Molaetša go wena! Molaetša O Mobotse Lefaseng Ka Polelo Ya Gago [Sepedi/Sesotho sa Leboa]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Hle bala pele:
Temošo, phetolelo ye e latelago ya molaetša e fetoletšwe ka go itiragalela. Ka fao sengwalwa se ka ba le diphošo. Ye ke phetolelo ye tala ya nakwana.
O sa amogetšwe go phatlalatša sengwalwa gape ka merero yeo e sego ya kgwebo!
Hle bala gape sehlogo bakeng sa ditlhaloso tše dingwe: Tlhaloso ya diphetolelo tše tala tša nakwana

Lenaneo la dikagare

Phetolelo e khutšoanyane

Molaetša go wena!

Molaetša O Mobotse Lefaseng Ka Polelo Ya Gago

Molaetša wo o latelago o šetše o fetošitše maphelo a batho ba dimilione tše dikete ka mo go feletšego. Bophelo bja gago bo ka fetoga go ya go ile go ba bjo bokaone!
Tšea nako ye ka gobane e swanetše.

 

 

go tšwa go www.message-for-you.net

Na ka dinako tše dingwe o ipotšiša gore ke ka baka la’ng go e-na le bobe bjo bontši lefaseng le? Ke ka baka la’ng tlaišego ka moka? Le gona o ka phela bjang lefaseng le ka lethabo?

Molaetšeng wo ke nyaka go le botša gore bobe bo tlile bjang lefaseng le. Eupša gape le kamoo o ka e fenyago ka noši gomme wa hwetša joie de vivre ya kgonthe ya go swarelela.

Go be go na le morongwa legodimong yo a bego a dutše godimo ga sedulo sa bogoši sa Modimo. Morongwa e be e le Sathane. Eupša Sathane o ile a ikgogomoša. O be a kgethile ka go rata ga gagwe go rabela malebana le Modimo.

 

 

Ke ka baka leo Modimo a ilego a raka Sathane legodimong. 

 

Le ge go le bjalo, Modimo ka boyena o lokile, ka ntle ga gagwe ga go na botse. Ka gona Sathane o ile a lahlegelwa ke letago leo a bego a na le lona go Modimo. Gomme ka fao, ka go wa ga gagwe, Sathane a tliša bobe lefaseng.

Le gona o ile a leka batho ba pele gore ba rabele malebana le Modimo. Sathane ka boyena o timetše go ya go ile gomme o leka go bea batho kgole le Modimo gore ba lahlege ba se phološwe.

 

Diphošo tša rena, molato wa rena – ge re bolela maaka, re utswa, re na le dikgopolo tše mpe goba mantšu a mabe… tše ka moka di re aroganya go kopana le Modimo.

 Seo ke ditaba tše mpe ga bjale, eupša ga di felele moo. Go na le tharollo e bonolo ya bothata bjo. Gomme tharollo ye e na le leina: Jesu

Ka gobane Modimo o a re rata! Gomme O fa motho yo mongwe le yo mongwe bonyane sebaka se tee bophelong bja gagwe go amogela tharollo ye. Molaetša wo ke sebaka sa gago!

 

 

 

Sa mathomo ke rata go go botša gabotse gore Jesu ke mang:

Tate wa Legodimong, Jesu, le Moya o Mokgethwa ke Modimo. Go na le Batho ba bararo ba Modimo bao mmogo ba bopago Boraro botee. Botee bjo bo dira gore Modimo. Ka gona Jesu ke wa ka mo go sa felego e bile ke yo matla ka moka. Gomme Ke Mmopi.

Eupša Jesu o tlile ka boithatelo mengwaga ye e ka bago ye 2000 ye e fetilego bjalo ka motho wa nnete lefaseng le.

 

 

 

 

 

O imilwe ke Moya o Mokgethwa gomme a belegwa ke kgarebe. O phetše bophelo bja motho yo a se nago diphošo le kamanong ye e phethagetšego ya semoya le Tate. O bontšhitše lefase gore Modimo o bjang…

Ke moka O hwile ka boithaopo le ka boemedi ka baka la molato le diphošo tša rena sefapanong. Ka letšatši la boraro A tsoga lebitleng. Gomme ka morago O ile a boela go Tate wa Legodimong gape.

Ke ka baka la’ng A dirile se? O ile a ya sefapanong go rwala molato ka moka legatong la gago. Gore o kgone go MAHALA go yona! Eupša o itirela phetho ya ge e ba o amogela mpho ye goba go se bjalo.

 

 

Seo se ra gore: O dira phetho bjang?

