ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯥ! ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ [Meitei/ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ:
ꯆꯦꯀꯁꯤꯅꯋꯥ, ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯍꯟꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯥ ꯍꯟꯗꯣꯀꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯀꯪꯕꯥ ꯍꯟꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫
ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯅꯟ-ꯀꯃꯔꯁꯤꯑꯦꯜ ꯄꯥꯟꯗꯃꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯌꯦꯟꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯇꯔꯥꯝꯅꯥ ꯑꯣꯀꯆꯔꯤ!
ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯥ ꯋꯥꯔꯣꯂꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ: ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯀꯪꯕꯥ ꯍꯟꯗꯣꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯥ

ꯀꯟꯇꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ꯫

ꯀꯨꯔꯖꯕꯔꯁꯟ꯫

ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯥ!

ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ꯫

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯄꯨꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ!
ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯂꯩ꯫

 

 

ꯗꯒꯤ www.message-for-you.net

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯅꯕꯤꯔꯤꯕꯔꯥ? ꯑꯋꯥꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ? ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯍꯔꯥꯑꯣꯅꯥ ꯍꯤꯡꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ?

ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯍꯥꯌꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤꯕꯅꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯀꯄꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯂꯦꯡꯗꯕꯥ ꯖꯣꯏ ꯗꯦ ꯚꯤꯚꯔ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫

ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯗꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯒꯤ ꯁꯤꯡꯍꯥꯁꯅꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯐꯝꯂꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯗꯨꯠ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯗꯨꯠ ꯑꯗꯨ ꯁꯩꯇꯥꯅꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅꯥ ꯆꯥꯎꯊꯣꯀꯆꯕꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯅꯈꯤ꯫

 

 

ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯅꯥ ꯁꯩꯇꯥꯅꯕꯨ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯀꯈꯤ꯫ 

 

ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯏꯄꯨꯔꯣꯌ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯥ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯅꯐꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯁꯤꯗꯥ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯄꯨꯔꯀꯈꯤ꯫

ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯁꯩꯇꯥꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯥꯉꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯗꯒꯤ ꯂꯥꯄꯊꯣꯛꯅꯥ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯥꯉꯍꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯕꯤꯕꯥ ꯉꯃꯗꯦ꯫

 

ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ – ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯥ, ꯍꯨꯔꯥꯅꯕꯥ, ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ… ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯕꯨ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯥ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤ꯫

 ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯄꯥꯎꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯐꯃꯗꯨꯗꯥ ꯂꯦꯄꯆꯕꯥ ꯉꯃꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯥ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ: ꯌꯤꯁꯨ꯫

ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯩ! ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯀꯄꯨ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯕꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯅꯤ!

 

 

 

ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯌꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯅꯥ ꯍꯥꯌꯖꯅꯤꯡꯏ:

ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯒꯤ ꯃꯄꯥ, ꯌꯤꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯥ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯕꯨ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨ ꯂꯣꯝꯕꯥ ꯅꯥꯏꯗꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯀꯄꯨ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯥ ꯃꯄꯨꯅꯤ꯫

ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯲꯰꯰꯰ ꯔꯣꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯌꯥꯖꯅꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ꯫

 

 

 

 

 

ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯥ ꯄꯣꯀꯈꯤ ​​ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯄꯣꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯒꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯥ ꯍꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯎꯠꯈꯤ…

ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯃꯁꯨꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯕꯔꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯀꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯥ ꯍꯜꯂꯀꯈꯤ꯫

ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ? ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯧꯅꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ! ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯕꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯖꯩ꯫

 

 

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ: ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯒꯅꯤ?

ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ?
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯀꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ!

ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ?
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯇꯨꯡꯗꯥ ꯁꯤꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯗꯒꯤ ꯂꯣꯝꯕꯥ ꯅꯥꯏꯗꯅꯥ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ, ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯑꯃꯝꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯅꯤ꯫

ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯕꯥ ꯉꯝꯂꯦ! ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯀꯣꯟꯅꯥ ꯊꯃꯖꯤꯜꯂꯒꯥ ꯀꯥꯑꯣꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ… ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ, ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨꯅꯤ: “ꯍꯣꯌ, ꯌꯤꯁꯨ, ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ!” ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ
ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ, ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ, ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄꯣꯀꯄꯥ – ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯥ ꯄꯣꯀꯄꯥ!

