መልእኽቲ ንዓኻ! ኣብ ዓለም ዝበለጸ መልእኽቲ ብቋንቋኻ [Tigrinya/ትግርኛ]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

መጀመርታ ኣንብብ
፡ መጠንቀቕታ፡ እዚ ዝስዕብ ትርጉም ናይቲ መልእኽቲ ብኣውቶማቲክ ተተርጒሙ ኣሎ። ስለዚ እቲ ጽሑፍ ጌጋታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ግዝያዊ ጥረ ትርጉም እዩ።
ሕጂ ውን ነቲ ጽሑፍ ንዘይንግዳዊ ዕላማ ዳግማይ ክትዝርግሕዎ ድሉዋት ኢኹም!
ንተወሳኺ መብርሂታት እውን በጃኹም ነቲ ጽሑፍ ኣንብብዎ ፡ መብርሂ ናይቶም ግዝያዊ ጥረ ትርጉማት

ትሕዝቶ ትሕዝቶ

ኩርዝቨርዥን።

መልእኽቲ ንዓኻ!

እቲ ዝበለጸ መልእኽቲ ኣብ ዓለም ብቋንቋኻ

እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ድሮ ንህይወት ቢልዮናት ሰባት ብመሰረቱ ቀይሩዎ ኣሎ። ህይወትካ ንዘልኣለም ናብ ዝሓሸ ክቕየር ይኽእል እዩ!
እዚ ግዜ እዚ ውሰድዎ ምኽንያቱ ዋጋ ስለ ዘለዎ።

 

 

ካብ www.message-for-you.net

ሓደ ሓደ ግዜ ንምንታይ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዙሕ ክፍኣት ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ዲኻ? ስለምንታይ እዚ ኩሉ መከራ? ብኸመይከ ኣብዛ ዓለም ብሓጐስ ክትነብር ትኽእል፧

በዚ መልእኽቲ እዚ ክፍኣት ከመይ ናብዛ ዓለም ከም ዝመጸ ክነግረኩም ደልየ ኣለኹ። ግን ከኣ ብኸመይ ብውልቂ ክትሰግሮን ናይ ብሓቂ ነባሪ joie de vivre ክትረክብን ትኽእል።

ኣብ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ዝፋን ኣምላኽ ተቐሚጡ ዝነበረ መልኣኽ ነበረ። እቲ መልኣኽ ሰይጣን እዩ ነይሩ። ሰይጣን ግና እናዓበየ ኸደ። ካብ ኣምላኽ ክዓልብ ብፍቓዱ መሪጹ ነይሩ።

 

 

ስለዚ ድማ እዩ እግዚኣብሄር ንሰይጣን ካብ ሰማይ ዝደርበዮ። 

 

ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር ባዕሉ ሰናይ እዩ፣ ካብኡ ወጻኢ ሰናይ የለን። ስለዚ ሰይጣን ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ክብሪ ስኢኑ። ከምኡ ድማ፡ ምስ ውድቀቱ፡ ሰይጣን ክፉእ ናብ ዓለም ኣምጽአ።

ነቶም ቀዳሞት ደቂ ሰብ እውን ካብ ኣምላኽ ኪዓልዉ ፈቲንዎም እዩ። ሰይጣን ባዕሉ ንዘልኣለም ጠፊኡ ​​ንሰባት ክጠፍኡን ከይድሕኑን ካብ እግዚኣብሔር ከርሕቖም ይጽዕር።

 

ጌጋታትና፡ በደልና – ክንሕሱ፡ ክንሰርቕ፡ ሕማቕ ሓሳብ ወይ ሕማቕ ቃላት ምስ ዝህልወና… እዚ ኩሉ ምስ ኣምላኽ ካብ ምትእስሳር ይፈላልየና።

 ንሕጂ ሕማቕ ዜና’ዩ፡ ኣብኡ ግን ደው ኣይብልን። ነዚ ጸገም ቀሊል መፍትሒ ኣሎ። እዚ ፍታሕ እዚ ድማ ስም ኣለዎ: የሱስ

ኣምላኽ ስለ ዘፍቅረና! ንነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ድማ ነዚ ፍታሕ ክቕበል እንተወሓደ ኣብ ህይወቱ ሓደ ዕድል ይህቦ። እዚ መልእኽቲ ዕድልኩም እዩ!

 

 

 

መጀመርታ ኢየሱስ መን ምዃኑ ብልክዕ ክነግረኩም እፈቱ፤

ሰማያዊ ኣቦን ኢየሱስን መንፈስ ቅዱስን እግዚኣብሔር እዮም። ብሓባር ስላሴ ዝፈጥሩ ሰለስተ መለኮታዊ ኣካላት ኣለዉ። እዚ ሓድነት እዚ ንኣምላኽ ይገብሮ። ስለዚ ኢየሱስ ዘለኣለማዊን ኩሉ ዝኽእልን እዩ። ንሱ ድማ ፈጣሪ እዩ።

ኢየሱስ ግን ቅድሚ 2000 ዓመት ኣቢሉ ከም ሓቀኛ ሰብ ኮይኑ ናብዛ ዓለም ብፍቓዱ መጺኡ።

 

 

 

 

 

ብመንፈስ ቅዱስ ተጠኒሱ ካብ ድንግል ተወሊዱ። ንሱ ብዘይ ዝኾነ ጌጋን ምስ ኣቦ ፍጹም መንፈሳዊ ርክብ ዘለዎን ሰብኣዊ ህይወት ይነብር ነበረ። ኣምላኽ ከመይ ከም ዝመስል ንዓለም ኣርእይዋ…

ድሕሪኡ ኣብ መስቀል ብዝገበርናዮ በደልን ጌጋታትን ብፍቓዱን ብተካኢን ሞተ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ መቓብር ተንሲኡ። ጸኒሑ ድማ እንደገና ናብ ሰማያዊ ኣቦ ተመልሰ።

ስለምንታይ እዩ እዚ ዝገበረ፧ ኩሉ በደል ኣብ ክንዳኻ ክስከም ናብ መስቀል ከይዱ። ካብኡ ነጻ ክትከውን ምእንቲ! ነዚ ህያብ ክትቅበሎን ዘይክትቅበሎን ግን ባዕልኻ ትውስን።

 

 

እዚ ማለት፦ ብኸመይ ትውስን፧

ህያብ ኣምላኽ ትቕበሎ ዲኻ፧
እወ እንተኾይኑ ድሒንካ ውሉድ ኣምላኽ ክትከውን ኢኻ!

