Umlayezo wakho! Umlayezo Ongcono Kakhulu Emhlabeni Ngolimi Lwakho [Zulu/isiZulu]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Sicela ufunde kuqala:
Isexwayiso, ukuhumusha okulandelayo komlayezo kuhunyushwe ngokuzenzakalela. Ngakho-ke umbhalo ungase ube namaphutha. Lokhu ukuhumusha kwesikhashana okungahluziwe.
Wamukelekile ukuthi uphinde usabalalise umbhalo ngezinjongo ezingezona ezohwebo!
Sicela futhi ufunde isihloko ukuze uthole izincazelo ezengeziwe: Incazelo yokuhumusha kwesikhashana okungahluziwe

okuqukethwe

inguqulo emfushane

umlayezo wakho!

Umlayezo Ongcono Kakhulu Emhlabeni Ngolimi Lwakho

Isigijimi esilandelayo kakade sesikuguqule ngokuyisisekelo ukuphila kwezigidigidi zabantu. Impilo yakho ingashintsha unomphela ibe ngcono!
Thatha lesi sikhathi ngoba sikufanele.

 

 

Kwe www.message-for-you.net

Ingabe ngezinye izikhathi uyazibuza ukuthi kungani kunobubi obungaka emhlabeni? Kungani kunokuhlupheka okungaka? Futhi ungaphila kanjani kulomhlaba ngenjabulo?

Kulomyalezo ngifuna ukukutshela ukuthi ububi beza kanjani kulo mhlaba. Kodwa futhi ukuthi ungakunqoba kanjani ngokwakho futhi uthole i-joie de vivre yangempela ehlala njalo.

Kwakukhona ingelosi ezulwini eyayihlezi phezu kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ingelosi kwakunguSathane. Kodwa uSathane waqhosha. Wayekhethe ngokuzithandela ukuhlubuka kuNkulunkulu.

 

 

Yingakho uNkulunkulu amxosha uSathane ezulwini. 

 

Nokho, uNkulunkulu Uqobo Lwakhe muhle, ngaphandle Kwakhe akukho okuhle. Ngakho uSathane walahlekelwa inkazimulo ayenayo noNkulunkulu. Ngakho, ngokuwa kwakhe, uSathane waletha ububi emhlabeni.

Waphinde walinga abantu bokuqala ukuba bahlubuke kuNkulunkulu. USathane uqobo ulahlwe phakade futhi uzama ukudedisela abantu kude noNkulunkulu ukuze balahleke futhi bangasindiswa.

 

Amaphutha ethu, amacala ethu – lapho siqamba amanga, ukweba, imicabango emibi noma amazwi amabi… konke lokhu kuyasehlukanisa ekuhlanganeni noNkulunkulu.

 Lezi yizindaba ezimbi okwamanje, kodwa azigcini lapho. Kukhona isixazululo esilula kule nkinga. Futhi lesi sixazululo sinegama: uJesu

Ngoba uNkulunkulu uyasithanda! Futhi Unikeza wonke umuntu ithuba okungenani elilodwa empilweni yakhe ukwamukela lesi sixazululo. Lo mlayezo uyithuba lakho!

 

 

 

Okokuqala ngithanda ukukutshela ukuthi uJesu ungubani:

UBaba waseZulwini, uJesu, noMoya oNgcwele banguNkulunkulu. Kunabantu abathathu abangcwele abahlangana ndawonye bakha uZiqu-zintathu. Lobu bunye benza uNkulunkulu. Ngakho uJesu ungowaphakade futhi unamandla onke. Futhi unguMdali.

Kodwa uJesu weza ngokuzithandela eminyakeni eyizi-2000 edlule njengomuntu weqiniso kulomhlaba.

 

 

 

 

 

Wakhulelwa ngoMoya oNgcwele futhi wazalwa yintombi nto. Waphila impilo yomuntu ENGENAWO amaphutha futhi enobudlelwane obuphelele bomoya noBaba. Wakhombisa umhlaba ukuthi uNkulunkulu unjani…

Khona-ke wafa ngokuthanda nangokuzidela ngenxa yecala namaphutha ethu esiphambanweni. Ngosuku lwesithathu wavuka ethuneni. Futhi kamuva Wabuyela kuBaba waseZulwini futhi.

Kungani Enze lokhu? Waya esiphambanweni ukuze athwale lonke icala egameni lakho. Ukuze ube MAHHALA kukho! Kodwa uzinqumela wena ukuthi uyasamukela lesi sipho noma cha.

