsyňyz. Bu, ölümden soň çuňňur garaňkylykda Hudaýdan ebedi aýralygy aňladýar.

Hudaýyň sowgadyny häzir kabul edip bilersiňiz! Ora-da ony burçda goýup, ýatdan çykaryp bilersiňiz… theöne netijelerinden habardar boluň.

Edil şu wagt, şu gün: “Hawa, Isa, men saňa janymy bermek isleýärin!” Diýip
biljek pursat, Isa Mesihe iman eden wagtyňda Mukaddes Ruh geler we sende galar. Onuň üsti bilen ruhy, içki, täzeden doguldyňyz we Hudaýyň çagasy hökmünde gökdäki maşgalada doguldyňyz!

Indi haçdaky doga bilen maňa goşulyň.

Namazdan başlaýaryn we sözlemi aýdyp bilersiňiz (gaty ses bilen!).

Aşakdaky doga formula däl-de, teklipdir. Şeýle hem Isany özüňiz düzen sözleriňiz bilen durmuşyňyza çagyryp bilersiňiz. Iň esasy zat siziň kararyňyzdyr. Diňe aňyňyzda däl, LOUD dileg ediň. Bu ýagdaýda sesli doga etmek, fiziki we ruhy dünýäň öňünde boýun almakdyr.

“Hormatly Reb Isa,

Indi seni tanap biljekdigime çaga ýaly ynanasym gelýär. Günäm üçin, ejizliklerim üçin tölediň. Şonuň üçin indi hemmäňizi günäkärleýärin.

(Oňa hemme zady aýratyn aýdyň we oňa beriň!
Oňa aýdyň: “Isa, bu we bu dogry däldi… Men ol ýerde ýatdym…” we ş.m.)

Isanyň meni bagyşlandygy üçin sag bolsun aýdýaryn! Isa, men seni durmuşda ýolbelet hökmünde kabul edýärin! Men senden soraýaryn, maňa Mukaddes Ruhuňy ber! Meni halas edeniň we meni çagaň edeniň üçin sag bol!

AMEN. ”

Diňe muny dileg eden bolsaň, seni gutlamak isleýärin! Sebäbi şu wagt janyňy Isa beren bolsaň ýitmersiň!

Isa üçin kararyňyzy başgalara aýdyň! Şeýle hem bu habary maslahat berip bilersiňiz.

Soraglaryňyz bar bolsa, habaryň jikme-jik görnüşini diňlemegi ýa-da okamagyňyzy maslahat berýärin. Olary web sahypamyzda tapyp bilersiňiz.

Şeýle hem, web sahypamyzda Isany nädip yzarlap boljakdygy barada has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz.

Diňe gidiň:

www.message-for-you.net/discipleship

Isa bilen ýoluňyzda size uly şatlyk we bereket arzuw edýäris!

Bu habary üýtgetmän täjirçilik däl maksatlar üçin paýlap bilersiňiz. Beýleki ulanyşlar we üýtgeşmeler ýazmaça tassyklamany talap edýär www.message-for-you.net. Şeýle hem ol ýerde başga dillerde we beýleki wersiýalarda (meselem, ses faýllary, wideolar, jikme-jik wersiýa, gysga wersiýa, çagalaryň wersiýasy we beýlekiler) we käbir dillerde resmi däl (Du) görnüşinde we resmi (Sie) görnüşinde hem bar.

Jikme-jik wersiýasy

Size habar!

Öz diliňizde dünýädäki iň gowy habar

Uzyn wersiýa (1-nji bölüm)

Aşakdaky habar milliardlarça adamyň durmuşyny düýpgöter üýtgetdi. Durmuşyňyz baky gowulaşyp biler!

Gymmat bolany üçin bu gezek alyň.

Biz haýsydyr bir mezhep üçin mahabat bermeýäris.
Bu habar bilen adamlara durmuşlaryny (we beýleki adamlaryň durmuşyny) Isanyň şahsyýetine gönükdirmäge kömek etmek isleýäris.

Of www.message-for-you.net
(Beýleki dillerde hem bar.)