ንህያብ ኣምላኽ ትነጽጎ ዲኻ፧
ሽዑ ጠፊእካ ትተርፍ። እዚ ውን ድሒሩ ድሕሪ ሞት ካብ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ምፍልላይ ማለት ኣብ ዓሚቝ ጸልማት ማለት እዩ።

ሕጂ ነቲ ህያብ ኣምላኽ ንዓኻ ክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ! ወይ ድማ ኣብ ኩርናዕ ገዲፍካ ክትዝንግዖ ትኽእል ኢኻ… ግን ትርጉሙ ኣስተውዕል።

ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ሎሚ፡ “እወ ኢየሱስ፡ ሕይወተይ ክህበካ ደልየ ኣለኹ” ክትብል እትኽእለሉ
ህሞት እዩ ! ብእኡ ኣቢልካ ብመንፈስ፣ ብውሽጥኻ፣ ዳግማይ ትውለድ – ከም ውሉድ ኣምላኽ ድማ ናብ ሰማያዊት ስድራቤት ትውለድ!

ሕጂ ኣብ መስቀል ኣብ ጸሎት ተጸንበሩኒ።

ብጸሎት ጀሚረ ሓረግ ብሓረግ እብሎ ምእንቲ ክትብሎ (ዓው ኢልካ!)።

እዚ ዝስዕብ ጸሎት ቀመር ዘይኮነስ ሓሳብ እዩ። ብተወሳኺ በቲ ባዕልኻ ዝቐረጽካዮ ቃላት ንኢየሱስ ናብ ህይወትካ ክትዕድሞ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ናትካ ውሳነ እዩ። ሕጂ ውን ኣብ ኣእምሮኻ ጥራይ ዘይኮነስ ዓው ኢልካ ጸሊ። ኣብዚ ጉዳይ ዓው ኢልካ ምጽላይ ኣብ ቅድሚ ስጋውን መንፈሳውን ዓለም ኑዛዜ እዩ።

“ክቡር እግዚኣብሄር የሱስ፡

ሕጂ ከም ቆልዓ ክላለየኪ ከም ዝኽእል ክኣምን ደልየ ኣለኹ። በደለይ፡ ድኽመተይ ከም ዝኸፈልካለይ። ስለዚ ድማ ሕጂ ንኹልኹም እየ ዝወቅስ።

(ኩሉ ብፍሉይ ንገሮ እሞ ሃቦ!
ንገሮ: “የሱስ እዚን እዚን ቅኑዕ ኣይነበረን… ኣብኡ ሓሲበ…” ወዘተ)።

የሱስ ይቕረ ስለ ዝበልካለይ የቐንየለይ! ኢየሱስ ሕጂ ኣብ ህይወተይ ከም መምርሒይ ተቐቢለካ ኣለኹ! መንፈስ ቅዱስካ ሃበኒ ድማ እልምነካ ኣለኹ! ሕጂ ስለ ዘድሓንካኒን ውላድካ ስለ ዝገበርካኒን የቐንየለይ!

ኣሜን።”

ከምኡ ጥራይ እንተ ጸሊኻ፡ ሽዑ እንቋዕ ሓጎሰካ ክብለካ እደሊ! ምኽንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ህይወትካ ንኢየሱስ እንተ ሂብካ ኣይክትጠፍእን ኢኻ!

ብዛዕባ እቲ ንኢየሱስ ዝገበርካዮ ውሳነ ንኻልኦት ንገሮም! ነዚ መልእኽቲ እውን ክትመኽሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕጂ ውን ሕቶታት እንተሃልዩኩም፡ ዝርዝር ስሪት ናይቲ መልእኽቲ እውን ክትሰምዕዎ ወይ ከተንብቡ እላቦ። ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ መርበብ ሓበሬታና እውን ብዛዕባ ሕጂ ንየሱስ ብኸመይ ክትስዕቦ ከም እትኽእል ዝያዳ ክትረኽቡ ኢኹም።

ናብዚ ጥራይ ኪድ፤

www.message-for-you.net/discipleship

ኣብ መንገድኹም ምስ ኢየሱስ ብዙሕ ሓጎስን በረኸትን ንምነየልኩም!

ነዚ መልእኽቲ ንዘይንግዳዊ ዕላማ ብዘይ ምምሕያሽ ዳግማይ ክትዝርግሕዎ ናጻ ትኾኑ። ካልኦት ኣጠቓቕማታትን ለውጥታትን ብጽሑፍ ፍቓድ ናይ www.message-for-you.net. ከምኡ’ውን ኣብኡ ብኻልእ ቋንቋታትን ብኻልእ ስሪትን (ንኣብነት ከም ድምጺ ፋይላት፡ ቪድዮታት፡ ዝርዝር ስሪት፡ ሓጺር ስሪት፡ ናይ ህጻናት ስሪትን ካልኦትን) ከምኡ’ውን ብገለ ቋንቋታት ብዘይወግዓዊ (Du) መልክዕን ብወግዓዊ (Sie) መልክዕን ይርከብ።.

ዝርዝር ስሪት።

መልእኽቲ ንዓኻ!

እቲ ዝበለጸ መልእኽቲ ኣብ ዓለም ብቋንቋኻ

ነዊሕ ስሪት (1ይ ክፋል)

እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ድሮ ንህይወት ቢልዮናት ሰባት ብመሰረቱ ቀይሩዎ ኣሎ። ህይወትካ ንዘልኣለም ናብ ዝሓሸ ክቕየር ይኽእል እዩ!