 

 

Lokho kusho ukuthi: Unquma kanjani?

Uyasamukela yini isipho sikaNkulunkulu?
Uma kunjalo, uzosindiswa futhi ube ngumntwana kaNkulunkulu!

Uyasenqaba isipho sikaNkulunkulu?
Bese uhlala ulahlekile. Lokhu futhi kusho kamuva ngemva kokufa ukwehlukana kwaphakade noNkulunkulu, ebumnyameni obukhulu.

Ungasamukela isipho sikaNkulunkulu kuwe MANJE! Noma ungayishiya ekhoneni bese ukhohlwa ngakho… Kodwa qaphela imithelela.

Njengamanje, namuhla, yisikhathi lapho ongathi: “Yebo, Jesu, ngifuna ukukunika ukuphila kwami!”
Emzuzwini wokuphendukela kwakho kuJesu, uMoya oNgcwele uzofika uhlale kuwe. Ngaye ungokamoya, ngaphakathi, uzelwe kabusha – futhi uzalwe njengomntwana kaNkulunkulu emndenini wasezulwini!

Manje hlanganyela nami emthandazweni esiphambanweni.

Ngiqala ngomkhuleko ngiwusho umusho ngomusho ukuze niwusho (ngokuzwakalayo!).

Lo mthandazo olandelayo awuwona umthetho kodwa uwukusikisela. Ungakwazi futhi ukumema uJesu empilweni yakho ngamazwi owakhiwe nguwe. Okubaluleke kakhulu isinqumo sakho. Namanje thandaza UPHAKAMELE, hhayi nje engqondweni yakho. Ukuthandaza ngokuzwakalayo kuleli cala kuwukuvuma izono phambi komhlaba wenyama nowomoya.

“NKOSI UJESU Othandekayo,

Manje ngifuna ukukholelwa njengengane ukuthi ngingakwazi ukukwazi. Ukuthi ukhokhele icala lami, ngobuthakathaka bami. Ngakho manje ngiyanisola nonke.

(Mtshele yonke into ngokuqondile futhi umnike yona!
Mtshele: “UJesu, lokhu nalokhuya bekungalungile… Ngiqambe amanga lapho…” njll.)

Ngiyabonga Jesu ngokungithethelela! Jesu, manje ngiyakwamukela wena njengomqondisi wami empilweni! Futhi ngiyakucela, ungiphe uMoya wakho oNgcwele! Ngiyabonga ngokungisindisa manje futhi ungenze ingane yakho!

AMEN.”

Uma usanda kukhuleka lokho, khona-ke ngifuna ukukuhalalisela! Ngoba ngeke ulahleke uma unikele impilo yakho kuJesu njengamanje!

Tshela abanye ngesinqumo sakho ngoJesu! Ungakwazi futhi ukuncoma lo mlayezo.

Uma usenemibuzo, ngithanda ukuncoma ukuthi ulalele noma ufunde inguqulo enemininingwane yomlayezo. Ungazithola kusizindalwazi sethu.

Engosini yethu uzothola okwengeziwe mayelana nokuthi ungamlandela kanjani uJesu manje.

Vele uye ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Sikufisela injabulo nezibusiso eziningi endleleni yakho noJesu!

Zizwe ukhululekile ukusabalalisa kabusha lo mlayezo ngezinjongo okungezona ezohwebo ngaphandle kokuguqulwa. Okunye ukusetshenziswa nezinguquko kudinga imvume ebhaliwe ye www.message-for-you.net. Iyatholakala futhi ngezinye izilimi nakwezinye izinguqulo (isb. njengamafayela alalelwayo, amavidiyo, inguqulo enemininingwane, inguqulo emfushane, inguqulo yezingane nokunye) nangezinye izilimi ngendlela engakahleleki (Du) nangefomu elisemthethweni (Sie).

Inguqulo enemininingwane

umlayezo wakho!

Umlayezo Ongcono Kakhulu Emhlabeni Ngolimi Lwakho

Inguqulo ende (Ingxenye 1)

Isigijimi esilandelayo kakade sesikuguqule ngokuyisisekelo ukuphila kwezigidigidi zabantu. Impilo yakho ingashintsha unomphela ibe ngcono!

Thatha lesi sikhathi ngoba sikufanele.