Köp adamlar maňa ministrligimizde internetde hat ýazýarlar. Soň bolsa köplenç olara sorag berýärin: “Ömrüňizi aňsatlyk bilen Isa tabşyrdyňyzmy?” Soň bolsa köpler: “Hawa, elbetde, her gün agşam doga edýärin” diýýärler, “alwaysatmazdan ozal doga edýärin.”, “Men Hudaý bilen ýygy-ýygydan gürleşýärin.” Ora-da: “Men Hudaýa ynanýaryn” diýýärler. Soňra bolsa: “Hawa, elbetde, janymy Isa berdim” diýýärler.

Gaty üýtgeşik jogaplar bar. Käbirleri: “Hawa, çaga wagtym çokundyryldym…” diýýärler. Käbirleri: “Hawa, Isa gowy ruhy mugallym / gowy adam / gowy görelde…” diýýärler. Şonuň üçin gaty üýtgeşik jogaplar bar. Emma bu adamlaryň umumy bir zady bar: olar henizem durmuşlaryny Isa Mesihe tabşyrmadylar. Olar Oňa ynanýarlar we wagtal-wagtal doga edýärler, ýöne henizem durmuşyny Oňa bermediler.

Muňa düşünmek üçin size marafon ulanyp düşündirmek isleýärin. Ylgaýanlar emin başlangyç signalyny berýänçä garaşýarlar. Soň bolsa ylgap başlaýarlar. Indi bolsa, bu ylgawçylaryň biridigini göz öňüne getiriň. Başlangyç signalyna garaşmaýarsyňyz, diňe ylgap başlarsyňyz…

Sen bolsa ylgaýarsyň we ylgaýarsyň… Sen hakykatdanam synanyşýarsyň. Bar güýjüňizi ulanýarsyňyz! Bagtly, sebäbi pellehanany eýýäm görüp bilýärsiň… theöne pellehanadaky adam saňa: “Bagyşlaň, size ýeňiji medal berip bilmerin”. Sen bolsa: “Näme ?! Näme üçin beýle däl? Men beýlekiler ýaly ylgadym! “

Ol adam size: “Hawa, ýöne başlangyç signaly bolmazdan ylgap başladyňyz! Racearyşyňyz nädogry. Gynansagam ýitirdiň “

Isanyň durmuşyny Oňa bermezden iman etmek bilen edil edil şonuň ýaly. Bu başlangyçsyz marafona meňzeýär.

Emma Isa siziň ýeňiş gazanmagyňyzy isleýär. Baky ýeňiji hökmünde däl-de, baky ýeňiji hökmünde. Bu ýeňijiniň medalyny almagyňyzy hakykatdanam isleýär. Onuň bilen hemişelik bolup biljekdigiňizi! Munuň özi durmuşyň berilmegini hem öz içine alýar.

Isanyň özüne durmuşyň bu görnüşiniň nähili bolýandygy hakda pikir edýän bolsaňyz gerek. “Başlangyç signaly” bilen munuň manysy näme? Men size Isanyň kimdigini anyk aýdasym gelýär.

 

Siziň üçin Isa kim?

Gowy adam boldumy? Gowy mugallym?

– Dagdaky wagzy diňlemek gyzykly bolup biljek ýerde… Ol köp ruhy ussatlardanmy? Onda Budda, Muhammet we ş.m. bilen gabat gelýärmi?… Ol siziň üçin diniň düýbüni tutdumy? Isanyň hakykatdanam kimdigini size aýdasym gelýär.

Isa kim?

Gökdäki Ata, Isa we Mukaddes Ruh Hudaýdyr. Üçbirligi emele getirýän üç sany ylahy şahsyýet bar. Bu agzybirlik Hudaýy edýär. Şonuň üçin Isa baky we gudratlydyr. We Creatoraradandyr.Emma Isa takmynan 2000 ýyl ozal bu dünýä hakyky adam hökmünde meýletin geldi.Mukaddes Ruh tarapyndan göwreli bolup, bir gyzdan dünýä indi. Hiç hili kemçiliksiz we Ata bilen ajaýyp ruhy gatnaşykda adam durmuşyny ýaşady. Ol Hudaýyň nämedigini dünýä görkezdi…

Soň bolsa günäkärligimiz we haçdaky ýalňyşlyklarymyz üçin meýletin we dürli-dürli öldi. Üçünji gün gabyrdan direldi. Soň bolsa ýene Gökdäki Atanyň ýanyna gaýdyp geldi.