እዚ ግዜ እዚ ውሰድዎ ምኽንያቱ ዋጋ ስለ ዘለዎ።

ንዝኾነ ኑፋቄ ኣይንወዓውዕን ኢና።
በዚ መልእኽቲ እዚ ሰባት ንህይወቶም (ንህይወት ብጾቶምን) ናብ ሰብ የሱስ ዳግማይ ከቕንዕዎ ክንሕግዞም ንደሊ።

ካብ www.message-for-you.net
(ብኻልእ ቋንቋታት እውን ይርከብ።)

ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣገልግሎትና ብኢንተርነት ይጽሕፉለይ እዮም። ደሓር ከኣ ብዙሕ ግዜ ነዛ ሕቶ እሓቶም፡ “ድሮ ብፍላጥ ህይወትኩም ንኢየሱስ ኣሕሊፍኩም ሂብኩም ዲኹም፧”ብድሕሪኡ ብዙሓት ድማ፡ “እወ ብርግጽ ምሸት ምሸት እጽሊ እየ።”፡ “ቅድሚ ምድቃሰይ ኩሉ ግዜ እጽሊ እየ።”፡ ይብሉ። “ብዙሕ ግዜ ምስ ኣምላኽ እዛረብ እየ” ወይ እውን: “ብኣምላኽ እኣምን እየ።”ድሕሪኡ ድማ “እወ ብርግጽ ድሮ ህይወተይ ንየሱስ ሂበዮ ኣለኹ” ይብሉ።

ኣዝዩ ዝተፈላለየ መልሲ ኣሎ። ገሊኦም እውን “እወ ህጻን ከለኹ እየ ተጠሚቐ…” ይብሉ። ገሊኦም ድማ፡ “እወ፡ የሱስ ንፉዕ መንፈሳዊ መምህር/ ንፉዕ ሰብ/ ጽቡቕ ኣብነት እዩ…” ይብሉ። ስለዚ ኣዝዩ ዝተፈላለየ መልሲ ኣሎ። እዞም ሰባት እዚኦም ግን ሓደ ዝመሳሰሎም ነገር ኣለዎም፡ ገና ብፍላጥ ህይወቶም ንኢየሱስ ኣሕሊፎም ኣይሃቡን። ብገለ መልክዑ ኣሚኖም በብእዋኑ ይጽልዩ፡ ገና ግን ህይወቶም ኣይሃቡን።

ነዚ ንምርዳእ ድማ ማራቶን ተጠቂመ ክገልጸልኩም እፈቱ። እቶም ጎየይቲ ዳኛ ናይ ምጅማር ምልክት ክሳብ ዝህብ ይጽበዩ። ድሕሪኡ ድማ ክጎዩ ይጅምሩ። ሕጂ ድማ ሓደ ካብዞም ጎየይቲ ምዃንካ እሞ ሕሰብ። ከምኡ ውን ናይ ምጅማር ምልክት ኣይትጽበን ኢኻ፡ ክትጎዪ ጥራይ ኢኻ ትጅምር…

ንስኻ ድማ ትጎዪን ትጎዪን ትጎዪን… ናይ ብሓቂ ድማ ትጽዕር ኣለኻ። ኩሉ ሓይልኻ ትጥቀመሉ! ድሮ ድማ መዛዘሚ ክትሪኦ ስለ እትኽእል ሕጉስ ኢኻ… እቲ ኣብ መዛዘሚ ዘሎ ሰብኣይ ግን “ይቕሬታ ናይ ተዓዋቲ መዳልያ ክህበካ ኣይክእልን እየ” ይብለካ። ንስኻ ድማ: “እንታይ?! ንምንታይ ዘይከውን? ልክዕ ከምቶም ካልኦት ጎየኹ!”

እቲ ሰብኣይ ድማ ከምዚ ይብለካ:- “እወ: ንስኻ ግን ብዘይ ናይ ምጅማር ምልክት ክትጎዪ ጀሚርካ! ዓሌትካ ቅኑዕ ኣይኮነን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስኢንካዮ”።

ሕይወትካ ንዕኡ ከይወፈኻ ብኢየሱስ ምእማን ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ። ጅማሮ ዘይብሉ ማራቶን እዩ ዝመስል።

ኢየሱስ ግና ተዓዋቲ ክትኮኑ እዩ ዝደሊ። ከም ዘለኣለማዊ ተዓዋቲ እምበር ከም ዘለኣለማዊ ተሳዓሪ ኣይኮነን። ብሓቂ ናይዚ ተዓዋቲ መዳልያ ክትቅበሉ ይደሊ። ንዘለኣለም ምስኡ ክትከውን ከም እትኽእል! እዚ ድማ ንህይወት ኢድካ ምሃብ የጠቓልል።

እዚ ንኢየሱስ ኢድካ ምሃብ ህይወት እንታይ ይመስል ኢልካ ትሓስብ ትኸውን። ከምኡ’ውን ምስቲ “ምልክት ምጅማር” እንታይ ማለት እዩ። ኢየሱስ መን ምዃኑ ድማ ብልክዕ ክነግረኩም እደሊ።

 

የሱስ ንዓኻ ብውልቂ መን እዩ?

ሕያዋይ ሰብ ድዩ ነይሩ? ንፉዕ መምህር?

– ስብከት ከረን ምስማዕ መሳጢ ክኸውን ዝኽእል… ካብ ብዙሓት መንፈሳውያን መምህራን ድዩ? ስለዚ ምስ ቡዳ፡ መሓመድ ወዘተ ይሰማማዕ ድዩ…? ንዓኻ መስራቲ ሃይማኖት ድዩ? የሱስ ብሓቂ መን ምዃኑ ክነግረኩም እፈቱ።

የሱስ መን እዩ፧

ሰማያዊ ኣቦን ኢየሱስን መንፈስ ቅዱስን እግዚኣብሔር እዮም። ብሓባር ስላሴ ዝፈጥሩ ሰለስተ መለኮታዊ ኣካላት ኣለዉ። እዚ ሓድነት እዚ ንኣምላኽ ይገብሮ። ስለዚ ኢየሱስ ዘለኣለማዊን ኩሉ ዝኽእልን እዩ። ንሱ ድማ ፈጣሪ እዩ።ኢየሱስ ግን ቅድሚ 2000 ዓመት ኣቢሉ ከም ሓቀኛ ሰብ ኮይኑ ናብዛ ዓለም ብፍቓዱ መጺኡ።ብመንፈስ ቅዱስ ተጠኒሱ ካብ ድንግል ተወሊዱ። ንሱ ብዘይ ዝኾነ ጌጋን ምስ ኣቦ ፍጹም መንፈሳዊ ርክብ ዘለዎን ሰብኣዊ ህይወት እዩ ዝነብር ነይሩ። ኣምላኽ ከመይ ከም ዝመስል ንዓለም ኣርእይዋ…