ASIKHAngisi nganoma yiliphi ihlelo.
Ngalo mlayezo sifuna ukusiza abantu ukuthi baqondise kabusha izimpilo zabo (kanye nezimpilo zabanye abantu) kumuntu kaJesu.

Kwe www.message-for-you.net
(Iyatholakala nangezinye izilimi.)

Abantu abaningi bangibhalela enkonzweni yethu kuyi-Internet. Bese ngibabuza kaningi lo mbuzo: “Ingabe usuvele unikele ukuphila kwakho kuJesu?” Futhi abaningi babe sebethi: “Yebo, kunjalo, ngithandaza njalo kusihlwa.”, “Ngithandaza njalo ngaphambi kokulala.”, “Ngikhuluma ngokugcwele noNkulunkulu.” Noma futhi: “Ngikholelwa kuNkulunkulu.” Bese bethi: “Yebo, vele senginikele ukuphila kwami ​​kuJesu.”

Kunezimpendulo ezihluke kakhulu. Abanye futhi bathi: “Yebo, ngabhapathizwa ngisemncane…”. Futhi abanye bathi: “Yebo, uJesu ungumfundisi omuhle kamoya/ ungumuntu omuhle/ isibonelo esihle…”. Ngakho kunezimpendulo ezihluke kakhulu. Kodwa laba bantu banento eyodwa abafana ngayo: abakanikeli ukuphila kwabo kuJesu ngokuqaphela. Bakholwa Kuye futhi bathandaze izikhathi ngezikhathi, kodwa abakanikeli izimpilo zabo Kuye.

Ukuze ukuqonde lokhu, ngingathanda ukukuchazela kona ngisebenzisa i-marathon. Abagijimi balinda kuze kube unompempe enikeza uphawu lokuqala. Bese beqala ukugijima. Futhi manje zicabange ungomunye walaba bagijimi. Futhi awulindi isignali yokuqala, uvele uqale ukusebenza…

Futhi uyagijima futhi ugijime futhi ugijime… Futhi uzama ngempela. Usebenzisa wonke amandla akho! Futhi uyajabula ngoba usungabona isiphetho… Kodwa indoda ekugcineni ithi kuwe: “Uxolo, angikwazi ukukunika indondo yomnqobi.” Futhi uthi: “Ini?! Kungani kungenjalo? Ngagijima njengabanye!”

Futhi indoda ithi kuwe: “Yebo, kodwa uqale ukugijima ngaphandle kophawu lokuqala! Umjaho wakho awuvumelekile. Ngebhadi ulahlekelwe.”

Futhi kufana ncamashi nokukholelwa kuJesu ngaphandle kokunikela ukuphila komuntu kuye. Kufana ne-marathon engaqali.

Kodwa uJesu ufuna ukuthi unqobe. Futhi njengomnqobi waphakade hhayi njengomuntu ohluliwe phakade. Ufuna ngempela ukuthi uthole indondo yalo mnqobi. Ukuthi ungaba Naye kuze kube phakade! Futhi lokho kubandakanya ukuzinikela kokuphila.

Futhi mhlawumbe uyazibuza ukuthi kubukeka kanjani lokhu kuzinikela kokuphila kuJesu. Futhi kusho ukuthini lokho “ngesiginali yokuqala”. Futhi ngithanda ukukutshela kahle ukuthi ungubani uJesu.

 

Ungubani uJesu kuwe uqobo?

Ingabe Ubeyindoda elungile? Umfundisi omuhle?

– Lapho okungajabulisa khona ukuzwa iNtshumayelo yaseNtabeni… Ingabe ungomunye wezingcweti ezingokomoya eziningi? Ngakho ingabe Yena uhambisana noBuddha, Mohammed, njll…? Ingabe Yena ungumsunguli wenkolo yakho? Ngithanda ukukutshela ukuthi ungubani NGEMPELA uJesu.

Ubani uJesu?

UBaba waseZulwini, uJesu, noMoya oNgcwele banguNkulunkulu. Kunabantu abathathu abangcwele abahlangana ndawonye bakha uZiqu-zintathu. Lobu bunye benza uNkulunkulu. Ngakho uJesu ungowaphakade futhi unamandla onke. Futhi unguMdali.Kodwa uJesu weza ngokuzithandela eminyakeni eyizi-2000 edlule njengomuntu weqiniso kulomhlaba.Wakhulelwa ngoMoya oNgcwele futhi wazalwa yintombi nto. Waphila impilo yomuntu ENGENAWO amaphutha futhi enobudlelwane obuphelele bomoya noBaba. Wakhombisa umhlaba ukuthi uNkulunkulu unjani…

Khona-ke wafa ngokuthanda nangokuzidela ngenxa yecala namaphutha ethu esiphambanweni. Ngosuku lwesithathu wavuka ethuneni. Futhi kamuva Wabuyela kuBaba waseZulwini futhi.

