Uthenga kwa inu! Uthenga Wabwino Kwambiri Padziko Lonse M’chinenero Chanu [Chichewa/Nyanja]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Chonde werengani kaye:
Chenjezo, kumasulira kotsatiraku kwatanthauziridwa kokha. Choncho malembawo angakhale ndi zolakwika. Uku ndi kumasulira kwakanthawi kochepa.
Muli olandilidwabe kugawiranso malembawo pazinthu zosachita malonda!
Chonde werenganinso nkhaniyi kuti mumve zambiri: Kufotokozera za zomasulira zosakhalitsa

zamkati

mwachidule

uthenga kwa inu!

Uthenga Wabwino Kwambiri Padziko Lonse M’chinenero Chanu

Uthenga wotsatirawu wasintha kale kwambiri miyoyo ya anthu mabiliyoni ambiri. Moyo wanu ukhoza kusintha kosatha kukhala wabwino!
Tengani nthawi iyi chifukwa ndiyofunika.

 

 

Za www.message-for-you.net

Kodi nthawi zina mumadabwa kuti n’chifukwa chiyani padzikoli pali zoipa zambiri? N’chifukwa chiyani anthu akuvutika? Ndipo mungakhale bwanji m’dziko lino mosangalala?

Mu uthenga uwu ndikufuna ndikufotokozereni mmene kuipa kunadza pa dziko lapansi. Koma komanso momwe mungagonjetsere nokha ndikupeza joie de vivre weniweni.

Kumwamba kunali mngelo amene anakhala pamwamba pa mpando wachifumu wa Mulungu. Mngeloyo anali Satana. Koma Satana ananyada. Iye anasankha mwakufuna kwake kupandukira Mulungu.

 

 

N’chifukwa chake Mulungu anathamangitsa Satana kumwamba. 

 

Komabe, Mulungu Mwiniwake ndi wabwino, kunja kwa Iye kulibe chabwino. Chotero Satana anataya ulemerero umene anali nawo ndi Mulungu. Choncho, ndi kugwa kwake, Satana anabweretsa zoipa padziko lapansi.

Anayesanso anthu oyambirira kuti apandukire Mulungu. Satana mwiniyo watayika kwamuyaya ndipo amayesa kutsekereza anthu kutali ndi Mulungu kuti atayike ndipo asapulumuke.

 

Zolakwa zathu, zolakwa zathu – pamene tinama, kuba, kukhala ndi maganizo oipa kapena mawu oipa… zonsezi zimatilekanitsa kuti tisamayanjane ndi Mulungu.

 Imeneyo ndi nkhani yoipa pakadali pano, koma sizikuthera pamenepo. Pali njira yosavuta yothetsera vutoli. Ndipo yankho ili lili ndi dzina: Yesu

Chifukwa Mulungu amatikonda! Ndipo amampatsa munthu aliyense mwayi umodzi pa moyo wake kuti avomereze yankho limeneli. Uthenga uwu ndi mwayi wanu!

 

 

 

Poyamba ndikufuna ndikuuzeni kuti Yesu ndi ndani:

Atate wa Kumwamba, Yesu, ndi Mzimu Woyera ndi Mulungu. Pali Umulungu atatu amene pamodzi amapanga Utatu. Umodzi umenewu umapangitsa Mulungu. Chotero Yesu ndi wamuyaya ndi wamphamvuyonse. Ndipo Iye ndi Mlengi.

Koma Yesu anabwera mwakufuna kwake zaka 2,000 zapitazo monga munthu weniweni padziko lino lapansi.

 

 

 

 

 

Iye anapatsidwa pakati ndi Mzimu Woyera ndipo anabadwa mwa namwali. Anakhala moyo waumunthu wopanda zolakwa komanso mu ubale wa uzimu wangwiro ndi Atate. Anaonetsa dziko mmene Mulungu alili…

Ndiye Iye anafa mwaufulu ndi vicariously chifukwa cha zolakwa zathu ndi zolakwa pa mtanda. Pa tsiku lachitatu anauka kuchokera mmanda. Ndipo kenako Iye anabwerera kwa Atate Akumwamba kachiwiri.

Chifukwa chiyani Iye anachita izi? Iye anapita pa mtanda kuti anyamule zolakwa zonse m’malo mwanu. Kuti mukhale UFULU wa izo! Koma inuyo mumasankha nokha kulandira mphatso imeneyi kapena ayi.

 

 

Izi zikutanthauza kuti: Mukuganiza bwanji?