ድሕሪኡ ኣብ መስቀል ብዝገበርናዮ በደልን ጌጋታትን ብፍቓዱን ብተካኢን ሞተ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ መቓብር ተንሲኡ። ጸኒሑ ድማ እንደገና ናብ ሰማያዊ ኣቦ ተመልሰ።

የሱስ ስለምንታይ ከምዚ ከም ዝገበረ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝያዳ ክነግረኩም እየ – እዚ ድማ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ኣለዎ…

ስለዚ ኢየሱስ ከማና ሰብ ኮይኑ ናብዛ ዓለም መጺኡ። ከማና እዩ ዝነብር ነይሩ። ምስ ሓደ ዓቢ ፍልልይ ጥራይ፡ ፍጹም ንጹህ፡ ፍቕርን ሓቅን ዝመልኦ እዩ ነይሩ። ሓሲዩ ኣይፈልጥን፣ ኩሉ ግዜ ሓቂ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ከይተረፈ ሓቂ ዝተሰነየ እዩ ኢሉ! መን እዩ ከምኡ ክብል ዝኽእል? ሓቂ ስብእና ኣለካ ክትብል ትኽእል ዲኻ? ወይስ ብኣካል ፍቕሪ?… የሱስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ከምኡ ኢሉ! ከምኡ ውን “መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ!”

ደሓር ከኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ተዛሪቡ፡ “…ብዘይ ብኣይ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የለን!” እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ንሱ እዩ እቲ ኩሉ።

ስለዚ፡ የሱስ እቲ ኢድካ ሒዙ፡ “ተቐበልኒ፡ ናብ ሰማያዊ ኣቦ ድማ ክመርሓካ እየ! ናብ ሰማይ፡ ናብ መንግስተይ ክወስደካ እየ!”

ንሱ እዩ ኢድ ምሃብ ህይወት – ንስኻ ትብሎ (ንኣብነት)፦ “እወ፡ ከምኡ እየ ዝደሊ! ንዘልኣለም ምሳኻ ክኸውን እየ ዝደሊ! ኣብ መዓልታዊ ህይወት በብእዋኑ ጥራይ ዘይኮነስ… ሰንበት ጥራይ ዘይኮነስ… ንዘልኣለም! መምርሒ ህይወተይ ክትኮኒ እየ ዝደሊ። ንስኻ ሕያዋይ ጓሳየይ ኣነ ድማ እታ ትስዕበካ በጊዕካ ምዃነይ። ድምጽኻ ዝሰምዕ፡ ብሓቂ ምሳኻ ምሉእ ብምሉእ ክነብር ዝደሊ!”

እዚ መልእኽቲ ኣዝዩ ዝዓሞቐ እዩ… ኢየሱስ ድማ እንታይ ከም ዝገበረ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ።

መስቀል ከርእየኩም ደስ ይብለኩም። ኩሉ ኣብ መስቀል እዩ ዝውሰን። “እዚ ዜስካሕክሕ ሞት ጥራይዶ ኣይነበረን፧” እዚ ምሳይ እንታይ ርክብ ኣለዎ?”

ኣቐዲመ ኢየሱስ ብንጽህና፡ ብፍቕሪ ይነብር ከም ዝነበረ ገሊጸ ነይረ። ከም NO ካልእ ሰብ! ብዘይ በደል፡ ብዘይ በደል። ኢየሱስ ግን ከመይ ጌርና ከም እንነብር ከርእየና ጥራይ ኣይኮነን ናብዛ ዓለም ዝመጸ። ግን ኣብ መስቀል ምእንታና ክመውት እውን።

ምኽንያቱ ኣነን ንስኻን ኩላትና ኩሉ ግዜ ንጋገ ኢና። ፍጹማት ኣይኮንናን። ኢየሱስ ግን ፍጹም ሰብ ኮይኑ መጺኡና! የሱስ ፍጹም እዩ! ጌጋታትና፡ በደልና – ክንሕሱ፡ ክንሰርቕ፡ ሕማቕ ሓሳብ ወይ ሕማቕ ቃላት ምስ ዝህልወና… እዚ ኩሉ ምስ ኣምላኽ ካብ ምትእስሳር ይፈላልየና። ኣብ መንጎና ሓደ ነገር መንገዱ ዝደፍአ ይመስል። ከምኡ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ…
የሱስ ድማ ነዚ ርክብ እዚ ክመልሶ ይኽእል እዩ! ብኢድካ ሒዙ: “ንዓ ናብቲ ናይ ብሓቂ ዘለካ ቦታ፡ ናብ ሰማያዊ ቤትካ ክመልሰካ እየ!” ክትጠፍእ ኣይደልየካን እዩ። በደል ካብ ኣምላኽ ንዘልኣለም ክፈልየካ እዩ። ኣብ መስቀል እንተዘይኣቐሚጥካያ። ምናልባት ትሓስብ ትኸውን: “ብሓቂ ኣነ ንፉዕ ሰብ እየ..?! ናተይ ጌጋ ኣይኮነን?!” ሽዑ ኣበይ ሓሲብካ… ኣበይ ሓቂ ዘይነገርካ ሕሰብ።

ሕጂ ውን ክፍኣት ከመይ ናብዛ ዓለም ከም ዝመጸ ክነግረኩም እፈቱ።

በደል ናብ ዓለም ዝመጸ ብኸመይ እዩ፧

ኣብ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ዝፋን ኣምላኽ ተቐሚጡ ዝነበረ መልኣኽ ነበረ። እቲ መልኣኽ ሰይጣን እዩ ነይሩ።

