तुमकां संदेश! तुमच्याच भाशेंत संवसारांतलो सगळ्यांत बरो संदेश [Konkani/कोंकणी]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

उपकार करून पयलीं वाचात:
शिटकावणी, संदेशाचो सकयल दिल्लो अणकार आपोआप अणकारीत जाला. देखून मजकूरांत चुको आसूं येतात. हो तात्पुरतो कच्चो अणकार.
तुमकां अजूनय बिगर वेवसायीक उद्देशां खातीर मजकूर परतून वांटपाक येवकार आसा!
उपकार करून फुडल्या स्पश्टीकरणां खातीर लेखय वाचात: तात्पुरत्या कच्च्या अणकारांचें स्पश्टीकरण

आशयाची कोश्टक

कुर्झव्हर्शन हांणी केला

तुमकां संदेश!

तुमच्याच भाशेंत संवसारांतलो सगळ्यांत बरो संदेश

सकयल दिल्ल्या संदेशान पयलींच अब्जांनी लोकांच्या जिवितांत मुळावो बदल घडोवन हाडला. तुमचें जिवीत सदां खातीर बऱ्या खातीर बदलूं येता!
हो वेळ घेयात कारण तो फायद्याचो.

 

 

कडल्यान www.message-for-you.net

ह्या संवसारांत इतलें वायट कित्याक आसा असो प्रस्न तुमकां केन्ना केन्ना दिसता? सगळें दुख्ख कित्याक? आनी ह्या संवसारांत खोशीन कशें जगूं येता?

ह्या संदेशांत हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की ह्या संवसारांत वायट कशें आयलें. पूण तशेंच तुमी व्यक्तिगत रितीन ताचेर कशें जैत मेळोवंक शकतात आनी खरो टिकपी joie de vivre मेळोवंक शकतात.

सर्गार देवाच्या सिंहासनाचेर बसपी एक देवदूत आशिल्लो. देवदूत सैतान आशिल्लो. पूण सैतानाक अभिमान वाडलो. देवा आड बंड करुंक ताणें स्वताच्या इत्से प्रमाणें वेंचून काडिल्लें.

 

 

देखूनच देवान सैतानाक सर्गारांतल्यान भायर काडलो. 

 

पूण देव स्वता बरो, ताचे भायर बरें ना. देखून सैतानान देवा कडेन आशिल्लो महिमा सोडून गेलो. आनी अशें, आपल्या पडट्यान सैतानान संवसारांत वायट हाडलें.

तशेंच सुर्वेच्या मनशांक देवा आड बंड करपाचीय ताणें प्रलोभन दिली. सैतान स्वता सदां खातीर गमावला आनी तो लोकांक देवा पासून पयस दवरपाचो यत्न करता, जाका लागून ते गमावचे आनी वाटावचे नात.

 

आमचीं चुकां, आमचो अपराध – जेन्ना आमी फट उलयतात, चोरतात, वायट विचार वा वायट उतरां येतात… हें सगळें आमकां देवा संपर्कांत येवपा पासून वेगळे करता.

 सध्याक ती वायट खबर, पूण ती थंयच थांबना. ह्या प्रस्नाचेर एक सादो उपाय आसा. आनी ह्या उपायाक एक नांव आसा: जेजू

कारण देव आमचो मोग करता! आनी तो दर एका मनशाक ताच्या जिवितांत एक तरी संद दिता, हो उपाय मान्य करपाक. हो संदेश तुमची संद!

 

 

 

पयलीं हांव तुमकां जेजू कोण हें सारकें सांगूंक सोदतां:

सर्गींचो बापूय, जेजू आनी पवित्र आत्मो हे देव. तीन दिव्य व्यक्ती आसून ते सगळे मेळून त्रिमूर्ती तयार करतात. हो एकवट देव करता. देखून जेजू सासणाचो आनी सर्वशक्तिमान. आनी तो रचणार.

पूण जेजू सुमार २००० वर्सां आदीं खरो मनीस जावन ह्या संवसारांत स्वेच्छेनूच आयलो.

 

 

 

 

 

पवित्र आत्म्यान ताची गर्भधारणा जाली आनी ताचो जल्म कुमारिकेंतल्यान जालो. ताणें कसलेंच दोश नाशिल्लें आनी बापाय कडेन परिपूर्ण आध्यात्मिक संबंदांत मनीस जिवीत जगलें. देव कसो आसा तें ताणें संवसाराक दाखयलें…

मागीर तो आमच्या गुन्यांवकारपणाक आनी खुर्सार केल्ल्या चुकांक लागून स्वेच्छेनूच आनी प्रतिनिधीन मेलो. तिसऱ्या दिसा तो थडग्यांतल्यान उठलो. आनी उपरांत तो परतून सर्गींच्या बापाय कडेन परतलो.

ताणें अशें कित्याक केलें? तो तुज्या वतीन सगळो गुन्यांव सोंसपाक खुर्सार गेलो. ताका लागून तुमी तातूंतल्यान मुक्त जावंक शकतले! पूण हें भेटवस्तू मान्य करतात काय ना हें तुमी स्वता थारायतात.

 

 

म्हणल्यार: तुमी कशें थारायतात?

तुमी देवाचें दान मान्य करतात?
होंय जाल्यार मागीर तुमी वाचयतले आनी देवाचें भुरगें जातले!