Na o amogela mpho ya Modimo?
Ge e ba ee, gona o tla phološwa gomme wa ba ngwana wa Modimo!

Na o gana mpho ya Modimo?
Ke moka o dula o timetše. Se se bolela gape ka morago ka morago ga lehu go arogana ka mo go sa felego le Modimo, leswiswing le le tseneletšego.

O ka amogela mpho ya Modimo go wena JWALE! Goba o ka e tlogela sekhutlong wa lebala ka yona… Eupša ela hloko ditlamorago tša yona.

Gona bjale, lehono, ke motsotso wo o ka rego: “Ee, Jesu, ke nyaka go go fa bophelo bja ka!”
Motsotsong wa go sokologela ga gago go Jesu, Moya wo Mokgethwa o tla tla gomme wa dula ka go wena. Ka yena o moyeng, ka gare, o tswalwa lefsa – gomme wa tswalwa bjalo ka ngwana wa Modimo ka lapeng la legodimong!

Bjale kopanela le nna thapelong sefapanong.

Ke thoma ka thapelo gomme ke e bolela polelo ka polelo gore o kgone go e bolela (ka go hlaboša!).

Thapelo ye e latelago ga se formula eupša ke tšhišinyo. Gape o ka laletša Jesu bophelong bja gago ka mantšu ao o itlhametšego ona. Selo sa bohlokwa kudu ke phetho ya gago. O sa dutše o rapela LOUD, e sego feela ka monaganong wa gago. Go rapela ka go hlaboša lentšu tabeng ye ke boipolelo pele ga lefase la nama le la moya.

“Morena Jesu yo a rategago,

Bjale ke nyaka go dumela bjalo ka ngwana gore nka go tseba. Gore o lefile molato wa ka, mafokodi a ka. Gomme ka fao bjale ke le sola ka moka.

(Mmotše se sengwe le se sengwe ka go lebanya gomme o mo fe sona!
Mmotše gore: “Jesu, se le sela se be se sa loka… Ke boletše maaka fao…” bj.bj.)

Ke leboga Jesu ge o ntebaletše! Jesu, bjale ke go amogela bjalo ka mohlahli wa ka bophelong! Gomme ke a go kgopela, mphe Moya wa gago o Mokgethwa! Ke leboga ge o mphološitše bjale gomme wa ntira ngwana wa gago!

AMEN.”

Ge e ba o sa tšwa go rapela seo, gona ke nyaka go go lebogiša! Ka gobane o ka se timele ge o gafile bophelo bja gago go Jesu gona bjale!

Botša ba bangwe ka phetho ya gago bakeng sa Jesu! O ka kgothaletša gape molaetša wo.

Ge o sa na le dipotšišo, ke rata go kgothaletša gore le wena o theeletše goba o bale phetolelo ye e tletšego ya molaetša. O ka di hwetša mo wepsaeteng ya rena.

Wepesaeteng ya rena o tla hwetša gape le tše ntši ka ga ka fao o ka latelago Jesu bjale.

E no ya go:

www.message-for-you.net/discipleship

Re go lakaletša lethabo le ditšhegofatšo tše ntši tseleng ya gago le Jesu!

Ikwe o lokologile go aba molaetša wo gape ka merero yeo e sego ya kgwebo ntle le phetošo. Ditirišo tše dingwe le diphetogo di nyaka tumelelo ye e ngwadilwego ya www.message-for-you.net. Gape e hwetšagala moo ka maleme a mangwe le ka diphetolelo tše dingwe (mohlala, bjalo ka difaele tša go theeletšwa, dibidio, phetolelo ye e tletšego, phetolelo ye kopana, phetolelo ya bana le tše dingwe) le ka maleme a mangwe ka mokgwa wo o sego wa semmušo (Du) le ka mokgwa wa semmušo (Sie).

Phetolelo e feletseng

Molaetša go wena!

Molaetša O Mobotse Lefaseng Ka Polelo Ya Gago

Phetolelo e Telele (Karolo 1)

Molaetša wo o latelago o šetše o fetošitše maphelo a batho ba dimilione tše dikete ka mo go feletšego. Bophelo bja gago bo ka fetoga go ya go ile go ba bjo bokaone!

Tšea nako ye ka gobane e swanetše.

GA RE bapatše sehlotswana sefe goba sefe.
Ka molaetša wo re nyaka go thuša batho go lebiša maphelo a bona (le maphelo a batho ba gabo bona) go motho wa Jesu.

go tšwa go www.message-for-you.net
(E hwetšagala gape ka maleme a mangwe.)