ሰይጣን ግና እናዓበየ ኸደ። ካብ ኣምላኽ ክዓልብ ብፍቓዱ መሪጹ ነይሩ። ስለዚ ድማ እዩ እግዚኣብሄር ንሰይጣን ካብ ሰማይ ዝደርበዮ።
ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር ባዕሉ ሰናይ እዩ፣ ካብኡ ወጻኢ ሰናይ የለን። ስለዚ ሰይጣን ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ክብሪ ስኢኑ። ምኽንያቱ ክፉእ ስለ ዝመረጸ።
ከምኡ ድማ፡ ምስ ውድቀቱ፡ ሰይጣን ክፉእ ናብ ዓለም ኣምጽአ። ነቶም ቀዳሞት ደቂ ሰብ እውን ካብ ኣምላኽ ኪዓልዉ ፈቲንዎም እዩ። ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ሰይጣንን ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ክፍኣትን ኣትዮም…ሰይጣን ባዕሉ ንዘልኣለም ጠፊኡ ​​ንሰባት ክጠፍኡን ከይድሕኑን ካብ እግዚኣብሔር ከርሕቖም ይጽዕር።

ስለዚ እዩ ኢየሱስ ናብዛ ዓለም መጺኡ ከምዚ ዝብለና ዘሎ: “መሊስካ ዓሚቕ ዕርክነት ምእንቲ ክህልወና ናባይ ክትምለሱ እደሊ ኣለኹ!” ብድሕሪኡ ድማ ምእንታኹም ናብ መስቀል ከደ: “ኣብኡ ኣብ መስቀል እዚ ኩሉ በደል ኣብ ነብሰይ እየ ዝወስዶ!”

ከምኡ ውን ናይ ኣእምሮ መጉዳእቲካ እውን ተሰኪሙ እዩ። እዚ ዅሉ ርእዩ: “ኣብ ዘለኣለማዊ ሓዘን ክትህሉ ኣይደልን እየ! ሓጎሰይ ክህበካ ደልየ ኣለኹ!” ሓዘንካ፡ ቃንዛኻ፡ ጽምዋኻ ወሲዱ። ኩሉ ይርእዮ እዩ! ብዛዕባኻ ኣይግድሶን እዩ! ንዕኡ ኢሉ ናብ መስቀል ከደ። ንሱ ድማ ይብለካ ኣሎ፡ “ርኣዩ፡ ድሮ ኩሉ ገይረልካ ኣለኹ! በጃኹም ተቐበልዎ!” ፍቕሩ ድማ ክህበካ ይደሊ። ፍቕሩ ኣብ መስቀል ኣርእዩ እዩ። ከምዚ ይብል፦ “እንሆ፡ ኣብ መስቀል ኽሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቅረካ ትርኢ ኣሎኻ!

እዚ ማለት፦ ብኸመይ ትውስን፧

ህያብ ኣምላኽ ትቕበሎ ዲኻ፧ እወ እንተኾይኑ ድሒንካ ውሉድ ኣምላኽ ክትከውን ኢኻ!

ንህያብ ኣምላኽ ትነጽጎ ዲኻ፧ ሽዑ ጠፊእካ ትተርፍ። እዚ ውን ድሒሩ ድሕሪ ሞት ካብ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ምፍልላይ ማለት ኣብ ዓሚቝ ጸልማት ማለት እዩ።

ሕጂ ነቲ ህያብ ኣምላኽ ንዓኻ ክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ! ወይ ድማ ኣብ ኩርናዕ ገዲፍካ ክትዝንግዖ ትኽእል ኢኻ…
ግን ትርጉሙ ኣስተውዕል።

ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ሎሚ፡ “እወ ኢየሱስ፡ ህይወተይ ክህበካ ደልየ ኣለኹ!”

ናብ ኢየሱስ ምስ ተቐየርካ እንታይ ክኸውን እዩ?

ኣብቲ ናብ ኢየሱስ ዝተለወጥካሉ ህሞት መንፈስ ቅዱስ መጺኡ ኣባኻ ክጸንሕ እዩ።
ብእኡ ኣቢልካ ብመንፈስ፣ ብውሽጥኻ፣ ዳግማይ ትውለድ – ከም ውላድ ኣምላኽ ድማ ኣብ ሰማያዊት ስድራቤት ትውለድ! እቲ “ኣረጊት ሰብ” ዝበሃልካ ሽዑ ምስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ብመንፈስ ይመውት እሞ ካብኡ ሓድሽ ህይወት ትረክብ። እዚ ድማ ፍጹም ሓድሽ መንነት ይህበካ – ካብ ውላድ ለማኒ ክሳብ ውላድ ንጉስ!

ከም ውሉድ ኣምላኽ ሽዑ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክትነብር ትኽእል ኢኻ – ድሕሪ ደጊም ድማ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ክፍኣት ክትነብር ኣየድልየካን! (ነዚ ሕጂ ውን ናጻ ድሌት ክህልወካ እዩ) ከምኡ ውን ኢየሱስ ንሰባት ካብ ኢድ ሰይጣን ክትምንጥል ሓይሉ ይህበካ!

ሕጂ ኣብ መስቀል ኣብ ጸሎት ተጸንበሩኒ።

ብጸሎት ጀሚረ ሓረግ ብሓረግ እብሎ ምእንቲ ክትብሎ (ዓው ኢልካ!)።

እዚ ዝስዕብ ጸሎት ቀመር ዘይኮነስ ሓሳብ እዩ። ብተወሳኺ በቲ ባዕልኻ ዝቐረጽካዮ ቃላት ንኢየሱስ ናብ ህይወትካ ክትዕድሞ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ናትካ ውሳነ እዩ። ኢየሱስ ንልብኻ ይርእዮ፡ እንታይ ማለትካ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ሕጂ ውን ኣብ ኣእምሮኻ ጥራይ ዘይኮነስ ዓው ኢልካ ጸሊ። ኣብዚ ጉዳይ ዓው ኢልካ ምጽላይ ኣብ ቅድሚ ስጋውን መንፈሳውን ዓለም ኑዛዜ እዩ።

“ክቡር እግዚኣብሄር የሱስ፡

ሕጂ ክላለየኪ ስለ ዝኸኣልኩ ከም ቆልዓ ክኣምን ደልየ ኣለኹ። በደለይ፡ ድኽመተይ ከም ዝኸፈልካዮ። ስለዚ ድማ እየ ሕጂ ኩሉ ነገር፡ ኩሉ ዝኸብደኒ፡ ኩሉ ምሳይ ተሰኪመ ዝኸይድ ዘለኹ ዝህበካ ዘለኹ። ክሳብ ሕጂ ዝበደልክዎ ኩሉ ክህበኩም እየ።