तुमी देवाचें दान न्हयकारतात?
मागीर तूं गमावन उरता. हाचोय अर्थ मरणा उपरांत फुडें देवा पासून सासणाचें वेगळेपण, खोल काळखांत.

तुमी आतांच तुमकां देवाचें दान स्वीकारूंक शकतात! वा कोनशाक सोडून विसरूं येता… पूण ताचे परिणामांची जतनाय घेयात.

सध्या, आयज, तो खीण जेन्ना तुमी म्हणूंक शकतात: “होय, जेजू, हांव तुका म्हजो जीव दिवंक सोदतां!”
, तुजें जेजूक रुपांतर केल्ल्या खिणाक, पवित्र आत्मो येतलो आनी तुज्यांत उरतलो. ताचे वरवीं तुमी आध्यात्मिक रितीन, भितरल्यान, परतून जल्म घेतात – आनी देवाचें भुरगें म्हणून सर्गींच्या कुटमांत जल्मतात!

आतां म्हाका खुर्सार मागणें करुंक मेळचें.

हांव प्रार्थने पासून सुरू करतां आनी वाक्य वाक्य म्हणटां, जाका लागून तुमकां तें सांगूं येता (मोठ्यान!).

सकयल दिल्लें प्रार्थना हें सूत्र न्हय तर सुचोवणी. तुमी स्वता तयार केल्ल्या उतरांनीय जेजूक तुमच्या जिवितांत आपोवंक शकतात. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार तुमचो निर्णय. अजूनय फकत मनांत न्हय, मोट्यान मागणें करचें. ह्या प्रकरणांत मोट्यान मागणें करप म्हणल्यार भौतीक आनी आध्यात्मिक जगा मुखार कबुली दिवप.

“प्रिय सर्वेस्पर जेजू,

म्हाका आतां भुरग्या भशेन विस्वास दवरपाचो आसा की हांव तुजी वळखूंक शकता. म्हज्या अपराधाचें, म्हज्या दुबळेपणांचें मोल तुवें केलें अशें. आनी म्हणून आतां हांव तुमकां सगळ्यांक दोश दितां.

(ताका सगळें विशिश्टपणान सांगात आनी ताका दिवचें! ताका
सांगात: “जेजू, हें आनी तें बरोबर नाशिल्लें… हांव थंय फट उलयलों…” आदी)

म्हाका माफ केल्ल्या खातीर जेजूक आभार! जेजू, हांव आतां तुका जिवितांत म्हजो मार्गदर्शक म्हूण स्वीकारतां! आनी हांव तुका मागतां, तुजो पवित्र आत्मो म्हाका दिव! आतां म्हाका वाचयल्ल्या खातीर आनी म्हाका तुमचें भुरगें केल्ल्या खातीर तुमचे उपकार!

आमेन.”

तुमी फकत अशें मागणें केलें जाल्यार मागीर हांव तुमकां परबीं दिवपाक सोदतां! कारण तुमी सध्या जेजूक आपलो जीव दिला जाल्यार तुमी वाट चुकचे नात!

जेजू खातीर तुमचो निर्णय हेरांक सांगात! तुमी हो संदेशूय शिफारस करूंक शकतात.

तुमकां अजूनय प्रस्न आसल्यार तुमी संदेशाची सविस्तर आवृत्तीय आयकुची वा वाचची अशी शिफारस करपाक सोदतां. तुमकां तीं आमच्या संकेतथळार मेळूं येतात.

आमच्या संकेतथळार तुमकां आतां जेजूक कशें पाळो दिवंक मेळटा हाचे विशींय चड मेळटलें.

फकत हांगा वचात:

www.message-for-you.net/discipleship

जेजू वांगडा तुमच्या वाटेर तुमकां खूब खोस आनी आशीर्वाद मेळचो अशी आमी इत्सा करतात!

हो संदेश बिगर वेवसायीक उद्देशां खातीर बदल करिनासतना परतून वितरीत करपाक मेकळेपणान सांगात. हेर वापर आनी बदलांक बरयल्ली मान्यताय घेवची पडटा www.message-for-you.netहें. तशेंच थंय हेर भाशांनी आनी हेर आवृत्त्यांनी (देखीक- ऑडियो फायली, व्हिडियो, तपशीलवार आवृत्ती, लघु आवृत्ती, भुरग्यां खातीर आवृत्ती आनी हेर) आनी कांय भाशांनी अनौपचारीक (Du) रुपांत आनी औपचारीक (Sie) रुपांत उपलब्ध आसा.

सविस्तर आवृत्ती

तुमकां संदेश!

तुमच्याच भाशेंत संवसारांतलो सगळ्यांत बरो संदेश

लांब आवृत्ती (भाग १) २

सकयल दिल्ल्या संदेशान पयलींच अब्जांनी लोकांच्या जिवितांत मुळावो बदल घडोवन हाडला. तुमचें जिवीत सदां खातीर बऱ्या खातीर बदलूं येता!

हो वेळ घेयात कारण तो फायद्याचो.

आमी खंयच्याच पंथाची जायरात दिना.
ह्या संदेशान आमी लोकांक आपलें जिवीत (आनी तांच्या वांगड्याचें जिवीत) जेजूच्या व्यक्ती कडेन परतून वळोवंक मदत करूंक सोदतात.

कडल्यान www.message-for-you.net
(हेर भाशांनीय मेळटा.)