Batho ba bantši ba nngwalela bodireding bja rena Inthaneteng. Gomme ka morago gantši ke ba botšiša potšišo ye: “Na le šetše le gafetše bophelo bja lena ka temogo go Jesu?”Gomme ba bantši ka morago ba re: “Ee, go ba gona, ke rapela mantšiboa a mangwe le a mangwe.”, “Ke dula ke rapela pele ke robala.”, ‘Ke bolela ka botlalo le Modimo.’ Goba gape: ‘Ke dumela go Modimo.’ Gomme ka morago ba re: “Ee, go ba gona ke šetše ke gafile bophelo bja ka go Jesu.”

Go na le dikarabo tše di fapanego kudu. Ba bangwe gape ba re: “Ee, ke kolobeditšwe ke sa le lesea…”. Gomme ba bangwe ba re: “Ee, Jesu ke morutiši yo mobotse wa semoya/ motho yo mobotse/ mohlala wo mobotse…”. Ka gona go na le dikarabo tše di fapanego kudu. Eupša batho ba ba na le selo se tee seo ba swanago ka sona: ga se ba hlwa ba gafela maphelo a bona go Jesu ka temogo. Ba mohuta wa go dumela go Yena gomme ba rapela nako le nako, eupša ga se ba neela maphelo a bona go Yena go fihla ga bjale.

Gore ke kwešiše se, ke rata go le hlalosetša sona ke diriša lebelo la marathone. Batamelane ba leta go fihlela moahlodi a fa leswao la go thoma. Gomme ka morago ba thoma go kitima. Gomme bjale akanya o yo mongwe wa batamelane ba. Gomme ga o emele leswao la go thoma, o no thoma go kitima…

Gomme o kitima gomme o kitima gomme o kitima… Gomme o tloga o leka. O diriša matla a gago ka moka! Gomme o thabile ka gore o šetše o kgona go bona phetho… Eupša monna yo a lego mafelelong o re go wena: “Tshwarelo, nka se kgone go go fa sefoka sa mofenyi.” Gomme o re: “Eng?! Ka lebaka la eng go se bjalo? Ke ile ka kitima go swana le ba bangwe!”

Gomme monna yoo o re go wena: “Ee, eupša o thomile go kitima o se na leswao la go thoma! Morabe wa gago ga o na mohola. Ka bomadimabe o e lahlegetšwe.”

Gomme go swana tlwa le go dumela go Jesu ntle le go gafela bophelo bja motho go Yena. Go swana le lebelo la marathone leo le se nago mathomo.

Eupša Jesu o nyaka gore o be mofenyi. Le bjalo ka mofenyi wa go ya go ile e sego bjalo ka mofenyi wa go ya go ile. O tloga a nyaka gore o amogele sefoka se sa mofenyi. Gore o kgone go ba le Yena go ya go ile! Gomme seo se akaretša go ineela ga bophelo.

Gomme mohlomongwe o ipotšiša gore go ineela mo ga bophelo go Jesu go lebelega bjang. Gomme seo se ra go reng ka “letshwao la go thoma”. Gomme ke rata go le botša gabotse gore Jesu ke mang.

 

Jesu ke mang go wena ka noši?

Na E bile monna wa go loka? Morutiši yo mobotse?

– Moo go ka bago mo go kgahlišago go kwa Thero ya Thabeng… Na ke yo mongwe wa beng ba semoya ba bantši? Ka fao na O mothalong le Buddha, Mohammed, bj.bj…? Na ke mothei wa bodumedi go wena? Ke rata go le botša gore Jesu ke mang KA SEBELE.

Jesu ke mang?

Tate wa Legodimong, Jesu, le Moya o Mokgethwa ke Modimo. Go na le Batho ba bararo ba Modimo bao mmogo ba bopago Boraro botee. Botee bjo bo dira gore Modimo. Ka gona Jesu ke wa ka mo go sa felego e bile ke yo matla ka moka. Gomme Ke Mmopi.Eupša Jesu o tlile ka boithatelo mengwaga ye e ka bago ye 2000 ye e fetilego bjalo ka motho wa nnete lefaseng le.O imilwe ke Moya o Mokgethwa gomme a belegwa ke kgarebe. O phetše bophelo bja motho yo a se nago diphošo le kamanong ye e phethagetšego ya semoya le Tate. O bontšhitše lefase gore Modimo o bjang…

Ke moka O hwile ka boithaopo le ka boemedi ka baka la molato le diphošo tša rena sefapanong. Ka letšatši la boraro A tsoga lebitleng. Gomme ka morago O ile a boela go Tate wa Legodimong gape.