Isanyň näme üçin bir salymdan beýle edenligi we bu siziň üçin nämäni aňladýandygy hakda has giňişleýin maglumat bererin…

Şeýlelik bilen Isa bu dünýä biziň ýaly adam hökmünde geldi. Ol biziň ýaly ýaşady. Diňe bir uly tapawut bilen: Ol bütinleý arassa, söýgüden we hakykatdan dolydy. Hiç haçan ýalan sözlemedi, elmydama hakykaty aýtdy. Hatda özi hakda hakykatyň şahsyýetdigini aýtdy! Muny kim talap edip biler? Hakykaty şahsylaşdyrylan diýip aýdyp bilersiňizmi? Ora-da şahsyýetde söýgi?… Isa bu hakda özi hakda aýtdy! Ol: “Men ýol, hakykat we ýaşaýyş!”

Soň bolsa gaty möhüm bir zat aýtdy: “… Atamyň ýanyndan menden başga hiç kim gelmeýär!” Bu gaty möhüm, hemme zat şundan ybarat.

Şeýlelik bilen, Isa eliňizi alyp, size: “Meni kabul ediň, men sizi gökdäki Atanyň ýanyna alyp bararyn! Men seni jennete, patyşalygyma äkiderin! “

Durmuşyň boýun bolmagy – oňa (meselem): “Hawa, muny isleýärin! Men seniň bilen hemişelik bolmak isleýärin! Diňe gündelik durmuşda däl-de, diňe ýekşenbe günleri däl… hemişelik! Durmuş ýolbelet bolmagyňyzy isleýärin. Sen meniň gowy çopanym, men bolsa seni yzarlaýan goýunlaryň. Sesiňi eşidýän, hakykatdanam seniň bilen doly ýaşamak isleýän! ”

Bu habar has çuňňur… We size Isanyň SIZ ÜÇIN näme edenini görkezmek isleýärin.

Men size haçy görkezmek isleýärin. Hemme zat haçda çözüldi. “Bu diňe elhenç ölüm dälmi? Munuň meniň bilen näme baglanyşygy bar? “

Isanyň arassalykda, aşyklykda ýaşandygyny öňem aýdypdym. Başga adam ýaly däl! Günäsiz, günäkär bolmazdan. Emma Isa diňe bu dünýä nädip ýaşamalydygymyzy görkezmek üçin gelmedi. Alsoöne haçda biziň üçin ölmek.

Sebäbi biz, sen we men, hemmämiz, elmydama ýalňyşýarys. Biz kämil däl. Emma Isa kämil adam hökmünde bize geldi! Isa kämildir! Ouröne ýalňyşlyklarymyz, günäkärligimiz – ýalan sözlänimizde, ogurlananymyzda, erbet pikirlerimizde ýa-da erbet sözlerimizde… bularyň hemmesi bizi Hudaý bilen aragatnaşykdan aýyrýar. Aramyzda bir zat iten ýaly. Gitdigiçe köpeldi…
Isa bu aragatnaşygy dikeldip biler! Ol sizi eliňizden tutup: “Gel, men seni hakykatdanam degişli ýeriňe, asman öýüňe alyp bararyn!” Ol siziň ýitmegiňizi islemeýär. Günäkärlik sizi Hudaýdan baky aýyrar. Ony haça salmasaň. Belki pikir edersiňiz: “Men aslynda gowy adam..?! Bu meniň günäm dälmi ?! ” Soň nirede ýalan sözledigiň hakda… hakykaty aýtmadyk ýeriň hakda pikirlen.

Indi size bu dünýä nädip erbetligiň gelendigini hem aýdasym gelýär.

Günä nädip dünýä geldi?

Jennetde Hudaýyň tagtynyň üstünde oturan bir perişde bardy. Perişde şeýtandyr.