आमच्या सेवेंत जायते जाण म्हाका इंटरनॅटाचेर बरयतात. आनी मागीर हांव तांकां जायते फावटीं हो प्रस्न विचारतां: “तुमी पयलींच जाणीवपूर्वक तुमचें जिवीत जेजूक सोंपयलां काय?”, आनी जायते जाण मागीर म्हणटात: “होय, अर्थांत, हांव दर सांजवेळा मागणें करतां.”, “हांव सदांच न्हिदेच्या आदीं मागणें करतां.”, “हांव देवा कडेन पुरायपणान उलयतां” वा तशेंच: “हांव देवा कडेन विस्वास दवरतां” आनी मागीर ते म्हणटात: “होय, अर्थांत हांवें म्हजो जीव जेजूक दिला.”

तातूंत सामकीं वेगळीं जाप आसात. कांय जाण म्हणटात: “होय, हांव बाळंतपणांत बाप्तिस्म घेतिल्लो…”. आनी कांय जाण म्हणटात: “होय, जेजू एक बरो आध्यात्मिक शिक्षक/ एक बरो मनीस/ एक बरी देख…”. देखून तातूंत सामकीं वेगळीं जाप आसात. पूण ह्या लोकां मदीं एक गजाल समान आसा ती म्हणल्यार तांणी अजून जाणीवपूर्वक आपलें जिवीत जेजूक सोंपयिल्लें ना. ते एके तरेचो ताचेर विस्वास दवरतात आनी वेळोवेळ मागणें करतात, पूण अजून तांकां आपलो जीव दिवंक ना.

हें समजून घेवपा खातीर हांव तुमकां मॅरेथॉन वापरून समजावंक सोदतां. रेफ्रीन सुरवातीचो संकेत दिवपामेरेन धांवप्यांक वाट पळयतात. आनी मागीर ते धांवपाक लागतात. आनी आतां कल्पना करात तुमी ह्या धांवप्यां मदले एक. आनी तुमी स्टार्ट सिग्नलाची वाट पळयना, फकत धांवपाक लागतात…

आनी तुमी धांवतात आनी धांवतात आनी धांवतात… आनी तुमी खरेंच यत्न करतात. तुमी तुमची सगळी तांक वापरतात! आनी तुका खोशी जाता कारण तुका पयलींच फिनिश दिसता… पूण फिनिशिंगांतलो मनीस तुका म्हणटा: “माफ करात, हांव तुका विजेत्याचें पदक दिवंक शकना.” आनी तुमी म्हणटात: “काय?! किद्याक न्हय? हेरां भशेन हांव धांवलो!”

आनी तो मनीस तुका म्हणटा: “होय, पूण तूं स्टार्ट सिग्नल नासतना धांवपाक लागलो! तुमची वंश अवैध आसा. दुर्दैवान तुवें तें गमायलें.”

आनी जेजूचेर आपलो जीव ताका दिवंक नासतना ताचेर विस्वास दवरप हें सारकें. सुरवात नाशिल्ल्या मॅरेथॉन सर्ती सारकें.

पूण जेजूक तुमी जैतिवंत जावंक सोदतात. आनी सासणाचो जिखपी म्हणून आनी सासणाचो हारपी म्हणून न्हय. ताका खरेंच तुमकां हें विजेत्याचें पदक मेळचें अशें दिसता. तुमी ताचे वांगडा सदांकाळ आसूंक शकतात अशें! आनी तातूंत जिवीत शरण वचपाचोय आस्पाव जाता.

आनी जेजूक हें जिवीत शरण वचप कशें दिसता असो प्रस्न तुमकां पडटलो आसतलो. आनी ताचो अर्थ “स्टार्ट सिग्नल” कडेन कितें. आनी जेजू कोण हें खरें सांगपाक सोदतां.

 

तुमकां वैयक्तीक रितीन जेजू कोण?

तो एक बरो मनीस जाला काय? एक बरो शिक्षक?

– जंय दोंगराचेर प्रवचन आयकूंक मनोरंजक आसूं येता… तो जायत्या आध्यात्मिक गुरूं मदलो एक आसा? म्हणल्यार तो बुध्द, मोहम्मद आदी कडेन जुळटा काय…? तो तुमच्या खातीर एका धर्माचो संस्थापक आसा? जेजू खरेंच कोण तें सांगपाक सोदतां.

जेजू कोण?

सर्गींचो बापूय, जेजू आनी पवित्र आत्मो हे देव. तीन दिव्य व्यक्ती आसून ते सगळे मेळून त्रिमूर्ती तयार करतात. हो एकवट देव करता. देखून जेजू सासणाचो आनी सर्वशक्तिमान. आनी तो रचणार.पूण जेजू सुमार २००० वर्सां आदीं खरो मनीस जावन ह्या संवसारांत स्वेच्छेनूच आयलो.पवित्र आत्म्यान ताची गर्भधारणा जाली आनी ताचो जल्म कुमारिकेंतल्यान जालो. ताणें कसलेंच दोश नाशिल्लें आनी बापाय कडेन परिपूर्ण आध्यात्मिक संबंदांत मनीस जिवीत जगलें. देव कसो आसा तें ताणें संवसाराक दाखयलें…

मागीर तो आमच्या गुन्यांवकारपणाक आनी खुर्सार केल्ल्या चुकांक लागून स्वेच्छेनूच आनी प्रतिनिधीन मेलो. तिसऱ्या दिसा तो थडग्यांतल्यान उठलो. आनी उपरांत तो परतून सर्गींच्या बापाय कडेन परतलो.