Ke tla go botša ka botlalo ka ga gore ke ka lebaka la eng Jesu a dirile se ka motsotswana – le gore seo se ra go reng go wena…

Ka fao Jesu o tlile lefaseng le bjalo ka motho go swana le rena. O phetše bjalo ka rena. Feela ka phapano e tee e kgolo: O be a hlwekile ka mo go feletšego, a tletše lerato le therešo. Ga se a ke a bolela maaka, O be a fela a bolela therešo. O ile a ba a bolela ka yena gore Ke motho yo a mothofaditšwego ka therešo! Ke mang yo a ka bolelago seo? Na o ka re o mothofatšo wa therešo? Goba lerato ka sebele?… Jesu o boletše seo ka yena! Gomme A re: “Ke nna tsela, therešo le bophelo!”

Gomme ka morago O ile a bolela selo se sengwe sa bohlokwa kudu: “…Ga go yo a tlago go Tate ge e se ka nna!” Gomme seo se bohlokwa kudu, ke seo se lego ka ga sona.

Ka gona, Jesu ke yena yo a nyakago go go swara ka seatla gomme a re go wena: “Nkamogele gomme ke tla go iša go Tate wa legodimong! Ke tla go iša legodimong, mmušong wa ka!”

Seo ke go ineela ga bophelo – gore o mmotša (mohlala): “Ee, ke nyaka seo! Ke nyaka go ba le wena ka mo go sa felego! E sego fela nako le nako bophelong bja letšatši le letšatši… e sego fela ka Disontaga… go ya go ile! Ke nyaka gore o be mohlahli wa ka wa bophelo. Gore o modiši wa ka yo mobotse gomme nna ke nku ya gago yeo e go latelago. Seo se kwa lentšu la gago, seo se tloga se nyaka go phela le wena ka botlalo!”

Molaetša wo o tseneletšego kudu… Gomme ke nyaka go le bontšha seo Jesu a go diretšego sona.

Ke rata go le bontšha sefapano. Se sengwe le se sengwe se tšewa sephetho sefapanong. O ka botšiša gore, “Na leo e be e se lehu le le šiišago feela? Seo se amana bjang le nna?”

Ke boletše pejana gore Jesu o be a phela ka bohlweki, ka lerato. Jwalo ka NO motho yo mongwe! Ntle le molato, ntle le molato. Eupša Jesu ga se a no tla lefaseng le go re bontšha kamoo re swanetšego go phela ka gona. Eupša gape le go re hwela sefapanong.

Ka gobane rena, nna le wena, ka moka ga rena, re dula re dira diphošo. Ga se ra phethagala. Eupša Jesu o tlile go rena e le monna yo a phethagetšego! Jesu o phethagetše! Eupša diphošo tša rena, molato wa rena – ge re bolela maaka, re utswa, re na le dikgopolo tše mpe goba mantšu a mabe… tše ka moka di re aroganya le go kopana le Modimo. Go swana le selo se sengwe se kgoromeleditše tsela ya sona magareng ga rena. Gomme e fetogile kudu le go feta…
Le gona Jesu a ka tsošološa kgokagano ye! O nyaka go go swara ka seatla gomme a re: “Etla, ke tla go bušetša mo o lego wa gago ka nnete, legaeng la gago la legodimong!” Ga a nyake gore o timele. Go ipona molato go tla go aroganya le Modimo go ya go ile. Ge o sa mo beye sefapanong. Mohlomongwe o nagana gore: “Ge e le gabotse ke motho yo mobotse..?! Ga se molato wa ka?!” Ke moka o nagane gore o boletše maaka kae… moo o sa bolelego nnete.

Bjale gape ke rata go le botša ka fao bobe bo tlile lefaseng le.

Go tlile bjang gore go ipona molato lefaseng?

Go be go na le morongwa legodimong yo a bego a dutše godimo ga sedulo sa bogoši sa Modimo. Morongwa e be e le Sathane.

Eupša Sathane o ile a ikgogomoša. O be a kgethile ka go rata ga gagwe go rabela malebana le Modimo. Ke ka baka leo Modimo a ilego a raka Sathane legodimong.
Le ge go le bjalo, Modimo ka boyena o lokile, ka ntle ga gagwe ga go na botse. Ka gona Sathane o ile a lahlegelwa ke letago leo a bego a na le lona go Modimo. Ka gobane o kgethile bobe.
Gomme ka fao, ka go wa ga gagwe, Sathane a tliša bobe lefaseng. Le gona o ile a leka batho ba pele gore ba rabele malebana le Modimo. Ba tlile ka fase ga pušo ya Sathane le ka fase ga maatla a bobe…Sathane ka boyena o lahlegile go ya go ile gomme o leka go bea batho kgole le Modimo gore ba lahlege ba se phološwe.

