Meseji kwauri! Mharidzo Yakanakisa Munyika Mumutauro Wako [Shona/chiShona]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Ndokumbira uverenge kutanga:
Yambiro, shanduro inotevera yemeseji yakashandurwa yega. Naizvozvo chinyorwa chinogona kunge chine zvikanganiso. Iyi ishandurudzo yechinguvana.
Iwe uchiri kugamuchirwa kugoverazve zvinyorwa kune zvisiri zvekutengesa zvinangwa!
Ndokumbirawo uverenge chinyorwa ichi kuti uwane dzimwe tsananguro: Tsananguro yeshanduro dzenguva pfupi

zviri mukati

pfupi shanduro

meseji kwauri!

Mharidzo Yakanakisa Munyika Mumutauro Wako Wako

Shoko rinotevera rakatochinja zvikuru upenyu hwemabhiriyoni evanhu. Hupenyu hwako hunogona kuchinja zvachose kuti huve nani!
Tora nguva iyi nekuti yakakodzera.

 

 

Of www.message-for-you.net

Unombonetsekawo here kuti nei munyika muine uipi hwakawanda kudai? Nei paine kutambura kwose? Uye ungararama sei munyika ino nomufaro?

Mushoko iri ndinoda kukuudzai kuti uipi hwakauya sei panyika pano. Asi zvakare kuti iwe unogona sei kuzvikunda iwe pachako uye kuwana chaiyo inogara joie de vivre.

Kwakanga kune mutumwa kudenga akanga agere pamusoro pechigaro chovushe chaMwari. Ngirozi yacho yaiva Satani. Asi Satani akazvikudza. Akanga asarudza nokuzvidira kupandukira Mwari.

 

 

Ndokusaka Mwari akadzinga Satani kubva kudenga. 

 

Zvisinei, Mwari pachake akanaka, kunze kwake hakuna chakanaka. Saka Satani akarasikirwa nembiri yaaiva nayo naMwari. Saka, nekudonha kwake, Satani akaunza huipi munyika.

Akaedzawo vanhu vepakutanga kuti vapandukire Mwari. Satani pachake akarasika zvachose uye anoedza kuita kuti vanhu vaende kure naMwari kuti varasike uye varege kuponeswa.

 

Kukanganisa kwedu, mhosva dzedu – patinonyepa, tichiba, tiine pfungwa dzakaipa kana mashoko akaipa… zvese izvi zvinotiparadzanisa kubva pakusangana naMwari.

 Idzo inhau dzakaipa izvozvi, asi hadzigumire ipapo. Pane mhinduro iri nyore yedambudziko iri. Uye mhinduro iyi ine zita: Jesu

Nokuti Mwari anotida! Uye Anopa munhu wese mukana mumwechete muhupenyu hwavo kuti agamuchire mhinduro iyi. Mharidzo iyi ndiyo mukana wako!

 

 

 

Kutanga ndinoda kukuudza chaizvo kuti Jesu ndiani:

Baba Vekudenga, Jesu, uye Mweya Mutsvene ndiMwari. Kune Vanhu vatatu vanoumba Tiriniti pamwe chete. Kubatana uku kunoita kuti Mwari. Saka Jesu anogara nekusingaperi uye ane masimba ose. Uye ndiye Musiki.

Asi Jesu akauya nokuzvidira makore 2000 apfuura semunhu wechokwadi munyika ino.

 

 

 

 

 

Akaitwa pamuviri naMweya Mutsvene uye akazvarwa nemhandara. Akararama hupenyu hwemunhu HUSINA zvikanganiso uye muhukama hwakakwana hwemweya naBaba. Akaratidza nyika kuti Mwari akaita sei…

Akabva afa nokuzvidira uye noutsinye nokuda kwemhosva dzedu uye zvikanganiso pamuchinjikwa. Pazuva rechitatu akamuka kubva muguva. Uye mushure Akadzokera kuna Baba Vekudenga zvakare.

Sei Akaita izvi? Akaenda pamuchinjikwa kuti atakure mhosva dzose panzvimbo yako. Kuti iwe ugone kuve YEMAHARA pazviri! Asi unozvisarudzira kuti uchagamuchira chipo ichi here kana kuti kwete.

 

 

Zvinoreva kuti: Unosarudza sei?