जेजून हें कित्याक केलें हाचे विशीं हांव तुमकां एका खिणाक चड सांगतलों – आनी ताचो तुमकां कितें अर्थ आसा…

देखून जेजू आमचे सारको मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो. तो आमचे सारकोच जियेतालो. फकत एक व्हडलो फरक: तो पुरायपणान शुध्द, मोगान आनी सत्यान भरिल्लो. तो केन्नाच फट उलयलो ना, तो सदांच सत्य उलयतालो. तो सत्य मूर्तरूप आसा अशें ताणें स्वता विशीं लेगीत सांगलें! कोण असो दावो करपाक शकता? तुमी सत्य मूर्त रूप दिल्लें म्हणूं येता? वा व्यक्तिगत रितीन मोग करप?… जेजून स्वता विशीं अशें सांगलें! आनी ताणें म्हणलें: “हांव वाट, सत्य आनी जिवीत!”

आनी मागीर ताणें एक भोव म्हत्वाचें म्हणलें: “…म्हज्या वरवीं सोडल्यार कोणूच बापाय कडेन येना!” आनी तें इतलें म्हत्वाचें, तें सगळें तेंच.

तर, जेजूच तुजो हात धरून तुका म्हणपाक सोदता: “म्हाका स्वीकार कर आनी हांव तुका सर्गींच्या बापाय कडेन व्हरतलों! तुका स्वर्गाक, म्हज्या राज्यांत व्हरतलों!”

तें जिविताचें शरण – की तूं ताका सांगता (देखीक): “होय, म्हाका तें जाय! म्हाका सदांच तुज्या वांगडा रावपाची इत्सा आसा! दिसपट्ट्या जिणेंत फकत केन्ना केन्ना न्हय… फकत आयतारा न्हय… सदां खातीर! तूं म्हजो जिवीत मार्गदर्शक जावचो अशें म्हाका दिसता. कि तूं म्हजो बरो गोठाळ आनी हांव तुज्या फाटल्यान वचपी तुजी मेंढरां. तो तुजो आवाज आयकता, तो खरेंच तुज्या वांगडा पुरायपणान जगपाक सोदता!”

हो संदेश इतलो खोल… आनी जेजून तुमचे खातीर कितें केलें तें हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां.

तुका खुरीस दाखोवंक सोदतां. सगळें खुर्सार थारायतात. तुमी विचारतले, “तें फकत एक भयानक मरण न्हय?” ताचो म्हजे कडेन कितें संबंद?”

जेजू शुध्दतायेन, मोगान जियेतालो म्हण हांवें आदीं सांगिल्लें. हेर NO मनशा सारके! दोश नासतना, अपराध नासतना. पूण जेजू फकत आमकां कशें जगचें तें दाखोवंक ह्या संवसारांत आयलो ना. पूण आमचे खातीर खुर्सार मरपाकय.

कारण आमी, तुमी आनी हांव, आमी सगळे, आमी सदांच चुको करतात. आमी परिपूर्ण न्हय. पूण जेजू आमचे कडेन एक परिपूर्ण मनीस जावन आयलो! जेजू परिपूर्ण आसा! पूण आमचीं चुकां, आमचो अपराध – जेन्ना आमी फट उलयतात, चोरतात, वायट विचार वा वायट उतरां येतात… हें सगळें आमकां देवा संपर्कांत येवपा पासून वेगळे करता. आमचे मदीं कितें तरी आपली वाट धुकलल्या भशेन. आनी तें चडांत चड जालां…
आनी जेजू हो संपर्क परतून हाडूंक शकता! तो तुज्या हाताक धरून म्हणपाक सोदता: “ये, तुका खरेंच तुका खंय आसा थंय, तुज्या सर्गींच्या घरांत परत व्हरतलों!” तूं वाट चुकून वचूंक ताका जायना. गुन्यांवकारपण तुमकां देवा पासून सदांकाळ वेगळे करतलो. तिका खुर्सार घाली ना जाल्यार. घडये तुमकां दिसतलें: “हांव खरेंच एक बरो मनीस..?! म्हजी चूक न्हय?!” मागीर खंय फट उलयली… खंय खरें सांगूंक ना हाचो विचार करात.

ह्या संवसारांत वायट कशें आयलें तेंय आतां सांगपाक सोदतां.

गुन्यांवकारपण संवसारांत कसो आयलो?

सर्गार देवाच्या सिंहासनाचेर बसपी एक देवदूत आशिल्लो. देवदूत सैतान आशिल्लो.

पूण सैतानाक अभिमान वाडलो. देवा आड बंड करुंक ताणें स्वताच्या इत्से प्रमाणें वेंचून काडिल्लें. देखूनच देवान सैतानाक सर्गारांतल्यान भायर काडलो.
पूण देव स्वता बरो, ताचे भायर बरें ना. देखून सैतानान देवा कडेन आशिल्लो महिमा सोडून गेलो. कारण ताणें वायट वेंचलें.
आनी अशें, आपल्या पडट्यान सैतानान संवसारांत वायट हाडलें. तशेंच सुर्वेच्या मनशांक देवा आड बंड करपाचीय ताणें प्रलोभन दिली. ते सैतानाच्या शेकातळा आनी वायटाच्या बळग्या खाला आयले…सैतान स्वता सदां खातीर गमावला आनी तो लोकांक देवा पासून पयस दवरपाचो यत्न करता, जाका लागून ते गमावचे आनी वाटावचे नात.