Ngizokutshela kabanzi ngokuthi kungani uJesu enza lokhu ngomzuzwana – nokuthi lokho kusho ukuthini kuwe…

Ngakho uJesu weza kulo mhlaba njengomuntu njengathi. Waphila njengathi. Kuphela umehluko omkhulu owodwa: Wayemsulwa ngokuphelele, egcwele uthando neqiniso. Akazange aqambe amanga, Wayekhuluma iqiniso njalo. Waze wazitshela ukuthi Uyiqiniso lenziwe samuntu! Ubani ongafuna lokho? Ungasho ukuthi uyiqiniso elenziwe samuntu? Noma uthando kumuntu? … UJesu wakusho lokho ngaye! Wathi: “Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila!”

Wase esho into ebaluleke kakhulu: “… Akekho oza kuBaba ngaphandle kwami!” Futhi lokho kubaluleke kakhulu, yilokho okuphathelene nakho konke.

Ngakho, uJesu uyena ofuna ukubamba isandla sakho athi kuwe: “Ngamukeleni futhi ngizoniholela kuBaba osezulwini! Ngizokuyisa ezulwini, embusweni wami!”

Lokho kungukuzinikela kokuphila – ukuthi umtshele (isib): “Yebo, ngiyakufuna lokho! Ngifuna ukuba nawe kuze kube phakade! Hhayi nje njalo njalo ekuphileni kwansuku zonke… hhayi nje ngamaSonto… phakade! Ngifuna ube ngumhlahlandlela wempilo yami. Ukuthi ungumalusi wami omuhle futhi mina ngiyizimvu zakho ezikulandelayo. Lokho kulizwa izwi lakho, elifuna ngempela ukuphila nawe ngokugcwele!”

Lomlayezo ujule kakhulu… Futhi ngifuna ukukukhombisa lokho uJesu akwenzele kona.

Ngingathanda ukukubonisa isiphambano. Konke kunqunywa esiphambanweni. Ungase ubuze, “Ingabe lokho kwakungekona nje ukufa okubi? Kuhlangene ngani nami lokho?”

Ngake ngasho ngaphambili ukuthi uJesu wayephila ngobumsulwa, othandweni. AKEKHO omunye umuntu! Ngaphandle kwephutha, ngaphandle kwecala. Kodwa uJesu akezanga nje emhlabeni ukuze asibonise indlela yokuphila. Kodwa futhi ukusifela esiphambanweni.

Ngoba thina, mina nawe, sonke, sihlala senza amaphutha. Asiphelele. Kodwa uJesu weza kithi eyindoda epheleleyo! UJesu uphelele! Kodwa amaphutha ethu, icala lethu – lapho siqamba amanga, ukweba, imicabango emibi noma amazwi amabi… konke lokhu kuyasehlukanisa ekuhlanganeni noNkulunkulu. Kungathi kukhona okuphushele phakathi kwethu. Futhi sekuye kwanda…
Futhi uJesu angabuyisela lokhu othintana naye! Ufuna ukukubamba ngesandla athi: “Woza, ngizokubuyisela lapho ungowakho ngempela, ekhaya lakho lasezulwini!” Akafuni uduke. Icala liyokwehlukanisa noNkulunkulu kuze kube phakade. Uma ungambeki esiphambanweni. Mhlawumbe ucabanga ukuthi: “Empeleni ngingumuntu olungile..?! Akulona iphutha lami?!” Bese ucabanga lapho oqambe khona amanga… lapho ungakhulumanga khona iqiniso.

Manje ngithanda futhi ukukutshela ukuthi ububi beza kanjani kulo mhlaba.

Icala leza kanjani emhlabeni?

Kwakukhona ingelosi ezulwini eyayihlezi phezu kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ingelosi kwakunguSathane.