Ke ka fao Jesu a tlilego lefaseng le gomme a re go rena: “Ke nyaka gore le boele go nna gore re kgone go ba le segwera se se tseneletšego gape!” Gomme ka morago O ile a ya sefapanong ka baka la gago: “Fao sefapanong, ke tšea molato wo ka moka godimo ga ka!”

Gomme gape O ile a rwala dikgobalo tša gago tša monagano. O bone tše ka moka gomme o go botša gore: “Ga ke nyake gore o llele ka mo go sa felego! Ke nyaka go go fa lethabo la ka!” O ile a tšea manyami a gago, bohloko bja gago, bodutu bja gago. O e bona ka moka! Ga a na taba le wena! O ile a ya sefapanong ka baka la yona. Gomme O a go botša: “Bonang, ke šetše ke go diretše tšohle! Hle e amogele!” Gomme O nyaka go go fa lerato la Gagwe. O bontšhitše lerato la gagwe sefapanong. O re: “Bonang, sefapanong o bona kamoo ke go ratago ka gona!

Seo se ra gore: O dira phetho bjang?

Na o amogela mpho ya Modimo? Ge e ba ee, gona o tla phološwa gomme wa ba ngwana wa Modimo!

Na o gana mpho ya Modimo? Ke moka o dula o timetše. Se se bolela gape ka morago ka morago ga lehu go arogana ka mo go sa felego le Modimo, leswiswing le le tseneletšego.

O ka amogela mpho ya Modimo go wena JWALE! Goba o ka e tlogela sekhutlong wa lebala ka yona…
Eupša ela hloko ditlamorago tša yona.

Gona bjale, lehono, ke motsotso wo o ka rego: “Ee, Jesu, ke nyaka go go fa bophelo bja ka!”

Go tla direga eng ge o sokologela go Jesu?

Motsotsong wa go sokologela ga gago go Jesu, Moya o Mokgethwa o tla tla gomme wa dula ka go wena.
Ka yena o moyeng, ka gare, o tswalwa lefsa – gomme wa tswalwa bjalo ka ngwana wa Modimo ka lapeng la legodimong! Yo o bitšwago “monna wa gago wa kgale” ke moka o hwa moyeng le Jesu sefapanong gomme o amogela bophelo bjo boswa go yena. Se se go fa boitšhupo bjo bofsa ka botlalo – go tloga go ngwana wa mokgopedi go ya go ngwana wa kgoši!

Bjalo ka ngwana wa Modimo o ka kgona go phela ka maatla a Moya o Mokgethwa – gomme wa se sa swanela go phela ka fase ga pušo ya bobe! (O sa tlo ba le tokologo ya boikgethelo ya se) Gomme Jesu gape o go fa maatla a gagwe a go phamola batho diatleng tša Sathane!

Bjale kopanela le nna thapelong sefapanong.

Ke thoma ka thapelo gomme ke e bolela polelo ka polelo gore o kgone go e bolela (ka go hlaboša!).

Thapelo ye e latelago ga se formula eupša ke tšhišinyo. Gape o ka laletša Jesu bophelong bja gago ka mantšu ao o itlhametšego ona. Selo sa bohlokwa kudu ke phetho ya gago. Jesu o bona pelo ya gago, O tseba seo o se bolelago. O sa dutše o rapela LOUD, e sego feela ka monaganong wa gago. Go rapela ka go hlaboša lentšu tabeng ye ke boipolelo pele ga lefase la nama le la moya.

“Morena Jesu yo a rategago,

Ke nyaka go dumela bjalo ka ngwana bjale ka ge nka go tseba. Gore o lefile molato wa ka, mafokodi a ka. Gomme ke ka fao ke go fago se sengwe le se sengwe bjale, se sengwe le se sengwe seo se nkišago fase, se sengwe le se sengwe seo ke se rwalago go dikologa le nna. Ke tla go fa tšohle tšeo ke di dirilego phošo go fihla ga bjale.

(Mmotše tšohle ka go lebanya gomme o di gafele go yena! Mmotše gore, “Jesu, se le sela se be se sa loka… Ke boletše maaka…” bj.bj.
Ge o gafela tšohle go yena, madi a gagwe a khupetša molato ka moka. Madi a gagwe a go khupetša.)