ताकाच लागून जेजू ह्या संसारांत आयलो आनी तो आमकां म्हणटा: “तुमी परत म्हजे कडेन येवंक जाय, जाका लागून आमकां परतून एक खोलायेन इश्टागत जावंक शकता!” आनी मागीर तो तुजे खातीर खुर्सार गेलो: “थंय खुर्सार, हांव हो सगळो गुन्यांव स्वताचेर घेता!”

आनी ताणें तुमचीं मानसीक जखमां लेगीत व्हरून दवरलीं. ताणें हें सगळें पळे लां आनी तुका सांगता: “तुमी सासणाच्या शोकांत आसचे अशें म्हाका दिसना! तुका म्हजो खोस दिवपाचो आसा!” ताणें तुजें दुख्ख, तुजी वेदना, तुजें एकसुरेपण घेतलें. तो सगळें पळयता! ताका तुजी कांयच पर्वा ना! ताचे खातीर तो खुर्सार गेलो. आनी तो तुका सांगता: “पळय, तुजे खातीर हांवें सगळें केलां! कृपा करून मान्य करात!” आनी तो तुका आपलो मोग दिवंक सोदता. ताणें आपलो मोग खुर्सार दाखयलो. तो म्हणटा: “पळे, खुर्सार तुका दिसता हांव तुजेर कितलो मोग करतां!

म्हणल्यार: तुमी कशें थारायतात?

तुमी देवाचें दान मान्य करतात? होंय जाल्यार मागीर तुमी वाचयतले आनी देवाचें भुरगें जातले!

तुमी देवाचें दान न्हयकारतात? मागीर तूं गमावन उरता. हाचोय अर्थ मरणा उपरांत फुडें देवा पासून सासणाचें वेगळेपण, खोल काळखांत.

तुमी आतांच तुमकां देवाचें दान स्वीकारूंक शकतात! वा कोनशाक सोडून विसरूं
येता… पूण ताचे परिणामांची जतनाय घेयात.

सध्या, आयज, तो खीण जेन्ना तुमी म्हणूंक शकतात: “होय जेजू, हांव तुका म्हजो जीव दिवंक सोदतां!”

जेन्ना तुमी जेजू कडेन धर्मांतरीत जातात तेन्ना कितें जातलें?

तुमच्या जेजू कडेन रुपांतर जाल्ल्या खिणाक पवित्र आत्मो येतलो आनी तुमच्यांत उरतलो.
ताचे वरवीं तुमी आध्यात्मिक रितीन, भितरल्यान, परतून जल्म घेतात – आनी देवाचें भुरगें म्हणून सर्गींच्या कुटमांत जल्मतात! तुमचो “पोरनो” म्हणटात तो मागीर जेजू वांगडा खुर्सार आध्यात्मिक रितीन मरता आनी तुमकां ताचे कडल्यान नवे जिवीत मेळटा. हाका लागून तुमकां एकदम नवी वळख मेळटा – भिकारीच्या भुरग्या पासून ते राजाच्या भुरग्या मेरेन!

देवाचें भुरगें म्हूण मागीर तुमी पवित्र आत्म्याच्या बळग्यान जियेवंक शकतात – आनी आतां वायटाच्या शेकातळा जियेवंक जायना! (तुमकां अजूनय हाचे खातीर मुक्त इत्सा आसतली) आनी जेजू तुमकां सैतानाच्या हातांतल्यान लोकांक काडून उडोवपाचीय आपली शक्त दिता!

आतां म्हाका खुर्सार मागणें करुंक मेळचें.

हांव प्रार्थने पासून सुरू करतां आनी वाक्य वाक्य म्हणटां, जाका लागून तुमकां तें सांगूं येता (मोठ्यान!).

सकयल दिल्लें प्रार्थना हें सूत्र न्हय तर सुचोवणी. तुमी स्वता तयार केल्ल्या उतरांनीय जेजूक तुमच्या जिवितांत आपोवंक शकतात. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार तुमचो निर्णय. जेजू तुजें काळीज पळयता, तुजें कितें म्हणपाक सोदता तें ताका खबर आसा. अजूनय फकत मनांत न्हय, मोट्यान मागणें करचें. ह्या प्रकरणांत मोट्यान मागणें करप म्हणल्यार भौतीक आनी आध्यात्मिक जगा मुखार कबुली दिवप.

“प्रिय सर्वेस्पर जेजू,

तुका वळखूंक मेळ्ळां म्हूण आतां म्हाका भुरग्या भशेन विस्वास दवरपाचो आसा. म्हज्या अपराधाचें, म्हज्या दुबळेपणांचें मोल तुवें केलें अशें. आनी ताकाच लागून हांव आतां तुका सगळें, म्हाका वजन दिवपी सगळें, हांव आपल्या वांगडा व्हरता तें सगळें दितां. आतां मेरेन हांवें चुकीचें केल्लें सगळें तुका दितलों.

(ताका सगळें विशिश्टपणान सांगात आनी ताका सोंपयतले! ताका सांगात, “जेजू, हें आनी तें बरोबर नाशिल्लें… हांवें फट उलयलें…” आदी
. तुमी ताका सगळें सोंपयतना ताचें रगत सगळ्या गुन्यांवकारपणाक व्यापून दवरता. ताचें रगत तुमकां व्यापून दवरता.)