Kodwa uSathane waqhosha. Wayekhethe ngokuzithandela ukuhlubuka kuNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu amxosha uSathane ezulwini.
Nokho, uNkulunkulu Uqobo Lwakhe muhle, ngaphandle Kwakhe akukho okuhle. Ngakho uSathane walahlekelwa inkazimulo ayenayo noNkulunkulu. Ngoba wakhetha okubi.
Ngakho, ngokuwa kwakhe, uSathane waletha ububi emhlabeni. Waphinde walinga abantu bokuqala ukuba bahlubuke kuNkulunkulu. Bangena ngaphansi kokubuswa uSathane nangaphansi kwamandla omubi…uSathane uqobo lwakhe ulahlwe phakade futhi uzama ukudedisela abantu kude noNkulunkulu ukuze balahleke futhi bangasindiswa.

Kungakho uJesu weza lapha emhlabeni futhi ethi kithi: “Ngifuna ubuyele kimi ukuze sibe nobungane obujulile futhi!” Wase eya esiphambanweni ngenxa yakho: “Lapho esiphambanweni, ngizithathela lonke leli cala!”

Futhi Wathwala nokulimala kwakho engqondweni. Ukubonile konke lokhu futhi uthi kuwe: “Angifuni ukuthi ube sesizini yaphakade! Ngifuna ukukunikeza injabulo yami!” Waluthatha usizi lwakho, ubuhlungu bakho, isizungu sakho. Ubona konke! Akanandaba nawe! Waya esiphambanweni ngenxa yalokho. Futhi Uyakutshela: “Bheka, Sengivele ngikwenzele konke! Ngicela ukwamukele!” Futhi ufuna ukukunika uthando lwaKhe. Wabonisa uthando lwakhe esiphambanweni. Uthi: “Bheka, esiphambanweni ubona ukuthi ngikuthanda kangakanani!

Lokho kusho ukuthi: Unquma kanjani?

Uyasamukela isipho sikaNkulunkulu? Uma kunjalo, uzosindiswa futhi ube ngumntwana kaNkulunkulu!

Uyasenqaba isipho sikaNkulunkulu? Bese uhlala ulahlekile. Lokhu futhi kusho kamuva ngemva kokufa ukwehlukana kwaphakade noNkulunkulu, ebumnyameni obukhulu.

Ungasamukela isipho sikaNkulunkulu kuwe MANJE! Noma ungayishiya ekhoneni bese ukhohlwa ngakho…
Kodwa qaphela imithelela.

Njengamanje, namuhla, yisikhathi lapho ungase uthi: “Yebo, Jesu, ngifuna ukukunika impilo yami!”

Kuyokwenzekani lapho uphendukela kuJesu?

Ngesikhathi sokuphendukela kwakho kuJesu, uMoya oNgcwele uzofika uhlale kuwe.
Ngaye ungokamoya, ngaphakathi, uzelwe kabusha – futhi uzalwe njengomntwana kaNkulunkulu emndenini wasezulwini! Lokho okubizwa ngokuthi “indoda endala” bese kufa ngokomoya noJesu esiphambanweni futhi uthole ukuphila okusha kuye. Lokhu kukunikeza ubuwena obusha ngokuphelele – kusukela enganeni yesinxibi kuye enganeni yenkosi!

Njengomntwana kaNkulunkulu ungaphila ngamandla kaMoya oNgcwele – futhi ungabe usaphila ngaphansi kokubuswa ububi! (Usazoba nenkululeko yokuzikhethela ngalokhu) NoJesu futhi ukunika amandla akhe okuhlwitha abantu ezandleni zikaSathane!

Manje hlanganyela nami emthandazweni esiphambanweni.

Ngiqala ngomkhuleko ngiwusho umusho ngomusho ukuze niwusho (ngokuzwakalayo!).

Lo mthandazo olandelayo awuwona umthetho kodwa uwukusikisela. Ungakwazi futhi ukumema uJesu empilweni yakho ngamazwi owakhiwe nguwe. Okubaluleke kakhulu isinqumo sakho. UJesu ubona inhliziyo yakho, uyazi ukuthi usho ukuthini. Namanje thandaza UPHAKAMELE, hhayi nje engqondweni yakho. Ukuthandaza ngokuzwakalayo kuleli cala kuwukuvuma izono phambi komhlaba wenyama nowomoya.

“NKOSI UJESU Othandekayo,

Ngifuna ukukholwa njengengane manje ukuthi sengikwazi. Ukuthi ukhokhele icala lami, ngobuthakathaka bami. Futhi yingakho ngikunika konke manje, yonke into engisindayo, yonke into engiyiphethe yonke indawo nami. Ngizokunika konke engikwenzile okungalungile kuze kube manje.