Ke leboga Jesu ge o ntshwaretše bjale! Ke leboga go nhlatswa ke hlwekile! Jesu, ke go amogela bjale bjalo ka mohlahli wa ka bophelong! Bjalo ka Morena wa ka! Bjalo ka mophološi wa ka! Gomme ke go kgopela gore: Etla bophelong bja ka! Gomme ke a go kgopela, mphe Moya wa gago o Mokgethwa! Ntlatše ka Moya wa Gago o Mokgethwa! Ke leboga go mphološa bjale! Ke leboga gore bjale ke ngwana wa gago!

AMEN.”

Ge e ba o sa tšwa go rapela seo, gona ke nyaka go go lebogiša! Ka gobane ka nako yeo o fetogile mofenyi wa go ya go ile. Ke moka o ile wa leta “letshwao la go thoma” gomme wa tloga. “Morabe” bjale o a šoma!

Gomme ke nyaka go le botša se, go tšwa go Johane 3:16: “Modimo o ratile lefase kudu mo a filego Morwa wa gagwe a nnoši, gore mang le mang yo a dumelago go yena a se ke a timela eupša a be le bophelo bjo bo sa felego.”

Seo se ra gore o ka se timele ge o ka gafa bophelo bja gago go Jesu gona bjale! Bjale e bolokegile, bjale o ka ba le “kgonthišišo ya phološo”. “Netefatšo ya phološo” e ra gore o na le bonnete bja 100% gore o tla ya legodimong. Gomme e sego ka lebaka la phihlelelo, eupša ka lebaka la gore o amogetše seo Jesu a go diretšego sona sefapanong! Bjale o phološitšwe. – Ka mohau. Ka baka la gore o amogetše mpho ya Gagwe.

Eupša bjale e ya pele le go feta. Ka gore bjale o dirile tsela ya gago fela. Ga bjale e mabapi le go latelana. Ke yena modiši yo mobotse gomme wena o mo latela. Gomme seo se lebelega bjang gabotse, ke tla go botša karolong ya bobedi.Botša ba bangwe ka phetho ya gago bakeng sa Jesu! O ka kgothaletša gape molaetša wo.
Bjale bakeng sa karolo ya bobedi mabapi le tatelano…
Molaetša go wena!

Molaetša O Mobotse Lefaseng Ka Polelo Ya Gago

Tsela ya go tšwela pele (karolo ya 2 ya molaetša)

Ye ke karolo ya bobedi ya molaetša o mogolo kudu lefaseng wo o fetotšego ka motheo maphelo a batho ba dimilione tše dikete.

go tšwa go www.message-for-you.net

(E hwetšagala gape ka maleme a mangwe.)

Ge e ba o se wa bogela goba wa theeletša karolo ya mathomo ya molaetša wo, hle dira bjalo pele.

Bjale bakeng sa karolo ya bobedi…

 

Ka fao sefapano ke ntlha ya mathomo. Le gona ge e ba o ile wa gafa bophelo bja gago go Jesu, gona o dirile phetho e nepagetšego!

Gomme bjale e tšwela pele. Ge o neela bophelo bja gago go Jesu, o (ka tsela ya seswantšhetšo) o ile wa tšea mokotla wa gago wa mokokotlo gomme wa o tšholla. Go be go na le ditlakala tše dintši ka mokotleng wa gago tšeo o sa hlwego o di hloka. Gomme wa re, “Jesu, ke go fa yona ka moka! ” O e file ka moka go Yena. Gomme bjalo ka ge go šetše go boletšwe, go be go na le dilo ka go yona tšeo o sa hlwego o di hloka (mohlala, go ipona molato, dikgobalo tša monagano, bj.bj.).

Seo Jesu a nyakago go se dira gona bjale ke gore: O nyaka go tlatša mokotla wa gago gape!

O nyaka go go fa dilo tše di holago tšeo o ka sepelago le tšona. Go swana le ditokišetšo tša maeto tšeo o di hlokago ge o le leetong.

Sa pele, go ba gona go bohlokwa kudu gore o be le selo seo o ka se nwago le wena. Gore o se hwe ka lenyora tseleng. Ka tsela ya seswantšhetšo ke tla go bontšha lepotlelo la meetse leo le nago le meetse a mafsa, a hlakilego, a phetšego gabotse. Meetse a emela Moya o Mokgethwa. Ge o neela bophelo bja gago go Jesu, Moya o Mokgethwa o ile wa tsena ka go wena.