Kodi mumavomereza mphatso ya Mulungu?
Ngati inde, ndiye kuti mudzapulumutsidwa ndikukhala mwana wa Mulungu!

Kodi mumakana mphatso ya Mulungu?
Ndiye ukhalabe wotayika. Izi zikutanthauzanso pambuyo pake pambuyo pa imfa kulekanitsidwa kwamuyaya ndi Mulungu, mumdima wandiweyani.

Mutha kulandira mphatso ya Mulungu kwa inu TSOPANO! Kapena mukhoza kuzisiya pakona ndikuyiwala za izo… Koma dziwani tanthauzo lake.

Pakali pano, lero, ndi nthawi imene munganene kuti: “Inde, Yesu, ndikufuna kukupatsani moyo wanga!”
Pamene mudatembenuka kwa Yesu, Mzimu Woyera adzabwera ndi kukhala mwa inu. Kudzera mwa Iye ndinu muuzimu, mkati, mwabadwanso mwatsopano – ndi kubadwa ngati mwana wa Mulungu mu banja lakumwamba!

Tsopano gwirizanani nane m’pemphero pa mtanda.

Ndikuyamba ndi pemphero ndikunena chiganizo ndi chiganizo kuti muthe kunena (mokweza!).

Pemphero lotsatirali si njira koma ndi lingaliro. Mutha kuitananso Yesu m’moyo mwanu ndi mau omwe mwapanga nokha. Chofunika kwambiri ndi chisankho chanu. Pempheranibe mofuula, osati m’maganizo mwanu mokha. Kupemphera mokweza pankhaniyi ndi kuvomereza pamaso pa dziko lakuthupi ndi lauzimu.

“Wokondedwa AMBUYE YESU,

Tsopano ndikufuna kukhulupirira ngati mwana kuti ndikudziweni. Kuti munalipira zolakwa zanga, chifukwa cha zofooka zanga. Ndipo kotero tsopano ndikukuimbani mlandu nonse.

(Muuzeni zonse mwachindunji ndipo mpatseni Iye!
Muuzeni: “Yesu, ichi ndi icho sichinali cholondola… Ndinanama pamenepo…” ndi zina zotero.)

Zikomo Yesu chifukwa chondikhululukira! Yesu, tsopano ndikulandirani Inu monga wonditsogolera m’moyo! Ndipo ndikupemphani, ndipatseni Mzimu wanu Woyera! Zikomo pondipulumutsa tsopano ndikundipanga kukhala mwana wanu!

AMENE.”

Ngati inu munangopemphera izo, ndiye ine ndikufuna kuti ndikuyamikeni inu! Chifukwa simudzatayika ngati mwapereka moyo wanu kwa Yesu pakali pano!

Uzani ena za chisankho chanu cha Yesu! Mukhozanso kupangira uthengawu.

Ngati mukadali ndi mafunso, ndikufuna ndikulimbikitseni kuti mumvetsere kapena kuwerenga mwatsatanetsatane uthengawo. Mutha kuwapeza patsamba lathu.

Pawebusaiti yathu mudzapezanso zambiri za mmene mungatsatire Yesu panopa.

Ingopitani ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Tikufuna chisangalalo ndi madalitso ambiri paulendo wanu ndi Yesu!

Khalani omasuka kugawanso uthengawu pazinthu zopanda malonda popanda kusinthidwa. Ntchito zina ndi zosintha zimafuna chilolezo cholembedwa cha www.message-for-you.net. Imapezekanso m’zilankhulo zina komanso m’mitundu ina (mwachitsanzo, mafayilo amawu, makanema, mtundu watsatanetsatane, mtundu waufupi, mtundu wa ana ndi zina) komanso m’zilankhulo zina m’mawonekedwe osalongosoka (Du) komanso mwanjira (Sie).

Mwatsatanetsatane Baibulo

uthenga kwa inu!

Uthenga Wabwino Kwambiri Padziko Lonse M’chinenero Chanu

Mtundu Wautali (Gawo 1)

Uthenga wotsatirawu wasintha kale kwambiri miyoyo ya anthu mabiliyoni ambiri. Moyo wanu ukhoza kusintha kosatha kukhala wabwino!

Tengani nthawi iyi chifukwa ndiyofunika.

SIMAtsatsa zamagulu aliwonse.
Ndi uthenga uwu tikufuna kuthandiza anthu kukonzanso miyoyo yawo (ndi miyoyo ya anthu anzawo) kwa umunthu wa Yesu.

Za www.message-for-you.net
(Zikupezekanso m’zinenero zina.)