(Mtshele konke ngokuqondile futhi ukunikele Kuye! Mtshele ukuthi, “Jesu, lokhu nalokhu kwakungalungile… ngiqambe amanga…” njll.
Njengoba unikela konke Kuye, igazi Lakhe limboza wonke amacala. Igazi Lakhe likusibekela.)

Ngiyabonga Jesu ngokungithethelela manje! Ngiyabonga ngokungigeza! Jesu, ngiyakwamukela manje njengomhlahlandlela wami empilweni! NjengeNkosi yami! Njengomsindisi wami! Futhi ngiyakucela: Woza empilweni yami! Futhi ngiyakucela, ungiphe uMoya wakho oNgcwele! Ngigcwalise ngoMoya wakho oNgcwele! Ngiyabonga ngokungisindisa manje! Ngiyabonga ukuthi manje ngiyingane yakho!

AMEN.”

Uma usanda kukhuleka lokho, khona-ke ngifuna ukukuhalalisela! Ngoba usube ngumnqobi waphakade. Bese ulinda “isiginali yokuqala” bese uyahamba. “Umjaho” usuyasebenza!

Futhi ngifuna ukunitshela lokhu, kuJohane 3:16: “UNkulunkulu walithanda izwe kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yaKhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.

Lokho kusho ukuthi ngeke ulahleke uma unikela ngokuphila kwakho kuJesu njengamanje! Manje sekuphephile, manje usungaba “nesiqiniseko sensindiso”. “Isiqiniseko sensindiso” sisho ukuthi uqinisekile ukuthi uzoya ezulwini. Futhi hhayi ngenxa yempumelelo, kodwa ngoba wamukele lokho uJesu akwenzela khona esiphambanweni! Manje ususindisiwe. – Ngomusa. Ngoba namukele isipho saKhe.

Kodwa manje kuqhubekela phambili. Ngoba manje wenze indlela yakho kuphela. Manje sekumayelana nokulandelana. Ungumalusi omuhle, nimlandele; Futhi ukuthi lokho kubukeka kanjani ncamashi, ngizokutshela engxenyeni yesibili.Tshela abanye ngesinqumo sakho ngoJesu! Ungakwazi futhi ukuncoma lo mlayezo.
Manje ingxenye yesibili mayelana nokulandelana…
umlayezo wakho!

Umlayezo Ongcono Kakhulu Emhlabeni Ngolimi Lwakho

Ungaqhubeka kanjani (ingxenye 2 yomlayezo)

Lena ingxenye yesibili yesigijimi esikhulu kunazo zonke emhlabeni esiye sashintsha ngokuyisisekelo ukuphila kwezigidigidi zabantu.

Kwe www.message-for-you.net

(Iyatholakala nangezinye izilimi.)

Uma ungazange ubuke noma ulalele ingxenye yokuqala yalo mlayezo, sicela wenze kanjalo kuqala.

Manje ingxenye yesibili…

 

Ngakho-ke isiphambano siyisiqalo. Futhi uma wanikela ukuphila kwakho kuJesu, khona-ke wenze isinqumo esifanele!

Futhi manje kuyaqhubeka. Lapho unikela ngempilo yakho kuJesu, wena (ngokomfanekiso) wathatha ubhaka wakho wawuthulula. Bekunodoti omningi esikhwameni sakho ongasawudingi. Futhi uthe, “Jesu, ngikunika konke!” Wakunikela konke kuYe. Futhi njengoba sekushiwo, kwakukhona izinto kuyo ongasazidingi (isb., icala, ukulimala kwengqondo, njll.).

Afuna ukukwenza manje uJesu yilokhu: Ufuna ukugcwalisa futhi ubhaka wakho!

Ufuna ukukunikeza izinto eziwusizo ozohamba nazo. Njengemibandela yokuhamba oyidingayo ekuhambeni.

Okokuqala, kubaluleke kakhulu ukuthi ube nokuthile okuphuzwayo nawe. Ukuze ungabulawa ukoma endleleni. Ngizokukhombisa ngokomfanekiso ibhodlela lamanzi elinamanzi ahlanzekile, ahlanzekile, anempilo. Amanzi amele uMoya oNgcwele. Ngenkathi unikela ngempilo yakho kuJesu, uMoya oNgcwele wangena kuwe.