Emma Şeýtan buýsanýardy. Hudaýa garşy baş götermek üçin öz islegini saýlap aldy. Şonuň üçin Hudaý Şeýtany asmandan kowdy.
Şeýle-de bolsa, Hudaýyň Özi gowy, Ondan başga hiç hili gowy zat ýok. Şeýdip, Şeýtan Hudaý bilen bolan şöhratyny ýitirdi. Sebäbi ýamanlygy saýlady.
Şeýdip, Şeýtan ýykylmagy bilen ýamanlygy dünýä getirdi. Şeýle hem, irki adamlary Hudaýa garşy gozgalaň turuzmaga synanyşypdyr. Şeýtanyň gol astyndadylar we ýamanlygyň güýji astyndadylar… Şeýtanyň özi baky ýitýär we adamlary ýitirip, halas bolmazlygy üçin Hudaýdan uzaklaşdyrmaga synanyşýar.

Şonuň üçin Isa bu dünýä geldi we bize: “againene-de çuňňur dostluk gazanmagymyz üçin meniň ýanyma gaýdyp gelmegiňizi isleýärin!” Soň bolsa siziň üçin haça gitdi: “Haçda, bu günäkärligiň hemmesini özüm çekýärin!”

Şeýle hem, akyl şikesleriňizi göterdi. Bularyň hemmesini gördi we size: “Baky ýas tutmagyňyzy islämok! Saňa şatlygymy bermek isleýärin! ” Ol seniň hasratyňy, derdiňi, ýalňyzlygyňy aldy. Hemmesini görýär! Ol sen hakda alada etmeýär! Munuň üçin haça gitdi. Ol size: “Seret, men eýýäm hemme zady siziň üçin etdim! Muny kabul ediň! ” We size söýgüsini bermek isleýär. Haçda söýgüsini görkezdi. Ol: “Seret, haçda seni nähili söýýändigimi görýärsiň!

Diýmek: nädip karar bermeli?

Hudaýyň sowgadyny kabul edýärsiňizmi? Hawa bolsa, halas bolarsyňyz we Hudaýyň çagasy bolarsyňyz!

Hudaýyň peşgeşini ret edýärsiňizmi? Soň bolsa ýitirim bolarsyňyz. Bu, ölümden soň çuňňur garaňkylykda Hudaýdan ebedi aýralygy aňladýar.

Hudaýyň sowgadyny häzir kabul edip bilersiňiz! Ora-da ony burçda goýup, ýatdan çykaryp bilersiňiz…
theöne netijelerinden habardar boluň.

Edil şu gün, şu gün: “Hawa, Isa, men saňa janymy bermek isleýärin!”

Isany kabul edeniňizde näme bolar?

Isa imana gelen pursatyňyzda Mukaddes Ruh geler we sizde galar.
Onuň üsti bilen ruhy, içki, täzeden doguldyňyz we Hudaýyň çagasy hökmünde gökdäki maşgalada doguldyňyz! “Garry” diýilýän adam Isa bilen haçda ruhy taýdan ölýär we siz ondan täze durmuş alýarsyňyz. Bu size düýbünden täze bir şahsyýet berýär – dilegçiniň çagasyndan başlap, patyşanyň çagasyna çenli!

Hudaýyň çagasy hökmünde siz Mukaddes Ruhuň güýji bilen ýaşap bilersiňiz – indi ýamanlygyň hökümdarlygy astynda ýaşamaly dälsiňiz! (Munuň üçin henizem erkiňiz bolar) Isa size adamlary Şeýtanyň elinden çykarmak üçin hem güýç berýär!

Indi haçdaky doga bilen maňa goşulyň.

Namazdan başlaýaryn we sözlemi aýdyp bilersiňiz (gaty ses bilen!).

Aşakdaky doga formula däl-de, teklipdir. Şeýle hem Isany özüňiz düzen sözleriňiz bilen durmuşyňyza çagyryp bilersiňiz. Iň esasy zat siziň kararyňyzdyr. Isa ýüregiňizi görýär, näme diýjek bolýanyňyzy bilýär. Diňe aňyňyzda däl, LOUD dileg ediň. Bu ýagdaýda sesli doga etmek, fiziki we ruhy dünýäň öňünde boýun almakdyr.

“Hormatly Reb Isa,

Indi seni tanap biljekdigime çaga ýaly ynanasym gelýär. Günäm üçin, ejizliklerim üçin tölediň. Şonuň üçinem häzir hemme zady, agyrlygymy, ýanymda göterýän zatlarymyň hemmesini berýärin. Şu wagta çenli nädogry eden zatlarymyň hemmesini size bererin.