(ኩሉ ነገር ብፍሉይ ንገሮ እሞ ኣሕሊፍካ ሃቦ! “የሱስ እዚን እዚን ቅኑዕ ኣይነበረን… ሓሲየ…” ወዘተ ንገሮ።
ኩሉ ንዕኡ ኣሕሊፍካ ክትህቦ ከለኻ ደሙ ንኹሉ በደል ይሽፍኖ። ደሙ ይሽፍነካ ።)

የሱስ ሕጂ ይቕረ ስለ ዝገበርካለይ የቐንየለይ! ንጽሬት ስለ ዝሓጸብካኒ የቐንየለይ! ኢየሱስ ሕጂ ኣብ ሕይወተይ ከም መምርሒይ ተቐቢለካ ኣለኹ! ከም ጎይታይ! ከም መድሓኒተይ! እሓተካ ድማ: ናብ ህይወተይ ንዑ! መንፈስ ቅዱስካ ሃበኒ ድማ እልምነካ ኣለኹ! ብመንፈስ ቅዱስካ ምልኣኒ! ሕጂ ስለ ዘድሓንካኒ የቐንየለይ! ሕጂ ውላድካ ስለ ዝኾንኩ የቐንየለይ!

ኣሜን።”

ከምኡ ጥራይ እንተ ጸሊኻ፡ ሽዑ እንቋዕ ሓጎሰካ ክብለካ እደሊ! ምኽንያቱ ሽዑ ዘለኣለማዊ ተዓዋቲ ኮይንካ። ድሕሪኡ “ናይ ምጅማር ምልክት” ተጸቢኻ ተበጊስካ። እቲ “ዓሌት” ሕጂ ቅኑዕ ኮይኑ ኣሎ!

እዚ ድማ ክብለኩም ደልየ ኣለኹ፣ ካብ ዮሃንስ 3፡16 “ኣምላኽ ንዓለም ኣዝዩ ኣፍቀራ፣ ብእኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ፣ ነቲ ሓደ ወዱ ክሳብ ዝሃባ።”

እዚ ማለት ኣብዚ ሕጂ እዋን ህይወትካ ንኢየሱስ እንተ ሂብካ ኣይክትጠፍእን ኢኻ! ሕጂ ውሑስ እዩ፣ ሕጂ “ርግጸኝነት ድሕነት” ክህልወካ ይኽእል እዩ። “ምርግጋጽ ድሕነት” ማለት ናብ ሰማይ ከም እትኸይድ 100% ርግጸኛ ኢኻ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብ ዓወት ተበጊስካ ዘይኮነስ ነቲ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝገበረልካ ስለ ዝተቐበልካዮ! ሕጂ ድሒንካ ኣለኻ። – ብጸጋ። ምኽንያቱ ህያቡ ስለ ዝተቐበልካ።

ሕጂ ግን ካብኡ ንላዕሊ ይኸይድ። ምኽንያቱ ሕጂ መንገድኻ ጥራይ ስለ ዝገበርካ። ሕጂ ብዛዕባ ምትኽኻእ እዩ። ንሱ እቲ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ንስኻ ድማ ትስዕቦ። እዚ ድማ ብልክዕ እንታይ ይመስል ኣብ ካልኣይ ክፋል ክነግረኩም እየ።ብዛዕባ እቲ ንኢየሱስ ዝገበርካዮ ውሳነ ንኻልኦት ንገሮም! ነዚ መልእኽቲ እውን ክትመኽሩ ትኽእሉ ኢኹም።
ሕጂ ንኻልኣይ ክፋል ብዛዕባ ተኸታታሊ…
መልእኽቲ ንዓኻ!

እቲ ዝበለጸ መልእኽቲ ኣብ ዓለም ብቋንቋኻ

ከመይ ጌርና ንቕጽል (2ይ ክፋል መልእኽቲ)

እዚ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ኣብ ዓለምና ንህይወት ቢልዮናት ሰባት ብመሰረቱ ዝቐየረ ዝዓበየ መልእኽቲ እዩ።

ካብ www.message-for-you.net

(ብኻልእ ቋንቋታት እውን ይርከብ።)

ቀዳመይቲ ክፋል ናይዚ መልእኽቲ ዘይረኣኹሞ ወይ ዘይሰማዕኩም እንተኾይንኩም መጀመርያ ግበሩ።

ሕጂ ንኻልኣይ ክፋል…

 

ስለዚ መስቀል መበገሲ እዩ። ህይወትካ ንየሱስ እንተ ሂብካዮ ድማ ቅኑዕ ውሳኔ ወሲድካ ማለት እዩ!

ሕጂ ድማ ይቕጽል። ህይወትካ ንኢየሱስ ምስ ሃበካ (ብምሳልያዊ ኣዘራርባ) ቦርሳኻ ወሲድካ ባዶ ጌርካዮ። ኣብ ቦርሳኻ ድሕሪ ሕጂ ዘየድልየካ ብዙሕ ጎሓፍ ነይሩ። ንስኻ ድማ “ኢየሱስ ኩሉ እህበካ ኣለኹ” ኢልካዮ ኩሉ ንዕኡ ሂብካዮ። ከምኡ’ውን ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ ድሕሪ ሕጂ ዘየድልየካ ነገራት ኣብኡ ነይሩ (ንኣብነት በደል፡ ኣእምሮኣዊ መጉዳእቲ ወዘተ)።

የሱስ ሕጂ ክገብሮ ዝደሊ ነገር እንተሃልዩ፡ ቦርሳኻ ዳግማይ ክመልኦ ይደሊ!

