Ergaa isiniif haa ta’u! Ergaa Addunyaa Irra Caalu Afaan Keessan [Oromo/Afaan Oromoo]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Mee dursa dubbisaa:
Akeekkachiisa, hiikni ergaa armaan gadii ofumaan hiikameera. Kanaaf barreeffamichi dogongora qabaachuu danda’a. Kun hiikkaa raw yeroof ta’eedha.
Ammas barreeffamicha kaayyoo daldalaaf hin taaneef irra deebi’anii raabsuuf baga nagaan dhuftan!
Ibsa dabalataaf barruu kanas dubbisaa: Ibsa hiikkaawwan raw yeroof

Gabatee qabiyyee

Kan gabaabaa

Ergaa isiniif haa ta’u!

Ergaa Addunyaa Irra Caalu Afaan Keessan

Ergaan armaan gadii kun kanaan dura jireenya namoota biliyoonaan lakkaa’aman bu’uuraan jijjiireera. Jireenyi kee bara baraan gara gaariitti jijjiiramuu danda’a!
Yeroo kana fudhadhu sababni isaas gatii qaba.

 

 

irraa www.message-for-you.net

Yeroo tokko tokko addunyaa kanarra maaliif hammeenyi baay’ee akka ta’e ni gaafatta? Rakkinni hundi maaliif? Akkasumas akkamitti addunyaa kana keessa gammachuudhaan jiraachuu dandeessa?

Ergaa kana keessatti hammeenyi akkamitti gara addunyaa kana akka dhufe isinitti himuu barbaada. Garuu akkamitti akka dhuunfaatti irra aanuu fi joie de vivre dhugaa waaraa argachuu dandeessu.

Samii irratti ergamaan tokko teessoo Waaqayyoo irra taa’ee ture. Ergamaan sun Seexana ture. Seexanni garuu of tuuluun guddate. Waaqayyo irratti fincila kaasuuf fedha ofii isaatiin filatee ture.

 

 

Kanaafidha Waaqayyo Seexana samii keessaa kan baase. 

 

Haa ta’u malee Waaqayyo mataan isaa gaarii dha, Isaan ala gaariin hin jiru. Kanaaf Seexanni ulfina Waaqayyoo wajjin qabu dhabe. Akkasitti, kufaatii isaatiin, Seexanni hamaa gara biyya lafaatti fide.

Akkasumas, ilmaan namootaa durii Waaqayyo irratti akka fincilan qoreera. Seexanni mataan isaa bara baraan waan badeef namoota akka badan malee hin fayyineef Waaqayyo irraa fageessuuf yaala.

 

Dogoggorri keenya, yakki keenya – yeroo sobnu, hannu, yaada badaa ykn dubbii badaa yeroo qabaannu… kun hundi Waaqayyoo wajjin wal qunnamuu irraa adda nu baasa.

 Sun ammaaf oduu gadheedha, garuu kana qofaan hin dhaabbatu. Rakkoo kanaaf furmaanni salphaan ni jira. Furmaanni kun immoo maqaa qaba: Yesus

Waaqayyo waan nu jaallatuuf! Akkasumas ilma namaa hundaaf yoo xiqqaate carraa tokko jireenya isaa keessatti furmaata kana akka fudhatu kenna. Ergaan kun carraa keessan!

 

 

 

Jalqaba Yesus eenyu akka ta’e sirriitti isinitti himuun barbaada:

Abbaan samii, Yesuus, Hafuurri Qulqulluun Waaqayyodha. Namoonni waaqummaa sadii ta’anii Sadan tokkummaa uumuu danda’an jiru. Tokkummaan kun Waaqayyoon ni taasisa. Kanaaf Yesuus bara baraa fi waan hundumaa kan danda’uudha. Innis Uumaa dha.

Garuu Yesus fedhii isaatiin gara waggaa 2000 dura akka nama dhugaatti gara biyya lafaa kanaatti dhufe.

 

 

 

 

 

Hafuura qulqulluun ulfeessee durba irraa dhalate. Jireenya namaa badii HIN qabnee fi Abbaa wajjin hariiroo hafuuraa guutuu ta’een jiraate. Waaqayyo maal akka fakkaatu addunyaatti agarsiise…

Sana booda yakkaa fi dogoggora keenyaaf fannoo irratti fedhii isaatiin fi bakka bu’ummaan du’e. Guyyaa sadaffaa qabrii keessaa ka’e. Booda immoo ammas gara Abbaa Waaqaatti deebi’e.

Maaliif kana godhe? Badii hunda bakka kee bu’ee baachuuf gara fannoo dhaqe. Akka irraa BILAASHA ta’uuf! Garuu kennaa kana fudhachuu fi dhiisuu kee ofuma keetii murteessita.