. _

Isany meni bagyşlandygy üçin sag bolsun aýdýaryn! Arassa ýuwanyňyz üçin sag boluň! Isa, men seni indi durmuşda ýolbelet hökmünde kabul edýärin! Rebbim hökmünde! Halasgärim hökmünde! Menem senden soraýaryn: Durmuşymyza giriň! Men senden soraýaryn, maňa Mukaddes Ruhuňy ber! Meni Mukaddes Ruhuňdan doldur! Meni halas edeniňiz üçin sag boluň! Indi siziň çaganyňyzdygyma sag bolsun aýdýaryn!

AMEN. ”

Diňe muny dileg eden bolsaň, seni gutlamak isleýärin! Sebäbi şondan soň baky ýeňiji bolduň. Soň bolsa “başlangyç signalyna” garaşyp, ýola çykdyňyz. “Racearyş” indi güýje girdi!

Johnahýa 3: 16-dan size muny aýdasym gelýär: “Hudaý dünýäni şeýle bir söýdi welin, Oňa ynanýan her bir adam heläk bolman, ebedi ýaşaýşa eýe bolar ýaly, Öz Ogluny berdi.”

Diýmek, şu wagt janyňyzy Isa beren bolsaňyz, ýitmersiňiz! Indi howpsuz, indi “halas boljakdygyňyza” eýe bolup bilersiňiz. “Halas bolmagyň kepili”, jennete gitjekdigiňize 100% ynamyňyzy aňladýar. Üstünlik däl-de, Isanyň haçda eden zatlaryny kabul edeniň üçin! Indi halas bolduň. – Merhemet bilen. Sebäbi siz Onuň sowgadyny kabul etdiňiz.

Nowöne indi hasam öňe gidýär. Sebäbi indi diňe ýoluňy düzdüň. Indi miras barada. Ol gowy çopandyr, senem onuň yzyna düşersiň. Munuň nämä meňzeýändigini, ikinji bölüminde aýdaryn.Isa üçin kararyňyzy başgalara aýdyň! Şeýle hem bu habary maslahat berip bilersiňiz.
Indi miras barada ikinji bölüm üçin…
Size habar!

Öz diliňizde dünýädäki iň gowy habar

Nädip dowam etmeli (habaryň 2-nji bölümi)

Bu, milliardlarça adamyň durmuşyny düýpgöter üýtgeden dünýädäki iň uly habaryň ikinji bölümi.

Of www.message-for-you.net

(Beýleki dillerde hem bar.)

Bu habaryň birinji bölümini görmedik ýa-da diňlemedik bolsaňyz, ilki bilen şeýle ediň.

Indi ikinji bölüm üçin…

 

Şonuň üçin haç başlangyç nokatdyr. Isany janyňa beren bolsaň, dogry karar berdiň!

Indi bolsa dowam edýär. Isany janyňa bereniňde, göçme manyda sumkaňy alyp, boşatdyň. Çantanyňyzda indi zerur däl hapalar köpdi. Sen bolsa: “Isa, hemmesini saňa berýärin!” Diýdiň, hemmesini Oňa berdiň. Ozal hem aýdylyşy ýaly, onda indi size zerur däl zatlar bardy (meselem, günäkärlik, akyl şikesleri we ş.m.).

Isanyň indi etjek bolýan zady: sumkaňyzy doldurmak isleýär!

Youanyňyz bilen alyp gitmek üçin peýdaly zatlary bermek isleýär. Theolda zerur syýahat düzgünleri ýaly.

Ilki bilen, ýanyňda içmeli zadyň bolmagy elbetde möhümdir. Wayolda suwsuzlykdan ölmezlik üçin. Simwoliki taýdan süýji, arassa, sagdyn suwly suw çüýşesini görkezerin. Suw Mukaddes Ruhy aňladýar. Isany janyňy bereniňde, Mukaddes Ruh saňa geldi.