आतां म्हाका माफ केल्ल्या खातीर जेजूक आभार! म्हाका निवळ धुवन दिल्ल्या खातीर आभार! जेजू, हांव आतां तुका जिवितांत म्हजो मार्गदर्शक म्हूण मान्य करतां! म्हजो प्रभु म्हूण! म्हजो तारणहार म्हूण! आनी हांव तुका विचारतां: म्हज्या जिवितांत ये! आनी हांव तुका मागतां, तुजो पवित्र आत्मो म्हाका दिव! तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर! आतां म्हाका वाचयल्ल्या खातीर आभार! आतां हांव तुमचें भुरगें जालां म्हूण तुमकां आभार!

आमेन.”

तुमी फकत अशें मागणें केलें जाल्यार मागीर हांव तुमकां परबीं दिवपाक सोदतां! कारण मागीर तूं सासणाचो विजेतो जाला. मागीर तुमी “स्टार्ट सिग्नल” ची वाट पळयली आनी तुमी भायर सरले. “सर्त” आतां वैध जाल्या!

आनी हांव तुमकां हें सांगूंक सोदतां, जुांव 3:16 वयल्यान: “देवान संवसाराचेर इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत दिलो, ताचेर विस्वास दवरपी कोणूय नाश जावचो न्हय पूण सासणाचें जिवीत मेळचें.”

म्हणल्यार तुमी सध्या जेजूक तुमचो जीव दिलो जाल्यार तुमी वाट चुकचे नात! आतां सुरक्षीत आसा, आतां तुमकां “मोक्षाची खात्री” मेळूं येता. “मोक्षाची खात्री” म्हणल्यार तुमी स्वर्गाक वचतले हाची शंबर टक्के खात्री आसा. आनी साध्यताये खातीर न्हय, पूण जेजून तुमचे खातीर खुर्सार केल्लें तें तुमी मान्य केल्ल्यान! तुमी आतां वाचयल्यात. – कृपा करून. कारण तुमी ताचें दान मान्य केलें.

पूण आतां तें आनीकय फुडें वता. कारण आतां तूं फकत वाट काडल्या. आतां उत्तराधिकाराची गजाल आसा. तो बरो गोठाणी आनी तुमी ताच्या फाटल्यान वतात. आनी तें सारकें कशें दिसता तें हांव दुसऱ्या भागांत सांगतलों.जेजू खातीर तुमचो निर्णय हेरांक सांगात! तुमी हो संदेशूय शिफारस करूंक शकतात.
आतां उत्तराधिकारा विशींच्या दुसऱ्या भागाक…
तुमकां संदेश!

तुमच्याच भाशेंत संवसारांतलो सगळ्यांत बरो संदेश

फुडें कशें वचप (संदेशाचो भाग 2)

अब्जांनी लोकांच्या जिवितांत मुळावो बदल घडोवन हाडपी संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या संदेशाचो हो दुसरो भाग.

कडल्यान www.message-for-you.net

(हेर भाशांनीय मेळटा.)

ह्या संदेशाचो पयलो भाग तुमी पळयलो ना वा आयकूंक ना जाल्यार उपकार करून पयलीं पळयात.

आतां दुसऱ्या भागाक…

 

म्हणजे खुरीस हो सुरवातीचो बिंदू. आनी तुमी तुमचो जीव जेजूक दिलो जाल्यार, मागीर तुमी योग्य निर्णय घेतलो!

आनी आतां तें चालूच आसा. जेन्ना तुमी तुमचो जीव जेजूक दिलो तेन्ना तुमी (आलंकारिक रितीन) तुमचो बॅकपॅक घेवन तो रितो केलो. तुमच्या बॅकपॅकांत खूब कचरो आशिल्लो, ताची आतां गरज ना. आनी तुवें म्हणलें, “जेजू, हांव तुका सगळें दितां! ” तुवें सगळें ताका दिलें. आनी पयलींच सांगिल्ले प्रमाण तातूंत आतां गरज नाशिल्लीं गजाली आशिल्लीं (देखीक- गुन्यांवकारपण, मानसीक जखमी जावप आदी).

जेजू आतां कितें करुंक सोदता तें म्हणल्यार: ताका तुमचो बॅकपॅक परतून भरपाक जाय!

तो तुमकां तुमच्या वांगडा व्हरपाक उपेगी गजाली दिवपाक सोदता. जशें प्रवासाची तजवीज जी तुमकां भोंवतना जाय.

सगळ्यांत पयलीं अर्थांतच तुमचे वांगडा कितें तरी पिवपाक आसप खूब म्हत्वाचें. वाटेर तानेन मरचे न्हय म्हणून. हांव तुमकां प्रतिकात्मक रितीन ताजें, निवळ, निरोगी उदक आशिल्ली उदकाची बाटली दाखयतलों. उदक पवित्र आत्म्याचें प्रतिनिधित्व करता. जेन्ना तुमी तुमचो जीव जेजूक दिलो तेन्ना पवित्र आत्मो तुमच्या भितर आयलो.