Unogamuchira chipo chaMwari here?
Kana hongu, ipapo uchaponeswa uye wova mwana waMwari!

Unoramba chipo chaMwari here?
Ipapo unoramba wakarasika. Izvi zvinoreva zvakare mushure merufu kupatsanurwa kusingaperi kubva kuna Mwari, murima guru.

Unogona kugamuchira chipo chaMwari kwauri ZVINO! Kana kuti iwe unogona kuisiya mukona uye kukanganwa nezvazvo… Asi ziva nezvezvinoreva.

Ikozvino, nhasi, ndiyo nguva yaungati: “Hongu, Jesu, ndinoda kukupa hupenyu hwangu!”
Panguva yekutendeuka kwako kuna Jesu, Mweya Mutsvene achauya wogara mauri. Kuburikidza Naye wakazvarwa patsva pamweya, mukati, uye wakazvarwa semwana waMwari mumhuri yekudenga!

Zvino batana neni pakunyengetera pamuchinjikwa.

Ndinotanga nemunamato ndotaura mutsara nemutsara kuti iwe ugozvitaura (nezwi riripamusoro!).

Munamato unotevera hausi nzira asi izano. Unogonawo kukoka Jesu muhupenyu hwako nemashoko awakazvigadzira iwewe. Chinonyanya kukosha isarudzo yako. Uchiri namata NEKUNZWA, kwete mupfungwa dzako chete. Kunamata zvinonzwika munyaya iyi kureurura pamberi penyika yenyama neyemweya.

“Ishe JESU,

Ini zvino ndinoda kutenda semwana kuti ndinogona kukuziva. Kuti iwe wakabhadhara mhosva yangu, nekuda kwehutera hwangu. Saka zvino ndinokupomerai mhosva mose.

(Muudze zvose zvakananga uye umupe!
Muudze kuti: “Jesu, ichi nechocho zvakanga zvisina kunaka… Ndakanyepa ipapo…” nezvimwewo.)

Ndinokutendai Jesu nekundiregerera! Jesu, ndave kuKugamuchirai semutungamiri wangu muhupenyu! Uye ndinokumbira kwamuri, ndipei Mweya Mutsvene wenyu! Ndinokutendai nekundiponesa ikozvino uye kundiita mwana wenyu!

AMEN.”

Kana wangonamata izvozvo, saka ndinoda kukukorokotedza! Nekuti haurasike kana wapa hupenyu hwako kuna Jesu izvozvi!

Udza vamwe nezvesarudzo yako yawakaitira Jesu! Iwe unogona zvakare kukurudzira iyi meseji.

Kana uchine mibvunzo, ndinoda kukurudzira kuti uteererewo kana kuverenga iyo yakadzama vhezheni yemeseji. Unogona kuzviwana pawebhusaiti yedu.

Pawebhusaiti yedu unowanawo zvimwe zvakawanda pamusoro pokuti ungatevera sei Jesu iye zvino.

Ingoenda ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Tinokushuvirai mufaro uye makomborero mukufamba kwenyu naJesu!

Inzwa wakasununguka kugoverazve iyi meseji kune zvisiri zvekutengesa pasina gadziridzo. Zvimwe zvinoshandiswa uye shanduko dzinoda mvumo yakanyorwa ye www.message-for-you.net. Inowanikwawo imomo mune mimwe mitauro uye mune dzimwe shanduro (semuenzaniso, semaodhiyo faira, mavhidhiyo, yakadzama vhezheni, pfupi vhezheni, yevana vhezheni uye nezvimwe) uye mune mimwe mitauro mune zvisina kurongwa (Du) fomu uye zviri pamutemo (Sie) fomu.

Detailed version

meseji kwauri!

Mharidzo Yakanakisa Munyika Mumutauro Wako Wako

Long Version (Chikamu 1)

Shoko rinotevera rakatochinja zvikuru upenyu hwemabhiriyoni evanhu. Hupenyu hwako hunogona kuchinja zvachose kuti huve nani!

Tora nguva iyi nekuti yakakodzera.

Isu hatishambadzire chero sekete.
Nemharidzo iyi tinoda kubatsira vanhu kuti vagadzirise hupenyu hwavo (nehupenyu hwevamwe vanhu) kumunhu waJesu.