Mukaddes Ruh soň içiňizde, ýöne siz Ony gaýtalap bilersiňiz. Başgaça aýdylanda, ondan “içiň”. Şonuň üçin bu janly suwy içmegiňiz hem möhümdir… we şeýdip, elmydama dynç alarsyňyz.
Mukaddes Ruh şahsyýet, Ol Hudaýdyr. Alsoöne siz Onuň güýjüni başdan geçirip bilersiňiz, Ondan dolup bilersiňiz we başgaça aýdanyňda, Onuň güýjüni içip bilersiňiz.
Şägirt bolmak üçin Mukaddes Ruhda çokundyrylmagyňyz hem möhümdir. Onuň güýjüne çümjekdigiňizi. Bu, “ Ruhuň çokundyrylmagyny” ýa-da “Mukaddes Ruhda çokundyrylmagyny” aňladýar. Ruhuň çokundyrylmagy hakda has jikme-jik web sahypamyzdaky bir makalada ýazýaryn. Haýyş edýärin.

Indiki, elbetde, nirä barýandygyňyzy bilmek hem möhümdir. Başgaça aýdylanda, Isa size görkezmeler berýär.

Bu ugurlar Injili ýa-da Taňrynyň Sözüni aňladýar.

“Iöne meniň Mukaddes Kitabym bar we ony köp gezek okadym, ýöne düşünip bilemok!” Diýip pikir edýän bolmagyňyz mümkin, sebäbi Injile düşünmegiň ýeke-täk ýoly Mukaddes Ruhdur. Mukaddes Ruh siziň üçin Sözü düşündirer. Şeýlelik bilen, size şeýle diýýär: “Men size Injili nädip okamalydygyny düşündirerin. Munuň manysyny saňa düşündirerin. ”Birdenem, ýagtylygy göreniňde:“ Heý, birden hemme zat maňa düşnükli! ”Diýen ýaly düşünersiň.
Mukaddes Ruhdan käbir zatlary düşündirmegini sorap bilersiň: “Bu tekst nämäni aňladýar? Meniň özüm üçin bu nämäni aňladýar? ”Soňra Sözüňi siziň üçin janlandyrýar. Şonuň üçin ýoluňyzda ýeke dälsiňiz.

Soň bolsa, size jübi telefonyny görkezmek isleýärin. Jemgyýet üçin dur.
Isa gezelençde ýeke bolmagyňyzy islemeýär. Elbetde, ol siziň ýanyňyzda, ýöne Isanyň beýleki yzyna eýerijiler bilen aragatnaşyk saklamagyňyzy isleýär. Olar bilen gürleşýändigiňizi, olar bilen pikir alyşmagyňyzy.
Beýleki mesihiler bilen gatnaşyk ýygnakda bolup biler. Alsoöne öý topary bolup biler. Öýde mesihiler bilen duşuşýan ýeriňizde we bilelikde Injili okaýan ýeriňizde, bilelikde doga ediň we ş.m.

Iň oňat zat, şäheriňizde ýa-da duşuşyp boljak sebitiňizde beýleki mesihileriň nirededigini görmek üçin töweregiňize göz aýlamakdyr. Size Injiliň esas bolmagynyň we Mukaddes Ruh üçin açyk bolmagynyň möhümdigini size maslahat bermek isleýärin.

Soňra dördünji nokat bar. Bu dördünji ädim, suwda çokundyrylmakdyr. Suwda çümmek.

Isanyňyza durmuşyňyzy berendigiňizi we indi hemme zadyň täzelenendigini aňladýar. Köne şahsyýetiň haça çüýlenendigi üçin, sen onuň bilen ruhy taýdan öldiň, soň bolsa onuň bilen täzeden direldiň! Bu ölümi we direlişi aňladýar.

Çokundyrylmak suwa dogry çokundyrylmakdyr we ilkinji hristianlaram muny edipdirler. Beýleki tarapdan çaga çokundyrylmagy ýa-da suw sepilmegi dogry däl. Belki, pikir edersiňiz: “Çaga wagtym çokundyryldym, bu ýeterlik bolmaly.” Nook, özüňizi suwa çümdürmek bilen dogry we bibliýa bilen çokundyrylmagyňyzy haýyş edýäris. Diňe baryp, sizi çokundyryp biljek mesihileriň bardygyny ýa-da ýokdugyny görüň.

Bu dört ädim. Indi bolsa sumkaňyz bilen ýola çykdyňyz.