 

 

Kana jechuun: Akkamitti murteessita?

Kennaa Waaqayyoo ni fudhattaa?
Yoo eeyyee ta’e fayyitee mucaa Waaqayyoo taata!

Kennaa Waaqayyoo ni didda?
Sana booda badee hafta. Kunis booda du’a booda Waaqayyo irraa bara baraan adda ba’uu, dukkana gadi fagoo keessatti jechuudha.

Kennaa Waaqayyoo siif kenne AMMA fudhachuu dandeessa! Yookaan immoo kornee irratti dhiistee dagachuu dandeessa… Garuu hiika isaa irratti dammaqi.

Yeroo ammaa kana, har’a, yeroon ati: “Eeyyee, Yesus, jireenya koo siif kennuu barbaada” jechuu dandeessudha.Yeroo
gara Yesusitti jijjiiramtutti, Hafuurri Qulqulluun dhufee si keessa jiraata. Karaa isaa hafuuraan, keessaan, lammata dhalattee – maatii samii keessattis akka mucaa Waaqayyootti dhalatta!

Amma fannoo irratti kadhannaa na waliin ta’aa.

Kadhannaa irraa jalqabee hima hima jechaa akka ati jettu (sagalee ol kaastee!).

Kadhannaan armaan gadii kun foormulaa osoo hin taane yaada. Jechoota ofii keetii bocteen Yesusiin gara jireenya keetti afeeruu ni dandeessa. Wanti hunda caalaa barbaachisaa taʼe murtoo kee ti. Ammas sammuu kee qofa keessatti osoo hin taane SAGALEE SAGALEE kadhadhu. Haala kana keessatti sagalee ol kaasanii kadhachuun addunyaa foonii fi hafuuraa duratti waadaa galuudha.

“Jaalatamtuu GOOFTAA YESUUS,

Amma akka daa’imaatti si beekuu akkan danda’u amanuu barbaada. Yakka koo, dadhabina kootiif akka kaffaltu. Kanaaf amma hunda keessan nan komadha.

(Waan hundumaa addatti itti himiitii isaaf kenni! Itti
himi: “Yesuus, kun fi sun sirrii hin turre… achitti sobe…” fi kkf)

Yesus dhiifama waan naaf gooteef galatoomi! Yesuus, amma jireenya koo keessatti akka qajeelcha kootti Si fudhadha! Hafuura qulqulluu kee naaf kenni immoo siin kadhadha! Amma na oolchitee mucaa kee waan na gooteef galatoomi!

AMEN.”

Yoo akkas qofa kadhatte ta’e, egaa baga gammaddan jechuu barbaada! Sababni isaas yeroo ammaa kana lubbuu kee Yesusiif kennitee hin baddu waan ta’eef!

Murtoo Yesusiif goote namoota birootti himi! Ergaa kanas gorsuu dandeessu.

Ammas gaaffii yoo qabaattan, ergaa sanas bal’inaan akka dhaggeeffattan ykn akka dubbiftan isin gorsa. Marsariitii keenya irraa argachuu dandeessu.

Marsariitii keenya irrattis akkaataa amma Yesusiin hordofuu dandeessan caalaatti ni argattu.

Gara:

www.message-for-you.net/discipleship

Karaa Yesus wajjin jirtan irratti gammachuu fi eebba guddaa isiniif hawwina!

Ergaa kana osoo hin fooyya’iin kaayyoo daldalaa hin taaneef irra deebi’anii raabsuuf bilisa ta’aa. Fayyadamni fi jijjiiramni biroo barreeffamaan hayyama barbaada www.message-for-you.net. Akkasumas achitti afaanota biroo fi gosoota birootiin (fkn. akka faayiloota sagalee, viidiyoo, gosa bal’aa, gosa gabaabaa, gosa daa’immanii fi kanneen biroo) fi afaanota tokko tokkoon bifa al-seerummaa (Du) fi bifa idilee (Sie) tiin ni argama.

Version bal’aa

Ergaa isiniif haa ta’u!

Ergaa Addunyaa Irra Caalu Afaan Keessan

Maxxansa Dheeraa (Kutaa 1ffaa)

Ergaan armaan gadii kun kanaan dura jireenya namoota biliyoonaan lakkaa’aman bu’uuraan jijjiireera. Jireenyi kee bara baraan gara gaariitti jijjiiramuu danda’a!

Yeroo kana fudhadhu sababni isaas gatii qaba.

Firqaa kamiifuu HIN beeksifnu.
Ergaa kanaan namoonni jireenya isaanii (fi jireenya namoota akka isaanii) gara nama Yesusitti akka qajeelchan gargaaruu barbaanna.

irraa www.message-for-you.net
(Afaanota birootiinis ni argama.)