Of www.message-for-you.net
(Inowanikwawo mune mimwe mitauro.)

Vanhu vakawanda vanondinyorera muushumiri hwedu paIndaneti. Uye ipapo ndinowanzovabvunza mubvunzo wokuti: “Makatopira upenyu hwenyu kuna Jesu nokuziva here?” Uye vazhinji vanobva vati: “Hongu, hongu, ndinonyengetera manheru oga oga.”, “Ndinonyengetera nguva dzose ndisati ndarara.”, “Ndinotaura zvizere naMwari.” Kana kutiwo: “Ndinotenda muna Mwari.” Uye ivo vanobva vati: “Hungu, chokwadi ndakatopa upenyu hwangu kuna Jesu.”

Pane mhinduro dzakasiyana kwazvo. Vamwe vanotiwo: “Hongu, ndakabhabhatidzwa ndiri mucheche…”. Uye vamwe vanoti: “Hongu, Jesu mudzidzisi akanaka wezvemweya/ munhu akanaka/ muenzaniso wakanaka…”. Saka pane mhinduro dzakasiyana kwazvo. Asi vanhu ava vane chinhu chimwe chete vakafanana: havasati vachiziva kupira upenyu hwavo kuna Jesu. Vanotenda maAri uye vanonamata nguva nenguva, asi havasati vapa hupenyu hwavo kwaAri.

Kuti unzwisise izvi, ndinoda kukutsanangurira iwe uchishandisa marathon. Vamhanyi vanomirira kusvika mutambi apa chiratidzo chekutanga. Zvino vanobva vatanga kumhanya. Uye zvino fungidzira uri mumwe weava vamhanyi. Uye haumirire chiratidzo chekutanga, unongotanga kumhanya…

Uye unomhanya nekumhanya nekumhanya…Uye uri kuedza chaizvo. Unoshandisa simba rako rose! Uye iwe unofara nokuti iwe unogona kutoona kupedzisa… Asi murume pakupera anoti kwauri: “Ndine urombo, handigoni kukupa menduru yemukundi.” Uye iwe unoti: “Chii?! Kuregererei? Ndakamhanya sevamwe!”

Uye murume wacho anoti kwauri: “Hongu, asi watanga kumhanya usina chiratidzo chokutanga! Rudzi rwako haruna kushanda. Sezvineiwo wakarasika.”

Uye zvakangofanana nokutenda muna Jesu pasina kupira upenyu hwako kwaari. Zvakafanana nemarathon pasina pekutangira.

Asi Jesu vanoda kuti ukunde. Uye semukundi nekusingaperi uye kwete seanorasikirwa nekusingaperi. Anoda chaizvo kuti ugamuchire menduru yemukundi uyu. Kuti ugova naye nokusingaperi! Uye izvo zvinosanganisira kuzvipira kwehupenyu.

Uye pamwe uri kushamisika kuti uku kupa upenyu kuna Jesu kunoratidzika sei. Uye zvinorevei ne “kutanga chiratidzo”. Uye ndinoda kukuudza chaizvo kuti Jesu ndiani.

 

Jesu ndiani kwauri iwe pachako?

Anga ari murume akanaka here? Mudzidzisi akanaka?

– Pazvinganakidza kunzwa Mharidzo yepaGomo… Ndiye mumwe wevatenzi vemweya vakawanda here? Saka Arikuenderana naBuddha, Mohammed, nezvimwewo…? Ndiye muvambi wechitendero chako here? Ndinoda kukuudza kuti Jesu ndiani CHOKWADI.

Jesu ndiani?

Baba Vekudenga, Jesu, uye Mweya Mutsvene ndiMwari. Kune Vanhu vatatu vanoumba Tiriniti pamwe chete. Kubatana uku kunoita kuti Mwari. Saka Jesu anogara nekusingaperi uye ane masimba ose. Uye ndiye Musiki.Asi Jesu akauya nokuzvidira makore 2000 apfuura semunhu wechokwadi munyika muno.Akaitwa pamuviri naMweya Mutsvene uye akazvarwa nemhandara. Akararama hupenyu hwemunhu HUSINA zvikanganiso uye muhukama hwakakwana hwemweya naBaba. Akaratidza nyika kuti Mwari akaita sei…

Akabva afa nokuzvidira uye noutsinye nokuda kwemhosva dzedu uye zvikanganiso pamuchinjikwa. Pazuva rechitatu akamuka kubva muguva. Uye mushure Akadzokera kuna Baba Vekudenga zvakare.