पवित्र आत्मो मागीर तुमच्यांत आसा, पूण तुमी ताचे कडेन परत परत भरूंक शकतात. ताचे कडल्यान “पिवप” अशें म्हणूं येता. देखूनच तुमी हें जिवें उदकूय पियेवप म्हत्वाचें… आनी अशे तरेन तुमी सदांच तातूंतल्यान ताजें जातात.
पवित्र आत्मो एक व्यक्ती, तो देव. पूण तुमी ताची शक्त अणभवूंक शकतात, ताचे कडेन भरूंक शकतात आनी अशें म्हणूं येता, ताची शक्त पियेवंक शकतात.
तशेंच शिश्यपणाक तुमी पवित्र आत्म्यांत बाप्तिस्म घेतल्यात हें म्हत्वाचें. ताच्या शक्तींत तूं बुडून वचतलो अशें. हाचोय अर्थ “ आत्म्याचो बाप्तिस्म” वा “पवित्र आत्म्यांत बाप्तिस्म” असो जाता. आत्म्याच्या बाप्तिस्म्या विशीं हांव आमच्या संकेतथळार एका लेखांत चड सविस्तरपणान बरयता. कृपा करून तें एक नदर मारात.

फुडें अर्थांतच तुमी खंय वतात तें कळप लेगीत म्हत्वाचें. जेजू तुमकां दिका दिता, अशें म्हणूं येता.

ह्यो दिका बायबल वा देवाच्या उतरा खातीर उबीं रावतात.

तुमी विचारतले, “पूण म्हजे कडेन बायबल आसा आनी हांवें तें इतले फावटीं वाचलां, पूण म्हाका फकत मेळना! ” अशें म्हणल्यार बायबल समजून घेवपाचो एकूच मार्ग म्हणल्यार पवित्र आत्म्या वरवीं. पवित्र आत्मो तुमकां उतराची व्याख्या करतलो. आनी तो तुमकां सांगता, अशें म्हणूं येता: “हांव तुमकां बायबल कशें वाचप तें समजायतलों. हाचो अर्थ हांव तुका समजायतलों.’ आनी अचकीत हें जेन्ना तुका उजवाड दिसता आनी तुका कळटा: ‘अरे, अचकीत म्हाका सगळें स्पश्ट जाता!’
आनी तुका कांय गजाली समजावंक पवित्र आत्म्याकय सांगूं येता: “ह्या ग्रंथाचो अर्थ कितें? आनी ताचो म्हजे खातीर वैयक्तीक रितीन कितें अर्थ?’’ मागीर तो तुमचे खातीर उतर जिवें करता. म्हणजे वाटेर तुमी एकलेच ​​न्हय.

फुडें तुमकां एक सेल फोन दाखोवपाचो आसा. तो समाजाचो उबो रावता.
तुमच्या भोंवडेर तुमी एकलेच ​​आसचे अशें जेजूक दिसना. तो तुमचे वांगडा आसा, अर्थांत, पूण तुमकां जेजूच्या हेर अनुयायां कडेन संपर्क दवरचो अशेंय ताका दिसता. की तुमी तांचे कडेन उलयतात, तांचे कडेन विचारांचो आदान-प्रदान करतात.
हेर क्रिस्तांव लोकां कडेन मेळप इगर्जेंत आसूं येता. पूण तो घरगुती गटूय आसूं येता. जंय तुमी घरांत क्रिस्तांवांक मेळटात आनी तुमी एकठांय बायबल वाचतात, एकठांय मागणें करतात आदी.

तुमच्या शारांत वा वाठारांत तुमकां मेळपाक मेळपी हेर क्रिस्तांव खंय आसात तें पळोवपाक भोंवतणी पळोवप. तांकां बायबल आदार आसप आनी पवित्र आत्म्याक उक्ते आसप म्हत्वाचें अशी टिप हांव तुमकां दिवंक सोदतां.

मागीर चवथो मुद्दो आसा. हें चवथें पावल म्हळ्यार उदकाचो बाप्तिस्म. उदकांत बुडप.

तुमी तुमचो जीव जेजूक दिलो आनी आतां सगळें नवें जालां हाचें प्रतीक. तुजें पोरणें स्वताक खुर्सार मारलें म्हण, तूं ताचे वांगडा आध्यात्मिक रितीन मेलो आनी मागीर ताचे वांगडा परतून जिवंत जालो! तो मरण आनी पुनर्जल्म हांचें प्रतिनिधित्व करता.

बुडप हो उदकांत योग्य बाप्तिस्म आनी पयल्या क्रिस्तांवांनीय तें तशें केलें. दुसरे वटेन भुरग्यांचो बाप्तिस्म वा उदक शिंपडप बरोबर न्हय. घडये तुमकां दिसतलें: “हांव भुरगेपणांत बाप्तिस्म घेतिल्लो, तें पुरो जावंक जाय. ” ना, कृपा करून तुमकां उदकांत बुडून योग्य रितीन आनी बायबलांतल्यान बाप्तिस्म घेवंक दिवचें. फकत वचून पळयात तुमकां बाप्तिस्म दिवंक शकतात अशे क्रिस्तांव आसात काय ना.

तीं चार पावलां. आनी आतां तूं बॅकपॅक घेवन भायर सरता.