Anthu ambiri amandilembera makalata mu utumiki wathu pa Intaneti. Ndiyeno kaŵirikaŵiri ndimawafunsa funso lakuti: “Kodi mwapereka kale moyo wanu kwa Yesu mozindikira?” Ndipo ambiri ndiye amati: “Inde, ndithudi, ndimapemphera madzulo aliwonse.” “Ndimapemphera nthaŵi zonse ndisanagone.” “Ndimalankhula ndi Mulungu kaŵirikaŵiri.” Kapenanso: “Ndimakhulupirira Mulungu.” Ndiyeno iwo amati: “Inde, ndithudi ndapereka kale moyo wanga kwa Yesu.”

Pali mayankho osiyanasiyana. Ena amanenanso kuti: “Inde, ndinabatizidwa ndili khanda…”. Ndipo ena amati: “Inde, Yesu ndi mphunzitsi wabwino wauzimu/ munthu wabwino/ chitsanzo chabwino…”. Kotero pali mayankho osiyana kwambiri. Koma anthu awa ali ndi chinthu chimodzi chofanana: sanaperekebe miyoyo yawo kwa Yesu mozindikira. Amakhala ngati amakhulupirira mwa Iye ndikupemphera nthawi ndi nthawi, koma sanaperekebe miyoyo yawo kwa Iye.

Kuti mumvetse izi, ndikufuna ndikufotokozereni pogwiritsa ntchito mpikisano wa marathon. Othamanga amadikirira mpaka woweruzayo apereke chizindikiro choyambira. Ndiyeno amayamba kuthamanga. Ndipo tsopano yerekezani kuti ndinu mmodzi wa othamanga awa. Ndipo simumadikirira chizindikiro choyambira, mumangoyamba kuthamanga…

Ndipo inu mumathamanga ndi kuthamanga ndi kuthamanga^Ndipo inu mukuyesera kwenikweni. Mumagwiritsa ntchito mphamvu zanu zonse! Ndipo ndinu okondwa chifukwa mukuwona kale mapeto ake… Koma mwamunayo pomaliza akukuuzani kuti: “Pepani, sindingathe kukupatsani mendulo ya wopambana.” Ndipo inu mukuti: “Chiyani?! Kulekeranji? Ndinathamanga ngati enawo!”

Ndipo mwamunayo akukuuzani kuti: “Inde, koma munayamba kuthamanga popanda chizindikiro choyambira! Mpikisano wanu ndi wolakwika. Tsoka ilo mwaluza.”

Ndipo n’chimodzimodzi ndi kukhulupirira Yesu popanda kupereka moyo wa munthu kwa Iye. Zili ngati marathon popanda chiyambi.

Koma Yesu akufuna kuti inu mukhale opambana. Ndipo monga wopambana wamuyaya osati monga wotayika kwamuyaya. Iye akufunadi kuti mulandire mendulo ya wopambanayi. Kuti mutha kukhala ndi Iye kwanthawizonse! Ndipo izi zikuphatikizapo kudzipereka kwa moyo.

Ndipo mwina mukudabwa kuti kuperekedwa kwa moyo kumeneku kwa Yesu kumawoneka bwanji. Ndipo izi zikutanthauza chiyani ndi “chizindikiro choyambirira”. Ndipo ndikufuna ndikuuzeni kuti Yesu ndi ndani.

 

Kodi Yesu ndani kwa inu panokha?

Kodi Iye wakhala munthu wabwino? Mphunzitsi wabwino?

– Kumene kungakhale kosangalatsa kumva ulaliki wa pa phiri… Ndiye kodi Iye ali mu mzere ndi Buddha, Mohammed, etc…? Kodi Iye ndi woyambitsa chipembedzo chanu? Ndikufuna ndikuuzeni kuti Yesu kwenikweni ndi ndani.

Kodi Yesu ndani?

Atate wa Kumwamba, Yesu, ndi Mzimu Woyera ndi Mulungu. Pali Umulungu atatu amene pamodzi amapanga Utatu. Umodzi umenewu umapangitsa Mulungu. Chotero Yesu ndi wamuyaya ndi wamphamvuyonse. Ndipo Iye ndi Mlengi.Koma Yesu anabwera mwakufuna kwake zaka 2,000 zapitazo monga munthu weniweni padziko lino lapansi.Iye anapatsidwa pakati ndi Mzimu Woyera ndipo anabadwa mwa namwali. Anakhala moyo waumunthu wopanda zolakwa komanso mu ubale wa uzimu wangwiro ndi Atate. Anaonetsa dziko mmene Mulungu alili…

Ndiye Iye anafa mwaufulu ndi vicariously chifukwa cha zolakwa zathu ndi zolakwa pa mtanda. Pa tsiku lachitatu anauka kuchokera mmanda. Ndipo kenako Iye anabwerera kwa Atate Akumwamba kachiwiri.