ምሳኻ ክትወስዶ እትኽእል ጠቓሚ ነገራት ክህበካ ይደሊ። ከምቲ ኣብ ጉዕዞ ዘድልየካ ናይ መገሻ ስንቂ።

ብመጀመርታ ምሳኻ እትሰትዮ ነገር ክህልወካ ብርግጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ መንገዲ ብጽምኢ ከይትመውት። ብተምሳል ፍሩይን ንጹርን ጥዑይን ማይ ዘለዎ ጥርሙዝ ማይ ከርእየኩም እየ። እቲ ማይ ንመንፈስ ቅዱስ ይውክል። ህይወትካ ንኢየሱስ ምስ ሃበካ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ኣትዩ።

መንፈስ ቅዱስ ሽዑ ኣባኻ ኣሎ፡ ግናኸ ​​ደጋጊምካ ብእኡ ክትመልእ ትኽእል ኢኻ። ካብኡ “ስተ” ንምባል። ስለዚ ድማ እዩ ነዚ ህያው ማይ እውን ክትሰትዮ ኣገዳሲ ዝኸውን… በዚ መንገዲ ድማ ኩሉ ግዜ ብእኡ ትሕደስ።
መንፈስ ቅዱስ ሰብ እዩ፣ ንሱ ኣምላኽ እዩ። ግናኸ ሓይሉ ከተስተማቕር፡ ብእኡ ክትምላእን ከምዚ ንምባል ሓይሉ ክትሰቲን እውን ትኽእል ኢኻ።
ንመንፈስ ቅዱስ ምጥማቕካ ንደቀ መዝሙርነት እውን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ሓይሉ ከም እትጥሕል። እዚ ማለት እውን “ መንፈስ ጥምቀት” ወይ “ጥምቀት ብመንፈስ ቅዱስ” ማለት እዩ። ብዛዕባ ጥምቀት መንፈስ ብሰፊሑ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እየ ዝጽሕፍ። በጃኹም ንሱ ርኣይዎ።

ቀጺልካ ብርግጽ ናበይ ከም እትኸይድ ምፍላጥካ እውን ኣገዳሲ እዩ። የሱስ ነቲ መምርሒታት ይህበካ፡ ከምዚ ንምባል።

እዚ ኣንፈታት እዚ ንመጽሓፍ ቅዱስ ወይ ንቓል ኣምላኽ ዝውክል እዩ።

“ግን መጽሓፍ ቅዱስ ኣለኒ ብዙሕ ግዜ ኣንቢበዮ እየ፡ ግን በቃ ኣይረኽቦን እየ!” መንፈስ ቅዱስ ነቲ ቃል ክፈትሓልካ እዩ። ከምኡ’ውን ከምዚ ክብል ይነግረካ፦ “መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ጌርካ ከም እተንብቦ ክገልጸልካ እየ። እንታይ ማለት ምዃኑ ክገልጸልካ እየ” ሃንደበት ድማ ከምቲ ብርሃን ርኢኻ ምስ ተረዳእካ: “እሂ ሃንደበት ኩሉ ንጹር ኮይኑለይ!”
ከምኡ’ውን ንመንፈስ ቅዱስ ገለ ነገራት ክገልጸልካ ክትልምኖ ትኽእል ኢኻ: “እዚ ጽሑፍ እዚ እንታይ ማለት እዩ፧ ንዓይ ብውልቀይከ እንታይ ትርጉም ኣለዎ?’’ ድሕሪኡ ነቲ ቃል ህያው ይገብረልካ። ስለዚ ኣብ መንገድኻ በይንኻ ኣይኮንካን ዘለኻ።

ቀጺለ ሞባይል ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ። ንማሕበረሰብ ዝውክል ’ ዩ ።
የሱስ ኣብ ምጉዓዝካ በይንኻ ክትከውን ኣይደልን እዩ። ብርግጽ ምሳኻ እዩ ግን ምስ ካልኦት ሰዓብቲ የሱስ ርክብ ክህልወካ እውን ይደሊ። ምሳታቶም ከም እትዛረቦም፡ ሓሳብ ከም እትለዋወጦም።
ምስ ካልኦት ክርስትያናት ሕብረት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ናይ ገዛ ጉጅለ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ገዛ ምስ ክርስትያን ትራኸበሉ እሞ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓባር ተንብብ፡ ብሓባር ትጽልየሉ ወዘተ።

እቲ ዝበለጸ ነገር ኣብ ከተማኻ ወይ ኣብቲ ከባቢ ካልኦት ክትረኽቦም እትኽእል ክርስትያናት ኣበይ ከምዘለዉ ንምርኣይ ንዙርያኻ ምጥማት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከም መሰረት ክህልዎም ኣገዳሲ ምዃኑን ንመንፈስ ቅዱስ ክፉታት ምዃኖምን ዝገልጽ ምኽሪ ክህበኩም እፈቱ።

ድሕሪኡ ራብዓይ ነጥቢ ኣሎ። እዚ ራብዓይ ስጉምቲ ’ ዚ ጥምቀት ማይ ’ ዩ ። እቲ ኣብ ማይ ምጥሓል።

ሕይወትካ ንኢየሱስ ሂብካ ሕጂ ኩሉ ሓድሽ ከም ዝኾነ ዘመልክት እዩ። እቲ ኣረጊት ነብስኻ ከም ዝተሰቕለ፡ ብመንፈስ ምስኡ ከም ዝሞትካ ድሕሪኡ ምስኡ ከም ዝተንስአ! ንሞትን ትንሳኤን ይውክል።

ምጥላቕ ቅኑዕ ጥምቀት ኣብ ማይ እዩ፣ እቶም ቀዳሞት ክርስትያናት እውን ከምኡ ገይሮም እዮም። ብኣንጻሩ ጥምቀት ህጻናት ወይ ማይ ምንጻግ ቅኑዕ ኣይኮነን። ምናልባት ከምዚ ትሓስብ ትኸውን: “ህጻን ከለኹ እየ ተጠሚቐ: እዚ እኹል ክኸውን ኣለዎ” ኣይፋልን በጃኻ ኣብ ማይ ምጥሓል ብትኽክልን ብመጽሓፍ ቅዱሳን ክትጥመቕ ፍቐደላ። ኪድ ጥራይ ርአ ክርስትያናት ከጠምቁኻ ዝኽእሉ እንተሃልዮም።