Ndichakuudza zvimwe pamusoro pekuti sei Jesu akaita izvi muchinguvana – uye kuti zvinorevei kwauri…

Saka Jesu vakauya munyika muno semunhu akafanana nesu. Akararama sesu. Musiyano mumwe chete mukuru: Akanga akachena chose, azere norudo nechokwadi. Haana kumbonyepa, Aigara achitaura chokwadi. Akatotaura nezvake pachake kuti Iye ichokwadi chinotorwa somunhu! Ndiani angataura izvozvo? Ungati iwe ndiwe chokwadi chinofananidzwa nemunhu here? Kana rudo mumunhu? … Jesu akataura izvozvo nezvake! Uye akati: “Ndini nzira, nechokwadi uye noupenyu.”

Uye ipapo akataura chimwe chinhu chinokosha zvikuru: “… Hakuna munhu anouya kuna Baba asi nokwandiri!” Uye izvo zvakakosha, ndizvo zvazvinoreva.

Saka, Jesu ndiye anoda kukubata ruoko oti kwauri: “Ndigamuchirei uye ndichakutungamirirai kuna Baba vokudenga! Ndichakutora kuenda kudenga, kuumambo hwangu!

Ndiko kuzvipira kwehupenyu – kuti unomuudza (semuenzaniso): “Hongu, ndinoda izvozvo! Ndinoda kuva newe nokusingaperi! Kwete chete nguva nenguva muhupenyu hwezuva nezuva… kwete chete neSvondo… zvachose! Ndinoda kuti uve gwara rangu rehupenyu. Kuti uri mufudzi wangu akanaka uye ini ndiri makwai ako anokutevera. Izvo zvinonzwa izwi rako, izvo zvinonyatsoda kugara newe zvizere!”

Mharidzo iyi yakadzama zvakanyanya… Uye ndinoda kukuratidza izvo Jesu akakuitira.

Ndinoda kukuratidzai muchinjikwa. Zvose zvinosarudzwa pamuchinjikwa. Ungabvunza kuti, “Ikoko kwakanga kusiri rufu runotyisa here? Zvinei neni izvozvo?”

Ndakambotaura kuti Jesu aigara muhutsvene, murudo. Kufanana NO mumwe munhu! Pasina mhosva, pasina mhosva. Asi Jesu haana kungouya panyika pano kuzotiratidza mararamiro atinofanira kuita. Asiwo kutifira pamuchinjikwa.

Nokuti isu, iwe neni, tese, tinogara tichikanganisa. Hatina kukwana. Asi Jesu akauya kwatiri somunhu akakwana! Jesu akakwana! Asi kukanganisa kwedu, mhosva dzedu – patinonyepa, tichiba, tiine pfungwa dzakaipa kana mashoko akaipa… zvese izvi zvinotiparadzanisa kubva pakusangana naMwari. Zvakaita sechinhu chasundidzira nzira pakati pedu. Uye zvave kuwanda…
Uye Jesu anogona kudzorera kusangana uku! Anoda kukubata noruoko oti: “Huya, ndichakudzosera kwaunenge uri chaiye, kumusha wako wekudenga!” Haadi kuti urasike. Mhosva ichakuparadzanisai naMwari nokusingaperi. Kana ukasamuisa pamuchinjikwa. Zvichida iwe unofunga: “Ini ndiri munhu akanaka..?! Haizi mhosva yangu?!” Ndofunga pawanyepa…pausina kutaura chokwadi.

Zvino ndinodawo kukuudzai kuti uipi hwakauya sei panyika ino.

Mhosva yakauya sei panyika?

Kwakanga kune mutumwa kudenga akanga agere pamusoro pechigaro chovushe chaMwari. Ngirozi yacho yaiva Satani.