Ndikuuzani zambiri za chifukwa chomwe Yesu adachitira izi mu kamphindi – komanso tanthauzo lake kwa inu…

Choncho Yesu anabwera padziko lapansi ngati munthu ngati ife. Iye anakhala ngati ife. Ndi kusiyana kumodzi kokha kwakukulu: Iye anali woyera kotheratu, wodzala ndi chikondi ndi choonadi. Saname, Amalankhula zoona nthawi zonse. Iye ananenanso za iyemwini kuti Iye ndi choonadi chochita munthu! Ndani anganene zimenezo? Kodi munganene kuti ndinu chowonadi chofotokozedwa ngati munthu? Kapena chikondi mwa munthu? … Yesu ananena zimenezo za iye mwini! Ndipo adati: “Ine ndine njira, choonadi ndi moyo.”

Kenako ananena chinthu chofunika kwambiri: “Palibe amene amafika kwa Atate osadzera mwa ine. Ndipo ndizofunika kwambiri, ndizo zonse.

Chotero, Yesu ndiye amene akufuna kugwira dzanja lanu ndi kunena kwa inu kuti: “Mundilandire, ndipo ndidzakutsogolerani kwa Atate wakumwamba! Ine ndidzakutenga iwe kumwamba, ku ufumu wanga!

Kumeneko ndiko kudzipereka kwa moyo – Kumuuza (mwachitsanzo): “Inde, ndikufuna! Ndikufuna kukhala ndi inu kwamuyaya! Osati nthawi ndi nthawi m’moyo watsiku ndi tsiku… osati Lamlungu lokha… kwamuyaya! Ndikufuna kuti mukhale wonditsogolera pa moyo wanga. Kuti ndiwe m’busa wanga wabwino, ndipo Ine ndine nkhosa zako zimene zimatsata iwe. Amene amamva mawu anu, amene amafunadi kukhala ndi inu mokwanira!”

Uthenga uwu ndi wozama kwambiri… Ndipo ndikufuna ndikuwonetseni zomwe Yesu adakuchitirani INU.

Ndikufuna ndikuwonetseni mtanda. Zonse zimaganiziridwa pamtanda. Mungafunse kuti, “Kodi imeneyo sinali imfa yoipa chabe? Zindikhudza chiyani?”

Ndidanena kale kuti Yesu adakhala mwachiyero, mwachikondi. Monga PALIBE munthu wina! Popanda cholakwa, opanda mlandu. Koma Yesu sanangobwera pa dziko lapansi kuti ationetse mmene tiyenera kukhalira. Komanso kutifera pamtanda.

Chifukwa ife, inu ndi ine, tonsefe, timalakwitsa nthawi zonse. Ife sitiri angwiro. Koma Yesu anabwera kwa ife monga munthu wangwiro! Yesu ndi wangwiro! Koma zolakwa zathu, zolakwa zathu – pamene tinama, kuba, kukhala ndi maganizo oipa kapena mawu oipa… zonsezi zimatilekanitsa kuti tisagwirizane ndi Mulungu. Zili ngati chinachake chakankhira njira yake pakati pathu. Ndipo zachulukirachulukira…
Ndipo Yesu akhoza kubwezeretsa kukhudzana kumeneku! Iye akufuna kuti akugwireni padzanja ndi kunena kuti: “Bwera, ndidzakubwezera kumene iwe ulidi, ku nyumba yako yakumwamba! Safuna kuti musoweke. Zolakwa zidzalekanitsa inu kwa Mulungu kwamuyaya. Ngati simumuyika pa mtanda. Mwina mukuganiza kuti: “Ndine munthu wabwino..?! Si vuto langa?!” Kenako ganizirani za pomwe munanama… pomwe simunanene zoona.

Tsopano ndikufuna ndikuuzeni mmene zoipa zinadzera padziko lapansi.

Kodi kulakwa kunabwera bwanji padziko lapansi?

Kumwamba kunali mngelo amene anakhala pamwamba pa mpando wachifumu wa Mulungu. Mngeloyo anali Satana.