UMoya oNgcwele usengaphakathi kuwe, kodwa ungagcwaliswa Ngaye kaninginingi. “Phuza” kuye, ngomqondo ongokomfanekiso. Yingakho kubalulekile ukuthi nawe uwaphuze lamanzi aphilayo… futhi ngaleyo ndlela uhlale uqabuleka ngawo.
UMoya oNgcwele ungumuntu, unguNkulunkulu. Kodwa futhi ungathola amandla Akhe, ugcwaliswe Ngaye futhi, ngomqondo ongokomfanekiso, uphuze amandla Akhe.
Kubalulekile futhi ukuba umfundi ukuthi ubhapathizwe ngoMoya oNgcwele. Ukuthi uzocwiliswa emandleni Akhe. Lokhu futhi kusho “ ubhapathizo loMoya ” noma “ubhapathizo ngoMoya oNgcwele”. Ngibhala kabanzi mayelana nokubhapathizwa kukaMoya esihlokweni esikuwebhusayithi yethu. Ngicela ukubheke lokho.

Okulandelayo, kunjalo, kubalulekile futhi ukuthi wazi lapho uya khona. UJesu unikeza iziqondiso, ngomqondo ongokomfanekiso.

Lezi ziqondiso zimelela iBhayibheli noma iZwi likaNkulunkulu.

Ungase ucabange, “Kodwa ngineBhayibheli futhi ngilifunde izikhathi eziningi, kodwa angilitholi!” Lokho kungenxa yokuthi ukuphela kwendlela yokuqonda iBhayibheli ngoMoya oNgcwele. UMoya oNgcwele uzokucacisela iZwi. Futhi uyakutshela, ngomqondo ongokomfanekiso: “Ngizokuchazela indlela yokufunda iBhayibheli. Ngizokuchazela ukuthi kusho ukuthini.” Futhi ngokuzumayo kuba sengathi lapho ubona ukukhanya futhi uqaphela: “Heyi, kungazelelwe konke sekungicacele!”
Futhi ungacela uMoya oNgcwele ukuba akuchazele izinto ezithile: “Usho ukuthini lo mbhalo? Futhi kusho ukuthini kimi siqu na?” Ube eseletha iZwi ekuphileni kuwe. Ngakho awuwedwa endleleni yakho.

Okulandelayo, ngifuna ukukukhombisa umakhalekhukhwini. Imele umphakathi.
UJesu akafuni ukuthi ube wedwa ohambeni lwakho. Unawe, kunjalo, kodwa futhi ufuna ukuthi uthintane nabanye abalandeli bakaJesu. Ukuthi ukhulume nabo, nicobelelane ngemibono.
Ubudlelwane namanye amaKrestu kungaba sebandleni. Kodwa futhi kungaba yiqembu lasekhaya. Lapho uhlangana khona namaKrestu ekhaya futhi nifunda iBhayibheli ndawonye, ​​nithandaza ndawonye njll.

Into engcono kakhulu ongayenza ukuqalaza ukuze ubone ukuthi kunamanye amaKristu edolobheni lakini noma endaweni ongahlangana nayo. Ngithanda ukukunikeza ithiphu ukuthi kubalulekile ukuthi babe neBhayibheli njengesisekelo futhi bavuleleke kuMoya oNgcwele.

Bese kuba nephuzu lesine. Lesi sinyathelo sesine siwubhapathizo lwamanzi. Ukucwiliswa emanzini.

Kufanekisela ukuthi unikele impilo yakho kuJesu futhi manje konke sekube kusha. Ukuthi ubuwena obudala babethelwa esiphambanweni, nafa naye ngokomoya futhi wabuye wavuka kanye naye! Limelela ukufa nokuvuka.

Ukucwiliswa emanzini kuwukubhapathiza okufanele emanzini, futhi amaKristu okuqala akwenza ngaleyondlela nawo. Ukubhapathizwa kwezingane noma ukufafazwa ngamanzi, ngakolunye uhlangothi, akulungile. Mhlawumbe ucabanga ukuthi: “Ngabhapathizwa ngisemncane, lokho kufanele kube kwanele.” Cha, ngicela uvumele ukubhapathizwa ngendlela efanele nangeBhayibheli ngokucwiliswa emanzini. Hamba nje ubone ukuthi akhona yini amaKrestu angakubhabhadisa.

Lezo yizinyathelo ezine. Manje usuhamba nobhaka wakho.