Moya o Mokgethwa gona o ka go wena, eupša o ka tlatšwa ka Yena gape le gape. “Nwa” go yena, ge re ka bolela bjalo. Ke ka fao go lego bohlokwa gore le wena o nwe meetse a a phelago… gomme ka tsela yeo o dula o lapološwa ke ona.
Moya o Mokgethwa ke motho, Ke Modimo. Eupša gape o ka itemogela maatla a Gagwe, wa tlala ka Yena gomme, ge re ka bolela bjalo, wa nwa maatla a Gagwe.
Gape go bohlokwa go borutiwa gore o kolobetšwe ka Moya wo Mokgethwa. Gore o tla nwelela matleng a Gagwe. Se se bolela gape gore “ kolobetšo ya Moya ” goba “kolobetšo ka Moya o Mokgethwa”. Ke ngwala ka botlalo ka kolobetšo ya Moya mo sengwalong mo wepsaeteng ya rena. Ke kgopela le lebelele seo.

Se se latelago, go ba gona, gape go bohlokwa gore o tsebe moo o yago gona. Jesu o go nea ditaelo, ge re ka bolela bjalo.

Ditaelo tše di emela Beibele goba Lentšu la Modimo.

O ka no ba o nagana gore, “Eupša ke na le Beibele gomme ke e badile gantši kudu, eupša ke no se e hwetše! ” Seo ke ka gobane tsela e nnoši ya go kwešiša Beibele ke ka Moya o Mokgethwa. Moya o Mokgethwa o tla go hlathollela Lentšu. Gomme O go botša, ge re ka bolela gore: “Ke tla go hlalosetša ka moo o ka balago Beibele. Ke tla go hlalosetsa seo se bolelwago ke sona.“ Gomme gateetee go swana le ge o bona seetša gomme o lemoga: “Hee, gateetee dilo ka moka di hlakile go nna!”
Gomme o ka kgopela gape Moya o Mokgethwa go go hlalosetša dilo tše dingwe: “Sengwalwa se se ra go reng? Gomme e bolela eng go nna ka noši?’ Ke moka o phediša Lentšu go wena. Ka gona ga o noši tseleng ya gago.

Se se latelago, ke nyaka go go bontšha mogalathekeng. E emela setšhaba.
Jesu ga a nyake gore o be o nnoši ge o sepela. O na le wena, go ba gona, eupša gape o nyaka gore o be le kgokagano le balatedi ba bangwe ba Jesu. Gore o bolele le bona, o fapantšha dikgopolo le bona.
Kopano le Bakriste ba bangwe e ka ba ka kerekeng. Eupša gape e ka ba sehlopha sa gae. Moo le kopanago le Bakriste ka gae gomme le bala Beibele mmogo, le rapela mmogo bj.bj.

Selo se sebotse kudu seo o ka se dirago ke go lebelela go dikologa go bona moo go nago le Bakriste ba bangwe motseng wa geno goba tikologong yeo o ka kopanago le yona. Ke rata go le fa keletšo ya gore go bohlokwa gore ba be le Beibele bjalo ka motheo le gore ba bulegele Moya o Mokgethwa.

Ke moka go na le ntlha ya bone. Mogato wo wa bone ke kolobetšo ya meetse. Go nwelela ka meetseng.

E swantšhetša gore o gafile bophelo bja gago go Jesu gomme bjale dilo ka moka di fetogile tše mpsha. Gore motho wa gago wa kgale o ile wa bapolwa, o hwile le yena moyeng gomme ka morago wa tsoga le yena! E emela lehu le tsogo.

Go inela ke kolobetšo ye e nepagetšego ka meetseng, gomme Bakriste ba pele le bona ba ile ba e dira ka tsela yeo. Ka lehlakoreng le lengwe, kolobetšo ya masea goba go gašwa ka meetse ga se ya nepagala. Mohlomongwe o nagana gore: “Ke kolobeditšwe ke sa le lesea, seo se swanetše go ba se se lekanego. ” Aowa, hle itumelele go kolobetšwa ka nepagalo le ka Beibele ka go inela ka meetseng. E no ya o bone ge eba go na le Bakriste bao ba ka go kolobetšago.

Tšeo ke megato e mene. Gomme bjale o tloga ka mokotla wa gago wa mokokotlo.