अर्थांत, प्रवासाची तरतूद बॅकपॅकांत निष्क्रियपणान उरना, तुमकां भोंवतना प्रवासाची तरतूद (खूब वेव्हारीक) जाय. जशें सामान्य हाइक. देखूनच तुमी तुमचो नकासो पळयत रावतात, देखीक: “खरें म्हणल्यार म्हाका खंय वचचें पडटलें? सर्वेस्पर, कृपा करून म्हाका उलोव!’’
देव बायबलांतल्यान उलयता, पूण मानसीक वा ध्वनीक्षेपक आयकूंक येवपी उतरां सारकिल्या छाप्यां वरवीं, चित्रां वरवीं, दृश्टीकोनांतल्यान आनी सपनांतल्यानय उलयता. हेर लोकां वरवींय तो तुमचे कडेन उलोवंक शकता.
ह्या विशयाचेर “देव उलयता” ह्या विशयाचेर तुमकां आमच्या संकेतथळार स्पश्टीकरणात्मक लेख मेळूं येतात, देखीक आपल्या छापांची योग्य चांचणी कशी करची (म्हळ्यार बायबलाच्या आड आनी देवाच्या चरित्रा आड).
ताच्या आवाजाची वळख करून घेयात आनी तो तुमचे खातीर वैयक्तीक रितीन जाणून घेयात! मागीर तुमी योग्य मार्गार आसात. कारण तो बरो गोठाळ आनी तुमी ताचीं मेंढरां, जीं ताचो आवाज आयकूंक शकतात.

अर्थांत, पियत रावप लेगीत म्हत्वाचें. पवित्र आत्म्यान परत परत भरप. ताच्या सत्तेन जगपाक, जशें पयले क्रिस्तांव पेंटेकोस्टाच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या बळग्यान भरले. आत्म्याचो बाप्तिस्म आनी आत्म्याच्या भेटवस्तूंच्या विशयांचेर चड आमच्या संकेतथळार.

पयलींच सांगिल्ले प्रमाण हेर क्रिस्तांव लोकां कडेन मेळप म्हत्वाचें, तशेंच उदकांत बाप्तिस्म घेवप म्हत्वाचें.

शिश्यत्वाचेर ह्या सगळ्या विशयांचेर उपकाराचे लेख तुमी आमच्या संकेतथळार वाचूंक शकतात.

आतां उत्तराधिकाराच्या पांवड्यां सयत एक ल्हानशी नियाळ:


ह्या पांवड्याचो क्रम म्हत्वाचो न्हय! देखून तुमी पयलीं बाप्तिस्म घेवंक शकतात आनी मागीर बायबल घेवंक शकतात. वा तुमी रोखडेंच बायबल मेळोवंक शकतात आनी मागीर बाप्तिस्म घेवंक शकतात. तुमी पयलीं कितें करूंक शकतात तें स्वता थारावचें (देवा कडेन मागणें करूनय). पूण: उत्तराधिकाराक सगळ्यो पावलां म्हत्वाचीं.

आनीक एक गजाल: मोक्ष मेळोवपा खातीर हीं पावलां गरजेचीं न्हय. म्हणल्यार: तुमी तुमचो जीव जेजूक पयलींच दिला जाल्यार (हांवें पयल्या भागांत स्पश्ट केल्ल्या प्रमाणें), मागीर तुमी वांचल्यात. पूण पावलां आज्ञापालनाचीं पावलां. जेजूक आज्ञाधारक जावंक जाय जाल्यार तुमी वचूंक जाय. कारण तो तुमकां फकत तुमच्या वाटेर धाडना, तो तुमकां प्रवासाची तजवीज दिता. पावलां स्वेच्छा, पूण जेजू तुमकां तीं उबारपाक सांगता.

तुमकां जेजू फाटल्यान वचपाक जाय. तो बरो गोठाळ आनी तुमकां ताचो आवाज आयकूंक जाय. ताणें तुमचे खातीर वैयक्तीक रितीन आनीक कितें नियोजीत केलां (देखीक तुमचें वैयक्तीक वेवसाय) तुमकां कळपाक जाय. तो तुमचे विशीं कितें सांगता (म्हळ्यार तातूंत तुमची वळख) तुमकां कळपाक जाय. तुमकां हेरां कडेन विचारांचो आदान-प्रदान करपाक आवडटलें आनी तांकां विचारपाक आवडटलें, देखीक: “तुमी देवा कडेन कितें अणभवलां?”वा: “बायबलांत हो आनी ताचो अर्थ कितें?”आदी.

शिश्यत्वाक इतलें… आशीर्वाद मेळचो!

आमच्या संकेतथळार तुमकां उत्तराधिकारा खातीर आनीक मदत मेळटली.

फकत हांगा वचात:

www.message-for-you.net/discipleship

तशेंच तुमकां थंय फुकट डावनलोड, शेअर करपाक साहित्य आनी हेर जायतें मेळटलें!

जेजू वांगडा तुमच्या वाटेर तुमकां खूब खोस आनी आशीर्वाद मेळचो अशी आमी इत्सा करतात!

हो संदेश बिगर वेवसायीक उद्देशां खातीर बदल करिनासतना परतून वितरीत करपाक मेकळेपणान सांगात. हेर वापर आनी बदलांक बरयल्ली मान्यताय घेवची पडटा www.message-for-you.netहें. तशेंच थंय हेर भाशांनी आनी हेर आवृत्त्यांनी (देखीक- ऑडियो फायली, व्हिडियो, तपशीलवार आवृत्ती, लघु आवृत्ती, भुरग्यां खातीर आवृत्ती आनी हेर) आनी कांय भाशांनी अनौपचारीक (Du) रुपांत आनी औपचारीक (Sie) रुपांत उपलब्ध आसा.