Namoonni hedduun tajaajila keenya irratti interneetii irratti naaf barreessu. Achiis yeroo baay’ee gaaffii: “Ati duraan dursitee ofumaan jireenya kee Yesusitti dabarsitee kenniteetta?”Achiis baay’een isaanii: “Eeyyee, beekamaadha, galgala hundumaa nan kadhadha.”, “Yeroo hundumaa ciisuu koo dura nan kadhadha.”, jedhu isaan gaafadha., “Yeroo baay’ee Waaqayyoo wajjin nan dubbadha” Yookiin immoo: “Waaqayyotti nan amana” Achiis akkas jedhu: “Eeyyee, dhugumaan lubbuu koo Yesusiif kenneera.”

Deebii baayyee adda addaatu ​​jira. Gariin immoo: “Eeyyee, daa’ima ta’ee cuuphame…” jedhu. Gariin immoo: “Eeyyee, Yesus barsiisaa hafuuraa gaarii/ nama gaarii/ fakkeenya gaarii…” jedhu. Kanaaf deebii baay’ee adda addaatu ​​jira. Namoonni kun garuu wanti wal fakkaatu tokko qabu: isaan amma iyyuu ofumaan lubbuu isaanii Yesusiif hin dabarsine. Isaan akkanatti Isatti amananii yeroo yeroon kadhatu, garuu lubbuu isaanii hanga ammaatti Isaaf hin kennine.

Kana hubachuuf maaraatoonii fayyadamee isiniif ibsuun barbaada. Fiigdonni hanga abbaan murtii mallattoo jalqabaa kennutti eegu. Sana booda fiiguu jalqabu. Amma immoo fiigdota kana keessaa tokko akka taate yaadi. Akkasumas mallattoo jalqabaa hin eegdu, fiiguu qofa jalqabda…

Ati immoo fiigdee fiigdee fiigdee… Dhuguma immoo yaalaa jirta. Humna kee hunda fayyadamta! Akkasumas dursitee xumura arguu waan dandeessuuf gammadda… Garuu namichi xumura irra jiru: “Dhiifama, meedaaliyaa mo’ataa siif kennuu hin danda’u” jedha. Ati immoo: “Maal?! Maaliif hinta’u? Akkuma warra kaanii fiige!”

Namichis akkas siin jedha: “Eeyyee, garuu mallattoo jalqabaa malee fiiguu jalqabde! Sanyii kee sirrii miti. Kan nama dhibu ati dhabde.”

Jireenya ofii isaaf osoo hin dabarsin Yesuusitti amanuunis sirriitti kanuma. Akka maraatoonii jalqaba hin qabneetti.

Yesus garuu akka ati injifattu barbaada. Akkasumas akka mo’ataa bara baraatti malee akka mo’amaa bara baraatti miti. Meedaaliyaa mo’ataa kana akka argattan dhuguma barbaada. Bara baraan Isa waliin ta’uu akka dandeessu! Sunis jireenya harka kennachuu dabalata.

Jireenyi Yesusitti dabarsee kennuu kun maal fakkaata jettanii yaaduu hin oollu. Sunis “mallattoo jalqabaa” jedhu waliin maal jechuudha. Akkasumas Yesus eenyu akka ta’e sirriitti isinitti himuun barbaada.

 

Yesus dhuunfaan siif eenyu?

Nama gaarii ta’ee jiraa? Barsiisaa gaarii?

– Bakka Lallaba Gaaraa dhaga’uun nama hawwatu ta’uu danda’u… Inni gooftota hafuuraa hedduu keessaa tokkodhaa? Kanaafuu Inni Buudaa, Mohaammad, kkf wajjin wal qixa jiraa…? Inni siif hundeessaa amantiidhaa? Yesus DHUGAATTI eenyu akka ta’e isinitti himuun barbaada.

Yesuus eenyu?

Abbaan samii, Yesuus, Hafuurri Qulqulluun Waaqayyodha. Namoonni waaqummaa sadii ta’anii Sadan tokkummaa uumuu danda’an jiru. Tokkummaan kun Waaqayyoon ni taasisa. Kanaaf Yesuus bara baraa fi waan hundumaa kan danda’uudha. Innis Uumaa dha.Garuu Yesus fedhii isaatiin gara waggaa 2000 dura akka nama dhugaatti gara biyya lafaa kanaatti dhufe.Hafuura qulqulluun ulfeessee durba irraa dhalate. Jireenya namaa badii HIN qabnee fi Abbaa wajjin hariiroo hafuuraa guutuu ta’een jiraate. Waaqayyo maal akka fakkaatu addunyaatti agarsiise…

Sana booda yakkaa fi dogoggora keenyaaf fannoo irratti fedhii isaatiin fi bakka bu’ummaan du’e. Guyyaa sadaffaa qabrii keessaa ka’e. Booda immoo ammas gara Abbaa Waaqaatti deebi’e.