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯑꯩꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯉꯝꯅꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯥꯌꯖꯩ (ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ!)꯫

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯁꯦꯃꯖꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯀꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯂꯗꯥ ꯈꯛꯇꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ LOUD ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯍꯀꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫

“ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯌꯤꯁꯨ,

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ, ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯀꯄꯨ ꯗꯣꯁ ꯇꯧꯔꯤ꯫

(ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯑꯀꯛꯅꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯌꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ! ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ
ꯍꯥꯌꯕꯤꯌꯨ: “ꯌꯤꯁꯨ, ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ… ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤ…” ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ)꯫

ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯤꯁꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ! ꯌꯤꯁꯨ, ꯑꯩꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯉꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯖꯔꯦ! ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤ, ꯅꯉꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯥ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ! ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯍꯥꯀꯄꯨ ꯀꯅꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯍꯥꯀꯄꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯍꯅꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ!

ꯑꯦꯃꯦꯟ꯫”

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯆꯔꯤ! ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯀꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯄꯤꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯃꯥꯉꯕꯥ ꯉꯃꯂꯣꯏ!

ꯌꯤꯁꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯥꯌꯕꯤꯌꯨ! ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯂꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯇꯀꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫

ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯤꯁꯨꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯉꯕꯤꯒꯅꯤ꯫

ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯆꯠꯂꯨ:

www.message-for-you.net/discipleship

ꯌꯤꯁꯨꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯌꯥꯏꯐ-ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ!

ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯟ-ꯀꯃꯔꯁꯤꯑꯦꯜ ꯄꯥꯟꯗꯃꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯣꯗꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯌꯦꯟꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ www.message-for-you.net. ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯚꯔꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯁꯨ (ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯐꯥꯏꯜ, ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ, ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯚꯔꯖꯟ, ꯁꯣꯔꯠ ꯚꯔꯖꯟ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯜ ꯈꯔꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯜ (Du) ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ (Sie) ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯐꯪꯏ꯫.

ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯚꯔꯖꯟ꯫

ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯥ!

ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ꯫

ꯂꯣꯡ ꯚꯔꯖꯟ (ꯄꯥꯔꯠ ꯱) ꯳

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯄꯨꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ!

ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯂꯩ꯫

ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯦ꯫
ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ (ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯔꯨꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ) ꯌꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯀꯩꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫

ꯗꯒꯤ www.message-for-you.net
(ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫)

ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇꯥ ꯏꯔꯀꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯗꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯪꯖꯩ: “ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅꯅꯥ ꯈꯉꯅꯥ ꯈꯉꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯀꯠꯊꯣꯀꯈ꯭ꯔꯕꯔꯥ?” ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤ: “ꯍꯣꯌ, ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ, ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯏ꯫”, “ꯑꯩꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗꯥ ꯇꯨꯝꯕꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯏ꯫”, “ꯑꯩꯅꯥ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯩ꯫” ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅꯥ: “ꯑꯩꯅꯥ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯗꯥ ꯊꯥꯖꯩ” ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯀꯏ: “ꯍꯣꯌ, ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯩꯅꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯄꯤꯖꯔꯦ꯫”

ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄꯥ ꯄꯥꯎꯈꯨꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩ꯫ ꯈꯔꯅꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯨ ꯍꯥꯌꯔꯤ: “ꯍꯣꯌ, ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤ…”꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯔꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤ: “ꯍꯣꯌ, ꯌꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ/ ꯑꯐꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ/ ꯑꯐꯕꯥ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ…”꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄꯥ ꯄꯥꯎꯈꯨꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯃꯗꯅꯥ ꯀꯠꯊꯣꯀꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯗꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯀꯠꯊꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯗ꯭ꯔꯤ꯫

ꯃꯁꯤ ꯈꯉꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯌꯥꯃꯗꯥ ꯃꯔꯥꯊꯣꯟ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯔꯅꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯔꯦꯐꯥꯔꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯄꯤꯔꯀꯄꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯥ ꯍꯧꯔꯀꯏ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯔꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯧꯔꯀꯏ…

ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤ… ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ! ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯏ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅꯅꯥ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯑꯗꯨ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯂꯦ… ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯤꯅꯤꯁꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯍꯥꯌꯔꯀꯏ: “ꯁꯣꯔꯤ, ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯃꯦꯗꯜ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯃꯗꯦ꯫” ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯁꯤ: “ꯀꯔꯤꯅꯣ?! ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ? ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯅꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯈꯤ!”

ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯍꯥꯌꯔꯀꯏ: “ꯍꯣꯌ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯉꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯥ ꯍꯧꯔꯀꯈꯤ! ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤ꯫”

ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯒꯥ ꯊꯥꯖꯕꯒꯥ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯔꯀꯄꯥ ꯌꯥꯗꯕꯥ ꯃꯔꯥꯊꯣꯅꯒꯨꯝꯕꯅꯤ꯫

ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯝꯕꯥ ꯅꯥꯏꯗꯕꯥ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯝꯕꯥ ꯅꯥꯏꯗꯕꯥ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯃꯦꯗꯜ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ! ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔꯁꯨ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫

ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯠꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯅꯕꯤꯔꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ “ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ” ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯌꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯅꯥ ꯍꯥꯌꯖꯅꯤꯡꯏ꯫

 

ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ?

ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯐꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯕꯔꯥ? ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯥ?

– ꯇꯨꯔꯦꯂꯗꯥ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯀꯄꯥ ꯇꯥꯕꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯄꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ… ꯃꯍꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯌꯦꯜ ꯃꯥꯁ꯭ꯇꯔ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯔꯥ? ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯕꯨꯗ꯭ꯙ, ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ, ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ…? ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯙꯔꯝꯃꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯔꯥ? ꯌꯤꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯗꯥ ꯍꯥꯌꯖꯅꯤꯡꯏ꯫

ꯌꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ?

ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯒꯤ ꯃꯄꯥ, ꯌꯤꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯥ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯕꯨ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨ ꯂꯣꯝꯕꯥ ꯅꯥꯏꯗꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯀꯄꯨ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯥ ꯃꯄꯨꯅꯤ꯫ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯲꯰꯰꯰ ꯔꯣꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯌꯥꯖꯅꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ꯫ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯥ ꯄꯣꯀꯈꯤ ​​ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯄꯣꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯒꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯥ ꯍꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯎꯠꯈꯤ…

ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯣꯌꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯃꯁꯨꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯕꯔꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯀꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯥ ꯍꯜꯂꯀꯈꯤ꯫

ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯍꯥꯌꯖꯒꯅꯤ – ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯔꯊ ꯄꯤꯕꯒꯦ…

ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯨꯝꯅꯥ ꯍꯤꯡꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯁꯦꯡꯂꯕꯥ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯥ ꯊꯜꯂꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤꯗꯦ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯥꯃꯀꯄꯨ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯍꯥꯌꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ! ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ? ꯑꯗꯣꯝ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯄꯔꯁꯣꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯉꯃꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕꯥ?… ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯃꯗꯥ ꯍꯥꯌꯕꯤꯔꯝꯃꯤ! ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯥꯌꯈꯤ, “ꯑꯩꯅꯥ ꯂꯝꯕꯤ, ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ!”

ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯌꯈꯤ: “…ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯉꯃꯗꯦ!” ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫

ꯑꯗꯨꯅꯥ, ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇꯥ ꯂꯧꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯗꯨꯅꯤ: “ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯒꯅꯤ! ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯕꯨ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯗꯥ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯥ!”

ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔꯕꯅꯤ – ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯍꯥꯌꯕꯤꯔꯀꯄꯥ (ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ): “ꯍꯣꯌ, ꯑꯩꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤ! ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ! ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯛꯇꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ… ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯅꯠꯇꯦ… ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗꯥ! ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯍꯅꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯐꯕꯥ ꯂꯧꯃꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯗꯥ ꯆꯠꯂꯤꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯥꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ꯫ ꯃꯗꯨ ꯅꯉꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯕꯥ, ꯃꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯅꯉꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯍꯤꯡꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ!”

ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯨꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ… ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯎꯠꯄꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯗꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯄꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯪꯂꯃꯒꯅꯤ, “ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯥ ꯄꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯁꯤꯕꯥ ꯅꯠꯇꯦ?” ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯒꯥ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯦ?”

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯍꯥꯌꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯁꯦꯡꯂꯕꯥ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯥ ꯍꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ! ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ, ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯍꯤꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯅꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯁꯤꯕꯗꯁꯨ꯫

ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯌ, ꯑꯗꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯍꯥꯛ, ꯑꯩꯈꯣꯌ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯇꯧꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ! ꯌꯤꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯅꯤ! ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ – ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯥ, ꯍꯨꯔꯥꯅꯕꯥ, ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ… ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯕꯨ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯥ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯈꯔꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯆꯦꯅꯁꯤꯜꯂꯀꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ…
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ! ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯉꯕꯨ ꯈꯨꯠꯇꯥ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯍꯥꯌꯅꯤꯡꯏ: “ꯂꯥꯀꯎ, ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ, ꯅꯉꯒꯤ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯒꯤ ꯌꯨꯃꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ!” ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯉꯕꯨ ꯃꯥꯉꯍꯅꯕꯥ ꯄꯥꯃꯗꯦ꯫ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗꯥ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅꯥ ꯊꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯄꯥꯡ ꯇꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯊꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯈꯜꯂꯃꯒꯅꯤ: “ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯑꯐꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ..?! ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯅꯠꯇꯦ?!” ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯉꯅꯥ ꯀꯗꯥꯌꯗꯥ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤꯕꯒꯦ… ꯅꯉꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯍꯥꯌꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯈꯟꯗꯨꯅꯥ ꯌꯦꯡꯎ꯫

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯍꯥꯌꯖꯅꯤꯡꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤꯕꯒꯦ꯫

ꯃꯥꯂꯦꯃꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯃꯈꯤꯕꯒꯦ?

ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯗꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯒꯤ ꯁꯤꯡꯍꯥꯁꯅꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯐꯝꯂꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯗꯨꯠ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯗꯨꯠ ꯑꯗꯨ ꯁꯩꯇꯥꯅꯅꯤ꯫

ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅꯥ ꯆꯥꯎꯊꯣꯀꯆꯕꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯅꯥ ꯁꯩꯇꯥꯅꯕꯨ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯀꯈꯤ꯫
ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯏꯄꯨꯔꯣꯌ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯥ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯈꯅꯈꯤ꯫
ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯅꯐꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯁꯤꯗꯥ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯄꯨꯔꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌ ꯁꯩꯇꯥꯅꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯁꯛꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ…ꯁꯩꯇꯥꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯥꯉꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯗꯒꯤ ꯂꯥꯄꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯥꯉꯈꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯕꯤꯕꯥ ꯉꯃꯗꯦ꯫

ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯁꯤꯗꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ: “ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯑꯆꯦꯠꯄꯥ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯅꯅꯕꯥ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯥ ꯍꯜꯂꯀꯄꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ!” ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯆꯠꯈꯤ: “ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ, ꯑꯩꯅꯥ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗꯥ ꯂꯧꯖꯩ!”

ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯥꯈꯂꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯅꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯗꯨꯅꯥ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯎꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯌꯗꯥ ꯍꯥꯌꯕꯤꯔꯝꯃꯤ: “ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯂꯣꯝꯕꯥ ꯅꯥꯏꯗꯅꯥ ꯁꯣꯀꯄꯥ ꯄꯥꯃꯗꯦ! ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯔꯥꯑꯣꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ!” ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯎꯏ! ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯉꯒꯤ ꯃꯔꯃꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯗꯦ! ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ: “ꯌꯦꯡꯎ, ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ! ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ!” ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯥꯌ, “ꯌꯦꯡꯎ, ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯎꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕꯒꯦ!

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ: ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯒꯅꯤ?

ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯀꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ!

ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯇꯨꯡꯗꯥ ꯁꯤꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯗꯒꯤ ꯂꯣꯝꯕꯥ ꯅꯥꯏꯗꯅꯥ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ, ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯑꯃꯝꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯅꯤ꯫

ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯕꯥ ꯉꯝꯂꯦ! ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯀꯣꯟꯅꯥ ꯊꯃꯖꯤꯜꯂꯒꯥ ꯀꯥꯑꯣꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ…
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ, ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨꯅꯤ: “ꯍꯣꯌ, ꯌꯤꯁꯨ, ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ!”

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ?

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯃꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ, ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ, ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄꯣꯀꯄꯥ – ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯥ ꯄꯣꯀꯄꯥ! ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ “ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ” ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀꯧꯕꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯄꯥꯡ ꯇꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯃꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ – ꯚꯤꯛꯁꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ!

ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯄꯥꯉ꯭ꯒꯂꯗꯥ ꯍꯤꯡꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ – ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ! (ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯒꯅꯤ) ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯁꯩꯇꯥꯅꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ!

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯑꯩꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯑꯩꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯉꯝꯅꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯥꯌꯖꯩ (ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ!)꯫

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯁꯦꯃꯖꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯀꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯝꯃꯣꯌꯕꯨ ꯎꯏ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯈꯉꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯂꯗꯥ ꯈꯛꯇꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ LOUD ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯍꯀꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫

“ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯌꯤꯁꯨ,

ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯈꯣꯌꯕꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ, ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯈꯣꯌꯗꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯤꯔꯤ, ꯑꯩꯕꯨ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ, ꯑꯩꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤꯕꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕꯥ ꯑꯔꯥꯅꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫

(ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯑꯀꯛꯅꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯌꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯀꯠꯊꯣꯀꯄꯤꯌꯨ! ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯍꯥꯌꯕꯤꯌꯨ, “ꯌꯤꯁꯨ, ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ… ꯑꯩꯅꯥ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤ…” ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ꯫
ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯄꯤꯖꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯅꯥ ꯑꯁꯣꯌꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯀꯄꯨ ꯀꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫)

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯤꯁꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ! ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ! ꯌꯤꯁꯨ, ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯥꯖꯔꯦ! ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯣꯏꯅꯥ! ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯅꯕꯤꯕꯥ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯅꯥ! ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯗꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤ: ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯂꯥꯀꯎ! ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤ, ꯅꯉꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯥ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ! ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯅꯕꯤꯌꯨ! ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯍꯥꯀꯄꯨ ꯀꯅꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ! ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ!

ꯑꯦꯃꯦꯟ꯫”

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯆꯔꯤ! ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯂꯣꯝꯕꯥ ꯅꯥꯏꯗꯕꯥ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ “ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ” ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯈꯤ꯫ “ꯔꯦꯁ” ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯦ!

ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯌꯖꯅꯤꯡꯏ, ꯌꯣꯍꯥꯟ ꯳:꯱꯶ ꯗꯒꯤ: “ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ, ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯉꯕꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯝꯕꯥ ꯅꯥꯏꯗꯕꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕꯥ꯫”

ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯃꯥꯉꯕꯥ ꯉꯃꯂꯣꯏ! ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯐꯔꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ “ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯃꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗ-ꯉꯥꯃꯗꯕꯥ” ꯂꯩꯕꯥ ꯉꯝꯂꯦ꯫ “ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯃꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯥ” ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯁ꯭ꯕꯔꯒꯗꯥ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯱꯰꯰% ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯀꯄꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯕꯤꯔꯀꯄꯗꯒꯤꯅꯤ! ꯑꯗꯣꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯕꯤꯔꯦ꯫ – ꯊꯧꯖꯥꯂꯅꯥ꯫ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤ꯫

ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯁꯦꯃꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯐꯕꯥ ꯂꯧꯃꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯨꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯍꯥꯌꯖꯒꯦ꯫ꯌꯤꯁꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯥꯌꯕꯤꯌꯨ! ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯛꯁꯤꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ…
ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯥ!

ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ꯫

ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯒꯗꯒꯦ (ꯄꯥꯎꯖꯦꯂꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯲)

ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯄꯨꯔꯀꯄꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯄꯥꯎꯖꯦꯂꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯅꯤ꯫

ꯗꯒꯤ www.message-for-you.net

(ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫)

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯇꯥꯈꯤꯕꯥ ꯂꯩꯠꯔꯕꯗꯤ, ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ…

 

ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯀꯐꯝꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯄꯤꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯤ!

ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯄꯤꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ (ꯐꯤꯒꯔꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯕꯗꯥ) ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯦꯀꯄꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯁꯨꯃꯍꯠꯈꯤ꯫ ꯅꯉꯒꯤ ꯕꯦꯀꯄꯦꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯅꯉꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯅꯉꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯝꯃꯤ, “ꯌꯤꯁꯨ, ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤ!” ꯅꯉꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅꯅꯥ ꯍꯥꯌꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅꯥ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ (ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕꯥ, ꯋꯥꯈꯂꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ, ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ)꯫

ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯁꯤ: ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯦꯀꯄꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯦꯃꯖꯤꯅꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ!

ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯄꯣꯠꯂꯃꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯗꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯅꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯅꯥ꯫

ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ, ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯕꯗꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯇꯀꯈꯥꯌꯔꯕꯥ ꯁꯤꯕꯥ ꯌꯥꯗꯅꯕꯥ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ, ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ, ꯍꯀꯆꯥꯡ ꯐꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯎꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌꯕꯨ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯄꯤꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ꯫

ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯊꯋꯥꯌ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯃꯗꯒꯤ “ꯊꯀꯎ” ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯁꯨ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ… ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯏ꯫
ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯊꯋꯥꯌ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯑꯗꯣꯝ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯥ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯁ꯭ꯌ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯥ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯂꯨꯄꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ “ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ” ꯅꯠꯔꯒꯥ “ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯥ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ” ꯍꯥꯌꯕꯁꯨ ꯇꯥꯀꯏ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯗꯥ ꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯃꯊꯪꯗꯥ, ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯤ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯈꯅꯕꯤꯔꯃꯒꯅꯤ, “ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯂꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯃꯗꯦ!” ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯂꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯩꯗꯤ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯍꯥꯌꯕꯤꯔꯀꯏ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ, “ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯕꯥ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯒꯅꯤ꯫’’ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯈꯉꯍꯧꯗꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯅꯉꯅꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯥ ꯎꯔꯒꯥ ꯅꯉꯅꯥ ꯈꯉꯂꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯒꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ: “ꯑꯩ, ꯈꯉꯍꯧꯗꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯈꯉꯂꯀꯏ!”
ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯅꯉꯅꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯋꯥꯌꯗꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ: “ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯒꯦ?” ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯄꯨꯔꯀꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝ ꯈꯛꯇꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯆꯠꯂꯤꯕꯥ ꯅꯠꯇꯦ꯫

ꯃꯊꯪꯗꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯗꯥ ꯁꯦꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯥ ꯎꯠꯄꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯂꯤ.
ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯉꯆꯠꯇꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯈꯛꯇꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯥꯃꯗꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯌꯤꯁꯨꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯇꯨꯡꯏꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯒꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯊꯣꯛ-ꯄꯤꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯍꯥꯌꯕꯥ꯫
ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯈ꯭ꯔ꯭ꯏꯁ꯭ꯠꯌꯥꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯌꯨꯃꯗꯥ ꯈ꯭ꯔ꯭ꯏꯁ꯭ꯠꯌꯥꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯎꯅꯗꯨꯅꯥ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯕꯥ, ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ꯫

ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯊꯕꯀꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯍꯔꯗꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯦꯡꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯈ꯭ꯔ꯭ꯏꯁ꯭ꯠꯌꯥꯅꯁꯤꯡ ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯥ ꯍꯥꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ꯫

ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯅꯤ. ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯨꯄꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯃꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯀꯈꯤ! ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯀꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯤ꯫

ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯨꯄꯆꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯈ꯭ꯔ꯭ꯏꯁ꯭ꯠꯌꯥꯅꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯌꯀꯩ ꯑꯃꯔꯣꯃꯗꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯈꯜꯂꯃꯒꯅꯤ: “ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤ, ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯅꯤ꯫” ꯅꯠꯇꯦ, ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯨꯄꯆꯗꯨꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯏꯕꯂꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯗꯣꯃꯕꯨ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ ꯈ꯭ꯔ꯭ꯏꯁ꯭ꯠꯌꯥꯅꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯆꯠꯂꯨ꯫