Ke nnete, dipeakanyetšo tša maeto ga di dule di sa dire selo ka mokotleng wa mokokotlo, o hloka dipeakanyetšo tša maeto (tše di šomago kudu) ge o le leetong. Go no swana le go sepela ka maoto mo go tlwaelegilego. Ke ka baka leo o dulago o lebelela mmapa wa gago, ka mohlala: “Ge e le gabotse ke swanetše go ya kae? MORENA, hle bolela le nna!’
Modimo o bolela ka Beibele, eupša gape le ka dikgopolo tša go swana le mantšu ao a kwagalago a monagano goba a modumo, ka diswantšho, dipono le ka ditoro. Gape a ka bolela le wena ka batho ba bangwe.
O ka hwetša dihlogo tša tlhalošo ka ga hlogotaba ye ya “Go bolela ga Modimo” mo wepsaeteng ya rena, mohlala kamoo o ka lekago dikgopolo tša motho ka mo go nepagetšego (e lego kgahlanong le Beibele le kgahlanong le semelo sa Modimo).
Tseba lentšu la gagwe gomme o le lemoge ka sebele go wena! Ke moka o tseleng e nepagetšego. Gobane ke Modiši yo Mobotse gomme le dinku tša gagwe tšeo di kgonago go kwa lentšu la gagwe.

Ke therešo gore gape go bohlokwa go tšwela pele o nwa. Go tlatšwa gape le gape ka Moya o Mokgethwa. Go phela ka maatla a Gagwe, go no swana le ge Bakriste ba pele ba be ba tladitšwe ka maatla a Moya o Mokgethwa ka Pentekoste. Tše dingwe ka ga dihlogo tša kolobetšo ya Moya le dimpho tša Moya mo wepsaeteng ya rena.

Bjalo ka ge go šetše go boletšwe, go kopanela le Bakriste ba bangwe le gona go bohlokwa, go etša ge go le bjalo ka kolobetšo ya meetse.

O ka bala dihlogo tše di thušago ka dihlogo tše ka moka mabapi le go ba barutiwa wepesaeteng ya rena.

Bjale kakaretšo ye kopana ka magato a tatelano:


Tatelano ya megato ye ga se ya bohlokwa! Ka gona o ka kolobetšwa pele gomme ka morago wa hwetša Beibele. Goba o ka hwetša Beibele gatee-tee gomme ka morago wa kolobetšwa. Iphetho ka bowena (gape ka thapelo le Modimo) seo o ka se dirago pele. Eupša: Megato ka moka e bohlokwa bakeng sa go latelana.

Selo se sengwe gape: Megato ye ga e nyakege bakeng sa phološo. Seo se ra gore: Ge o šetše o gafile bophelo bja gago go Jesu (bjalo ka ge ke hlalositše karolong ya mathomo), gona o phološitšwe. Eupša megato ke megato ya go kwa. O swanetše go ya ge o nyaka go kwa Jesu. Ka baka la gore ga a no go romela tseleng ya gago, O go fa ditokišetšo tša leeto. Megato yeo ke ya boithatelo, eupša Jesu o go kgopela gore o e gate.

O nyaka go latela Jesu. Ke Modiši yo Mobotse gomme o nyaka go kwa lentšu la gagwe. O nyaka go tseba gore ke eng se sengwe seo a go rulaganyeditšego sona ka noši (mohlala, pitšo ya gago ya motho ka noši). O nyaka go tseba seo a se bolelago ka wena (ke gore boitšhupo bja gago go Yena). O rata go fapantšha dikgopolo le ba bangwe gomme wa ba botšiša, mohlala: “O itemogele eng le Modimo?”goba: “Se le seo se ra go reng ka Beibeleng?”, bj.bj.

Go gontši kudu ka borutiwa… Hlogonolofatšwe!

Wepesaeteng ya rena o tla hwetša thušo ye nngwe ya tlhatlamano.

E no ya go:

www.message-for-you.net/discipleship

O tla hwetša gape le di-download tša mahala, dilo tšeo o ka di abelanago le tše dingwe tše dintši moo!

Re go lakaletša lethabo le ditšhegofatšo tše ntši tseleng ya gago le Jesu!

Ikwe o lokologile go aba molaetša wo gape ka merero yeo e sego ya kgwebo ntle le phetošo. Ditirišo tše dingwe le diphetogo di nyaka tumelelo ye e ngwadilwego ya www.message-for-you.net. Gape e hwetšagala moo ka maleme a mangwe le ka diphetolelo tše dingwe (mohlala, bjalo ka difaele tša go theeletšwa, dibidio, phetolelo ye e tletšego, phetolelo ye kopana, phetolelo ya bana le tše dingwe) le ka maleme a mangwe ka mokgwa wo o sego wa semmušo (Du) le ka mokgwa wa semmušo (Sie).