Koma Satana ananyada. Iye anasankha mwakufuna kwake kupandukira Mulungu. N’chifukwa chake Mulungu anathamangitsa Satana kumwamba.
Komabe, Mulungu Mwiniwake ndi wabwino, kunja kwa Iye kulibe chabwino. Chotero Satana anataya ulemerero umene anali nawo ndi Mulungu. Chifukwa anasankha choipa.
Choncho, ndi kugwa kwake, Satana anabweretsa zoipa padziko lapansi. Anayesanso anthu oyambirira kuti apandukire Mulungu. Iwo analowa pansi pa ulamuliro wa Satana ndi pansi pa mphamvu ya choipa…Satana mwiniyo watayika kwamuyaya ndipo amayesa kusunga anthu kutali ndi Mulungu kuti atayike ndipo asapulumutsidwe.

N’chifukwa chake Yesu anabwera padziko lapansi ndipo akutiuza kuti: “Ndikufuna kuti mubwerenso kwa ine kuti tikhalenso pa ubwenzi wolimba.” Ndiyeno Iye anapita pa mtanda chifukwa cha inu: “Apo pa mtanda, ine ndikudzitengera ndekha kulakwa konseku!”

Ndipo Iye adanyamulanso kuvulala kwanu m’maganizo. Iye waona zonsezi ndipo akukuuzani kuti: “Sindikufuna kuti ukhale wachisoni kwamuyaya! Ndikufuna kukupatsani chisangalalo changa!” Anatenga chisoni chanu, zowawa zanu, kusungulumwa kwanu. Amawona zonse! Iye sasamala za inu! Iye anapita pa mtanda chifukwa cha icho. Ndipo akukuuzani kuti: “Taonani, ndakuchitirani kale zonse! Chonde landirani!” Ndipo akufuna kukupatsani chikondi Chake. Iye anasonyeza chikondi chake pa mtanda. Iye anati: “Taonani, pamtanda mukuona mmene ndimakukonderani!

Izi zikutanthauza kuti: Mukuganiza bwanji?

Kodi mumavomereza mphatso ya Mulungu? Ngati inde, ndiye kuti mudzapulumutsidwa ndikukhala mwana wa Mulungu!

Kodi mumakana mphatso ya Mulungu? Ndiye ukhalabe wotayika. Izi zikutanthauzanso kuti pambuyo pake pambuyo pa imfa kulekanitsidwa kwamuyaya ndi Mulungu, mumdima wandiweyani.

Mutha kulandira mphatso ya Mulungu kwa inu TSOPANO! Kapena mukhoza kuzisiya pakona ndikuyiwala za izo…
Koma dziwani tanthauzo lake.

Pakali pano, lero, ndi nthawi yomwe munganene kuti: “Inde, Yesu, ndikufuna kukupatsani moyo wanga!”

Kodi chidzachitika ndi chiyani mukatembenuka kwa Yesu?

Pa mphindi yakutembenuka kwanu kwa Yesu, Mzimu Woyera adzabwera ndi kukhala mwa inu.
Kudzera mwa Iye ndinu muuzimu, mkati, mwabadwanso mwatsopano – ndi kubadwa ngati mwana wa Mulungu mu banja lakumwamba! Anu amene amatchedwa “munthu wakale” ndiye amafa mu uzimu pamodzi ndi Yesu pa mtanda ndipo mumalandira moyo watsopano kuchokera kwa iye. Izi zimakupatsani chizindikiritso chatsopano – kuyambira mwana wopemphapempha mpaka mwana wa mfumu!

Monga mwana wa Mulungu mungathe kukhala mu mphamvu ya Mzimu Woyera – ndipo osakhalanso pansi pa ulamuliro wa zoipa! (Mudzakhalabe ndi ufulu wakudzisankhira pa izi) Ndipo Yesu akukupatsaninso mphamvu Yake yokwatula anthu m’manja mwa Satana!

Tsopano gwirizanani nane m’pemphero pa mtanda.

Ndikuyamba ndi pemphero ndikunena chiganizo ndi chiganizo kuti muthe kunena (mokweza!).

Pemphero lotsatirali si njira koma ndi lingaliro. Mutha kuitananso Yesu m’moyo mwanu ndi mau omwe mwapanga nokha. Chofunika kwambiri ndi chisankho chanu. Yesu amawona mtima wanu, amadziwa zomwe mukutanthauza. Pempheranibe mofuula, osati m’maganizo mwanu mokha. Kupemphera mokweza pankhaniyi ndi kuvomereza pamaso pa dziko lakuthupi ndi lauzimu.

“Wokondedwa AMBUYE YESU,

Ndikufuna kukhulupirira ngati mwana tsopano kuti ndikudziweni. Kuti munalipira zolakwa zanga, chifukwa cha zofooka zanga. Ndipo chifukwa chake ndikupatsani inu chirichonse tsopano, chirichonse chimene chindilemera ine, chirichonse chimene ine ndimayenda nacho mozungulira nane. Ndikupatsani zonse zomwe ndalakwitsa mpaka pano.