ꯃꯗꯨ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯦꯀꯄꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯆꯠꯈꯤ꯫

ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ, ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯀꯄꯦꯀꯇꯥ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯩꯗꯦ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯅꯁꯤꯡ (ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ) ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯍꯥꯏꯀꯤꯡ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅꯥ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ: “ꯑꯩꯅꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯆꯠꯀꯗꯒꯦ? ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ, ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨ!”
ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯅꯥ ꯕꯥꯏꯕꯂꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯈꯂꯒꯤ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯥ ꯏꯝꯄꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ, ꯄꯤꯀꯆꯔ, ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
“ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯅꯥ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯥ” ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯥ ꯋꯥꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ (ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯂꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ)꯫
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯈꯉꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯤꯌꯨ! ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯆꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯐꯕꯥ ꯂꯧꯃꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯌꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯥꯅꯤ꯫

ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯊꯀꯄꯥ ꯂꯦꯄꯆꯕꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ꯫ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯥ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯅꯕꯥ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯥ ꯍꯤꯡꯅꯕꯥ, ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯈ꯭ꯔ꯭ꯏꯁ꯭ꯠꯌꯥꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯦꯟꯇꯤꯀꯣꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯊꯋꯥꯌ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯅꯥ ꯊꯜꯂꯕꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅꯥ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯒꯤꯐꯇꯀꯤ ꯍꯤꯔꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯉꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯍꯥꯟꯅꯅꯥ ꯍꯥꯌꯈ꯭ꯔꯕꯒꯨꯝꯅꯥ, ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯈ꯭ꯔ꯭ꯏꯁ꯭ꯠꯌꯥꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ, ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ꯫

ꯁꯤꯁ꯭ꯌ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯍꯤꯔꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯛꯁꯦꯁꯅꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯑꯣꯚꯔꯚꯤꯌꯨ ꯑꯃꯥ:


ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ! ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯈꯨꯗꯛꯇꯥ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯔꯒꯥ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯂꯦꯄꯆꯕꯥ (ꯏꯁ꯭ꯕꯔꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯖꯕꯁꯨ)꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ: ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫

ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯥ: ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ: ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨꯗꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ (ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅꯥ), ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯀꯅꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯀꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯀꯄꯥ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯊꯥꯔꯀꯄꯥ ꯈꯛꯇꯥ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯈꯣꯉꯆꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯀꯆꯥ-ꯏꯊꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯌꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯤꯁꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯤ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯐꯕꯥ ꯂꯧꯃꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ (ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯚꯣꯀꯦꯁꯟ)꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯃꯗꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ (ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ)꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯒꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯊꯣꯛ-ꯄꯤꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯗꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯗꯥ ꯍꯪꯕꯤꯔꯀꯄꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ: “ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯄꯨꯔꯣꯌꯒꯥ ꯀꯔꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯒꯦ?” ꯅꯠꯔꯒꯥ: “ꯕꯥꯏꯕꯂꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊ ꯀꯔꯤꯅꯣ?”, ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ꯫

ꯁꯤꯁ꯭ꯌ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ… ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯐꯪꯕꯤꯌꯨ!

ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯁꯛꯁꯤꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫

ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯆꯠꯂꯨ:

www.message-for-you.net/discipleship

ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯗꯥꯎꯅꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ, ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ!

ꯌꯤꯁꯨꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯌꯥꯏꯐ-ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ!

ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯟ-ꯀꯃꯔꯁꯤꯑꯦꯜ ꯄꯥꯟꯗꯃꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯣꯗꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯌꯦꯟꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ www.message-for-you.net. ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯚꯔꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯁꯨ (ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯐꯥꯏꯜ, ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ, ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯚꯔꯖꯟ, ꯁꯣꯔꯠ ꯚꯔꯖꯟ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯜ ꯈꯔꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯜ (Du) ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ (Sie) ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯐꯪꯏ꯫.