Kunjalo, izinhlinzeko zokuhamba azihlali nje kubhaka, udinga izinhlinzeko zokuhamba (ezisebenza kakhulu) ekuhambeni. Njengokuhamba ngezinyawo okuvamile. Kungakho ulokhu ubheka imephu yakho, isibonelo: “Empeleni kufanele ngiyephi? NKOSI, ngicela ukhulume nami!”
UNkulunkulu ukhuluma ngeBhayibheli, kodwa nangamazwi avela engqondweni noma azwakalayo, ngezithombe, ngemibono nangamaphupho. Angakwazi futhi ukukhuluma nawe esebenzisa abanye abantu.
Ungathola izihloko ezichazayo ngalesi sihloko esithi “Ukukhuluma kukaNkulunkulu” kuwebhusayithi yethu, ngokwesibonelo indlela yokuhlola ngokunembile lokho umuntu akubonayo (okungukuthi ngokumelene neBhayibheli kanye nokuziphatha kukaNkulunkulu).
Yazi izwi Lakhe futhi ulibonele mathupha! Bese usendleleni efanele. Ngokuba unguMalusi Omuhle futhi niyizimvu zaKhe ezingezwa izwi laKhe.

Yebo, kubalulekile futhi ukuqhubeka nokuphuza. Ukugcwaliswa ngokuphindaphindiwe nguMoya oNgcwele. Ukuphila emandleni akhe, njengoba nje amaKristu okuqala agcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele ngePhentekoste. Okuningi ngezihloko zokubhabhadiswa koMoya kanye nezipho zoMoya kuwebhusayithi yethu.

Njengoba sekushiwo, ukuhlanganyela namanye amaKristu nakho kubalulekile, njengobhapathizo lwamanzi.

Ungafunda izindatshana eziwusizo kuzo zonke lezi zihloko ezimayelana nobufundi kuwebhusayithi yethu.

Manje ukubuka konke okufushane ngezinyathelo zokulandelana:


Ukuhleleka kwalezi zinyathelo akubalulekile! Ngakho ungabhapathizwa kuqala bese uthola iBhayibheli. Noma ungathola iBhayibheli ngokushesha bese ubhapathizwa. Zinqumele (futhi ngomthandazo noNkulunkulu) ukuthi yini ongayenza kuqala. Kodwa: Zonke izinyathelo zibalulekile ngokulandelana.

Okunye futhi: Lezi zinyathelo azikho isidingo sokusindiswa. Lokho kusho ukuthi: Uma usunikele ukuphila kwakho kuJesu (njengoba ngichazile engxenyeni yokuqala), ususindisiwe. Kodwa izinyathelo ziyizinyathelo zokulalela. Kufanele uhambe uma ufuna ukulalela uJesu. Ngoba Akakukhiphi nje endleleni yakho, Ukunika ukuphakelwa kohambo. Izinyathelo ngezokuzithandela, kodwa uJesu ukucela ukuba uzithathe.

Ufuna ukulandela uJesu. UnguMelusi Omuhle futhi ufuna ukuzwa izwi Lakhe. Ufuna ukwazi ukuthi yini enye akuhlelele yona uqobo (isib. ubizo lwakho siqu). Ufuna ukwazi ukuthi uthini ngawe (okungukuthi ubuwena Kuye). Ungathanda ukushintshisana ngemibono nabanye futhi ubabuze, isibonelo: “Uke wabhekana nani noNkulunkulu?” noma: “Kusho ukuthini lokhu nalokhuya eBhayibhelini?” njll.

Kukhulu ngobufundi… Busisa!

Kuwebhusayithi yethu uzothola olunye usizo lokulandelana.

Vele uye ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Uzothola okulandwayo kwamahhala, izinto ongazaba nokunye okuningi lapho!

Sikufisela injabulo nezibusiso eziningi endleleni yakho noJesu!

Zizwe ukhululekile ukusabalalisa kabusha lo mlayezo ngezinjongo okungezona ezohwebo ngaphandle kokuguqulwa. Okunye ukusetshenziswa nezinguquko kudinga imvume ebhaliwe ye www.message-for-you.net. Iyatholakala futhi ngezinye izilimi nakwezinye izinguqulo (isb. njengamafayela alalelwayo, amavidiyo, inguqulo enemininingwane, inguqulo emfushane, inguqulo yezingane nokunye) nangezinye izilimi ngendlela engakahleleki (Du) nangefomu elisemthethweni (Sie).


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts sent to your email.