Asi Satani akazvikudza. Akanga asarudza nokuzvidira kupandukira Mwari. Ndokusaka Mwari akadzinga Satani kubva kudenga.
Zvisinei, Mwari pachake akanaka, kunze kwake hakuna chakanaka. Saka Satani akarasikirwa nembiri yaaiva nayo naMwari. Nokuti akasarudza zvakaipa.
Saka, nekudonha kwake, Satani akaunza huipi munyika. Akaedzawo vanhu vepakutanga kuti vapandukire Mwari. Vakauya pasi pehutongi hwaSatani uye pasi pesimba rezvakaipa… Satani pachake akarasika zvachose uye anoedza kubvisa vanhu kubva kuna Mwari kuti varasike uye varege kuponeswa.

Ndiko kusaka Jesu akauya panyika pano uye ari kuti kwatiri: “Ndinoda kuti udzoke kwandiri kuti tive noushamwari hwakadzama zvakare! Uye akabva aenda pamuchinjikwa nokuda kwako: “Pamuchinjikwa, ndinotora mhosva iyi pachangu!”

Uye Akatakurawo kukuvara kwepfungwa dzako. Aona zvose izvi uye anokuudza kuti: “Handidi kuti ugare uchichema kusingaperi! Ndinoda kukupa mufaro wangu!” Akatora kusuwa kwako, kurwadziwa kwako, kusurukirwa kwako. Anozviona zvese! Haana basa newe! Akaenda pamuchinjikwa nokuda kwayo. Uye vari kukuudza kuti: “Tarisa, ndatokuitira zvose! Ndapota gamuchirai!” Uye anoda kukupa rudo rwake. Akaratidza rudo rwake pamuchinjikwa. Anoti: “Tarira, pamuchinjikwa unoona kuti ndinokuda zvikuru sei!

Zvinoreva kuti: Unosarudza sei?

Unogamuchira chipo chaMwari here? Kana hongu, ipapo uchaponeswa uye wova mwana waMwari!

Unoramba chipo chaMwari here? Ipapo unoramba wakarasika. Izvi zvinoreva zvakare mushure merufu kupatsanurwa kusingaperi kubva kuna Mwari, murima guru.

Unogona kugamuchira chipo chaMwari kwauri ZVINO! Kana kuti iwe unogona kuisiya mukona uye kukanganwa nezvazvo…
Asi ziva nezvezvinoreva.

Iye zvino, nhasi, ndiyo nguva yaunogona kuti: “Hongu, Jesu, ndinoda kukupa hupenyu hwangu!”

Chii chichaitika kana ukatendeukira kuna Jesu?

Panguva yekutendeuka kwako kuna Jesu, Mweya Mutsvene achauya achigara mauri.
Kuburikidza Naye wakazvarwa patsva pamweya, mukati, uye wakazvarwa semwana waMwari mumhuri yekudenga! Wako waunoti “mudhara” anobva afa pamweya naJesu pamuchinjikwa uye unowana hupenyu hutsva kubva kwaari. Izvi zvinokupa kuzivikanwa kutsva zvachose – kubva kumwana wemupemhi kuenda kumwana wamambo!

Semwana waMwari unogona kubva wararama musimba reMweya Mutsvene – uye usingachafaniri kurarama pasi pehutongi hwehuipi! (Uchange uchine rusununguko rwokuzvisarudzira) Uye Jesu anokupawo simba rake rokubvuta vanhu kubva mumaoko aSatani!

Zvino batana neni pakunyengetera pamuchinjikwa.

Ndinotanga nemunamato ndotaura mutsara nemutsara kuti iwe ugozvitaura (nezwi riripamusoro!).

Munamato unotevera hausi nzira asi izano. Unogonawo kukoka Jesu muhupenyu hwako nemashoko awakazvigadzira iwewe. Chinonyanya kukosha isarudzo yako. Jesu anoona mwoyo wako, anoziva zvauri kureva. Uchiri namata NEKUNZWA, kwete mupfungwa dzako chete. Kunamata zvinonzwika munyaya iyi kureurura pamberi penyika yenyama neyemweya.

“Ishe JESU,

Ndinoda kutenda somwana mudiki iye zvino kuti ndave kukuziva. Kuti iwe wakabhadhara mhosva yangu, nekuda kwehutera hwangu. Ndokusaka ndichikupai zvose zvino, zvose zvinondiremera, zvose zvandinotakura ini. Ndichakupa zvese zvandakatadza kusvika parizvino.