Yesus maaliif akkas akka godhe yeroo muraasa booda caalaatti sitti hima – kunis siif maal jechuu akka ta’e…

Kanaaf Yesuus akka keenya nama ta’ee gara biyya lafaa kanatti dhufe. Innis akkuma keenya jiraate. Garaagarummaa guddaa tokko qofaan: Guutummaatti qulqulluu, jaalalaa fi dhugaadhaan kan guutame ture. Soba hin beeku, Yeroo hundumaa dhugaa dubbata ture. Inni dhugaa nama ta’e illee ofii isaatii dubbateera! Eenyuutu akkas himachuu danda’a? Ati dhugaa nama ta’e jechuu dandeessaa? Moo jaalala qaamaan?… Yesus waa’ee ofii isaatii akkas jedhe! Innis akkana jedhe: “Ani karaa, dhugaa fi jireenyi!”

Achiis waan baay’ee barbaachisaa ta’e tokko dubbate: “…Ana malee namni gara Abbaa hin dhufu!” Sunis baay’ee barbaachisaa dha, kana qofa.

Kanaaf, Yesus nama harka kee qabee akkas siin jechuu barbaadudha: “Na fudhadhu gara Abbaa samii siin geessa! Gara samiitti, gara mootummaa kootti si geessa!”

Sunis harka kennachuu jireenyaati – kan ati itti himtu (fkn): “Eeyyee, ani sana nan barbaada! Bara baraan si waliin ta’uu barbaada! Jireenya guyyaa guyyaa keessatti yeroo yeroon qofa miti… Wiixata qofa osoo hin taane… bara baraan! Qajeelcha jireenya koo akka taattu nan barbaada. Ati tiksee koo gaarii akka ta’ee fi ani hoolaa kee kan si duukaa deemtu akka ta’e. Sun sagalee kee dhaga’a, sun dhuguma guutummaatti si wajjin jiraachuu barbaada!”

Ergaan kun baay’ee gad fagoodha… Akkasumas waan Yesus SIIF godhe sitti agarsiisuu barbaada.

Fannoo isinitti agarsiisuu barbaada. Wanti hundinuu fannoo irratti murtaa’a. Tarii, “Du’a suukaneessaa qofa mitii? Sun maal natti qaba?”

Yesuus qulqullinaan, jaalalaan akka jiraatu kanaan dura dubbadhee ture. Akka nama biraa KAMIYYUU! Badii malee, yakka malee. Yesuus garuu akkamitti akka jiraannu nutti agarsiisuuf qofa gara biyya lafaa kanatti hin dhufne. Garuu fannoo irratti nuuf du’uufis.

Sababni isaas, nuti, ati fi ani, hundi keenya, yeroo hunda dogoggora ni hojjenna. Mudaa kan hin qabne miti. Yesuus garuu nama mudaa hin qabne ta’ee gara keenya dhufe! Yesus mudaa kan hin qabnedha! Garuu dogoggorri keenya, yakki keenya – yeroo sobnu, hannu, yaada badaa ykn dubbii badaa yeroo qabaannu… kun hundi Waaqayyoo wajjin wal qunnamuu irraa adda nu baasa. Akka waan wanti tokko nu gidduutti karaa isaa dhiibeeti. Akkasumas caalaatti ta’eera…
Yesus qunnamtii kana deebisuu danda’a! Harka si qabee akkas jechuu barbaada: “Kottu, bakka dhuguma ati qabdutti, gara mana kee isa samii si deebisa!” Akka ati bade hin barbaadu. Yakki Waaqayyo irraa bara baraan addaan si baasa. Yoo fannoo irra ishee hin kaa’in. Tarii akkas jettee yaadda ta’a: “Dhugumatti ani nama gaarii dha..?! Badii koo miti?!” Sana booda eessatti sobde… eessatti dhugaa hin dubbanne yaadi.

Ammas akkamitti hammeenyi gara addunyaa kana akka dhufe isinitti himuun barbaada.

Yakki akkamitti gara biyya lafaa dhufe?

Samii irratti ergamaan tokko teessoo Waaqayyoo irra taa’ee ture. Ergamaan sun Seexana ture.