Elbetde, syýahat düzgünleri sumkada passiw galmaýar, ýolda syýahat düzgünleri gerek (gaty amaly). Adaty gezelenç ýaly. Şonuň üçin kartaňyza seretmegi dowam etdirýärsiňiz, mysal üçin: “Aslynda nirä gitmeli? Lorda Reb, meniň bilen gürleş! ”
Hudaý Injil arkaly däl-de, akyl ýa-da akustiki eşidilýän sözler, suratlar, görnüşler we düýşler arkaly gürleýär. Şeýle hem, beýleki adamlar arkaly siziň bilen gürleşip biler.
Bu mowzukda düşündirişli makalalary web sahypamyzda tapyp bilersiňiz, mysal üçin adamyň täsirlerini nädip dogry barlamalydygyny (ýagny Injile we Taňrynyň häsiýetine garşy).
Onuň sesi bilen tanşyň we ony özüňiz üçin duýuň! Soň bolsa dogry ýolda. Sebäbi Ol Gowy Çopandyr we siz Onuň sesini eşidip bilýän goýunlarysyňyz.

Elbetde, içmegi dowam etdirmek hem möhümdir. Mukaddes Ruh bilen gaýta-gaýta doldurylmaly. Ilkinji mesihileriň Pentikost güni Mukaddes Ruhuň güýji bilen doldurylyşy ýaly, Onuň güýjünde ýaşamak. Ruhuň çokundyrylmagy we Ruh sowgatlary hakda web sahypamyzda has giňişleýin.

Öň bellenip geçilişi ýaly, suwda çokundyrylma ýaly beýleki mesihiler bilen gatnaşyk hem möhümdir.

Bu mowzuklaryň hemmesinde şägirtlik hakda peýdaly makalalary web sahypamyzda okap bilersiňiz.

Indi miras ädimleri bilen gysgaça syn:


Bu ädimleriň tertibi möhüm däl! Şonuň üçin ilki çokundyrylyp, soň bolsa Injil alyp bilersiňiz. Ora-da derrew Injil alyp, çokundyrylyp bilersiňiz. Ilki bilen näme edip biljekdigiňizi özüňiz çözüň (Hudaý bilen doga-dilegde). : Öne: stepshli ädimler yzygiderlilik üçin möhümdir.

Moreene bir zat: halas bolmak üçin bu ädimler zerur däl. Diýmek: Ömrüňizi Isa Mesihe beren bolsaňyz (birinji bölümde düşündirşim ýaly), halas bolarsyňyz. Emma ädimler boýun bolmagyň ädimleridir. Isa tabyn bolmak isleseňiz gitmeli. Ol sizi diňe ýoluňyza ibermänsoň, size syýahat üçin zerur zatlary berýär. Thedimler meýletin, ýöne Isa bu ädimleri etmegiňizi soraýar.

Isanyň yzyna düşmek isleýärsiňiz. Ol Gowy Çopandyr we siz Onuň sesini eşitmek isleýärsiňiz. Onuň siziň üçin başga näme meýilleşdirendigini bilmek isleýärsiňiz (mysal üçin şahsy hünäriňiz). Onuň siz hakda näme diýýändigini bilmek isleýärsiňiz (ýagny Onda şahsyýetiňiz). Başgalar bilen pikir alyşmak we olardan soramak isleýärsiňiz, mysal üçin: “Hudaý bilen näme başdan geçirdiňiz?” :A-da: “Injilde munuň manysy we manysy näme?” We ş.m.

Şägirtlik üçin köp zat… Bereketli boluň!

Sahypamyzda miras almak üçin goşmaça kömek tapyp bilersiňiz.

Diňe gidiň:

www.message-for-you.net/discipleship

Şeýle hem, mugt göçürip almak, paýlaşmak üçin material we başga-da köp zatlary tapyp bilersiňiz!

Isa bilen ýoluňyzda size uly şatlyk we bereket arzuw edýäris!

Bu habary üýtgetmän täjirçilik däl maksatlar üçin paýlap bilersiňiz. Beýleki ulanyşlar we üýtgeşmeler ýazmaça tassyklamany talap edýär www.message-for-you.net. Şeýle hem ol ýerde başga dillerde we beýleki wersiýalarda (meselem, ses faýllary, wideolar, jikme-jik wersiýa, gysga wersiýa, çagalaryň wersiýasy we beýlekiler) we käbir dillerde resmi däl (Du) görnüşinde we resmi (Sie) görnüşinde hem bar.