(Muudze zvose zvakananga uye zvipe kwaari! Muudze kuti, “Jesu, ichi nechocho zvakanga zvisina kunaka… ndakanyepa…” nezvimwewo.
Paunopira zvose kwaari, ropa rake rinofukidza mhosva dzose. Ropa rake rinokufukidza.)

Ndinokutendai Jesu nekundiregerera ikozvino! Ndatenda nekundiwachisa kwakachena! Jesu, ndinokugamuchirai zvino semutungamiri wangu muupenyu! SaIshe wangu! Somuponesi wangu! Uye ini ndinokukumbira: Huya muhupenyu hwangu! Uye ndinokumbira kwamuri, ndipei Mweya Mutsvene wenyu! Ndizadzei noMweya Mutsvene wenyu! Ndatenda nekundiponesa iko zvino! Ndinokutendai kuti ndava mwana wenyu!

AMEN.”

Kana wangonamata izvozvo, saka ndinoda kukukorokotedza! Nekuti ipapo wava mukundi nekusingaperi. Ipapo iwe wakamirira “kutanga chiratidzo” uye woenda. Iyo “nhangemutange” ikozvino inoshanda!

Uye ndinoda kukuudzai izvi, kubva muna Johane 3:16: “Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi.

Izvi zvinoreva kuti haurasike kana ukapa hupenyu hwako kuna Jesu izvozvi! Iye zvino zvakachengeteka, ikozvino unogona kuva ne “chokwadi cheruponeso”. “Simbiso yeruponeso” zvinoreva kuti une 100% chokwadi chekuti uchaenda kudenga. Uye kwete nekuda kwekubudirira, asi nekuti wakagamuchira izvo Jesu zvaakakuitira pamuchinjikwa! Watoponeswa. – Nenyasha. Nokuti wakagamuchira chipo Chake.

Asi zvino zviri kutopfuura. Nekuti ikozvino wagadzira nzira yako chete. Izvozvi ndezvekutevedzana. Ndiye mufudzi akanaka uye imi munomutevera. Uye izvo zvinotaridzika chaizvo, ini ndichakuudza muchikamu chechipiri.Udza vamwe nezvesarudzo yako yawakaitira Jesu! Iwe unogona zvakare kukurudzira iyi meseji.
Ikozvino kune chikamu chechipiri nezve kutevedzana…
meseji kwauri!

Mharidzo Yakanakisa Munyika Mumutauro Wako Wako

Maitiro ekuenderera mberi (chikamu 2 chemeseji)

Ichi chikamu chechipiri chemashoko makurusa pasi rose akachinja zvikuru upenyu hwemabhiriyoni evanhu.

Of www.message-for-you.net

(Inowanikwawo mune mimwe mitauro.)

Kana usati waona kana kuterera chikamu chekutanga chemeseji ino, ndapota ita saizvozvo.

Ikozvino kune chikamu chechipiri…

 

Saka muchinjikwa ndiwo pekutangira. Uye kana iwe wakapa hupenyu hwako kuna Jesu, saka wakaita sarudzo yakanaka!

Uye zvino zvinoenderera mberi. Pawakapa hupenyu hwako kuna Jesu, iwe (nekutaura kwekufananidzira) wakatora bhegi rako ndokuridurura. Mubhegi mako maive nemarara akawanda ausisade. Uye wakati, “Jesu, ndinokupai zvose!” Makazvipa zvose kwaAri. Uye sezvatotaurwa, pane zvinhu mairi zvausingachadi (semuenzaniso mhosva, kukuvara kwepfungwa, nezvimwewo).

Jesu arikuda kuita izvozvi: Anoda kuzadzazve bhegi rako!

Anoda kukupa zvinhu zvinobatsira kuti uende nazvo. Kufanana nemidziyo yekufambisa yaunoda paunenge uchienda.

Chokutanga pane zvose, zvakakosha zvikuru kuti uve nechimwe chinhu chokunwa newe. Kuti urege kufa nenyota munzira. Ndichakuratidza nenzira yekufananidzira bhodhoro remvura rine mvura yakachena, yakachena, ine utano. Mvura inomiririra Mweya Mutsvene. Pawakapa hupenyu hwako kuna Jesu, Mweya Mutsvene akapinda mauri.