(Muuzeni zonse mwachindunji ndikuzipereka kwa Iye! Muuzeni, “Yesu, ichi ndi icho sichinali cholondola… Ndinanama…” ndi zina zotero.
Pamene mukupereka chirichonse kwa Iye, mwazi wake umakwirira kulakwa konse. Mwazi wake umaphimba inu.

Zikomo Yesu chifukwa chondikhululukira tsopano! Zikomo pondisambitsa bwino! Yesu, ndikulandirani tsopano monga wonditsogolera m’moyo! Monga Mbuye wanga! Monga mpulumutsi wanga! Ndipo ndikufunsani: Lowani m’moyo wanga! Ndipo ndikupemphani, ndipatseni Mzimu wanu Woyera! Ndidzazeni ndi Mzimu Woyera wanu! Zikomo pondipulumutsa tsopano! Zikomo kuti tsopano ndine mwana wanu!

AMENE.”

Ngati inu munangopemphera izo, ndiye ine ndikufuna kuti ndikuyamikeni inu! Chifukwa ndiye mwakhala wopambana wamuyaya. Kenako munadikirira “chizindikiro choyambira” ndikunyamuka. “Mpikisano” tsopano ndi wovomerezeka!

Ndipo ine ndikufuna kuti ndikuuzeni inu izi, kuchokera pa Yohane 3:16: “Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa Mwana Wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha.”

Izi zikutanthauza kuti simudzatayika ngati mupereka moyo wanu kwa Yesu pakali pano! Tsopano ndi zotetezeka, tsopano mutha kukhala ndi “chitsimikizo cha chipulumutso”. “Chitsimikizo cha chipulumutso” chikutanthauza kuti muli otsimikiza 100% kuti mudzapita kumwamba. Ndipo osati chifukwa cha kupambana, koma chifukwa mudavomereza zomwe Yesu adakuchitirani pa mtanda! Mwapulumutsidwa tsopano. – Mwa chisomo. Chifukwa mudalandira mphatso yake.

Koma tsopano zikupitirirabe. Chifukwa tsopano mwangopanga njira yanu. Tsopano ndi za kutsatizana. Iye ndiye m’busa wabwino ndipo inu mumamutsatira. Ndipo momwe izo zikuwoneka chimodzimodzi, ine ndikuwuzani inu mu gawo lachiwiri.Uzani ena za chisankho chanu cha Yesu! Mukhozanso kupangira uthengawu.
Tsopano ku gawo lachiwiri lokhudza kutsatizana…
uthenga kwa inu!

Uthenga Wabwino Kwambiri Padziko Lonse M’chinenero Chanu

Momwe mungapitirire (gawo 2 la uthenga)

Iyi ndi mbali yachiŵiri ya uthenga waukulu padziko lonse umene wasintha kwambiri miyoyo ya anthu mabiliyoni ambiri.

Za www.message-for-you.net

(Zikupezekanso m’zinenero zina.)

Ngati simunawonere kapena kumvera gawo loyamba la uthengawu, chonde chitani kaye.

Tsopano gawo lachiwiri…

 

Choncho mtanda ndiye poyambira. Ndipo ngati munapereka moyo wanu kwa Yesu, ndiye kuti munapanga chisankho choyenera!

Ndipo tsopano zikupitirira. Pamene mudapereka moyo wanu kwa Yesu, inu (mophiphiritsa) munatenga chikwama chanu ndikukhuthula. Muchikwama chanu munali zinyalala zambiri zomwe simukuzifunanso. Ndipo inu munati, “Yesu, ine ndikupatsani izo zonse kwa inu!” Inu munazipereka izo zonse kwa Iye. Ndipo monga tanenera kale, munali zinthu zomwe simukuzifunanso (mwachitsanzo, kulakwa, kuvulala m’maganizo, etc.).

Zomwe Yesu akufuna kuchita tsopano ndi izi: Akufuna kudzazanso chikwama chanu!

Amafuna kukupatsani zinthu zothandiza kuti mupite nazo. Monga zopereka zapaulendo zomwe mumafunikira poyenda.

Choyamba, ndikofunikira kwambiri kuti mukhale ndi chakumwa nanu. Kuti musafe ndi ludzu panjira. Ndikuwonetsani botolo lamadzi lomwe lili ndi madzi abwino, oyera, athanzi. Madzi amaimira Mzimu Woyera. Pamene munapereka moyo wanu kwa Yesu, Mzimu Woyera anadza mwa inu.