እተን ኣርባዕተ ስጉምትታት እየን። ሕጂ ድማ ቦርሳኻ ሒዝካ ትብገስ።

ብርግጽ እቲ ናይ መገሻ ድንጋገታት ኣብቲ ቦርሳ ብተሓላቒ መንገዲ ኣይጸንሕን እዩ፣ እቲ ናይ ጉዕዞ ስንቂ (ኣዝዩ ግብራዊ) ኣብ ጉዕዞ የድልየካ። ልክዕ ከም ንቡር ምጉዓዝ። ስለዚ ድማ ኢኻ ንኣብነት ካርታኻ ብቐጻሊ ትጥምቶ: “ብሓቂ ናበይ ክኸይድ ኣለኒ? እግዚኣብሄር በጃኻ ተዛረበኒ!’’
እግዚኣብሄር ብመጽሓፍ ቅዱስ ኣቢሉ ይዛረብ፣ ግን ከኣ ከም ኣእምሮኣዊ ወይ ድምጺ ዝስማዕ ቃላት ዝኣመሰሉ ጦብላሕታታት፣ ብስእሊ፣ ራእይን ብሕልምን እውን ይዛረብ። ብኻልኦት ሰባት ኣቢሉ እውን ክዛረበካ ይኽእል እዩ።
ነዚ ኣርእስቲ “ምዝራብ ኣምላኽ” ኣብ መርበብ ሓበሬታና መብርሂ ዝህቡ ጽሑፋት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ንኣብነት ከመይ ጌርካ ጦብላሕታኻ ብትኽክል ትፍትኖ (ማለት ኣንጻር መጽሓፍ ቅዱስን ኣንጻር ባህርያት ኣምላኽን)።
ድምጹ ፍለጦን ብኣካል ንዓኻ ተረድኦን! ሽዑ ኣብ ቅኑዕ መንገዲ ኢኻ ዘለኻ። ንሱ ሕያዋይ ጓሳ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ድምጹ ክትሰምዑ እትኽእሉ ኣባጊዑ ኢኹም።

ብርግጽ ምስታይ ምቕጻል እውን ኣገዳሲ እዩ። ደጋጊምካ ብመንፈስ ቅዱስ ክምላእ እዩ። ብሓይሉ ክነብር ልክዕ ከምቲ ቀዳሞት ክርስትያናት ኣብ በዓለ ጴንጠቆስጠ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልኡ። ብዛዕባ መንፈሳዊ ጥምቀትን ህያባት መንፈስን ዝምልከት ኣርእስታት ዝያዳ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣሎ።

ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ምስ ካልኦት ክርስትያናት ሕብረት ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ፣ ጥምቀት ማይ እውን ኣገዳሲ እዩ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታና ብዛዕባ እዚ ዅሉ ኣርእስታት ብዛዕባ ደቀ መዛሙርቲ ሓጋዚ ጽሑፋት ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕጂ ሓጺር ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ምስ ስጉምትታት ናይቲ ተኸታታሊ፤


ቅደም ተኸተል ናይዞም ስጉምትታት ወሳኒ ኣይኮነን! ስለዚ መጀመርታ ክትጥመቕ ድሕሪኡ መጽሓፍ ቅዱስ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ወይ ድማ ብኡንብኡ መጽሓፍ ቅዱስ ረኺብካ ድሕሪኡ ክትጥመቕ ትኽእል ኢኻ። መጀመርታ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ባዕልኻ ውሰድ (ምስ ኣምላኽ ብጸሎት እውን)። ግን: ኩሎም ስጉምትታት ንመተካእታ ኣገደስቲ እዮም።

ሓደ ተወሳኺ ነገር፦ እዚ ስጉምትታት እዚ ንድሕነት ኣድላዪ ኣይኰነን። እዚ ማለት፦ ድሮ ሕይወትካ ንኢየሱስ ሂብካዮ እንተ ዄንካ (ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝገለጽክዎ)፡ ሽዑ ድሒንካ ማለት እዩ። እቶም ስጉምትታት ግን ስጉምትታት ተኣዛዝነት እዮም። ንኢየሱስ ተኣዛዚ ክትከውን እንተደሊኻ ክትከይድ ይግባእ ። ምኽንያቱ ኣብ መንገድኻ ጥራይ ስለ ዘይሰደደካ፡ ንጉዕዞ ዝኸውን ስንቂ እዩ ዝህበካ። እቲ ስጉምትታት ብፍቓድካ ዝውሰድ እኳ እንተኾነ የሱስ ግን ክትወስዶ ይሓተካ።

ንኢየሱስ ክትስዕቦ ትደሊ። ንሱ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ድምጹ ክትሰምዕ ድማ ትደሊ። ካልእ ብውልቂ እንታይ ከም ዝሓሰበካ ክትፈልጥ ትደሊ (ንኣብነት ውልቃዊ ጸዋዕታኻ)። ብዛዕባኻ እንታይ ከም ዝብል (ማለት ኣብኡ ዘለካ መንነት) ክትፈልጥ ትደሊ። ምስ ካልኦት ሓሳባት ክትለዋወጥን ክትሓቶምን ትደሊ፣ ንኣብነት: “ምስ ኣምላኽ እንታይ ኣጋጢሙካ?”ወይ: “ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዚን እዚን እንታይ ማለት እዩ?”ወዘተ።

ክሳብ ክንድዚ ንደቀ መዛሙርቲ… ተባረኹ!

ኣብ መርበብ ሓበሬታና ተወሳኺ ሓገዝ ንመተካእታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ናብዚ ጥራይ ኪድ፤

www.message-for-you.net/discipleship

ኣብኡ ውን ነጻ ዳውንሎድ፡ ክትካፈሉ እትኽእሉ ንዋትን ካልእ ብዙሕን ክትረኽቡ ኢኹም!

ኣብ መንገድኹም ምስ ኢየሱስ ብዙሕ ሓጎስን በረኸትን ንምነየልኩም!

ነዚ መልእኽቲ ንዘይንግዳዊ ዕላማ ብዘይ ምምሕያሽ ዳግማይ ክትዝርግሕዎ ናጻ ትኾኑ። ካልኦት ኣጠቓቕማታትን ለውጥታትን ብጽሑፍ ፍቓድ ናይ www.message-for-you.net. ከምኡ’ውን ኣብኡ ብኻልእ ቋንቋታትን ብኻልእ ስሪትን (ንኣብነት ከም ድምጺ ፋይላት፡ ቪድዮታት፡ ዝርዝር ስሪት፡ ሓጺር ስሪት፡ ናይ ህጻናት ስሪትን ካልኦትን) ከምኡ’ውን ብገለ ቋንቋታት ብዘይወግዓዊ (Du) መልክዕን ብወግዓዊ (Sie) መልክዕን ይርከብ።.