Seexanni garuu of tuuluun guddate. Waaqayyo irratti fincila kaasuuf fedha ofii isaatiin filatee ture. Kanaafidha Waaqayyo Seexana samii keessaa kan baase.
Haa ta’u malee Waaqayyo mataan isaa gaarii dha, Isaan ala gaariin hin jiru. Kanaaf Seexanni ulfina Waaqayyoo wajjin qabu dhabe. Badii waan filateef.
Akkasitti, kufaatii isaatiin, Seexanni hamaa gara biyya lafaatti fide. Akkasumas, ilmaan namootaa durii Waaqayyo irratti akka fincilan qoreera. Isaanis bulchiinsa seexanaa jala fi humna hamaa jala galan…Seexanni mataan isaa bara baraan badeera akka isaan badanii hin fayyineef Waaqayyo irraa fageessuuf yaala.

Kanaafidha Yesus gara biyya lafaa kan dhufee akkas nuun jechaa jira: “Akka deebi’ee hiriyummaa gadi fagoo akka qabaannuuf gara kootti akka deebitan nan barbaada!” Achiis gara fannootti siif deeme: “Achitti fannoo irratti, yakka kana hunda ofitti fudhadha!”

Akkasumas miidhaa sammuu kees baatee ture. Kana hundumaa argee akkana siin jedha: “Ani gadda bara baraa keessa akka turtan hin barbaadu! Gammachuu koo siif kennuu barbaada!” Gadda kee, dhukkubbii kee, kophummaa kee fudhate. Hundaa isaa ni arga! Inni siif dhimma hin qabu! Isaaf gara fannoo dhaqe. Innis sitti himaa jira: “Ilaa, ani waan hundumaa siif godheera! Mee fudhadhu!” Jaalala isaas siif kennuu barbaada. Jaalala isaa fannoo irratti agarsiise. Akkana jedha: “Kunoo, fannoo irratti hammam akkan SI jaalladhu argita!

Kana jechuun: Akkamitti murteessita?

Kennaa Waaqayyoo ni fudhattaa? Yoo eeyyee ta’e fayyitee mucaa Waaqayyoo taata!

Kennaa Waaqayyoo ni didda? Sana booda badee hafta. Kunis booda du’a booda Waaqayyo irraa bara baraan adda ba’uu, dukkana gadi fagoo keessatti jechuudha.

Kennaa Waaqayyoo siif kenne AMMA fudhachuu dandeessa! Yookaan immoo kornee irratti dhiistee dagachuu dandeessa…
Garuu hiika isaa irratti dammaqi.

Yeroo ammaa kana, har’a, yeroon ati: “Eeyyee, Yesus, lubbuu koo siif kennuu barbaada!”

Yeroo gara Yesusitti jijjiiramtu maaltu ta’a?

Yeroo gara Yesusitti jijjiiramtutti Hafuurri Qulqulluun dhufee si keessa jiraata.
Karaa isaa hafuuraan, keessaan, lammata dhalattee – maatii samii keessattis akka mucaa Waaqayyootti dhalatta! “Namni dulloomaan” kee inni jettu sana booda Yesus waliin fannoo irratti hafuuraan du’ee jireenya haaraa isa irraa argatta. Kun eenyummaa guutummaatti haaraa siif kenna – mucaa kadhataa irraa kaasee hanga mucaa mootiitti!

Akka mucaa Waaqayyootti sana booda humna Hafuura Qulqulluu keessa jiraachuu dandeessa – kana booda immoo bulchiinsa hamaa jala jiraachuu hin qabdu! (Ati amma iyyuu kanaaf filannoo bilisaa ni qabaatta) Yesus immoo harka Seexanaa keessaa namoota butee baasuuf humna isaa siif kenna!

Amma fannoo irratti kadhannaa na waliin ta’aa.

Kadhannaa irraa jalqabee hima hima jechaa akka ati jettu (sagalee ol kaastee!).

Kadhannaan armaan gadii kun foormulaa osoo hin taane yaada. Jechoota ofii keetii bocteen Yesusiin gara jireenya keetti afeeruu ni dandeessa. Wanti hunda caalaa barbaachisaa taʼe murtoo kee ti. Yesus garaa kee ni arga, maal jechuu akka barbaadde ni beeka. Ammas sammuu kee qofa keessatti osoo hin taane SAGALEE SAGALEE kadhadhu. Haala kana keessatti sagalee ol kaasanii kadhachuun addunyaa foonii fi hafuuraa duratti waadaa galuudha.

“Jaalatamtuu GOOFTAA YESUUS,

Amma si beekuu danda’ee akka daa’imaatti amanuu barbaada. Yakka koo, dadhabina kootiif akka kaffaltu. Kanaafis amma waan hundumaa, waan natti ulfaatu hunda, waanan baattee naanna’u hunda siif kenna. Hanga ammaatti waanan balleesse hunda siif kenna.

(Waan hundumaa addatti itti himiitii harka kennadhu! “Yesuus, kun fi sun sirrii hin turre… ani sobe…” fi kkf itti himi.
Akkuma waan hundumaa isaaf kennitu dhiigni isaa yakka hunda ni haguuga. Dhiigni isaa si haguuga.)