Mzimu Woyera ali mwa inu, koma mukhoza kudzazidwa ndi Iye mobwerezabwereza. “Imwani” kwa iye, titero kunena kwake. Ndicho chifukwa chake kuli kofunika kuti inunso muzimwa madzi amoyo awa…ndipo mwanjira imeneyi mumatsitsimulidwa nthawi zonse.
Mzimu Woyera ndi munthu, Iye ndi Mulungu. Koma mukhozanso kuona mphamvu zake, kudzazidwa ndi Iye, titero kunena kwake, kumwa mphamvu zake.
Ndikofunikiranso pa kukhala wophunzira kuti mubatizidwe ndi Mzimu Woyera. Kuti mudzamizidwe mu mphamvu Yake. Izi zikutanthauzanso “ ubatizo wa Mzimu ” kapena “ubatizo wa Mzimu Woyera”. Ndikulemba mwatsatanetsatane za ubatizo wa Mzimu mu nkhani ya pa webusaiti yathu. Chonde yang’anani pa izo.

Kenako, n’kofunikanso kuti mudziwe kumene mukupita. Yesu akukupatsani malangizo, titero kunena kwake.

Malangizo amenewa akuimira Baibulo kapena Mawu a Mulungu.

Mwina mukuganiza kuti, “Koma ndili ndi Baibulo ndipo ndaliwerenga nthawi zambiri, koma sindilimvetsa!” Ndi chifukwa chakuti njira yokhayo yodziwira Baibulo ndi kudzera mwa mzimu woyera. Mzimu Woyera adzakumasulirani Mau. Ndipo amakuuzani, titero kunena kwake kuti: “Ndidzakufotokozerani mmene mungaŵerengere Baibulo. Ndikufotokozerani tanthauzo lake.” Ndipo mwadzidzidzi zimakhala ngati muwona kuwala ndipo mumazindikira kuti: “Hei, mwadzidzidzi zonse zamveka bwino kwa ine!”
Komanso mutha kufunsa Mzimu Woyera kuti akufotokozereni zina: “Kodi lembali likutanthauza chiyani? Ndipo kodi zikutanthauza chiyani kwa ine ndekha?” Iye amabweretsa Mawu kukhala amoyo kwa inu. Chotero simuli nokha m’njira.

Kenako, ndikufuna ndikuwonetseni foni yam’manja. Imaimira anthu ammudzi.
Yesu safuna kuti mukhale nokha paulendo wanu. Iye ali ndi inu, ndithudi, koma amafunanso kuti muyanjane ndi otsatira ena a Yesu. Kuti mumalankhula nawo, sinthanani nawo malingaliro.
Kuyanjana ndi Akhristu ena kungakhale mu mpingo. Koma lingakhalenso gulu la kunyumba. Kumene mumakumana ndi Akhristu kunyumba ndipo mumawerengera limodzi Baibulo, kupemphera pamodzi ndi zina zotero.

Chinthu chabwino kwambiri chimene mungachite ndi kuyang’ana pozungulira kuti muwone kumene kuli Akhristu ena m’tauni yanu kapena m’dera limene mungakumane nawo. Ndikufuna ndikupatseni nsonga yoti ndikofunikira kuti akhale ndi Baibulo ngati maziko komanso kuti ali otseguka kwa Mzimu Woyera.

Kenako pali mfundo yachinayi. Gawo lachinayi limeneli ndi ubatizo wa m’madzi. Kumizidwa m’madzi.

Zimayimira kuti munapereka moyo wanu kwa Yesu ndipo tsopano zonse zakhala zatsopano. Kuti umunthu wanu wakale unapachikidwa, munafa naye mu uzimu ndi kuukanso pamodzi ndi iye! Imaimira imfa ndi chiukitsiro.

Kumizidwa m’madzi ndi ubatizo wolondola wa m’madzi, ndipo Akristu oyambirira anachita moteronso. Ubatizo wa ana kapena kuwaza madzi, kumbali ina, sizolondola. Mwina mukuganiza kuti: “Ndinabatizidwa ndili khanda, izi ziyenera kukhala zokwanira.” Ayi, chonde lolani kuti mubatizidwe moyenera ndi mwa Baibulo ndi kumizidwa m’madzi. Ingopitani mukaone ngati pali Akhristu amene angakubatizeni.

Amenewo ndi masitepe anayi. Ndipo tsopano inu munanyamuka ndi chikwama chanu.