Mweya Mutsvene anenge ava mauri, asi unogona kuzadzwa naye nguva nenguva. “Inwa” kubva kwaari, sokunge zvakadaro. Ndicho chikonzero nei zvakakosha kuti iwewo unwe mvura iyi mhenyu… uye nenzira iyo iwe unogara uchizorodzwa nayo.
Mweya Mutsvene munhu, ndiMwari. Asi unogonawo kuona simba Rake, kuzadzwa Naye uye, sekutaura, kunwa simba Rake.
Zvakakoshawo paudzidzi kuti ubhabhatidzwe noMweya Mutsvene. Kuti uchanyudzwa musimba ravo. Izvi zvinorevawo kuti “ kubhabhatidzwa noMweya ” kana kuti “kubhabhatidzwa noMweya Mutsvene”. Ini ndinonyora zvakadzama nezve rubhabhatidzo rweMweya mune chinyorwa pawebhusaiti yedu. Ndokumbira utarise izvozvo.

Zvadaro, hongu, zvakakoshawo kuti uzive kwauri kuenda. Jesu anokupa mirayiridzo, sokunge zvakadaro.

Mirayiridzo iyi inomirira Bhaibheri kana kuti Shoko raMwari.

Unogona kunge uchifunga uchiti, “Asi ndine Bhaibheri uye ndakariverenga kakawanda, asi handirinzwisisi!” Imhaka yekuti nzira yega yekunzwisisa Bhaibheri kuburikidza neMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ndivo vanokududzira Shoko. Uye anokuudza sokunge kuti: “Ndichakutsanangurirai maverengerwo eBhaibheri. Ndichakutsanangurira zvazvinoreva.” Uye kamwe-kamwe zvinoita sokuti paunoona chiedza wobva waona kuti: “Hei, zvinhu zvose zvinongoerekana zvajeka kwandiri!”
Uye unogonawo kukumbira Mweya Mutsvene kuti akutsanangurire zvimwe zvinhu: “Rugwaro urwu runorevei? Uye zvinorevei kwandiri pachangu?” Anobva aita kuti Shoko rive mhenyu kwauri. Saka hausi wega uri munzira.

Zvadaro, ndinoda kukuratidza nharembozha. Inomirira nharaunda.
Jesu haadi kuti uve wega pakufamba kwako. Anewe, hongu, asi anodawo kuti iwe ubatane nevamwe vateveri vaJesu. Kuti utaure navo, chinjana mazano navo.
Kuwadzana nevamwe vaKristu kunogona kuva muchechi. Asi rinogonawo kuva boka repamba. Kwamunosangana nemaKristu kumba moverenga Bhaibheri mese, monamata mese etc.

Chinhu chakanakisisa chekuita ndechekutarisa-tarisa kuti uone kune vamwe vaKristu muguta rako kana munharaunda yaungasangana nayo. Ndinoda kukupa zano rekuti zvakakosha kuti vave neBhaibheri sehwaro uye kuti vakavhurika kuMweya Mutsvene.

Zvadaro pane pfungwa yechina. Danho rechina iri kubhabhatidzwa mumvura. Kunyura mumvura.

Inofananidzira kuti iwe wakapa hupenyu hwako kuna Jesu uye ikozvino zvese zvave zvitsva. Kuti munhu wenyu wekare akarovererwa pamuchinjikwa, makafa naye pamweya uye mukamuka zvakare pamwe chete naye! Inomiririra rufu nekumuka.

Kunyudzwa ndiko kubhabhatidzwa mumvura chaiko, uye maKristu ekutanga akazviita nenzira iyoyo zvakare. Kubhabhatidza kwevacheche kana kumwaya mvura, kune rumwe rutivi, hakuna kururama. Zvichida iwe unofunga: “Ndakabhabhatidzwa ndichiri mucheche, izvo zvinofanira kunge zvakakwana.” Kwete, ndapota zvibvumira kuti ubhabhatidzwe nenzira yakarurama uye nebhaibheri nekunyudzwa mumvura. Ingoenda unoona kana paine Vakristu vanogona kukubhabhatidza.

Ndiwo matanho mana. Zvino wobva watanga nebhegi rako.