Yesus amma dhiifama waan naaf gooteef galatoomi! Qulqullina waan na dhiqataniif galatoomaa! Yesuus, amma akka qajeelfama jireenya kootti si fudhadha! Akka Gooftaa kootti! Akka fayyisaa kootti! Ani immoo siin gaafadha: Gara jireenya kootti koottu! Hafuura qulqulluu kee naaf kenni immoo siin kadhadha! Hafuura Qulqulluu keetiin na guuti! Amma waan na oolchitaniif galatoomaa! Amma mucaa keessan ta’uu kootiif galatoomaa!

AMEN.”

Yoo akkas qofa kadhatte ta’e, egaa baga gammaddan jechuu barbaada! Sababni isaas egaa ati mo’ataa bara baraa taatee jirta. Sana booda “mallattoo jalqabaa” eegdee kaate. “Fiigichi” amma seera qabeessa ta’eera!

Kanas isinitti himuu barbaada, Yohaannis 3:16 irraa: “Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuutti biyya lafaa jaallate;

Kana jechuun yeroo ammaa kana lubbuu kee Yesusiif kennite hin baddu jechuudha! Amma nageenya qaba, amma “mirkanummaa fayyina” qabaachuu dandeessa. “Mirkaneessa fayyinaa” jechuun gara samiitti akka deemtu 100% mirkaneeffatte jechuudha. Akkasumas galma ga’iinsa irraa kan ka’e osoo hin taane, waan Yesus fannoo irratti siif godhe waan fudhatteef! Amma fayyite. – Ayyaanaan. Kennaa Isaa waan fudhatteef.

Amma garuu kana caalaa deema. Sababni isaas amma karaa kee qofa tolfatte. Amma waa’ee walduraa duubaa ti. Inni tiksee gaarii waan ta’eef ati isa duukaa bu’aa. Sunis sirriitti maal akka fakkaatu kutaa lammaffaa keessatti isiniif hima.Murtoo Yesusiif goote namoota birootti himi! Ergaa kanas gorsuu dandeessu.
Amma kutaa lammaffaa waa’ee walduraa duubaa…
Ergaa isiniif haa ta’u!

Ergaa Addunyaa Irra Caalu Afaan Keessan

Akkaataa itti fufnu (kutaa 2ffaa ergaa)

Kunis ergaa guddaa addunyaa kanarraa bu’uuraan jireenya namoota biliyoonaan lakkaa’aman jijjiire keessaa kutaa lammaffaadha.

irraa www.message-for-you.net

(Afaanota birootiinis ni argama.)

Ergaa kana kutaa jalqabaa yoo hin ilaalle ykn hin dhaggeeffanne ta’e dursa akkas godhaa.

Amma kutaa lammaffaaf…

 

Kanaaf fannoon ka’umsa. Lubbuu kee Yesusiif yoo kennite immoo murtoo sirrii goote jechuudha!

Ammas itti fufa. Lubbuu kee Yesusiif yeroo kennitu, ati (fakkeenyaan) boorsaa dugda kee fudhattee duwwaa goote. Boorsaa dugda kee keessa balfi kana booda si hin barbaachifne baay’ee ture. Ati immoo, “Yesus, hunduma isaa siif kenna! ” jettee hundumaa isaaf kennite. Akkasumas akkuma kanaan dura jedhame wantoota kana booda si hin barbaachifne (fkn. yakka, miidhaa sammuu fi kkf) keessa ture.

Wanti Yesus amma gochuu barbaadu: Boorsaa dugda kee irra deebiʼee guutuu barbaada!

Wantoota faayidaa qaban akka fudhattu siif kennuu barbaada. Akka qophii imala deemsa irratti si barbaachisu.

Duraan dursee waan dhugdu of biraa qabaachuun kee baay’ee barbaachisaa ta’uun isaa beekamaadha. Karaa irratti dheebuun akka hin duune. Ani fakkeenyaan qaruuraa bishaanii bishaan qulqulluu, qulqulluu, fayyaa qabu sitti agarsiisa. Bishaan Hafuura Qulqulluu bakka bu’a. Lubbuu kee Yesusiif yeroo kennitu Hafuurri Qulqulluun si keessa gale.