Zoonadi, zoyendetsera maulendo sizikhalabe mu chikwama, muyenera kuyenda (zothandiza kwambiri) popita. Monga ngati kukwera kwabwinobwino. Ndicho chifukwa chake mumangoyang’ana mapu anu, mwachitsanzo: “Kodi ndiyenera kupita kuti? AMBUYE, chonde lankhulani kwa ine!”
Mulungu amalankhula kudzera m’Baibulo, komanso kudzera m’zimene anthu amaziona m’maganizo kapena m’mawu omveka, kudzera m’zithunzi, masomphenya ndiponso m’maloto. Akhozanso kulankhula nanu kudzera mwa anthu ena.
Mungapeze nkhani zofotokoza za mutu wakuti “Mawu a Mulungu” pa webusaiti yathu, mwachitsanzo mmene mungadziwire molondola zimene munthu akuona (monga zotsutsana ndi Baibulo komanso makhalidwe a Mulungu).
Dziwani liwu Lake ndipo lizindikireni inuyo panokha! Ndiye muli panjira yoyenera. Pakuti Iye ndi M’busa Wabwino ndipo inu ndinu nkhosa Zake zimene zingamve mawu Ake.

Inde, m’pofunikanso kupitiriza kumwa. Kudzazidwa mobwerezabwereza ndi Mzimu Woyera. Kukhala mu mphamvu yake, monganso Akhristu oyambirira anadzazidwa ndi mphamvu ya Mzimu Woyera pa Pentekosite. Zambiri pamitu ya ubatizo wa Mzimu Woyera ndi mphatso za Mzimu Woyera patsamba lathu.

Monga tanenera kale, kuyanjana ndi Akhristu ena n’kofunikanso, monganso ubatizo wa m’madzi.

Mutha kuwerenga nkhani zothandiza pamitu yonseyi yokhudza kukhala ophunzira patsamba lathu.

Tsopano mwachidule mwachidule ndi masitepe motsatizana:


Kukonzekera kwa masitepewa sikovuta! Choncho mukhoza kubatizidwa kaye kenako n’kulandira Baibulo. Kapena mungatenge Baibulo nthawi yomweyo n’kubatizidwa. Sankhani nokha (komanso m’pemphero ndi Mulungu) zomwe mungachite poyamba. Koma: Masitepe onse ndi ofunikira pakutsatizana.

Chinthu chinanso: Masitepe amenewa si ofunika kuti munthu apulumuke. Izi zikutanthauza kuti: Ngati mwapereka kale moyo wanu kwa Yesu (monga ndidafotokozera mu gawo loyamba), ndiye kuti mwapulumutsidwa. Koma masitepe ndi masitepe omvera. Muyenera kupita ngati mukufuna kukhala omvera kwa Yesu. Chifukwa samangokutumiza panjira, koma amakupatsa zopatsa zapaulendo. Masitepewo ndi odzifunira, koma Yesu akukupemphani kuti muwatenge.

Mukufuna kutsatira Yesu. Iye ndi M’busa Wabwino ndipo mukufuna kumva mawu ake. Mukufuna kudziwa zina zomwe wakonzerani inu panokha (monga ntchito yanu). Mukufuna kudziwa zomwe akunena za inu (kutanthauza kuti ndinu ndani mwa Iye). Mungafune kusinthana maganizo ndi ena ndi kuwafunsa, mwachitsanzo: “Kodi munakumanapo ndi chiyani ndi Mulungu?” kapena: “Kodi izi ndi izo zikutanthauza chiyani m’Baibulo?” ndi zina zotero.

Zochuluka chifukwa cha kukhala ophunzira… Khalani odala!

Patsamba lathu lawebusayiti mupeza thandizo lina pakutsatana.

Ingopitani ku:

www.message-for-you.net/discipleship

Mupezanso zotsitsa zaulere, zinthu zomwe mungagawane ndi zina zambiri kumeneko!

Tikufuna chisangalalo ndi madalitso ambiri paulendo wanu ndi Yesu!

Khalani omasuka kugawanso uthengawu pazinthu zopanda malonda popanda kusinthidwa. Ntchito zina ndi zosintha zimafuna chilolezo cholembedwa cha www.message-for-you.net. Imapezekanso m’zilankhulo zina komanso m’mitundu ina (mwachitsanzo, mafayilo amawu, makanema, mtundu watsatanetsatane, mtundu waufupi, mtundu wa ana ndi zina) komanso m’zilankhulo zina m’mawonekedwe osalongosoka (Du) komanso mwanjira (Sie).


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts sent to your email.