Ehe, zviga zvekufamba hazvirambe zviri mubhegi, unoda zviga zvekufamba (zvinonyatsoshanda) pakufamba. Kungofanana nekufamba kwakajairika. Ndosaka uchiramba wakatarisa pamepu yako, semuenzaniso: “Ndinofanira kuenda kupi? ISHE, ndapota taurai neni!”
Mwari anotaura nomuBhaibheri, asiwo kupfurikidza nezvinooneka zvakadai samashoko endangariro kana kuti anonzwika anonzwika, kupfurikidza nemifananidzo, zviono uye kupfurikidza nezviroto. Anogonawo kutaura newe achishandisa vamwe vanhu.
Unogona kuwana zvinyorwa zvinotsanangura nezvenyaya iyi inoti “Kutaura kwaMwari” pawebhusaiti yedu, semuenzaniso nzira yekuyera nayo manzwiro aunoita (kureva Bhaibheri uye nezvaMwari).
Ziva izwi Rake uye urinzwisise iwe pachako! Ipapo iwe uri munzira chaiyo. Nokuti ndiye Mufudzi Akanaka uye imi muri makwai ake anogona kunzwa inzwi rake.

Chokwadi, zvinokoshawo kuramba uchinwa. Kuzadzwa kasingaperi naMweya Mutsvene. Kurarama musimba rake, sezvakangoita maKristu ekutanga akazadzwa nesimba reMweya Mutsvene paPendekosti. Zvimwe pamusoro pemisoro yekubhabhatidzwa neMweya uye zvipo zveMweya pawebhusaiti yedu.

Sezvambotaurwa, kuwadzana nevamwe vaKristu kwakakoshawo, sezvakangoitawo kubhabhatidzwa mumvura.

Unogona kuverenga zvinyorwa zvinobatsira pane ese emisoro yenyaya dzehudzidzi pawebhusaiti yedu.

Iye zvino mhedziso pfupi nematanho ekutevedzana:


Kurongeka kwematanho aya hakusi kunetsa! Saka unogona kutanga wabhabhatidzwa wozotora Bhaibheri. Kana kuti unogona kutora Bhaibheri pakarepo wobva wabhabhatidzwa. Zvisarudzire iwe (uyewo mumunyengetero naMwari) zvaunogona kutanga kuita. Asi: Matanho ese akakosha pakutevedzana.

Chimwezve chinhu: Aya matanho haakodzeri kuponeswa. Izvi zvinoreva kuti: Kana wakatopa hupenyu hwako kuna Jesu (sezvandatsanangura muchikamu chekutanga), saka waponeswa. Asi matanho matanho ekuteerera. Unofanira kuenda kana uchida kuteerera Jesu. Nokuti haangokutumiri parwendo rwako, asi anokupa zvigadziro zverwendo. Matanho ndeekuzvidira, asi Jesu anokukumbira kuti uatore.

Unosisira kutevera Jesu. Ndiye Mufudzi Akanaka uye unoda kunzwa izwi rake. Unoda kuziva kuti ndezvipi zvimwe zvaAkakurongera pachezvako (eg basa rako pachako). Unoda kuziva zvaanotaura pamusoro pako (kureva kuti uri maAri). Unoda kuchinjana mazano nevamwe wovabvunza, semuenzaniso: “Wakasangana neiko naMwari?” kana kuti: “Izvi nezvo izvo zvinorevei muBhaibheri?

Zvakawanda pahudzidzi… Komborerwa!

Pa webhusaiti yedu iwe unowana rumwe rubatsiro rwekuteedzana.

Ingoenda ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Iwe zvakare uchawana zvemahara kurodha, zvinhu zvekugovana uye zvimwe zvakawanda ipapo!

Tinokushuvirai mufaro uye makomborero mukufamba kwenyu naJesu!

Inzwa wakasununguka kugoverazve iyi meseji kune zvisiri zvekutengesa pasina gadziridzo. Zvimwe zvinoshandiswa uye shanduko dzinoda mvumo yakanyorwa ye www.message-for-you.net. Inowanikwawo imomo mune mimwe mitauro uye mune dzimwe shanduro (semuenzaniso, semaodhiyo faira, mavhidhiyo, yakadzama vhezheni, pfupi vhezheni, yevana vhezheni uye nezvimwe) uye mune mimwe mitauro mune zvisina kurongwa (Du) fomu uye zviri pamutemo (Sie) fomu.


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts to your email.