Hafuurri Qulqulluun yeroo sana si keessa jira, garuu irra deddeebitee isatti guutamuu dandeessa. Isa irraa “dhuga” jechuudha. Kanaafidha bishaan lubbuu qabu kanas dhuguun barbaachisaa kan ta’e… akkasitti immoo yeroo hunda ittiin haaromfta.
Hafuurri Qulqulluun nama, Inni Waaqayyodha. Garuu humna Isaas mudachuu dandeessa, Isaan guutamuu fi akkas jechuudhaan humna isaa dhuguu dandeessa.
Akkasumas duuka bu’ummaaf hafuura qulqulluudhaan cuuphamuun kee barbaachisaa dha. Humna Isaa keessatti akka cuuphamtu. Kunis “ cuuphaa hafuuraa ” ykn “cuuphaa hafuura qulqulluu” jechuudha. Waa’ee cuuphaa hafuuraa barruu marsariitii keenya irratti bal’inaan barreessa. Mee sana ilaalaa.

Itti aansuudhaan, eessa akka deemtu beekuun kees barbaachisaa akka taʼe beekamaadha. Yesus kallattii siif kenna, akkas jechuudha.

Kallattiiwwan kun Macaafa Qulqulluu ykn Dubbii Waaqayyoof dhaabbatu.

Tarii, “Garuu Macaafa Qulqulluu qaba yeroo baay’ee dubbiseera, garuu akkasumaan hin argadhu!”Sanas kan ta’eef karaan Macaafa Qulqulluu hubachuuf karaan hafuura qulqulluu qofa waan ta’eef. Hafuurri Qulqulluun jecha sana siif hiika. Akkasumas akkas jechuudhaan sitti hima: “Akkaataa Macaafa Qulqulluu itti dubbiftan isiniif nan ibsa. Hiikni isaa maal akka ta’e siif ibsa” Akka tasaa immoo akka yeroo ifa argitee hubattu: “Heey, akka tasaa wanti hundi naaf ifa ta’eera!”
Akkasumas Hafuura Qulqulluun waan tokko tokko akka siif ibsu gaafachuu dandeessa: “Barreeffamni kun maal jechuudha? Anaaf immoo akka dhuunfaatti hiika maalii qaba?’’ Sana booda Dubbicha siif jireenyatti fida. Kanaaf karaa kee irratti kophaa kee miti.

Itti aansee bilbila harkaa isinitti agarsiisuu barbaada. Hawaasa jechuudha.
Yesus deemsa kee irratti kophaa kee akka taatu hin barbaadu. Inni si wajjin jira, beekamaadha, garuu hordoftoota Yesus kan biroo wajjinis akka wal qunnamtu barbaada. Akka isaan waliin haasoftu, yaada akka isaan waliin wal jijjiirtu.
Kiristaanota biroo wajjin walitti dhufeenyi waldaa tokko keessatti ta’uu danda’a. Garuu garee manaa ta’uu danda’a. Bakka mana keessatti kiristaana waliin wal argitee Macaafa Qulqulluu waliin dubbiftu, waliin kadhattu kkf.

Wanti hundarra gaariin magaalaa keessanitti ykn naannoo sanatti Kiristiyaanonni kaan eessatti akka jiran ilaaluuf naannoo keessan ilaaluudha. Macaafa Qulqulluu akka bu’uuraatti qabaachuun barbaachisaa akka ta’ee fi Hafuura Qulqulluuf banaa ta’uun isaanii gorsa isiniif kennuu barbaada.

Sana booda qabxiin afraffaan jira. Tarkaanfiin afraffaan kun cuuphaa bishaanii ti. Bishaan keessa lixuu.

Jireenya kee Yesusiif kennitee amma wanti hundi haaraa ta’uu isaa kan agarsiisudha. Namtichi kee inni durii akka fannifame, hafuuraan isa waliin duute sana booda isa waliin deebitee kaate! Du’aa fi du’aa ka’uu bakka bu’a.

Bishaan keessa cuuphamuun cuuphaa sirrii ta’eedha, Kiristaanonni jalqabaas akkasitti raawwataniiru. Cuuphaan daa’imaa ykn bishaan facaasuun garuu sirrii miti. Tarii akkas jettee yaadda ta’a: “Ani daa’ima ta’ee cuuphame, sun gahaa ta’uu qaba” Lakki, maaloo bishaan keessa cuuphamuudhaan sirritti fi macaafa qulqulluudhaan akka cuuphamtu of hayyami. Kiristaanonni si cuuphuu danda’an jiraachuu isaanii qofa dhaqii ilaali.

Isaan sun tarkaanfiiwwan afran. Amma immoo boorsaa dugda kee qabattee kaate.

Dhugaadha, tumaaleen imala boorsaa dugda keessa akka malee hin hafan, tumaaleen imala (baay’ee qabatamaa) deemsa irratti isin barbaachisa. Akkuma hike idilee. Kanaafidha kaartaa kee ilaaluu kan itti fuftu, fakkeenyaaf: “Dhugumatti eessa deemuun qaba? GOOFTAA, maaloo natti dubbadhu!’
Waaqayyo karaa Macaafa Qulqulluu dubbata, garuu yaada akka jechoota dhaga’amuu sammuu ykn sagalee, fakkii, mul’ata fi abjuutiinis dubbata. Karaa namoota biroos sitti dubbachuu danda’a.
Mata duree “Dubbachuu Waaqayyoo” kana irratti barreeffamoota ibsituu marsariitii keenya irratti argachuu dandeessu, fakkeenyaaf akkamitti yaada ofii sirritti qorachuu (jechuunis Macaafa Qulqulluu wajjin wal bira qabamee fi amala Waaqayyoo irratti).
Sagalee Isaa beekii dhuunfaan siif hubadhu! Sana booda karaa sirrii irra jirta. Inni Tiksee Gaarii waan ta’eef ati immoo hoolota isaa sagalee isaa dhaga’uu dandeessudha.

Dhugaadha, dhugaatii dhuguu itti fufuunis barbaachisaa dha. Irra deddeebiin Hafuura Qulqulluun akka guutamuuf. Humna isaatiin jiraachuuf akkuma kiristaanonni jalqabaa yeroo Pheenxeqoosxee humna hafuura qulqulluutiin guutaman. Mata dureewwan cuuphaa hafuuraa fi kennaa hafuuraa irratti bal’inaan marsariitii keenya irratti.

Akkuma kanaan dura ibsame kiristaanota biroo wajjin walitti dhufeenya qabaachuunis akkuma cuuphaa bishaanii barbaachisaa dha.

Mata dureewwan waa’ee duuka bu’ummaa kana hunda irratti barreeffamoota gargaaran marsariitii keenya irratti dubbisuu dandeessu.

Amma ilaalcha waliigalaa gabaabaa tarkaanfiiwwan walduraa duubaan:


Tartiiba tarkaanfiiwwan kanaa murteessaa miti! Kanaaf dursitee cuuphamtee achiis Macaafa Qulqulluu argachuu dandeessa. Yookiin battaluma sanatti Macaafa Qulqulluu argattee achiis cuuphamuu dandeessa. Dursa maal gochuu akka dandeessu ofuma keetii murteessi (Waaqayyoo wajjinis kadhannaadhaan). Garuu: Tarkaanfiin hundi walduraa duubaan barbaachisaa dha.

Waan tokko dabalataan: Tarkaanfiiwwan kun fayyinaaf barbaachisaa miti. Kana jechuun: Duraan lubbuu kee Yesusiif kennite yoo ta’e (akkuma kutaa jalqabaa keessatti ibse), fayyite jechuudha. Garuu tarkaanfiin tarkaanfii ajajamuuti. Yesusiif abboomamuu yoo barbaadde deemuu qabda. Sababni isaas inni karaa kee qofa si erguu osoo hin taane, rizqii imala sanaa siif kenna. Tarkaanfiiwwan fedhiidhaan kan fudhataman taʼus, Yesus akka fudhattu si gaafateera.

Yesusiin duukaa bu’uu barbaadda. Inni Tiksee Gaarii waan ta’eef sagalee isaa dhaga’uu barbaadda. Inni dhuunfaan maal akka siif karoorfate beekuu barbaadda (fkn waamicha dhuunfaa kee). Waa’ee kee maal akka jedhu (jechuun eenyummaa kee isa keessa jiru) beekuu barbaadda. Namoota biroo wajjin yaada wal jijjiiruu fi isaan gaafachuu barbaadda, fakkeenyaaf: “Waaqayyo wajjin maaltu si mudate?”ykn: “Macaafa Qulqulluu keessatti kuni fi sun maal jechuudha?” kkf.

Duuka bu’ummaaf baay’ee… Eebbifamaa!

Marsariitii keenya irratti gargaarsa dabalataa walduraa duubaan ni argattu.

Gara:

www.message-for-you.net/discipleship

Akkasumas bilisaan buufachuu, meeshaalee qooduu dandeessan fi waan hedduu achitti ni argattu!

Karaa Yesus wajjin jirtan irratti gammachuu fi eebba guddaa isiniif hawwina!

Ergaa kana osoo hin fooyya’iin kaayyoo daldalaa hin taaneef irra deebi’anii raabsuuf bilisa ta’aa. Fayyadamni fi jijjiiramni biroo barreeffamaan hayyama barbaada www.message-for-you.net. Akkasumas achitti afaanota biroo fi gosoota birootiin (fkn. akka faayiloota sagalee, viidiyoo, gosa bal’aa, gosa gabaabaa, gosa daa’immanii fi kanneen biroo) fi afaanota tokko tokkoon bifa al-seerummaa (Du) fi bifa idilee (Sie) tiin ni argama.